A A A

"Biuletyn katechetyczny" nr 20 (126) październik 2014

 

 

 

 

DOJRZAŁA WIARA UMACNIA PRZYJAŹŃ Z PANEM JEZUSEM

 

Treści ubiegłorocznego programu koncentrowały się wokół sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, zwłaszcza sakramentu chrztu, w którym stajemy się dziećmi Bożymi, otrzymujemy dar przybranego synostwa i zadatek życia wiecznego, a więc rodzimy się do nowego życia i wkraczamy na drogę wiary. Ojciec Święty Benedykt XVI w Liście apostolskim Porta fidei wskazuje jednak, że „przekroczenie podwoi wiary” oznacza wyruszenie w drogę, która trwa całe życie (por. PF, 1). Potrzeba zatem coraz bliżej poznawać Jezusa Chrystusa, odkrywać treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej (por. PF, 9), aby wytrwale budować zażyłość z Synem Bożym. Konieczna staje się w tym celu kontynuacja przepowiadania kerygmatu, mocno osadzonego na fundamencie biblijnym, przekazanego przy pomocy rzetelnej katechezy. Chodzi przy tym o takie towarzyszenie człowiekowi na drodze jego życia, aby mógł odkryć Boga, który zawsze jest z nim, nawet wówczas gdy nie jest zauważony[1]. Papież Franciszek podaje, że dojrzałość wiary poznaje się po gotowości i umiejętności dzielenia się nią z innymi ludźmi. „Każda wspólnota jest «dojrzała» wówczas, gdy wyznaje wiarę, celebruje ją z radością podczas liturgii, gdy żyje miłością i głosi bez wytchnienia słowo Boże wychodząc ze swego zamknięcia, aby je nieść również na «peryferie», zwłaszcza tym, którzy nie mieli jeszcze możliwości poznania Chrystusa. Trwałość naszej wiary na płaszczyźnie osobistej i wspólnotowej mierzy się również zdolnością przekazywania jej innym, rozpowszechniania jej, przeżywania jej w miłości, dawania o niej świadectwa wobec tych, którzy się z nami spotykają i dzielą z nami drogę życia” (Franciszek, Watykan, 19 października 2013 r.). W kroczeniu drogą wiary i kształtowaniu dojrzałej wiary niezwykle ważną rolę odgrywa wytrwałość przejawiająca się w wysiłku stałej formacji i ciągłego poznawania Boga, a także w konsekwentnym życiu z wiary – takim, by myśli, słowa, plany pragnienia i czyny człowieka były konsekwencją spotkania z Chrystusem i świadectwem żywej więzi z Nim. Wysiłki duszpasterskie i katechetyczne winny zmierzać do ukształtowania autentycznej relacji z Bogiem, którego spotykamy przede wszystkim w Słowie i sakramentach[2].

W jednaj z katechez na temat wiary św. Jan Paweł II nauczał: „Ponieważ wiara znajduje swe źródło w Objawieniu Bożym, dlatego istotnym aspektem współpracy z łaską wiary jest stałe, o ile możności systematyczne, obcowanie z Pismem Świętym (...). Tak wielka [bowiem] tkwi w słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego”[3]. Rozbudzenie wiary łączy się z rozbudzeniem nowego sakramentalnego sensu życia człowieka i egzystencji chrześcijańskiej (por. LF, 40).

Przekaz wiary „dokonuje się najpierw przez chrzest. (...) W chrzcie stajemy się nowym stworzeniem, przybranymi synami Bożymi, uczestnikami Boskiej natury, członkami Ciała Chrystusa” (LF, 41). Pamiętając o słowach świętego Pawła: „Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17), autorzy programu duszpasterskiego: „Przez Chrystusa. Z Chrystusem. W Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa” ukazują potrzebę zaakcentowania przemieniającej mocy słowa Bożego będącego wezwaniem do pokuty i nawrócenia, do głębokiej przemiany człowieka[4]. Jak wskazuje papież Franciszek, wiara „jest cennym darem Boga, który otwiera naszego ducha, byśmy mogli Go poznać i kochać. On chce nawiązać z nami relację, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego życiu i uczynić nasze życie bardziej sensownym, lepszym, piękniejszym. Bóg nas kocha! Jednakże wiara musi być przyjęta. Domaga się więc naszej osobistej odpowiedzi, odwagi, by Bogu zaufać, by żyć Jego miłością (...). Jest to dar, którego nie wolno zatrzymać dla siebie, ale trzeba się nim dzielić: gdybyśmy chcieli zatrzymać go jedynie dla siebie, stalibyśmy się wówczas chrześcijanami wyizolowanymi, jałowymi i chorymi” (Watykan, 19 października 2013 r.). W kształtowaniu dojrzałej wiary niezwykle ważną rolę odgrywa przy tym wytrwałość przejawiająca się w wysiłku stałej formacji i ciągłego poznawania Boga, a także w konsekwentnym życiu z wiary – takim, by myśli, słowa, plany pragnienia i czyny człowieka były konsekwencją spotkania z Chrystusem i świadectwem żywej więzi z Nim.

 

Wskazania dla katechetów:

– ukazywać konsekwencje przyjętego chrztu,

– kształtować żywą relację z Bogiem,

– zadbać o ekspozycję Pisma Świętego na katechezie,

– często sięgać do tekstów biblijnych i uroczyście je odczytywać,

– ukazywać przykłady mocy słowa Bożego, które przemienia człowieka,

– wprowadzać uczniów w życie według wiary, by myśli, słowa, plany, pragnienia i czyny były konsekwencją spotkania z Chrystusem.

 [1] Por. Komisja Duszpasterstwa KEP, Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przez Chrystusa. Z Chrystusem. W Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, Poznań 2014, s. 23-24.

[2] Por. tamże, s. 24.

[3] Jan Paweł II, Wiara chrześcijańska: wiara ugruntowana w słowie Bożym, katecheza z 19 czerwca 1985 r., w: Potęga wiary. Papieskie katechezy o wierze, Kraków 2012, s. 62.

[4] Por. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię..., s. 32.

 

 

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 


 

 

 

W ramach przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania

 

JEZUS IDZIE Z TOBĄ DROGĄ TWOJEGO ŻYCIA I WYJAŚNIA PISMA

[Propozycja konferencji]

 

 

Pieśń na wejście: Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę

Pozdrowienie

Komentarz po pozdrowieniu

Pan jest z nami – żywy i osobowy. Jest tutaj. Gromadzimy się w Jego imię, a gdzie dwaj albo trzej zbierają się w Jego imię, tam On – Jezus Chrystus jest obecny.

Za chwilę Pan przemówi do nas słowami swojego objawienia zawartego w Piśmie Świętym. Aby ogień Chrystusowej miłości rozpalił nasze serca i uczynił nas gotowymi na przyjęcie wszystkiego, co dla nas przygotował – przyzywajmy pomocy Ducha Świętego.

Modlitwa celebransa

Boże naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Ojcze chwały – udziel nam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego – daj nam, prosimy, światłe oczy serca – tak, abyśmy poznali, czym jest nadzieja naszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy – względem nas, wierzących.

Przez naszego Pana...

Pierwsze czytanie: Pwt 6,1-7 (Będziesz miłował Boga z całego serca)

Psalm responsoryjny: Ps 119 (118), 57.72. 76-77. 127-128. 129-130 (R.: por. 97a)

Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.

Panie, Ty jesteś moim działem,

przyrzekłem zachować Twoje słowa.

Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze

niż tysiąc sztuk złota i srebra.

Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.

Niech Twoja łaska będzie mi pociechą

zgodnie z obietnicą, daną Twemu słudze.

Niech mnie ogarnie Twoja łaska, a żyć będę,

bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą.

Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.

Przeto bardziej miłuję Twoje przykazania

niż złoto, niż złoto najczystsze.

Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia,

i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.

Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.

Twoje napomnienia są przedziwne,

dlatego przestrzega ich moja dusza.

Poznanie Twoich słów oświeca

i naucza niedoświadczonych.

Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.

Drugie czytanie: 1Kor 15,1-4 (Przez Ewangelię będziecie zbawieni, jeśli ją zachowacie)

Śpiew przed Ewangelią:

Alleluja.

Panie, otwórz nasze serca,

abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Alleluja.

Ewangelia: Łk 24,13-35 (Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba)

Myśli do katechezy: Jezus – Przyjaciel i Nauczyciel

1. Jezus idzie z nami – nie zostawia nas. Chociaż my od Niego nieraz uciekamy, chowamy się przed Nim. Czasami wydaje nam się, że Go nie potrzebujemy, jesteśmy samowystarczalni i poradzimy sobie ze wszystkim sami. „Sam Jezus przybliża się i idzie z nami”. Towarzyszy nam jako najbliższy Przyjaciel.

2. „A myśmy się spodziewali”. Czego oczekujemy od Jezusa, jakie są nasze pragnienia, dążenia i plany? Czy umiemy uzgadniać naszą wolę z wolą Boga? Potrzeba postawy otwartości, odwagi, męstwa – aby przyjąć Jezusa wraz ze wszystkimi wymogami Jego Ewangelii i wprowadzać ją wytrwale w życie.

3. „Pisma im wyjaśniał”. Potrzeba zgłębiania, poznawania słowa Bożego. Przyjaźnią, zażyłością można związać się z tym, którego dobrze się zna. Znajomość Biblii jest znajomością Jezusa Chrystusa.

4. „Wykładał im, co... odnosiło się do Niego”. Jezus przychodzi, aby ukazać nam Ojca. On sam jest szczytem objawienia się Boga. Śmierć krzyżowa Jezusa i Jego zmartwychwstanie są fundamentami naszej wiary.

5. „Czy serce nie pałało w nas.”. Spotkanie z Jezusem, jakie dokonuje się w sercu otwartym na Jego łaskę i działanie, usuwa wszelki lęk, wywołuje radość wiary i entuzjazm świadectwa.

6. „Zostań z nami, Panie.”. Miłość do Jezusa budzi w nas pragnienie przebywania w Jego bliskości, częstego spotykania się z Nim i rozmowy (liturgia, sakramenty, modlitwa, lektura Pisma Świętego).

7. „Zajął z nimi miejsce u stołu” – Jezus chce wejść w nasze codzienne życie, ale my musimy Go zaprosić!

Modlitwa wiernych

Celebrans: Świadomi obecności Jezusa wśród nas, wołajmy do Niego:

1. Prosimy w intencji pasterzy Kościoła, aby odważnie wyjaśniali nam Pisma dla głębszego poznania Jezusa Chrystusa.

Wszyscy: Ześlij nam, Panie, swojego Ducha.

2. Dziękujemy Ci, Jezu, za Twoje zwycięstwo nad szatanem, śmiercią i wszelkim złem.

3. Bądź uwielbiony, Panie, w naszych sercach. Spraw, aby były one pełne entuzjazmu i miłości do ciebie – jak serca uczniów zmierzających do Emaus.

4. Jezu, wzbudź w nas zapał i gorące pragnienie głębszego poznania Ciebie podczas każdej Mszy Świętej.

5. Spraw, Panie, aby sakrament bierzmowania, do którego się przygotowujemy, uczynił z nas chrześcijan dojrzałych, świadomych swoich obowiązków.

Modlitwa Pańska

Po Modlitwie Pańskiej można dodać obrzęd udzielenia Komunii Świętej.

Modlitwa celebransa

Wszechmogący Boże, udziel swej łaski obecnym tu członkom Twojego Kościoła, aby pouczeni o świętych tajemnicach, umieli czerpać z mocy Twojego słowa. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Błogosławieństwo

Pieśń na zakończenie: Jezus przez życie mnie wiedzie

 

 

Ks. Dariusz Frydrych

 

 


 

 

 

OGŁOSZENIA

 

 1. W niedzielę 12 października odbędzie się w parafiach XIV Tydzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”. Dzień ten będzie szczególną okazją do włączenia się w wielkie dziękczynienie naszego narodu za życie i wyniesienie na ołtarze naszego Rodaka Św. Jana Pawła II.
 2. Na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej pod zakładką „Aktualności” są zamieszczone nowe podręczniki, które obowiązują od września br. Nowe podręczniki przygotowane zostały na bazie Podstawy i Programu nauczania religii z 2010 r. Przy wykazie podręczników są zamieszczone pliki z możliwością pobrania planów dydaktycznych i kryteriów oceniania. Podręczniki przygotowane na bazie Programu nauczania religii z 2001 r. możemy używać w katechizacji szkolnej na terenie diecezji radomskiej do 2016 r.
 3. Przypominamy, że zgodnie ze wskazaniami Komisji Wychowania Episkopatu Polski przygotowanie dzieci i młodzieży do sakramentów, szczególnie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w klasie III szkoły podstawowej oraz Sakramentu Bierzmowania w klasie III gimnazjum, wymaga prowadzenia systematycznych spotkań w parafii. Taki obowiązek włączenia się w parafialne przygotowanie spoczywa na wszystkich katechizujących i wymaga wcześniejszego zaplanowania.
 4. Przypominamy, że należy przeprowadzić ocenę rekolekcji szkolnych dla dzieci i młodzieży za ubiegły rok szkolny i katechetyczny. Obecnie należy zaplanować rekolekcje na nowy rok 2015, bowiem wymagają one szczególnej troski duszpasterskiej uwzględniającej uczniów, jak również nauczycieli i wychowawców. Konieczne jest przygotowanie odpowiednich zespołów osób do realizacji i koordynacji rekolekcji na terenie szkoły i parafii.
 5. Przed wakacjami do parafii zostały przekazane karty personalne dla katechizujących księży oraz katechetów świeckich i sióstr zakonnych. Prosimy wszystkich katechetów o ich przekazanie do Wydziału oraz systematyczne uzupełnianie dokumentacji w Wydziale Katechetycznym.
 6. W roku szkolnym 2014/2015 będą organizowane w dekanatach tzw. „katechezy otwarte”. Zapraszamy z danego dekanatu księży, siostry zakonne i katechetów świeckich. Informujemy księdza proboszcza i zgłaszamy do odpowiedzialnego za dany rejon księdza wizytatora.
 7. Serdecznie zapraszamy wszystkich PT. Katechetów szkół podstawowych do udziału w diecezjalnych konkursach katechetycznych (Konkurs plastyczny kl. I-III: „Krzyż znakiem miłosierdzia i zbawienia”– 13.02.2015; Konkurs dla gimnazjum: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – 14.01.2015 – etap szkolny, do 28.02.2015 – przesyłanie protokołów z etapu szkolnego; 18.03.2015 (godz. 10.00, WSD w Radomiu) – etap diecezjalny; Konkurs kl. IV-VI: „Jan Paweł II – droga do świętości” – 14.01.2015 – etap szkolny, 13.05.2015 (godz. 10.00 w WSD w Radomiu) – etap diecezjalny; Konkurs plastyczny dla niepełnosprawnych kl. I-VI: „Krzyż znakiem miłosierdzia i zbawienia” – 15.05.2015; Olimpiada Teologii Katolickiej: „Sakramenty uzdrowienia i ich rola w życiu Kościoła” – I etap – 27.11.2014, II etap – 05.03.2015, III etap – 16-18.04.2015).
 8. W październiku i listopadzie br. planowane są warsztaty liturgiczne na temat: Celebracje liturgiczne w katechezie, które poprowadzi ks. dr Tomasz Herc (warsztaty odbędą się 24 października 2014 r. o godz. 16.00 w Wydziale Katechetycznym) oraz warsztaty na temat: Jak układać scenariusze katechez z użyciem technik multimedialnych? (warsztaty planowane są w piątek 7 listopada br. o godz. 16.00). Informacje są na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego w zakładce „Aktualności”.
 9. Prosimy do Księży Wikariuszy, aby obowiązkowo brali udział w spotkaniach metodycznych w rejonie i dekanacie. Zależy nam na odpowiedzialnym podejściu księży do katechezy w szkole i parafii.
 10. Zapraszamy do uczestniczenia w rekolekcjach dla katechetów świeckich, które organizowane są w ośrodkach rekolekcyjnych na terenie naszej diecezji (terminy rekolekcji zostały podane w Biuletynie). Tytuł rekolekcji w roku 2014/2015 brzmi: „Radość przebywania z Jezusem Chrystusem”. Poprowadzi je o. Ernest Ogar OFM – doktorant KUL z zakresu patrystyki.
 11. Z uwagi na przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w diecezji radomskiej planowane na 18 października br. sympozjum katechetyczne zostaje przesunięte na zjazd 17 stycznia 2015 r.

 

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

Pobierz plik:

 

 

 

 

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin