A A A

"Biuletyn katechetyczny" nr 27-28 (133-134) maj - czerwiec 2015

 

 

 

 

OSOBY ŻYCIA KONSEKROWANEGO DAREM DLA KOŚCIOŁA

 

Rok 2015 w Kościele Powszechnym poświęcony został w szczególny sposób osobom życia konsekrowanego. Św. Jan Paweł w adhortacji Vita consecrata napisał: „Życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa Pana, jest darem Boga Ojca udzielonym jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego. Dzięki profesji rad ewangelicznych charakterystyczne przymioty Jezusa – dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo – stają się w pewien swoisty i trwały sposób widzialne w świecie, a spojrzenie wiernych zwraca się ku tajemnicy Królestwa Bożego, które już jest obecne w historii, ale w pełni urzeczywistni się w niebie” (VC 1). Ojciec Święty wskazuje, że osoby konsekrowane są niejako „żywymi ikonami Boga”, które poprzez świadectwo swojego życia oraz szczególną więź z Jezusem Chrystusem i Jego Kościołem prowadzą wszystkich ludzi do Pana Boga. Są one znakiem radości, „której źródłem jest przebywanie z Chrystusem” (VC 109). W ten sposób Papież podkreśla, jak ważną rolę w Kościele pełnią osoby życia konsekrowanego i zachęca do dziękczynienia Bogu, „za Zakony i Instytuty zakonne, kontemplacyjne lub prowadzące dzieła apostolskie, oraz za Stowarzyszenia życia apostolskiego, za Instytuty świeckie i za inne grupy osób konsekrowanych, jak również za tych wszystkich, którzy w ukryciu swego serca oddają się Bogu poprzez szczególną konsekrację” (VC 2). Według Jana Pawła II, życie konsekrowane jest wzorem do naśladowania i „kwiatem Ewangelii” (Częstochowa, 5 czerwca 1979 r.). Natomiast papież Franciszek podkreśla, że osoby konsekrowane są „zdolnymi obudzić świat” (Rzym, 29 listopada 2013 r.). To właśnie one swoją posługą ukazują, że pomimo zmiennych kolei świata, warto być chrześcijaninem, a życie wiarą na co dzień jest możliwe. Współpraca z Bogiem pomaga w odpowiedzialnym podejściu do swojego powołania, a wiara nie przeszkadza w kształtowaniu życia rodzinnego czy społecznego. Ojciec Święty Franciszek stwierdza: „Trwałość naszej wiary na płaszczyźnie osobistej i wspólnotowej mierzy się również zdolnością przekazywania jej innym, rozpowszechniania jej, przeżywania jej w miłości, dawania o niej świadectwa wobec tych, którzy się z nami spotykają i dzielą z nami drogę życia” (Rzym, 19 października 2013 r.).

Zatem osoby życia konsekrowanego świadczą o Bogu i są powołane do tego, aby nie tylko mówić o Jezusie Chrystusie, ale przede wszystkim towarzyszyć w kroczeniu drogą wiary i kształtowaniu wiary wśród ludzi dorosłych, młodzieży i dzieci. Dlatego też katechizacja i nowa ewangelizacja nie mogą dokonywać się bez osób konsekrowanych (por. VC 81), które są blisko Boga. Św. Jan Paweł II podkreśla, że wszyscy katecheci mają świadczyć o Bogu przede wszystkim swoim życiem. Zwracając się do nich, mówi: „Od waszej posługi zależy wzrost i chrześcijańskie dojrzewanie powierzonych wam dzieci i młodzieży. (...) Tylko w świetle wiary i modlitwy można zrozumieć sens i siłę Bożego wezwania. Spełniajcie z wiarą waszą posługę (...), szukajcie dla niej sił w modlitwie, potwierdzajcie ją konsekwentnym życiem chrześcijańskim. Uczcie się przemawiać do współczesnej młodzieży, bądźcie autentycznymi i wiarygodnymi wychowawcami ukazującymi ewangeliczny ideał jako powszechne powołanie i wyjaśniającymi, na czym polega sens i wartość różnych powołań do życia konsekrowanego” (Rzym, 4 października 1990 r.). Wzorem postępowania dla katechizowanych, według Św. Jana Pawła II, jest Najświętsza Maryja Panna, Niepokalana, która potrafiła „«wszystko zaryzykować^ dla Chrystusa” (VC 40). Dar życia konsekrowanego, w różnorodności jego charyzmatów i instytucji, jest bogactwem dla Kościoła.

 

Wskazania dla katechetów:

– wyjaśniać, na czym polega sens i wartość różnych powołań do życia konsekrowanego,

– zadbać o ukazanie piękna życia konsekrowanego,

– ukazywać przykłady osób powołanych do życia konsekrowanego,

– ożywiać potrzebę modlitwy za osoby konsekrowane,

– przygotować do pogłębionego przeżywania swojego powołania,

– kształtować żywą relację z Bogiem poprzez modlitwę, Komunię Świętą oraz sakrament pokuty i pojednania.

 

 

Ks. Stanisław Łabendowicz[1] Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury, w: Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, red. M. Radwan, Rzym-Lublin, s. 58.

 

 

 


 

 

 

W ramach przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania

 

 

NABOŻEŃSTWO DO DUCHA ŚWIĘTEGO Z KONFERENCJĄ

[Nabożeństwo może być przeprowadzone przed bierzmowaniem w ramach końcowego etapu przygotowania lub też po bierzmowaniu, jako pogłębienie i dziękczynienie].

 

 

PIEŚŃ: Przybądź Duchu Święty...

 

SŁOWO WSTĘPNE:

Duch Święty kieruje życiem Kościoła, jest duszą Kościoła, umacnia nas w wierze i prowadzi do świętości, abyśmy przez życie wiary, a zwłaszcza przez czynną miłość bliźniego, dawali świadectwo Chrystusowi.

Duch Święty jest pierwszym darem Chrystusa dla wierzących, „abyśmy już więcej nie żyli dla siebie, ale dla Tego, który za nas umarł i zmartwychwstał” (IV Modl. Euch.). Prośmy Jezusa, obecnego wśród nas, aby dał nam udział w swoim Duchu Świętym.

 

K. Przybądź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Ześlij Ducha Twojego, a powstanie życie.

W. I odnowisz oblicze ziemi.

K. Módlmy się: Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.

 

LITURGIA SŁOWA (I Czyt. i Psalm resp. z Uroczystości Zesłania Ducha Świętego)

I CZYTANIE: Dz 2,1-11 Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

PSALM: Ps 104 (103), lab i 24ac. 29bc-30. 31 i 34 (R.: por. 30) Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

EWANGELIA: J 15,9-17 „Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili”

 

MYŚLI DO KONFERENCJI ,

W bliskości Uroczystości Zesłania Ducha Świętego liturgia przywołuje fragment Ewangelii według św. Marka mówiący o posłaniu misyjnym uczniów (por. Mk 16,15-20). W czasie tego nabożeństwa chcemy dostrzec także wezwanie Pana Jezusa, poprzez które posyła nas, abyśmy nieśli całemu światu Dobrą Nowinę przez świadectwo miłości braterskiej. Posłanie to odnajdujemy w Ewangelii wg św. Jana.

Miłość jako agape. Jezus Chrystus w przytoczonej w Ewangelii wypowiedzi, koncentruje naszą uwagę na słowie miłość. W tekście greckim autor natchniony – dla jej wyrażenia – używa terminu agape. Takie ujęcie wskazuje, że uczniów Chrystusa ma cechować miłość oparta na wierze, darmowa, bezinteresowna, ofiarna, będąca darem z siebie dla bliźnich. Jednocześnie jest ona mocno związana z postawą miłosierdzia, jest miłością przebaczającą. Miłość agape jest postawą wzorowaną na miłości Osób Bożych, która jest różna od ludzkiego pojmowania miłości, opartej często na emocjach (por. Benedykt XVI, Deus caritas est, p. 2-18). Ludzka miłość, pomimo iż w chwilach uniesień zdolna jest do nadzwyczajnych czynów, to jednak jest niestała, ograniczona, często egoistyczna, skupia się na własnym „ja”. Jezus wskazuje nam potrzebę udoskonalania miłości, nadawania jej wymiaru nadprzyrodzonego. Miłość braterska ma być kontynuacją Bożej miłości w stosunkach międzyludzkich.

Wytrwałość. Może wydawać się, że przyjęcie Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania to koniec drogi pogłębiania wiary, przygotowań, mobilizacji do modlitwy, uczestniczenia w liturgii i wszelkiego wysiłku z tym związanego. Tymczasem tylko ludzie zjednoczeni z Chrystusem są zdolni do trwałych uczynków, ukierunkowanych na drugą osobę. Dlatego Jezus zachęca nas, abyśmy wytrwali w Jego miłości (J 15,9). Do wytrwania uzdalnia nas Duch Święty. To On sprawia, że nasze serce pozostaje otwarte na Boże wezwanie, a także na służbę Bogu i bliźniemu. Uzdalnia On nas do ciągłego świadczenia o miłości Boga do człowieka, o Jego wielkim dziele zbawienia. Wytrwałość nie jest postawą łatwą w dzisiejszym świecie – promującym życie chwilą, płytką emocjonalność pozbawioną wnikania w głębię istniejących problemów; nacechowanym akcyjnością, działaniem nastawionym na natychmiastową efektywność.

Przykazania. Zewnętrznym sprawdzianem miłości jest przestrzeganie Jezusowych przykazań i odwrotnie: Jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości (J 15,10). Wypełnianie przykazań stanowi jeden z dowodów wierności Bogu. Siłą napędową do wypełniania przykazań jest miłość. Staje się ona fundamentem ich przestrzegania: Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali (J 13,34); Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który mnie posłał, i wykonać Jego dzieło (J 4,34). To miłość jest jedynym czynnikiem pozwalającym konkretyzować wolę Bożą w ludzkim życiu, a także przekładać tę wolę oraz miłość na konkretne czyny względem Boga i bliźniego.

Nazwałem was przyjaciółmi... Jezus Chrystus zaprasza nas do przyjaźni ze sobą, tzn. wyjątkowej bliskości, zażyłości, komunii miłości w Duchu Świętym. Przyjaźń Pana Jezusa jest dla nas darem i zadaniem. Miłością wzajemną, czynami miłosierdzia mamy potwierdzać nasze powołanie, wybranie i wywyższenie do tej godności.

„Ewangelizacja jest pierwszym obowiązkiem i szczególnym zadaniem Kościoła; polega na głoszeniu Dobrej Nowiny zbawienia w Chrystusie, który wyzwala od grzechu i wiedzie do miłości Boga w której wszyscy ludzie są braćmi. W tym sensie Kościół jest dla ewangelizacji. jest to zadanie, które domaga się udziału każdego chrześcijanina, lecz przekracza nasze możliwości. Tylko Duch Święty może dać łaskę otwierającą serca na głos Ewangelii” (Jan Paweł II, Komentarz do Ewangelii, Kraków 2011, s. 652-653).

 

MODLITWA O SIEDEM DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO

K. Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając w pracy nad sobą. wspierasz nas, gdy jesteśmy słabi i bezradni. Oświecaj nas, prowadź i umacniaj, pocieszaj i nauczaj, co mamy czynić. Daj nam poznać Twoją wolę, dodaj sił do jej wypełnienia i świadczenia o wielkiej przyjaźni Boga z człowiekiem przez Jezusa Chrystusa, w mocy Twojej.

– Prosimy Cię o dar mądrości, abyśmy poznali i umiłowali Prawdę Wiekuistą, którą jesteś Ty, Boże nasz. Wysłuchaj nas, Duchu Święty!

– Prosimy Cię o dar rozumu, abyśmy, na ile nasz umysł pojąć może, zrozumieli prawdy wiary. Wysłuchaj nas...

– Prosimy Cię o dar umiejętności, abyśmy dostrzegali w świecie dzieło Twojej dobroci i mądrości;

– Prosimy Cię o dar rady na chwile trudne, gdy nie będziemy wiedzieli, jak postąpić;

– Prosimy Cię o dar męstwa na czas szczególnych trudności i pokus;

– Prosimy Cię o dar pobożności, byśmy chętnie przebywali z Tobą na modlitwie, a na ludzi patrzyli jako na braci;

– Prosimy Cię o dar bojaźni Bożej, abyśmy lękali się grzechu, który niszczy więź miłości i przyjaźni z Tobą i bliźnimi.

 

MÓDLMY SIĘ: Duchu Święty, uwielbiamy Cię, racz udoskonalić w nas dzieło rozpoczęte przez Jezusa. Spraw, aby modlitwa, którą zanosimy w imieniu całego świata, była mocna i stała; przybliż nam czas głębokiego życia wewnętrznego; rozpal w nas zapał apostolski, który by dosięgał wszystkich ludzi i wszystkie narody, gdyż są odkupione Krwią Chrystusa i wszystkie stanowią Jego dziedzictwo. Skrusz w nas wrodzoną pychę i podnieś na wyżyny świętej pokory, prawdziwej bojaźni Bożej i wielkodusznej odwagi. Niech żadne więzy ziemskie nie przeszkadzają nam w wypełnianiu naszego powołania; niech dla korzyści, przez niedbalstwo nasze, nie będą deptane prawa sprawiedliwości; niech żadne obliczenia nie sprowadzą szerokiego zasięgu miłości do ciasnych małych egoizmów. Niech wszystko w nas będzie wielkie: poszukiwanie i umiłowanie prawdy, gotowość do ofiary, choćby na krzyż i śmierć. Niech wszystko wreszcie będzie zgodne z ostatniąmodlitwą Syna do Ojca i z tym zdrojem Twojej, o Duchu Święty, miłości, która z woli Ojca i Syna spłynęła z na Kościół i jego instytucje, na poszczególne dusze i narody. (Modlitwa św. Jana XXIII)

W. Amen.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

 

Bibliografia:

Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, z 2005 roku.

Jan Paweł II, Komentarz do Ewangelii, Kraków 2011.

Księga nabożeństw, Legnica 2002, s. 355-363.

Dzik M., Chrześcijanin głosicielem Bożej chwały, w: Krąg Biblijny, Zeszyt 27, Tarnów 20015, s. 59-72.

 

 

Ks. Dariusz Frydrych[1] Jan Paweł II, Katecheza: Duch Święty źródłem życia sakramentalnego w Kościele, 3, Rzym 1991. Por. Jan Paweł II, Veritatis Splendor, 25.

[2] Jan Paweł II, Redemptoris missio, 47.

 

 


 

 

 

OGŁOSZENIA

 

 1. Dziękujemy PT. Katechetom: Księżom, Siostrom zakonnym i Katechetom świeckim za zaangażowanie w całoroczną posługę katechetyczną w szkole i parafii. Dziękujemy za udział w organizowanych przez Wydział Katechetyczny konkursach plastycznych i wiedzy religijnej na wszystkich etapach edukacyjnych.
 2. Wyrażam podziękowanie za całoroczną pracę Wydziałowi Katechetycznemu: s. Marii Lużyńskiej (sekretariat), Metodyczkom: s. Elżbiecie Gajowiak, p. Ewie Majcher i p. Jolancie Strojek; Księżom Wizytatorom: ks. Dariuszowi Frydrychowi, ks. Andrzejowi Gozdurowi, ks. Stanisławowi Piekielnikowi, ks. Wojciechowi Wojtyle, za ich ofiarną i profesjonalną posługę.
 3. Pragnę wyrazić podziękowanie wszystkim rejonowym i dekanalnym metodykom ds. katechezy za organizację spotkań formacyjnych w rejonie i przygotowanie oraz omówienie tzw. lekcji otwartych w dekanatach. Dziękuję wszystkim PT. Katechetom za udział w tzw. katechezach otwartych w ramach dekanatów, w których powinni uczestniczyć katechizujący z danego dekanatu: księża, siostry zakonne i katecheci świeccy.
 4. Bardzo serdecznie dziękuję p. Justynie Adamczyk i współpracującym z nią p. Anecie Wrzesień i p. Renacie Strzelec oraz innym osobom zaangażowanym w całoroczną troskę i poświęcenie dla naszej wspólnoty.
 5. Zakończyliśmy planowanie pracy na rok szkolny 2015/2016. Prosimy o dołożenie wszelkich starań, aby nie powodować konfliktów i nieporozumień z dyrekcjami szkół, które są zobowiązane do przedstawienia planów pracy na następny rok szkolny w Wydziałach Edukacji. Wszelkie zmiany personalne i godzinowe po nominacjach księży neoprezbiterów i zmianach księży wikariuszy powinny być uzgadniane z Wydziałem Katechetycznym i księżmi wizytatorami.
 6. Przypominam, że w czerwcu odbędą się dwie tury rekolekcji dla katechetów świeckich w Ośrodku Emaus-Turno k. Białobrzegów Radomskich: pierwsza tura – 12-14 czerwca i druga – 19-21 czerwca. Katecheci świeccy mają obowiązek każdego roku uczestniczyć w rekolekcjach zamkniętych.
 7. Przekazujemy wszystkim katechetom kartę informacyjną do wypełnienia i przekazania do Wydziału Katechetycznego. Prosimy PT. Katechetów o uzupełnienie dokumentacji w Wydziale Katechetycznym. Dotyczy to: Karty personalnej, wykształcenia, studiów podyplomowych czy zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Kserokopie dokumentów, np. dokument potwierdzający kolejny stopień awansu zawodowego, można przesłać pocztą lub osobiście. Każdy może zobaczyć, jakich dokumentów brakuje w jego teczce personalnej.
 8. Od 10 sierpnia 2015 r. wydawane będą misje kanoniczne do nauczania religii katechizują– cym, którzy z różnych racji nie mają misji stałej. Misję do nauczania religii odbiera katechizującym ksiądz proboszcz parafii, na terenie której znajduje się szkoła. Misję może odebrać również osobiście katecheta, przedstawiając pisemną prośbę księdza proboszcza.
 9. Przypominamy PT. Księżom Proboszczom, że do pracy katechetycznej można angażować osoby, które ukończyły wyższe studia teologiczne magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym lub wyższe studia zawodowe z tytułem licencjata (także z przygotowaniem pedagogicznym). Studia podyplomowe z teologii nie stanowią podstawy do zatrudnienia kierunkowego w katechezie.
 10. W przygotowaniu dokumentacji przy awansie zawodowym pomagają metodycy. Dlatego prosimy przed przekazaniem na komisję egzaminacyjną czy kwalifikacyjną przygotowaną dokumentację najpierw przedstawić do akceptacji metodykom w Wydziale Katechetycznym.
 11. Zachęcamy do odwiedzin Wydziału Katechetycznego, celem odebrania właściwych zaświadczeń, dostarczenia zaległych dokumentów, uregulowania należności za „Zeszyty Formacji Katechetów”.
 12. Przekazujemy PT. Katechetom numery podręczników do nauki religii obowiązujące w diecezji radomskiej, są one podane również na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego: www.katecheza.radom.opoka.net.pl.
 13. Proszę PT. Katechetów, aby zapoznać się z linkiem na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego: Centrum edukacji katechetycznej. Warto korzystać z informacji o podręcznikach i ciekawych propozycjach dla katechezy. W przygotowaniu są pomoce multimedialne do katechezy na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponad– gimnazjalnej, m.in. z nagraniami pieśni i piosenek religijnych.
 14. Z okazji zakończenia roku szkolnego 2014/2015 w parafiach organizujemy uroczyste nabożeństwa. Na Mszę świętą zapraszamy dyrekcję, nauczycieli i wychowawców oraz uczniów i rodziców. Chcemy wraz z gronem pedagogicznym i uczniami podziękować Bogu za podjęty i przeżyty trud pracy wychowawczej. Wyrażamy wdzięczność dla nauczycieli, wychowawców, katechetów i rodziców. Uczniów przygotowujemy do dobrego przeżycia spotkania z Bogiem w czasie wakacji.
 15. Zjazdy na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2015/16 odbędą się w parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu, ul. Struga 31a w następujących terminach:
  27 sierpnia 2015 r. (czwartek), godz. 9.30siostry zakonne i katecheci świeccy;
  28 sierpnia 2015 r. (piątek), godz. 9.30księża i zakonnicy.

 

  

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

Pobierz plik:

 

 

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin