A A A

"Biuletyn katechetyczny" nr 31 (137) październik 2015

 

 

 

 

CHRZEST ŚWIĘTY WŁĄCZA NAS W ŻYCIE JEZUSA

 

Program duszpastersko-katechetyczny na rok 2015/2016 w punkcie pierwszym ukazuje drogę duchowości chrzcielnej. W ten sposób przygotowuje wiernych do przeżycia 1050. rocznicy przyjęcia przez Polskę chrztu i zmierza do pogłębionego rozumienia sakramentu, odnowienia i umocnienia wiary. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że „Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: «Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie»” (KKK 1213). Tak więc chrzest święty jednoczy nas z Jezusem Chrystusem oraz włącza w Jego życie. To włączenie w życie Jezusa i stanie się dziećmi Bożymi oznacza udział w odkupieńczej męce i śmierci Chrystusa oraz w Jego zmartwychwstaniu, ale także i w życiu w wieczności. Poprzez chrzest człowiek otrzymuje wyzwolenie z grzechu pierworodnego oraz łaskę umocnienia w wierze i podążania za Jezusem. Włączenie w Jego życie to także kroczenie drogą cierpienia i przeciwności. Jednak, jak czytamy w Ewangelii według św. Jana, nie ma innej drogi do Boga, bowiem „Jeśli ktoś nie narodzi się z wody i Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3,5). W tym duchu należy przeżywać ten czas szczególnej katechizacji chrzcielnej, odkrywając znaczenie chrztu w życiu konkretnego człowieka, jak i we wspólnocie Kościoła. Można to uczynić poprzez ukazywanie sakramentu chrztu świętego jako daru oraz głoszenie potrzeby ciągłego nawracania się, aby żyć w wolności dzieci Bożych. Należy również podkreślić, że włączenie przez chrzest w życie Jezusa Chrystusa oznacza świadczenie o Bogu innym ludziom. To właśnie na mocy chrztu stajemy się uczniami i misjonarzami, którzy są powołani do niesienia Ewangelii w świat (por. Evangelii gaudium, 120). Papież Franciszek, podczas audiencji ogólnej, podkreślił, że „Istnieje nierozerwalny związek między wymiarem mistycznym a wymiarem misyjnym powołania chrześcijańskiego, obydwoma zakorzenionymi we chrzcie. «Otrzymując wiarę i chrzest my, chrześcijanie przyjmujemy działanie Ducha Świętego, który prowadzi do wyznania Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego i nazywania Boga <Abba, Ojcze>. Wszyscy ochrzczeni i ochrzczone ... jesteśmy wezwani, by żyć i przekazywać jedność z Trójcą Świętą, ponieważ ewangelizacja jest zaproszeniem do udziału w komunii trynitarnej»” (Watykan, 15 stycznia 2014 r.).

Dzięki przyjęciu sakramentu chrztu świętego człowiek staje się „nowym stworzeniem”, otrzymuje godność dziecka Bożego oraz zostaje włączony do Ludu Bożego, może przyjmować kolejne sakramenty i żyć w łączności z łaską Bożą. Życie w przyjaźni z Jezusem i łaski płynące z chrztu pomagają w porzuceniu drogi zła oraz ciągłym nawracaniu. Podejmowanie wyborów zgodnych z duchem Ewangelii staje się możliwe przy otwarciu się na działanie Ducha Świętego i współdziałaniu z Nim. Jezus jest Przewodnikiem człowieka i wspomaga w podejmowaniu walki ze złem i tym wszystkim, co jest powodem do grzechu – „ukrzyżowanie swego ciała” (Ga 5,24), czyli uśmierceniem tego, co prowadzi do grzechu. Chrzest święty włącza nas w życie Jezusa, a więc wspiera w nieustannym nawracaniu się i pogłębianiu więzi z Bogiem. Jest to życie według wskazań Ewangelii i nauczania Kościoła. Pogłębianiu tej więzi z Jezusem Chrystusem pomaga katecheza szkolna i parafialna, zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Bowiem „ostatecznym celem katechezy jest doprowadzić kogoś nie tylko do spotkania z Jezusem Chrystusem, ale do zjednoczenia, a nawet głębokiej z Nim zażyłości” (Catechesi tradendae, 5). Katecheci i duszpasterze powinni nawiązywać do treści związanych z istotą sakramentu chrztu i konsekwencjami wynikającymi z jego przyjęcia. Do zadań katechety należy również kształtowanie w uczniach postawy wdzięczności za dar chrztu oraz odpowiedzialności za innych członków Ludu Bożego. Katecheza parafialna ma przygotowywać katechumenów oraz rodziców i chrzestnych do przyjęcia chrztu oraz pogłębienia rozumienia jego istoty. Poprzez sakrament chrztu świętego, każdy człowiek jest powołany do uczestnictwa w życiu Jezusa, do przyjęcia jego darów i wynikających zobowiązań.

 

Wskazówki dla katechetów:

– w katechezie prowadzić do akceptacji przyjętego chrztu świętego i wypływających z niego zadań i zobowiązań,

– podkreślać fakt dziecięctwa Bożego ochrzczonych i wypływającej z niego godności,

– przygotować do pogłębionego przeżywania chrztu świętego,

– uzasadnić uczniom potrzebę przyjęcia chrztu świętego,

– zwrócić uwagę na obecność Jezusa w życiu każdego chrześcijanina,

– podjąć się z uczniami odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i ich realizacji w życiu.

 

 

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 


 

 

 

W ramach przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania

 

 

DUCH ŚWIĘTY OD MOMENTU CHRZTU DZIAŁA W MOIM ŻYCIU

[Propozycja konferencji]

 

Przygotowując się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, w sposób szczególny na katechezie rozmawiamy o Duchu Świętym. Zstąpił On już na was w sakramencie chrztu świętego. Chrzest jest pierwszym z siedmiu sakramentów Kościoła katolickiego. Gładzi on zarówno grzech pierworodny, jak również w przypadku osób dorosłych, wszystkie grzechy osobiste, daje życie nadprzyrodzone (łaska uświęcająca), czyni nas członkami Kościoła katolickiego oraz daje udział w kapłaństwie Chrystusa. W sakramencie chrztu świętego otrzymaliśmy nowe życie, staliśmy się dziećmi Bożymi. Ojciec Święty Jan Paweł II naucza: „Nawrócenie do Chrystusa związane jest z chrztem, i to nie tylko dlatego, że taka jest praktyka Kościoła, ale z woli Chrystusa, który posłał uczniów, aby nauczali narody i chrzcili je (por. Mt 28,19), a także z wynikającej z samej istoty rzeczy potrzeby otrzymania pełni nowego życia w Nim: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci – mówi Jezus do Nikodema – jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego» (J 3,5). Chrzest odradza nas do życia dzieci Bożych, jednoczy nas z Jezusem Chrystusem, namaszcza w Duchu Świętym: nie jest on przeto zwykłym przypieczętowaniem nawrócenia, niejako zewnętrznym znakiem ukazującym je i potwierdzającym, ale jest sakramentem, który oznacza i urzeczywistnia nowe narodzenie z Ducha, ustanawia realne i nierozerwalne więzy z Przenajświętszą Trójcą, czyni członkami Chrystusa i Jego Kościoła” (Redemptoris missio, 47).

Ten sam Duch, który zstąpił na was w sakramencie chrztu świętego, jeszcze pełniej zstąpi na was w sakramencie bierzmowania, po to, aby na progu waszego dorosłego życia umocnić was do realizacji życiowego powołania zgodnie z duchem Ewangelii. W sakramencie bierzmowania Chrystus, obdarzając człowieka ochrzczonego kolejnymi łaskami, powołuje go na swojego świadka i apostoła. Przypomina o tym Konstytucja Lumen gentium, w której czytamy: ,,Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusowi, do szczerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (Lumen gentium, 11). Istotnym celem sakramentu bierzmowania jest udoskonalenie daru Ducha Świętego otrzymanego na chrzcie, tak aby przyjmujący go stał się zdolny do dawania świadectwa swojej wiary w Chrystusa.

W czasie jednego ze swoich spotkań z młodzieżą, Ojciec Święty Jan Paweł II zwrócił uwagę na konieczność zrozumienia wpływu i działania Ducha Świętego w całym naszym życiu. Najbardziej jasny obraz działania Ducha Świętego w życiu człowieka podaje św. Paweł, który w Liście do Galatów pisze, iż jest On tym, który przynosi: ,,miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie” (Ga 5,22). O każdej z tych cech można powiedzieć, że jest ona pewnym ideałem. Odznaczanie się każdą z nich jest czymś niezwykle ważnym w naszych codziennych relacjach i kontaktach z innymi ludźmi: z naszymi rodzicami, rodzeństwem, przyjaciółmi, nauczycielami, a nawet z ludźmi, których nie znamy, a których spotykamy w różnych okolicznościach. Bez tych cech trudno wyobrazić sobie nasze codzienne życie. Prorok Izajasz przypisywał Duchowi Świętemu szczególne dary: ,,duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pana” (Iz 11,2). Posiadając te cechy i dary Ducha Świętego, jesteśmy w stanie sprostać wszelkim życiowym trudnościom.

Duch Święty jest Duchem żyjącym, który stale działa w świecie. W sposób szczególny działa On jednak w życiu każdego, pojedynczego człowieka. Zastanówcie się przez chwilę, ile obecności Ducha Świętego doświadczacie każdego dnia w waszym życiu, zwłaszcza poprzez uprzejmość, życzliwość i dobroć, którą okazują wam inni?

 

 

Ks. Wojciech Wojtyła

 

 


 

 

 

OGŁOSZENIA

 

  1. W niedzielę 11 października 2015 r. będziemy przeżywać w parafiach XV Tydzień Papieski pod hasłem: „ Jan Paweł II – patron rodziny”. Dzień ten będzie szczególną okazją do włączenia się w wielkie dziękczynienie naszego narodu za życie i wyniesienie na ołtarze naszego Rodaka Św. Jana Pawła II.
  2. Na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej pod zakładką „Aktualności” jest plakat na rok duszpastersko-katechetyczny 2015/2016 „Nowe życie w Chrystusie”, a pod zakładką „Centrum Edukacji Katechetycznej” są zamieszczone informacje o płytach multimedialnych do nowych podręczników, które obowiązują w naszej diecezji. Nowe podręczniki i płyty przygotowane zostały na bazie Podstawy i Programu nauczania religii z 2010 r. Prosimy o zapoznanie się ze stroną i korzystanie z bogactwa pomysłów katechetycznych. Przy wykazie podręczników są zamieszczone pliki z możliwością pobrania planów dydaktycznych i kryteriów oceniania.
  3. Przypominamy, że zgodnie ze wskazaniami Komisji Wychowania Episkopatu Polski przygotowanie dzieci i młodzieży do sakramentów, szczególnie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w klasie III szkoły podstawowej oraz Sakramentu Bierzmowania w klasie III gimnazjum, wymaga prowadzenia systematycznych spotkań w parafii. Taki obowiązek włączenia się w parafialne przygotowanie spoczywa na wszystkich katechizujących i wymaga wcześniejszego zaplanowania.
  4. Przypominamy, że należy przeprowadzić ocenę rekolekcji szkolnych dla dzieci i młodzieży za ubiegły rok szkolny i katechetyczny. Obecnie należy zaplanować rekolekcje na nowy rok 2016, bowiem wymagają one szczególnej troski duszpasterskiej uwzględniającej uczniów, jak również nauczycieli i wychowawców. Konieczne jest przygotowanie odpowiednich zespołów osób do realizacji i koordynacji rekolekcji na terenie szkoły i parafii.
  5. Przed wakacjami do parafii zostały przekazane karty personalne dla katechizujących księży oraz katechetów świeckich i sióstr zakonnych. Prosimy wszystkich katechetów o ich przekazanie do Wydziału oraz systematyczne uzupełnianie dokumentacji w Wydziale Katechetycznym.
  6. W roku szkolnym 2015/2016 będą organizowane w dekanatach tzw. „katechezy otwarte”. Zapraszamy z danego dekanatu księży, siostry zakonne i katechetów świeckich. Informujemy księdza proboszcza i zgłaszamy do odpowiedzialnego za dany rejon księdza wizytatora.
  7. Serdecznie zapraszamy wszystkich PT. Katechetów do udziału w diecezjalnych konkursach katechetycznych: Konkurs plastyczny kl. I-III pt. „Miłosierni jak Ojciec” – 08.04.2016; Konkurs dla gimnazjum: „Nowe Życie w Chrystusie”; Konkurs kl. IV-VI pt. „Św. s. Faustyna Kowalska – Apostołka Bożego Miłosierdzia – 11.05.2016; Konkurs plastyczny dla niepełnosprawnych kl. I-VI pt. „Miłosierni jak Ojciec” – 29.04.2016; Olimpiada Teologii Katolickiej pt. „Sakramenty uzdrowienia i ich rola w życiu Kościoła”: I stopień – szkolny: 17.11.2015; II stopień – diecezjalny: 13.01.2016 (WSD w Radomiu); III stopień – ogólnopolski: 31.03-01.04.2016 (w Łowiczu).
  8. W październiku i listopadzie br. planowane są warsztaty na temat: Jak prowadzić katechezę z użyciem technik multimedialnych? Informacje będą na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego w zakładce „Aktualności”.
  9. Prosimy Księży Wikariuszy, aby obowiązkowo brali udział w spotkaniach metodycznych w rejonie i dekanacie. Zależy nam na odpowiedzialnym podejściu księży do katechezy w szkole i parafii.
  10. Zapraszamy do uczestniczenia w rekolekcjach dla katechetów świeckich, które organizowane są w ośrodkach rekolekcyjnych na terenie naszej diecezji (terminy rekolekcji zostały podane w Biuletynie). W roku 2015/2016 rekolekcje poprowadzi ks. dr Maciej Będziński z sekretariatu misyjnego Episkopatu Polski.

 

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

Pobierz plik:

 

 

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin