A A A

"Biuletyn katechetyczny" nr 23-24 (129-130) styczeń - luty 2015

 

 

 

 

KRZYŻ ZNAKIEM ZBAWIENIA

 

Od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku w Polsce realizowany jest program duszpasterski pt. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Symbolem – znakiem, wokół którego koncentruje się katecheza jest krzyż. Pan Jezus naucza: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje” (Mt 16,24). W ten sposób wskazuje, że krzyż jest nieodzownym elementem ludzkiego życia. Dźwigać krzyż oznacza znosić cierpliwie cierpienia, strapienia, choroby i rozczarowania. Święty Jan Paweł II tak mówił do młodzieży zgromadzonej 2 kwietnia 1998 r. na placu św. Jana na Lateranie: „Krzyż jest wpisany w życie człowieka. Kto próbuje usunąć go ze swojego życia, nie zna prawdy ludzkiej kondycji. Tak jest! Jesteśmy stworzeni do życia, ale nie możemy usunąć z naszej indywidualnej historii cierpienia i trudnych doświadczeń. (...) Rozpowszechniona dziś powierzchowna kultura, która przypisuje wartość tylko temu, co ma pozór piękna i co sprawia przyjemność, chciałaby wam wmówić, że trzeba odrzucić Krzyż. Ta moda kulturowa obiecuje sukces i szybką karierę, nakłaniając do realizacji własnych dążeń za wszelką cenę; zachęca do nieodpowiedzialnego przeżywania płciowości i do życia pozbawionego celu, wyzbytego szacunku dla innych. Otwórzcie oczy, młodzi przyjaciele: to nie jest droga prowadząca do radości i do życia, ale ścieżka wiodąca w przepaść grzechu i śmierci. (...) Jeżeli Krzyż zostaje przyjęty, przynosi zbawienie i pokój (...) Bez Boga Krzyż nas przygniata; z Bogiem daje nam odkupienie i zbawienie. (...) Weź Krzyż!, przyjmij go, nie pozwól, aby przygniotły cię wydarzenia, ale z Chrystusem zwyciężaj zło i śmierć! Jeżeli z Ewangelii Krzyża uczynisz program swojego życia, jeżeli pójdziesz za Chrystusem aż na Krzyż, w pełni odnajdziesz samego siebie!”. Krzyż Chrystusa przypomina nam, że śmierć i cierpienie są wpisane w ludzkie życie, ale jest też chwała zmartwychwstania. Święty Paweł pisze, że „świat ma być ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata” (Ga 6,14). Wynika stąd, że całe życie chrześcijańskie ma być wpisane w krzyż i powinno być umieraniem dla grzechu, aby żyć tylko dla Boga. Święty Jan wskazuje, że to z ogromu miłości Bóg „Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Katechizm Kościoła Katolickiego podaje: „Przez swój chwalebny Krzyż Chrystus wysłużył zbawienie wszystkim ludziom. Wybawił ich z grzechu, który trzymał ich w niewoli; «Ku wolności wyswobodził nas Chrystus» (Ga 5,1). W Nim uczestniczymy w prawdzie, która czyni nas wolnymi. Został nam dany Duch Święty – jak naucza Apostoł – «gdzie jest Duch... tam wolność» (2Kor 3,17). Już teraz chlubimy się «wolnością... dzieci Bożych» (Rz 8,21)” (KKK 1741). Krzyż jest więc znakiem jedności i zwycięstwa dla chrześcijan oraz symbolem wiary chrześcijańskiej. Stąd różne gesty, działania i przedmioty, określające ten symbol, wyrażają zarazem niezwykle głębokie treści duchowe, jakie w symbolu tym są zawarte. W czasie przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, w diecezji radomskiej będziemy przeżywali peregrynację Krzyża Roku Jubileuszowego. Stwarza to okazję do wyeksponowania znaku Krzyża i odkrycia jego roli w życiu chrześcijanina. Pierwszą postawą chrześcijańskiej modlitwy jest postawa krzyża. Papież Franciszek, 27 lipca 2013 r. w Rio de Janeiro, powiedział do młodzieży: „Przez krzyż Jezus jednoczy się z wielu młodymi ludźmi, którzy utracili zaufanie do instytucji politycznych, ponieważ widzą egoizm i korupcję, czy też stracili wiarę w Kościół, a nawet w Boga z powodu braku konsekwencji chrześcijan i sług Ewangelii. W krzyżu Chrystusa jest cierpienie, ludzki grzech, w tym i nasz, a On przyjmuje wszystko z otwartymi ramionami, bierze na siebie nasze krzyże i mówi nam: Odwagi! Nie niesiesz ich sam! Niosę je wraz z Tobą, a Ja pokonałem śmierć i przyszedłem, aby dać Ci nadzieję, aby dać Ci życie (por. J 3,16).

 

Wskazania dla katechetów:

wyjaśniać znak krzyża i zadbać o staranność jego wykonywania w czasie modlitwy,

– wzbudzać szacunek dla krzyża i zadbać o odnowienie krzyży przydrożnych,

– zatroszczyć się o znak krzyża w każdym chrześcijańskim domu, a także w szkole, w zakładzie pracy,

– zachęcać do przeżywania Drogi Krzyżowej nie tylko w okresie Wielkiego Postu,

– ożywiać potrzebę udziału w nabożeństwach pasyjnych,

– przygotować do bardziej pogłębionego przeżycia Święta Podwyższenia Krzyża Świętego,

– zachęcać do adoracji Pana Jezusa w Wielki Piątek, przygotować uczniów do adoracji i uczestniczyć w niej z nimi,

– obejmować troską krzyże na terenie parafii, w miarę możliwości wyjaśniać historię Światowych Dni Młodzieży oraz logo i znaczenie Krzyża Roku Jubileuszowego,

– przygotowywać uczniów (młodzież) i uczestniczyć z nimi w peregrynacji Krzyża Roku Jubileuszowego w diecezji radomskiej.

 

 

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 


 

 

 

W ramach przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania

 

NABOŻEŃSTWO POKUTNE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

 

 

Śpiew na wejście

Do ołtarza wyrusza procesja: na początku niesie się procesjonalny krzyż lub inny odpowiednio przygotowany; po obu stronach krzyża usługujący niosą zapalone świece. Za nimi idzie celebrans ubrany w albę i fioletową kapę. Po przyjściu do prezbiterium świeczniki stawia się na ołtarzu lub obok niego. Przed ołtarzem ustawia się krzyż, tak aby był widoczny dla wiernych.

I. OBRZĘDY WSTĘPNE

K. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Jezusa Chrystusa, który nas umiłował i obmył w swojej krwi z naszych grzechów, niech będzie z wami.

W. I z duchem twoim.

Wprowadzenie

W czasie X Światowych Dni Młodzieży w Manili w 1995 roku Oj – ciec Święty Jan Paweł II mówił tak: Do każdego z was skierowane jest wezwanie zawarte w słowach Chrystusa: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!” (Łk 9,23): ten krzyż oznacza odrzucenie mentalności sprzecznej z nauczaniem Jezusa; wyrzeczenie się pragnień i postaw niegodnych uczniów Chrystusa. Jesteście wezwani, aby otworzyć swoje życie na działanie przemieniającej łaski, która wypływa z krzyża Chrystusa — zwłaszcza przez przyjęcie sakramentu pokuty i pojednania (13.01.1995).

Chcemy pozytywnie odpowiedzieć na wezwanie będące hasłem obecnego roku duszpasterskiego – Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię – oraz na wezwanie św. Jana Pawła II. Niech ta liturgia będzie sposobnością do refleksji nad stanem naszej osobistej relacji z Jezusem Chrystusem: jakie miejsce zajmuje w moim życiu On i Jego Ewangelia; jakie obszary mojego życia wiary wymagają przemiany-nawrócenia. Niech to spotkanie będzie także okazją do odnowienia więzi przyjaźni z Jezusem Chrystusem w sakramencie pokuty i pojednania.

Nawrócenie swojego serca dokonuje się przez Chrystusowe działanie, a Chrystus dochodzi do was w swoich sakramentach, które zawsze będą dla was wyrazem i celebracją waszej wiary i waszego życia w Chrystusie. Grzech jest ludzką rzeczywistością i my wszyscy potrzebujemy przebaczenia, pojednania i pokoju w osobistym spotkaniu z Chrystusem (Jan Paweł II, Nowa Funlandia, 12.09.1984).

Modlitwa:

K. Boże, Ty nas powołujesz z ciemności do Twojego światła, z zakłamania do prawdy, ze śmierci do życia, udziel nam Ducha Świętego, niech On nas oświeci, abyśmy zrozumieli swoje powołanie i ochoczo weszli na drogę prowadzącą do życia prawdziwie chrześcijańskiego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

II. LITURGIA SŁOWA

PIERWSZE CZYTANIE Pwt 5, 1-3.6-7.11-12.16-21; 6,4-6: Boże przykazania.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 143[142],1-2.5-6.7ab i 8ab.10 (R.: 10a)

REFREN: Zmiłuj się, Boże, bo jesteśmy grzeszni.

DRUGIE CZYTANIE Ef 5,1-14: Zachęta do chrześcijańskiego życia.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ J 14,6

Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

EWANGELIA Mt 22,34-40 Największe przykazanie.

Po Ewangelii krótka homilia/konferencja lub zachowanie milczenia dla rozważenia słowa Bożego.

III. OBRZĘDY POKUTNE

1. Rachunek sumienia

Relacja z Panem Bogiem.

– Czy Pana Boga stawiam na pierwszym miejscu w moim życiu?

– Czy modlę się często (rano i wieczorem)? Czy nie opuściłem niedzielnej lub świątecznej Eucharystii?

– Czy czytam Pismo Święte, książki i czasopisma, które pomagają mi poznać Pana Boga, by Go lepiej kochać?

– Czy przyznaję się do tego, że jestem uczniem Chrystusa?

– Czy stawałem w obronie mojej wiary i Kościoła katolickiego, zwłaszcza wtedy, gdy inni mówili źle o Bogu, o Kościele?

– Czy rozmawiam z innymi o Panu Bogu i czy umiałem dać świadectwo, że wierzę w Boga?

Relacja z drugim człowiekiem.

– Czy drugiego człowieka traktuję jak swego bliźniego?

– Czy kogoś nie zgorszyłem złym zachowaniem?

– Czy nie oskarżałem innych, nie obmawiałem ich albo czy nie mówiłem o nich nieprawdy?

– Czy nie przebywałem w złym towarzystwie?

– Czy nie zazdrościłem innym? Czy nie kłamałem?

– Czy nie popełniłem grzechu nieczystego?

Relacja z samym sobą.

– Czy dobrze wykorzystywałem czas, który jest przecież darem samego Boga?

– Czy pościłem w dni wyznaczone przez Kościół? Czy w piątki powstrzymywałem się od jedzenia pokarmów mięsnych?

– Czy nie miałem nieskromnych myśli lub pragnień?

– Czy wyznaczam sobie w życiu jakieś cele i czy do nich dążę? Czy mam należyte poczucie własnej wartości?

– Czy rozpoznałem już jakie mam talenty i czy je należycie pomnażam? Czy nie grzeszę lenistwem?

– Czy byłem roztropny i umiałem przyjmować rady innych? Czy byłem stanowczy w odrzucaniu pokus?

2. Akt pokuty

K. Chrystus Pan powołał grzeszników do królestwa swojego Ojca. Dlatego niech każdy z nas wzbudzi w głębi serca akt żalu i uczyni konkretne postanowienie poprawy.

Po krótkiej chwili milczenia: Spowiadam się Bogu wszechmogącemu…

IV. WEZWANIA LITANIJNE

K. Panie Boże, Ty wszystko wiesz. Znasz naszą szczerą wolę służenia Tobie i braciom. Wejrzyj na nas i wysłuchaj nasze błagania:

– Prosimy Cię, udziel nam łaski prawdziwego nawrócenia.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

– Prosimy Cię, obudź w nas ducha pokuty i umocnij nasze postanowienia.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

– Prosimy Cię, odpuść nasze grzechy i przebacz nasze zaniedbania.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

– Prosimy Cię, napełnij nasze serca duchem ufności i wielkoduszności.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

– Prosimy Cię, uczyń nas wiernymi uczniami Twego Syna i żywymi członkami Jego Kościoła.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

V. MODLITWA PAŃSKA

K. Nasz Ojciec w niebie nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył. Prośmy Go o miłosierdzie słowami tej modlitwy, jakiej nauczył nas Jezus Chrystus:

Wszyscy śpiewają lub mówią: Ojcze nasz...

VI. ADORACJA KRZYŻA

K. Wyznajmy Chrystusowi naszą miłość i wdzięczność przez ucałowanie krzyża, na którym On umarł za nasze grzechy.

Wszyscy podchodzą kolejno i całują stopy Ukrzyżowanego, podobnie jak w Wielki Piątek. Dwaj usługujący podtrzymują krzyż. Następnie może odbyć się adoracja krzyża w milczeniu lub z odpowiednimi pieśniami. W czasie adoracji może odbyć się spowiedź.

VI. OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA

K Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, który w cudowny sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób go odkupiłeś, Ty nie opuszczasz grzesznika, lecz darzysz go ojcowską miłością. Ty zesłałeś na świat swojego Syna, aby swoją męką zwyciężył grzech i śmierć, a zmartwychwstaniem przywrócił nam życie i radość. Ty zesłałeś do naszych serc Ducha Świętego, abyśmy byli Twoimi synami i dziedzicami. Ty nas zawsze odnawiasz przez sakramenty zbawienia, abyśmy uwolnieni z niewoli grzechu, stali się podobni do Twojego umiłowanego Syna. Dziękujemy Ci za cuda Twojego miłosierdzia i wraz z całym Kościołem wychwalamy Ciebie, śpiewając Tobie pieśń nową słowem, sercem i uczynkiem. Tobie, Ojcze, chwała przez Chrystusa, w Duchu Świętym, teraz i na wieki.

W. Amen.

Celebrans udziela błogosławieństwa. Następuje pieśń na zakończenie i rozesłanie.

 

 

Ks. Dariusz Frydrych

 

 


 

 

 

OGŁOSZENIA

 

 1. Dziękujemy za życzenia świąteczne oraz za trud organizacji spotkań opłatkowych i jasełkowych.
 2. 19 stycznia br. swoje imieniny obchodzi ks. Biskup Ordynariusz Henryk Tomasik. Pamiętajmy w naszych modlitwach o czcigodnym Solenizancie. Zapraszamy na wspólną Eucharystię w tym dniu o godz. 18.00 do radomskiej Katedry.
 3. Program duszpasterski w roku 2014/2015 pt. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” ma prowadzić przez doświadczenie wiary, nawrócenie i chrzest ku postawie apostolstwa.
 4. Środą Popielcową 18 lutego 2015 r. rozpoczniemy Wielki Post. Rekolekcje dla dzieci i młodzieży odbywają się w trzy kolejne dni pracy szkoły (od poniedziałku do piątku, tak więc nie łączymy np. piątku z poniedziałkiem i wtorkiem). W związku z ich organizacją ksiądz proboszcz dostarcza przynajmniej na miesiąc przed ich rozpoczęciem informację do dyrekcji szkoły (zaświadczenie odebrane z Wydziału Katechetycznego). Szczególnym momentem przygotowań do tych wydarzeń będzie peregrynacja symboli ŚDM, które będą w naszej diecezji od 30 marca do 18 kwietnia 2015 r. Proponujemy, aby tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla młodzieży były tematycznie związane ze ŚDM. Duszpasterstwo Młodzieży naszej diecezji proponuje temat: „Dotknij Miłosierdzia”, który bezpośrednio nawiązuje do hasła ŚDM 2016: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).
 5. Wielkopostny dzień skupienia dla katechetów świeckich odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu – 8 marca 2015 r. (tj. w trzecią Niedzielę Wielkiego Postu) – rozpoczęcie o godz. 10.00. Dzień skupienia poprowadzi ks. dr hab. Jacek Goleń, kierownik Katedry Duszpasterstwa Rodzin w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL Jana Pawła II.
 6. Przygotowanie dzieci i młodzieży do sakramentów, szczególnie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w klasie III szkoły podstawowej oraz sakramentu Bierzmowania w klasie III gimnazjum wymaga prowadzenia systematycznych spotkań w parafii. Taki obowiązek włączenia się w parafialne przygotowanie spoczywa na wszystkich katechizujących.
 7. Dziękujemy za udział i przypominamy wszystkim katechetom o tzw. „katechezach otwartych” w ramach dekanatów, w których powinni uczestniczyć katechizujący z danego dekanatu: księża, siostry zakonne i katecheci świeccy. Informujemy o nich księdza proboszcza i odpowiedzialnego za dany rejon księdza wizytatora.
 8. Przypominamy terminy konkursów organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej w roku 2014/2015:
  SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEOlimpiada Teologii Katolickiej – II etap – 05.03.2015, III etap – 16-18.04.2015.
  GIMNAZJUM – 14.01.2015 – etap szkolny, do 28.02.2015 – przesyłanie protokołów z etapu szkolnego, 18.03.2015 (godz. 10.00, WSD w Radomiu) – etap diecezjalny;
  SZKOŁA PODSTAWOWA – KL. IV-VI -14.01.2015 – etap szkolny, 13.05.2015 (godz. 10.00, WSD w Radomiu) – etap diecezjalny;
  SZKOŁA PODSTAWOWA – KL, I-III -13.02.2015 (piątek, o godz. 11.00, Radom, ul. Malczewskiego 1) – uroczyste otwarcie wystawy i wręczenie dyplomów oraz wyróżnień;
  KONKURS PLASTYCZNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH – KL. I-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ – do 20.02.2015 – przekazanie wybranych prac i formularzy do Wydziału Katechetycznego, 15.05.2015 (piątek, godz. 11, Radom, ul. Malczewskiego 1) – uroczyste otwarcie wystawy i wręczenie dyplomów oraz wyróżnień.
 9. Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy została zaplanowana na 22 kwietnia 2015 r. (środa), pod hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
 10. Przed nami zasłużony czas odpoczynku zimowego. Na ile jest to możliwe, zadbajmy również o jak najlepsze wykorzystanie tego czasu przez dzieci i młodzież. Każda inicjatywa jest tu mile widziana, a czasami wystarczy trochę dobrej woli, by w szkole czy parafii zorganizować spotkania, konkursy czy rozgrywki dla dzieci.

 

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

Pobierz plik:

 

 

 

 

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin