A A A

"Biuletyn katechetyczny" nr 32-33 (138-139) listopad - grudzień 2015

 

 

 

 

PRZYGOTOWANIE DO JUBILEUSZU 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI. SYMBOLIKA WODY, BIAŁEJ SZATY I ŚWIECY

 

Drugi etap programu duszpastersko-katechetycznego na rok 2015/2016 zawiera kontynuację tematyki chrzcielnej. Jego celem jest nie tylko wyjaśnienie sensu sakramentu chrztu świętego, ale także przygotowanie do jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. Jak przypomina Katechizm Kościoła Katolickiego, „Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów” (KKK 1213). Wynika z tego, że chrzest święty jednoczy człowieka z Jezusem Chrystusem, włącza w Jego życie oraz wspólnotę Kościoła. Ważne jest więc przypomnienie tego historycznego wydarzenia, jakim był Chrzest Polski, gdyż dzięki decyzji podjętej przez Mieszka I w 966 r. Polacy stali się członkami Ciała Chrystusowego. Do trwania w jedności przy Chrystusie i Jego nauce wielokrotnie zachęcał św. Jan Paweł II. Papież, odnosząc się do chrystianizacji Polski i Europy, mówił: „Przez chrzest zbliżamy się do Chrystusa, który jest kamieniem węgielnym Bożej budowy w dziejach ludzi i narodów. Budujmy na Nim naszą przyszłość jako żywe kamienie tego przymierza, które wasi przodkowie zawarli z Bogiem” (Wilno, 5 września 1993 r.). Przygotowanie do jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski powinno być czasem dziękczynienia za dar wiary, który otrzymaliśmy od przodków, ale także pogłębieniem znaczenia sakramentu chrztu i umocnieniem wiary współczesnego człowieka.

Symbolami chrztu świętego są: woda chrzcielna, biała szata i świeca. Woda daje życie, a jednocześnie ma moc oczyszczającą. W zanurzeniu czy też potrójnym polaniu głowy zostaje podkreślony jeden z najważniejszych momentów w życiu człowieka – „nowe narodzenie”. Woda chrzcielna obmywa dziecko z grzechu pierworodnego, zaś dorosłego oczyszcza także z jego grzechów osobistych. W ten sposób ochrzczony otrzymuje najwyższą na ziemi godność – godność dziecka Bożego. Biała szata obrazuje „nowego” człowieka, który stał się „mieszkaniem” Trójcy Przenajświętszej. Ten „nowy” człowiek zostaje włączony do Ludu Bożego i współpracuje z łaską Bożą, a dzięki przyjęciu kolejnych sakramentów pewniej kroczy drogą życia chrześcijańskiego. Zapalona od paschału świeca to symbol Jezusa Chrystusa, który jest nazywany w Nowym Testamencie „światłością świata” (por. J 8,12) i „Wschodzącym Słońcem” (por. Łk 1,78-79). Jezus Chrystus jest dla ochrzczonego światłem, które pomaga kroczyć właściwą drogą pośród różnych ciemności życia. Jest to również symbol radosnej zapowiedzi zmartwychwstania i osiągnięcia życia wiecznego, dla tych, którzy w swoim życiu wypełniają naukę Pana Jezusa. Zapoznanie dzieci, młodzieży i dorosłych z sensem chrztu świętego i jego symbolami powinno im pomóc w odnowieniu łaski tego sakramentu i odkryciu misji, jaką otrzymali od Boga.

 

Wskazówki dla katechetów:

– przypomnieć historyczne wydarzenie przyjęcia chrztu przez Mieszka I i wypływających z niego zadań i zobowiązań dla każdego człowieka i całego narodu polskiego,

– uzasadnić potrzebę przyjęcia chrztu świętego,

– przygotować do pogłębionego przeżywania sakramentu chrztu świętego,

– ukazywać fakt dziecięctwa Bożego ochrzczonych i wypływającej z niego godności,

– wskazywać na obecność Jezusa w życiu każdego chrześcijanina i całego narodu polskiego,

– wyjaśnić znaczenia symboliki znaków chrzcielnych: wody, białej szaty i świecy,

– zapoznać z planem uroczystości jubileuszowych w wymiarze ogólnopolskim, diecezjalnym i parafialnym,

– aktywnie włączać się w wydarzenia związane z obchodami jubileuszu chrztu Polski.

 

 

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 


 

 

 

W ramach przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania

 

 

 

CHRZEST POLSKI A MÓJ WŁASNY CHRZEST.

PRZYGOTOWANIE DO JUBILEUSZU 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI

[Propozycja konferencji]

 

W przyszłym roku w naszej Ojczyźnie przeżywać będziemy doniosłą rocznicę – 1050-lecie Chrztu Polski. Centrum obchodów stanowić będzie Triduum jubileuszowe wokół daty Chrztu, które odbędzie się w Gnieźnie i Poznaniu w dniach 14-16 kwietnia 2016 roku. Dla nas, jako Polaków, jest to ważne wydarzenie, do którego powinniśmy się dobrze przygotować. Obchody rocznicy Chrztu Polski nie mogą jednak ograniczać się tylko do samego wspomnienia historycznego wydarzenia, jakim było przyjęcie sakramentu chrztu świętego przez Mieszka I i jego najbliższe otoczenie. Wspominając chrzest pierwszego polskiego władcy, chcemy przede wszystkim na nowo zrozumieć i pogłębić znaczenie tego sakramentu w naszym życiu.

Trudno nam chyba wyobrazić sobie Polskę ostatniego ćwierćwiecza XX wieku bez Jana Pawła II. Wpływ, jaki „Papież z dalekiego kraju” wywarł na kształtowanie najnowszych dziejów nie tylko Polski, ale także Europy i świata, długo jeszcze będzie przedmiotem badań historyków. Można w tym miejscu postawić jednak podstawowe pytanie: Które wydarzenie z historii Polski – Ojczyzny Papieża – w sposób najbardziej wyraźny ukształtowało Karola Wojtyłę – jako Polaka, jako papieża i w końcu jako świętego? Wydaje się, że najwłaściwszą odpowiedzią na to pytanie jest odpowiedź, iż wydarzeniem tym był Chrzest Polski. Nie da się zrozumieć historii naszej Ojczyzny bez uświadomienia sobie rangi wydarzenia sprzed 1050 laty. Przyjęcie przez Mieszka I chrztu świętego nie tylko dało początek państwu polskiemu, które odtąd mogło stawać obok innych państw europejskich na równi z nimi, ale przede wszystkim przyjęte chrześcijaństwo zaczęło w realny sposób kształtować Polaków. Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie swojej pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku przypomniał jednak, że ewangelizacja nie jest wydarzeniem sprzed 1000 lat, ale rozciąga się ona na całość dziejów narodu, dlatego należy ją podejmować wraz z każdym pokoleniem. Jest ona również zadaniem, przed którym stoi także obecne pokolenie, a więc my wszyscy.

Za sprawą chrztu narody Europy spotykają się we wspólnej historii, która jest zarazem ich historią europejską. Chrześcijaństwo wnosi w dzieje każdego narodu wartości uniwersalne, ponadnarodowe związane z określoną wizją człowieka. Przygotowując się do jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski, warto przywołać słowa Jana Pawła II, które wypowiedział 9 czerwca 1979 roku w Krakowie na Błoniach: „Odkupiciel rysuje kontur dziejów ludzkości i zarazem dziejów każdego człowieka. Kiedy mówi: «Nauczajcie wszystkie narody», staje nam przed oczyma duszy ten moment, gdy Ewangelia dotarła do naszego narodu u samych początków jego historii – i kiedy pierwsi Polacy otrzymali chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Kontur duchowych dziejów Ojczyzny został zarysowany w obrębie tych samych słów Chrystusa wypowiedzianych do apostołów. Kontur duchowy dziejów każdego z nas został również w ten sposób jakoś zarysowany”.

Rok 2016, który się zbliża, będzie czasem dziękczynienia Bogu za to wydarzenie o fundamentalnym znaczeniu dla naszej państwowości, jakim był chrzest pierwszego polskiego władcy. Będzie to jednak przede wszystkim okazja do dziękczynienia Bogu za nasz własny chrzest, który wszczepiając nas w Chrystusa i w Jego Kościół „zarysował duchowy kontur dziejów każdego z nas”. W przeżywany w roku 2016 jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski wpisze się także to wydarzenie, którym będą Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i obecność papieża Franciszka w naszym kraju. Będzie to doskonała okazja nie tylko do tego, by poznać swoich rówieśników z różnych krajów świata, i by przeżyć wraz z nimi radość spotkania z Ojcem Świętym, ale przede wszystkim, będzie to okazja do tego, by doświadczyć, jak chrześcijaństwo tworzy wspólnotę narodów opartą na ich jedności duchowej, która swój początek bierze z mocy chrztu świętego.

 

 

Ks. Wojciech Wojtyła

 

 


 

 

 

OGŁOSZENIA

 

  1. Program duszpasterski w roku 2015/2016 skupia się wokół hasła: Nowe życie w Chrystusie. Celem programu jest podjęcie działań zmierzających do pogłębienia i umocnienia wiary w Syna Bożego a także uświadomienia sobie łaski chrztu świętego i zaangażowania w przygotowanie do 1050. rocznicy chrztu Polski.
  2. W kalendarzu liturgicznym zbliża się czas Adwentu, w którym na nowo będziemy oczekiwać przyjścia Pana. Przeżyć okres Adwentu to przygotować się na spotkanie z Osobą – „Wydarzeniem”, jakim ciągle jest dla świata i człowieka przyjście Syna Bożego – Jezusa Chrystusa. Adwent jest okazją do odkrycia wraz z Maryją na nowo tajemnicy Chrystusa, który jest sensem życia i wiary oraz historii ludzkości. Wspominając przyjście historyczne, kierujemy nasze myśli ku przyszłości, ku ostatecznemu spotkaniu z Chrystusem. W tym czasie Kościół zachęca nas do wpisanych w polską tradycję Rorat, czyli Mszy świętych ku czci Najświętszej Marii Panny. Wykorzystajmy dobrze czas Adwentu poprzez systematyczne uczestnictwo wraz z dziećmi i młodzieżą w Roratach oraz naukę stosownych pieśni, udział w parafialnych rekolekcjach, spowiedzi, a także organizowanie w szkołach okolicznościowych spotkań świątecznych. Organizując szkolne akademie świąteczne czy też „dzielenie się opłatkiem”, pamiętajmy o wcześniejszym zaproszeniu miejscowych duszpasterzy.
  3. W pierwszą niedzielę Adwentu, tj. 29 listopada 2015 r. o godz. 10.00, rozpocznie się w WSD w Radomiu adwentowy dzień skupienia dla katechetów świeckich, na temat: Wezwani, aby głosić miłosierdzie Pana, który poprowadzi o. dr Emilian Gołąbek OFM. Zachęcamy wszystkich katechetów do licznego udziału.
  4. Przygotowanie dzieci i młodzieży do sakramentów, szczególnie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w klasie III szkoły podstawowej oraz do sakramentu bierzmowania w klasie III gimnazjum, wymaga prowadzenia systematycznych spotkań w parafii. Taki obowiązek włączenia się w parafialne przygotowanie spoczywa na wszystkich katechizujących.
  5. Przypominamy o udziale w tzw. „katechezach otwartych” w ramach dekanatów, w których powinni uczestniczyć katechizujący z danego dekanatu księża, siostry zakonne i katecheci świeccy. Wcześniej informujemy księdza proboszcza i odpowiedzialnego za dany rejon księdza wizytatora oraz wszystkich katechetów.
  6. W związku z organizowanymi przez Wydział Katechetyczny konkursami katechetycznymi informujemy, że są już wydrukowane materiały dla uczniów do etapu klas IV-VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum. Materiały będą rozprowadzane na spotkaniach rejonowych dla katechetów. Przypominamy terminy diecezjalnych konkursów katechetycznych organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej: Konkurs plastyczny kl. I-III pt. „Miłosierni jak Ojciec” – 08.04.2016; Konkurs dla gimnazjum: „Nowe Życie w Chrystusie”; Konkurs kl. IV-VI pt. „Św. s. Faustyna Kowalska – Apostołka Bożego Miłosierdzia – 11.05.2016; Konkurs plastyczny dla niepełnosprawnych kl. I-VI pt. „Miłosierni jak Ojciec” – 29.04.2016; Olimpiada Teologii Katolickiej pt. „Sakramenty uzdrowienia i ich rola w życiu Kościoła”: I stopień – szkolny: 17.11.2015; II stopień – diecezjalny: 13.01.2016 (WSD w Radomiu); III stopień – ogólnopolski: 31.03-01.04.2016 (w Łowiczu).
  7. Przypominamy PT. Katechetom świeckim i duchownym, o obowiązku zgłaszania w Wydziale Katechetycznym swojej nieobecności w szkole przekraczającej 10 dni, np. wynikającej ze zwolnienia lekarskiego. Urlopy zdrowotne lub wyjazdy do sanatoriów (o ile są możliwe) powinniśmy wcześniej zaplanować i zgłosić ks. Proboszczowi i do Wydziału Katechetycznego.
  8. Wraz z końcem roku kalendarzowego przypominamy o uregulowaniu symbolicznej należności za: "Zeszyty Formacji Katechetów".
  9. W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia swoje imieniny obchodzi ks. bp Adam Odzimek. Pamiętajmy o czcigodnym Solenizancie w naszych modlitwach.

 

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

Pobierz plik:

 

 

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin