A A A

"Biuletyn katechetyczny" nr 34-35 (140-141) styczeń - luty 2015

 

 

 

 

MIŁOSIERNI JAK OJCIEC. NADZWYCZAJNY JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA

 

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia rozpoczął się 8 grudnia 2015 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a zakończy się 20 listopada 2016 r., w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jak podkreśla papież Franciszek w bulli Misericordiae vultus, jest to „pełen łaski czas dla Kościoła, by uczynić świadectwo wierzących jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym” (MV, 3). Ojciec Święty Franciszek wskazuje, że wszyscy wierzący, od hierarchów po świeckich, powinni mówić o Miłosierdziu Bożym jako drodze, „która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu” (MV, 3). Jednocześnie Papież zachęca, aby rok jubileuszowy przeżywać pod hasłem: „Miłosierni jak Ojciec”. Wzorem dla każdego człowieka jest zatem Bóg – Ojciec, którego miłość nie waha się oddać Syna, aby odkupił świat. Być miłosiernym jak Ojciec to znaczy dostrzegać w drugim człowieku przede wszystkim jego godność oraz pomagać mu. Nie może to być pomoc sporadyczna czy jakaś okazjonalna. Powinna być to chrześcijańska postawa oddania wobec drugiego człowieka – potrzebującego nie tylko pomocy materialnej, ale także wsparcia duchowego. Głoszenie prawdy o Miłosierdziu Boga pozwala człowiekowi usłyszeć powody, dla których warto ciągle zmieniać się na lepsze i jeszcze mocniej wiązać swoje życie z Jezusem Chrystusem. Ważne jest także podkreślanie, że Miłosierdzie Boże to konkretna pomoc, którą ofiarowuje Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty oraz Kościół, na czele z Maryją i świętymi. Św. Jan Paweł II podkreślał, że „Misterium paschalne stanowi szczytowy punkt tego właśnie objawienia i urzeczywistnienia miłosierdzia, które zdolne jest usprawiedliwić człowieka, przywrócić sprawiedliwość w znaczeniu owego zbawczego ładu, jaki Bóg od początku zamierzył w człowieku, a przez człowieka w świecie» (Dives in misericordia, 7). W tym kontekście ważnym tematem jest odpowiedzialność za drugiego człowieka. Chodzi zatem o wzbudzenie zapału misyjnego i ewangelizacyjnego pośród wszystkich członków Kościoła (por. Evangelii gaudium, 27-33). Głoszenie Prawdy o Bogu Miłosiernym powinno dokonywać się nie tylko słowem, ale także poprzez świadectwo własnego życia i świadczoną innym pomoc oraz modlitwę. Uczynki miłości i miłosierdzia są bardzo ważne, gdyż to z nich będzie sądzony każdy człowiek, bowiem – jak nauczał Pan Jezus – „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Należy wskazać za św. Siostrą Faustyną Kowalską, że Bóg jest Miłosierny i wyciąga swoją pomocną dłoń do każdego człowieka, a Jego „Miłosierdzie jest kwiatem miłości” (Dz. 651) lub czynem miłości (por. Dz. 651). Bóg, obdarowując miłosierdziem, wymaga głoszenia prawdy o tym Jego przymiocie. Głoszenie tajemnicy Miłosierdzia Bożego, objawionej najpełniej w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, ma nie tylko ukazywać drogę do chrześcijańskiego życia na ziemi, ale także służyć dziełu zbawienia oraz uświęcenia świata.

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia jest czasem intensywnego przypominania, czym jest Miłosierdzie Boże, jak powinniśmy korzystać z tego daru Boga i jaką postawą mają charakteryzować się współcześnie żyjący chrześcijanie. Miłość miłosierną Boga do człowieka poznajemy na kartach Pisma Świętego oraz w nauczaniu Kościoła, a szczególnie w orędziu przekazanym przez św. Siostrę Faustynę Kowalską i św. Jana Pawła II. Należy podkreślać, że poprzez chrzest i wszczepienie w Kościół, każdy człowiek jest zobowiązany nie tylko do głoszenia orędzia o Miłosierdziu Boga, ale również świadczenia o nim swoim życiem. Papież Franciszek zachęca, aby przypominać naukę o uczynkach miłosierdzia względem ciała i względem ducha, a następnie nadawać jej praktyczny wymiar w codziennym życiu. Podkreśla prawdę, że „ubodzy są uprzywilejowani dla Bożego miłosierdzia” (MV, 15), a we współczesnym świecie jest bardzo wiele ubóstwa, nie tylko materialnego, ale i duchowego. Potrzebne są więc czyny, ale i głoszenie Ewangelii o Miłosierdziu Bożym, którego konkretnym znakiem jest również sakrament pokuty i pojednania. Doświadczenie Bożego Miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania domaga się pojednania ze sobą, z drugim człowiekiem i Panem Bogiem. Jego owocami są radość i nadzieja, które napełniają człowieka siłą do lepszego życia oraz postępowania według woli Bożej. Dzieje się tak, gdyż człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga tylko w Nim osiąga swoje szczęście, zarówno tutaj na ziemi, jak i w przyszłości niebiańskiej. Wysiłki duszpasterzy i katechetów powinny ukazywać sens głoszenia nauki o Miłosierdziu Bożym, a także całkowitego zawierzenia się Bogu, które zawiera się w tak prostych słowach: „Jezu, ufam Tobie”. Potrzebne jest zawierzenia Bogu we współczesnym świecie, gdyż – jak podkreślał św. Jan Paweł II – „Nadszedł czas, aby orędzie o Bożym Miłosierdziu wlało w ludzkie serca nadzieję i stało się zarzewiem nowej cywilizacji – cywilizacji miłości” (Kraków – Błonie, 18 sierpnia 2002 r.).

 

Wskazania dla katechetów:

– przybliżyć znaczenie słowa „miłosierdzie” dla człowieka;

– ukazywać przykłady Miłosierdzia Bożego, które przemienia człowieka i jego życie;

– przypomnieć formy kultu Miłosierdzia Bożego;

– zachęcać do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, jako sakramentu Miłosierdzia Boga względem grzesznego człowieka;

– zapoznać z uczynkami miłosierdzia co do ciała i co do duszy;

– kształtować postawę praktykowania tych uczynków w codziennym życiu poprzez włączenie się w różne formy pomocy bliźnim, np. wolontariatu, szkolnego koła Caritas.

 

 

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 


 

 

 

W ramach przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania

 

„BĄDŹCIE MIŁOSIERNI, JAK OJCIEC WASZ JEST MIŁOSIERNY”

[Propozycja konferencji]

 

W drugą rocznicę swojego wyboru na Stolicę Piotrową, 13 marca 2015 roku, w trakcie odbywającego się w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie Nabożeństwa Pokutnego, papież Franciszek zapowiedział Rok Miłosierdzia. Ojciec Święty skierował do wiernych na całym świecie słowa: „Drodzy bracia i siostry, często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie Miłosierdzie Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia. Chcemy przeżywać go w świetle słów Pana: „Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36). Rok Miłosierdzia rozpoczął się 8 grudnia 2015 roku w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra, a zakończy 20 listopada 2016 roku, w Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata.

Temat miłosierdzia jest szczególnie bliski Ojcu Świętemu Franciszkowi, który od początku swojego pontyfikatu wielokrotnie go podejmował. Już kilka dni po swoim wyborze na Stolicę Piotrową w trakcie rozważań do modlitwy Anioł Pański, papież mówił: „Usłyszenie słowa miłosierdzie zmienia wszystko. To najlepsze, co możemy usłyszeć: że zmienia świat. Odrobina miłosierdzia czyni świat mniej zimnym i bardziej sprawiedliwym. Musimy zrozumieć dobrze to miłosierdzie Boga, tego miłosiernego Ojca, który ma tak wiele cierpliwości (modlitwa Anioł Pański, 17 marca 2013 r.).

Czym jest miłosierdzie? Odpowiedzi na to pytanie udziela nam sam Pan Jezus. Całą swoją działalnością Jezus objawiał, że w świecie, w którym żyjemy, obecna jest miłość. Jest to miłość, która zwraca się ku człowiekowi i która ogarnia wszystko, co składa się na jego człowieczeństwo. W sposób szczególny miłość ta daje o sobie znać w zetknięciu z cierpieniem, ubóstwem, z krzywdą, z tym wszystkim, co na różne sposoby odsłania ludzką słabość. Pan Jezus „miłosierdzie” uczynił jednym z głównych tematów swojego nauczania w przypowieściach. Znamy te przypowieści, a szczególnie: przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, o zaginionej owcy, o zagubionej monecie i o synu marnotrawnym (por. Łk 15, 1-32). Jak pisze Ojciec Święty Franciszek: „W tych przypowieściach Bóg zawsze przedstawiony jest jako pełen radości, przede wszystkim, gdy przebacza. Znajdujemy w nich istotę Ewangelii oraz naszej wiary, ponieważ miłosierdzie jest ukazane jako siła, która zwycięża wszystko, która wypełnia serce miłością i pociesza przebaczeniem”.

W przypowieści o nielitościwym dłużniku, Pan Jezus sprowokowany pytaniem Piotra, „ile razy mam przebaczać?”, odpowiedział: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy” (Mt 18,22).

Dłużnik, wezwany przed oblicze króla po to, by zwrócił mu ogromny dług, błaga go na kolanach i król daruje mu należność. Zaraz po wyjściu ów dłużnik spotyka innego sługę, równego sobie, który był mu dłużny nieporównanie mniej. Sługa ten błaga go o litość, której jednak nie otrzymuje i zostaje wtrącony do więzienia. Król, gdy usłyszał o tym, co zaszło, rozgniewał się, wezwał nielitościwego dłużnika do siebie i rzekł: „Czyż więc i ty nie powinieneś był się ulitować nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” (Mt 18,33). Jezus kończy tę przypowieść słowami: „Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu” (Mt 18,35). Ta przypowieść zawiera głęboką naukę dla każdego z nas. Wszyscy jesteśmy wezwani do życia miłosierdziem, ponieważ to nam zostało najpierw udzielone miłosierdzie. Jezus przedstawił miłosierdzie jako ideał życia i jako kryterium wiarygodności naszej wiary. W Kazaniu na Górze, Jezus miłosierdzie uczynił błogosławieństwem: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). W Roku Świętym błogosławieństwo to powinno stać się dla każdego z nas inspiracją.

Brama Miłosierdzia została otwarta nie tylko w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. Także w naszej diecezji znajduje się kilka miejsc uroczystego wejścia w Rok Jubileuszu. Są nimi:

– Kościół katedralny pw. Opieki NMP w Radomiu,

– Bazylika pw. św. Kazimierza w Radomiu,

– Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu (Fara),

– Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Błotnicy,

– Sanktuarium NMP Królowej Różańca świętego w Wysokim Kole,

– Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku– Kamiennej,

– Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie,

– Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej,

– Sanktuarium Matki Bożej Staroskrzyńskiej w Skrzyńsku,

– Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie,

– Sanktuarium Chrystusa Cierniem Koronowanego oraz Krwi Zbawiciela w Wielkiej Woli.

Aby uzyskać odpust jubileuszowy, należy nawiedzić świątynię jubileuszu oraz spełnić następujące warunki:

• przystąpić do sakramentu pokuty;

• przyjąć Komunię świętą;

• uczestniczyć we Mszy świętej i połączyć ją z „refleksją nad miłosierdziem”;

• złożyć wyznanie wiary i pomodlić się w intencjach, które ojciec święty nosi w sercu dla dobra Kościoła i całego świata.

 

 

Ks. Wojciech Wojtyła

 

 


 

 

 

OGŁOSZENIA

 

  1. Dziękujemy PT. Księżom, Siostrom zakonnym i Katechetom świeckim za podjęty trud organizacyjny Bożonarodzeniowych spotkań opłatkowych i jasełkowych.
  2. 19 stycznia br. imieniny obchodzi J.E. ks. Biskup Henryk Tomasik Ordynariusz diecezji radomskiej. Pamiętajmy w naszych modlitwach o czcigodnym Solenizancie. Zapraszamy na wspólną Eucharystię w tym dniu o godz. 18.00 do radomskiej Katedry.
  3. Program duszpasterski w roku 2015/2016 pt. „Nowe życie w Chrystusie”. Przez Chrystusa. Z Chrystusem. W Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa zbliża do 1050. rocznicy Chrztu Polski. Jest to nie tylko wspomnienie historycznego wydarzenia, ale także pogłębienie jego znaczenia i umocnienie wiary. Rok 2016 będzie czasem dziękczynienia Bogu za wydarzenie o fundamentalnym znaczeniu dla chrześcijaństwa i państwowości polskiej oraz za dar wiary otrzymany przez naszych przodków. Obecne spotkania formacyjne dla katechetów w styczniu br. poświęcone są tematyce miłosierdzia: Miłosierni jak Ojciec. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia.
  4. Środą Popielcową 10 lutego 2016 r. rozpoczniemy Wielki Post. Szkolne rekolekcje wielkopostne 2016 w Radomiu: szkoły podstawowe – 17-19 lutego 2016 (po I Niedzieli Wielkiego Postu), gimnazja i szkoły ponad– gimnazjalne – 2-4 marca 2016 (po III Niedzieli Wielkiego Postu). Natomiast w całej diecezji – szkoły ponadgimnazjalne – 2-4 marca 2016 (po III Niedzieli Wielkiego Postu). Rekolekcje dla dzieci i młodzieży odbywają się w trzy kolejne dni pracy szkoły (od poniedziałku do piątku, tak więc nie łączymy np. piątku z poniedziałkiem i wtorkiem). W związku z ich organizacją ksiądz proboszcz dostarcza przynajmniej na miesiąc przed ich rozpoczęciem informację do dyrekcji szkoły (zaświadczenie odebrane z Wydziału Katechetycznego). Proponujemy, aby tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla młodzieży były tytułem: „Miłosierni jak Ojciec. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia”, który bezpośrednio nawiązuje do hasła ŚDM 2016: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).
  5. Wielkopostny dzień skupienia dla katechetów świeckich pt. „Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca” – odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, 28 lutego 2016 r. (tj. w trzecią Niedzielę Wielkiego Postu) – rozpoczęcie o godz. 10.00.
  6. Przygotowanie dzieci i młodzieży do sakramentów, szczególnie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w klasie III szkoły podstawowej oraz sakramentu Bierzmowania w klasie III gimnazjum wymaga prowadzenia systematycznych spotkań w parafii. Taki obowiązek włączenia się w parafialne przygotowanie spoczywa na wszystkich katechizujących.
  7. Dziękujemy za udział i przypominamy wszystkim katechetom o tzw. „katechezach otwartych” w ramach dekanatów, w których powinni uczestniczyć katechizujący z danego dekanatu: księża, siostry zakonne i katecheci świeccy. Informujemy o nich księdza proboszcza i odpowiedzialnego za dany rejon księdza wizytatora.
  8. Przypominamy terminy konkursów organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej w roku 2015/2016: SZKOŁA PODSTAWOWA – KL. I-III pt. „Miłosierni jak Ojciec” – 8.04.2016; SZKOŁA PODSTAWOWA – KL. IV-VI pt. „Św. s. Faustyna Kowalska – Apostołka Bożego Miłosierdzia – 11.05.2016; GIMNAZJUM pt. „Nowe Życie w Chrystusie” – etap szkolny – 12.01.2016 – przesyłanie protokołów do 10.02.2016; etap diecezjalny – 8.03.2016, godz. 10.00, WSD w Radomiu; SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE pt. „Sakramenty uzdrowienia i ich rola w życiu Kościoła”: II stopień – diecezjalny: 13.01.2016 (WSD w Radomiu); III stopień – ogólnopolski: 31.03-01.04.2016 (w Łowiczu); KONKURS PLASTYCZNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH – KL. I-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ pt. „Miłosierni jak Ojciec” – 29.04.2016.
  9. Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy została zaplanowana na 20 kwietnia 2016 r. (środa).
  10. Przed nami czas ferii, czyli odpoczynku zimowego. Na ile jest to możliwe, zadbajmy również o jak najlepsze wykorzystanie tego czasu przez dzieci i młodzież. Każda inicjatywa jest tu mile widziana, a czasami wystarczy trochę dobrej woli, by w szkole czy parafii zorganizować spotkania, konkursy czy rozgrywki dla dzieci.
 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

Pobierz plik:

 

 

 

 

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin