A A A

"Biuletyn katechetyczny" nr 12-13 (118-119) styczeń - luty 2014

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE WIARY W SYNA BOŻEGO

 

Program katechetyczno-duszpasterski na rok 2013/2014 zachęca do kształtowania wiary w Syna Bożego. Źródłem wiary w Syna Bożego ma być pogłębiona lektura Pisma Świętego, aby głosząc kerygmat, doprowadzić człowieka ochrzczonego do wyboru Jezusa i wejścia na drogę konsekwentnego naśladowania Go w codzienności. W katechezie należy ukazać Biblię jako Słowo Boże, wskazać na jej ważność w życiu chrześcijańskim oraz pogłębić duchowość biblijną zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. W tym celu zaleca się podejmować wiele działań popularyzujących znajomość Biblii. Znajomość biblijna nie prowadzi jedynie do wiedzy o zasadach interpretacji, ale kształtuje postawy, przede wszystkim postawę wiary i przylgnięcia do Chrystusa (por. DKP 60). Mówienie o Piśmie Świętym jako źródle oznacza, że życie ludzkie powinno być przeniknięte myślą, duchem i postawami ewangelicznymi. Dla chrześcijanina źródłem wiary jest Chrystus, w którego zostaliśmy zanurzeni w chrzcie świętym. Ten rok pracy duszpasterskiej związany został ze znakami nawiązującymi do liturgii chrztu. Będą to: świeca, krzyż, woda, biała szata oraz olej. Chrześcijanie rodzą się do nowego życia poprzez nawrócenie ku Ewangelii i chrzest. Papież Franciszek zauważa, że „Przeświadczenie wiary, która czyni życie wielkim i pełnym, skoncentrowane na Chrystusie i mocy Jego łaski, ożywiało posłannictwo pierwszych chrześcijan”. Dla nich „wiara jako spotkanie z Bogiem żywym objawionym w Chrystusie, była «matką», ponieważ wydawała ich na światło dzienne, rodziła w nich Boże życie, nowe doświadczenie, pełną blasku wizję życia, dlatego byli gotowi złożyć do końca publiczne świadectwo” (Lumen fidei, 5).

Mówiąc o wierze, należy odnieść się do terminu „nawrócenie”. Jest to metanoia – przemiana i nawrócenie ludzkiego serca do Boga. Istotą w procesie nawrócenia jest przemiana serca, gdyż ono jest siedliskiem grzechu i pierwszym obszarem, w którym człowiek odchodzi od swego Stwórcy (por. Jr 17,5-10). Obejmuje również przemianę myśli i woli, wyraża całościowo postawę człowieka zdecydowanie odcinającego się od zła, podejmującego pokutę i zwracającego się ku Bogu. Metanoia niesie z sobą także nowe i pogłębione rozumienie Boga i Jego świętej woli. Wiąże się z gestami zewnętrznymi i wyraża się między innymi w czynach pokutnych. Ponieważ sam Bóg zbliża się do człowieka, człowiek może i powinien zwrócić się do Boga, przychodzącego w Chrystusie (por. Łk 11,20; 17,21). Z wezwaniem do nawrócenia łączy się ściśle wezwanie do wiary, gdyż metanoia polega nie tylko na zerwaniu z grzechem, ale na wytworzeniu nowej relacji do Boga właśnie w duchu wiary. Objawiającemu się Bogu należy odpowiedzieć posłuszeństwem wiary. To posłuszeństwo wiary łączy się z wezwaniem Chrystusa do pójścia za Nim i naśladowaniu Go w swoim życiu (por. Mt 25,34). Siłą wewnętrznie przekształcającą człowieka i jednocześnie zasadą nowego życia jest sam Jezus Chrystus. Poznanie Go stanowi dla nawróconego wartość najwyższą (por. Flp 3,8). W nawróceniu najważniejsza jest duchowa przemiana człowieka wobec Boga, prowadząca w konsekwencji do nowej postawy. Pojednanie z Bogiem dokonuje się za sprawą Ducha Świętego. Człowiek potrzebuje darów Ducha Świętego, by moc prawdy i miłości mogła kształtować jego życie od wewnątrz. Dzięki Duchowi Świętemu człowiek jest zdolny do pełnego nawrócenia. Może wzrastać ku dojrzałości chrześcijańskiej przez stopniowe przyjmowanie w swoim życiu darów, ale i wymagań Boga. Współpraca z Bogiem uświadamia człowiekowi odpowiedzialność za kształtowanie w duchu wiary życia osobistego, rodzinnego i społecznego.

Propozycje dla katechetów:

– ukazywać obecność Chrystusa w grupie katechetycznej i skłaniać do przeżywania tej obecności przez wspólne akty wiary, nadziei i miłości;

– doprowadzać do wspólnej akceptacji chrztu i bierzmowania na katechezie;

– kierować katechezę ku Mszy Świętej – eucharystycznej wspólnocie;

– omawiać potrzeby środowiska i szukać możliwości wspólnego pomagania bliźnim;

– zwracać uwagę na właściwy stosunek grupy do „ubogich”: biednych, znajdujących się w trudnych warunkach, mniej zdolnych, mających trudności w nawiązaniu kontaktu z innymi itd.

 

 

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 


 

 

 

W ramach przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania

 

„CHRZEST – DOWÓD OSOBISTY CHRZEŚCIJANINA” (PAPIEŻ FRANCISZEK)

[Propozycja do wykorzystania podczas Mszy Świętej lub Nabożeństwa Biblijnego]

 

W tym roku duszpasterskim i katechetycznym ze szczególną uwagą wyznajemy wiarę w Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela oraz pochylamy się nad tajemnicą sakramentu chrztu. Obchodzone w niedzielę 12 stycznia 2014 r. Święto Chrztu Pańskiego skłania do refleksji nad tym pierwszym sakramentem w życiu każdego człowieka. Wpatrujemy się w Jezusa Chrystusa, Dawcę sakramentów i widzimy Go jako Tego, który zanurza się w wody Jordanu przyjmując chrzest Janowy (Mt 3,13-17). Wydarzenie to jest „zapowiedzią i figurą chrztu chrześcijańskiego. Proklamowanie Jezusa jedynym i umiłowanym Synem Bożym zapowiadało przybrane synostwo wiernych jako uczestnictwo w Jego synostwie”.

„Chrzest św. Jana był przeznaczony dla grzeszników, nasz Pan poddał się mu dobrowolnie, aby ‘wypełnić wszystko, co sprawiedliwe’ (Mt 3,15)” (KKK 1224), a przez swoją mękę i śmierć nadał mu nowego znaczenia: „Krew i woda, które wypłynęły z przebitego boku ukrzyżowanego Jezusa, są zapowiedzią chrztu i Eucharystii, sakramentów nowego życia. Od tej chwili możliwe jest ‘narodzenie się z wody i z Ducha’, by wejść do Królestwa Bożego (J 3,5)” (KKK 1225). Ojcowie i teologowie Kościoła wskazują na jeszcze jedną analogię: otwarcie niebios nad Jordanem zapowiadało, że również i ochrzczonym otwiera się niebo, obdarzając ich obficie łaską, aby mogli je na zawsze posiadać. Dla Jezusa wydarzenie znad Jordanu to inauguracja Jego mesjańskiej działalności; od tego momentu widzimy Go nauczającego o Królestwie Bożym, wzywającego do nawrócenia i czyniącego cuda, aż do śmierci i chwalebnego zmartwychwstania. Zaś przed Wniebowstąpieniem daje Apostołom zadanie: „Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,18-19).

Podczas środowej katechezy 13 listopada ub. roku papież Franciszek rozważał słowa z Credo: „Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów”. Mówiąc o tym sakramencie, papież powiedział: „Chrzest jest w pewnym sensie dowodem osobistym chrześcijanina, metryką urodzenia. Jest to metryka zrodzenia w Kościele. (...) Jednocześnie z chrztem związana jest nasza wiara w odpuszczenie grzechów. Sakrament Pokuty lub spowiedź jest w istocie jakby «drugim chrztem», który zawsze odnosi do pierwszego, aby go umocnić i odnowić. W tym sensie dzień naszego chrztu jest punktem wyjścia bardzo pięknej drogi nawrócenia, drogi ku Bogu, która trwa całe życie i która jest nieustannie wspierana przez sakrament pokuty”.

Przyglądając się liturgii chrztu, zauważyć można kilka ważnych elementów, które w całości i w odpowiedniej kolejności dają obraz powstawania nowego człowieka – chrześcijanina. Pierwszym elementem jest woda i obmycie, czyli oczyszczenie z grzechu. Papież przypomina: „Słowo chrzest dosłownie oznacza «zanurzenie» i rzeczywiście sakrament ten stanowi prawdziwe duchowe zanurzenie w śmierci Chrystusa, z której wskrzeszani jesteśmy wraz z Nim jako nowe stworzenia (por. Rz 6,4). Jest to obmycie odradzające i oświecające”. Odniesienie do życia codziennego: na początek dnia trzeba się po prostu umyć. Chrześcijanin to człowiek „obmyty z grzechów”. Drugim elementem jest namaszczenie. Krzyżmo (olej z oliwek i żywicy balsamicznej poświęcony przez biskupa w Wielki Czwartek) przypomina, że jesteśmy włączeni w misję królewską, prorocką i kapłańską Chrystusa. Namaszczeni tym olejem mają roznosić „woń Chrystusa” (por. 2Kor 2,15). Odniesienie do życia codziennego: czasem się perfumujemy. żeby ładnie pachnieć. Czym ma „pachnieć” chrześcijanin? Życiem według Chrystusowej Ewangelii, dobrymi uczynkami. Trzeci element to „biała szata”. Obrzędowi założenia białej szaty towarzyszą słowa modlitwy, które wyjaśniają jego znaczenie: „N., stałeś się nowym stworzeniem i przyoblekłeś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomagają ci zachować godność dziecka Bożego, nieskalaną aż po życie wieczne”. Papież Franciszek przypomina, że tym co pomaga „utrzymywać w czystości białą szatę naszej godności chrześcijańskiej” jest sakramentalna spowiedź. W życiu codziennym też ubieramy odpowiedni strój, który innym mówi, kim jesteśmy (np. sutanna, habit czy policyjny mundur). Wreszcie zapalona od Paschału świeca chrzcielna to swego rodzaju kompas lub GPS. To światło Chrystusa Zmartwychwstałego oświecające drogi naszego życia i wskazujące jego kierunek: niebo, czyli zjednoczenie z Bogiem na wieki. Papież Franciszek przypomina również jeszcze jedno znaczenie chrzcielnego światła; jest ono zapalane od Chrystusa, a więc „na mocy tego daru osoba ochrzczona jest powołana, by sama stała się «światłem» dla braci, światłem wiary, którą otrzymał, zwłaszcza dla tych, którzy są w ciemnościach i nie dostrzegają żadnych przebłysków jasności na horyzoncie swego życia”. Zatem ochrzczony zobowiązany jest do dawania świadectwa. Jest jeszcze jeden ważny element chrztu: IMIĘ. W dokumentach, którymi się posługujemy (dowód osobisty, paszport, karta rowerowa, lista w szkolnym dzienniku), imię (razem z nazwiskiem) odróżnia nas od innych – Bóg też nas wzywa po imieniu: „Wezwałem cię po imieniu, jesteś mój!” (Iz 43,1). „Otrzymać na chrzcie imię oznacza: Bóg mnie zna, akceptuje mnie i przyjmuje mnie na zawsze w mojej niemożliwej do pomylenia niepowtarzalności” (YC 201). Rodzice, z którymi łączy nas nie tylko nazwisko, ale przede wszystkim miłość, wybrali dla nas to imię, z którym bardzo często związana jest postać świętego. Nie ma lepszych przykładów niż świeci, a także lepszych orędowników niż oni. Jeśli moim patronem jest święty, mam przyjaciela u Boga (YC 202).

Pytania, które postawił papież Franciszek (forma rachunku sumienia):

– Czy chrzest jest dla mnie faktem z przeszłości, datą, której dziś będziecie szukać, czy też żywą rzeczywistością, która dotyczy mojej teraźniejszości, w każdej chwili?

– Czy czujesz się mocny siłą otrzymaną od Chrystusa, poprzez Jego krew, Jego zmartwychwstanie, czy też czujesz się przygnębiony, bezsilny? Ale chrzest daje moc.

– Czy z chrztem czujesz się trochę oświecony owym światłem, które pochodzi od Chrystusa? Czy jesteś mężczyzną lub kobietą światła? Czy też jesteś mężczyzną lub kobietą w ciemnościach, bez Jezusowego światła?

Zastanówcie się nad tym. Brać łaskę chrztu, która jest darem i stawać się światłem, światłem dla wszystkich.

Zadania dla młodzieży:

– Przygotować informacje nt. własnego chrztu (data, miejsce, parafia, szafarz, rodzice chrzestni;

– Przypomnieć o dostarczeniu przez osoby ochrzczone w innej parafii niż parafia bierzmowania dokumentu „Ad sacra”.

Spotkanie nt. sakramentu chrztu można przeprowadzić w formie nabożeństwa z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i przekazania światła (materiały do pobrania na stronie Wydziału Katechetycznego w zakładce „Dzień Bierzmowanych”).

 

 

Ks. Stanisław Piekielnik

 

 


 

 

 

OGŁOSZENIA

 

 1. Dziękujemy za życzenia świąteczne, jakie Państwo skierowali do Wydziału Katechetycznego. Przy tej okazji dziękujemy również za trud organizacji spotkań opłatkowych i jasełkowych.
 2. 19 stycznia br. (niedziela) swoje imieniny obchodzi ks. Biskup Ordynariusz Henryk Tomasik. Pamiętajmy w naszych modlitwach o czcigodnym solenizancie. Zapraszamy na wspólną Eucharystię w tym dniu o godz. 18.00 do radomskiej Katedry.
 3. Program duszpasterski w roku 2013/2014 pt. Wierzę w Syna Bożego ma prowadzić przez doświadczenie wiary, nawrócenie i chrzest ku postawie apostolstwa.
 4. Środą Popielcową 5 marca 2014 r. rozpoczniemy Wielki Post. Wielkopostne rekolekcje dzieci i młodzieży odbywają się w trzy kolejne dni pracy szkoły (od poniedziałku do piątku, tak więc nie łączymy np. piątku z poniedziałkiem i wtorkiem). W związku z ich organizacją ksiądz proboszcz dostarcza przynajmniej na miesiąc przed ich rozpoczęciem informację do dyrekcji szkoły (zaświadczenie odebrane z Wydziału Katechetycznego).
 5. Wielkopostny dzień skupienia dla katechetów świeckich został zaplanowany na 23 marca 2014 r. (tj. w trzecią Niedzielę Wielkiego Postu) – rozpoczęcie o godz. 10.00. Dzień skupienia poprowadzi ks. prof. KUL dr hab. Andrzej Kiciński, dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL JP II.
 6. Przygotowanie dzieci i młodzieży do sakramentów, szczególnie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w klasie III szkoły podstawowej oraz sakramentu Bierzmowania w klasie III gimnazjum wymaga prowadzenia systematycznych spotkań w parafii. Taki obowiązek włączenia się w parafialne przygotowanie spoczywa na wszystkich katechizujących.
 7. Dziękujemy za udział i przypominamy wszystkim katechetom o tzw. „katechezach otwartych” w ramach dekanatów, w których powinni uczestniczyć katechizujący z danego dekanatu księża, siostry zakonne i katecheci świeccy. Informujemy o nich księdza proboszcza i odpowiedzialnego za dany rejon księdza wizytatora.
 8. Przypominamy terminy konkursów organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej w roku 2013/2014:
  SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
  XXIV Olimpiada Teologii Katolickiej – „Męczennicy XX wieku – Świadkowie wiary”
  Etap diecezjalny: 7 marca 2014 r.
  Etap ogólnopolski: 24-26 kwietnia 2014 r. (w Bydgoszczy)
  GIMNAZJUM
  Konkurs wiedzy religijnej – „Wierzę w Syna Bożego”
  Etap szkolny: do 7 lutego 2014 r. – przesyłanie protokołów z etapu szkolnego
  Etap diecezjalny: 20 marca 2014 r. (w WSD w Radomiu, godz. 10.00)
  SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASY IV-VI
  Konkurs wiedzy religijnej – „Święty Kazimierz nasz wzór i patron”
  Finał diecezjalny: 15 maja 2014 r. (w WSD w Radomiu, godz. 10.00)
  SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASY I-III
  Konkurs plastyczny – „Wierzę w Syna Bożego”
  Przekazanie wybranych prac wraz z załączonym formularzem do Wydziału Katechetycznego w Radomiu – do 14 lutego 2014 r.
  Uroczyste otwarcie wystawy i wręczenie dyplomów oraz wyróżnień – 9 maja 2014 r. (w Radomiu, ul. Malczewskiego 1, godz. 11.00).
 9. Przypominamy o warsztatach szkoleniowych. Doskonalenie własnego warsztatu pracy nie może ograniczyć się jedynie do uzyskania stopnia awansu zawodowego. Najbliższe warsztaty odbędą się na temat: Jak wspierać na katechezie ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się? Prowadzący: mgr E. Majcher, s. E. Gajowiak – 10.01.2014 r. (piątek), godz. 16.15 (Wydział Katechetyczny)
 10. Przed nami zasłużony czas odpoczynku zimowego. Na ile jest to możliwe, zadbajmy również o jak najlepsze wykorzystanie tego czasu przez dzieci i młodzież. Każda inicjatywa jest tu mile widziana, a czasami wystarczy trochę dobrej woli, by w szkole czy parafii zorganizować spotkania, konkursy czy rozgrywki dla dzieci.
 11. W Wydziale Katechetycznym jest do nabycia książka: Katecheza w służbie wiary po sympozjum katechetycznym.

 

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

Pobierz plik:

 

 

 

 

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin