A A A

"Biuletyn katechetyczny" nr 36-37 (142-143) marzec - kwiecień 2016

 

 

 

BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI – PRZYGOTOWANIA DO ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

 

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia jest czasem refleksji i przypominania, czym jest Miłosierdzie Boże, jak powinniśmy korzystać z tego daru Boga oraz jaką postawą powinni charakteryzować się chrześcijanie. Papież Franciszek podkreśla, że miłosierdzie „jest kluczowym słowem na określenie postępowania Boga w stosunku do nas. On nie ogranicza się do deklarowania swojej miłości, ale wyraża ją w sposób widoczny i namacalny. Miłość zresztą nie może być nigdy abstrakcyjnym słowem. Z samej swej natury jest konkretnym życiem: intencjami, zachowaniami, postawami, wyrażanymi w codzienności. Miłosierdzie Boga jest Jego odpowiedzialnością za nas. On czuje się odpowiedzialny, czyli pragnie naszego dobra i chce, byśmy byli szczęśliwi, napełnieni radością i pokojem. W tym samym kierunku powinna zmierzać miłość miłosierna chrześcijan. Tak jak kocha Ojciec, tak też powinny kochać dzieci. Jak On jest miłosierny, tak też i my jesteśmy wezwani, by być miłosierni – jedni wobec drugich” (Misericordiae vultus 9). Kształtowanie postawy miłosiernej wymaga wyobraźni miłosierdzia, czyli umiejętności zauważenia potrzeb i znalezienia możliwości właściwego niesienia pomocy. Ważne jest także podkreślenie że, ludzie czyniący miłosierdzie to błogosławieni. Pan Jezus podkreślał: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Jest to wezwanie Jezusa Chrystusa, które kieruje do wszystkich ludzi, aby czynili w swoim życiu miłosierdzie. Jednocześnie jest to obietnica spełnienia się Bożego Miłosierdzie w życiu każdego miłosiernego człowieka. Jednak, aby w pełni zrozumieć to błogosławieństwo należy na katechezie pogłębiać „świadomość miłosierdzia”, która wyraża się w całkowitym zawierzeniu Bogu oraz w świadczeniu konkretnych dzieł miłości wobec bliźnich. Ojciec Święty Franciszek stwierdza: „Miłowanie i przebaczenie to konkretny i widzialny znak, że wiara przekształciła nasze serca i pozwala nam wyrażać w nas życie samego Boga. Miłować i przebaczać, tak jak Bóg kocha i przebacza. Jest to program życia, który nie może doznawać przerw lub wyjątków, ale pobudza nas, aby zawsze niestrudzenie szli dalej, będąc pewnymi, że jesteśmy podtrzymywani ojcowską obecnością Boga”[1]. Poprzez sakrament chrztu i wszczepienie w Kościół, każdy człowiek jest zobowiązany do głoszenia orędzia o Miłosierdziu Boga, ale również o świadczeniu o nim swoim życiem. Katechizm Kościoła Katolickiego poucza, że: „Uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, przez które przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu w jego potrzebach ciała i duszy” (KKK 2447). Dlatego też na katechezie należy podkreślać, że miłosierdzie należy okazywać nie tylko słowem, ale także poprzez świadczoną innym pomoc duchową lub materialną oraz modlitwę. Zadaniem katechetów i duszpasterzy jest przekazywanie prawdy o Miłosierdziu Bożym, ale również kształtowanie postawy i wyobraźni miłosierdzia. Okres Wielkiego Postu i Triduum Paschalne doskonałe pomagają w rozumieniu miłosierdzia oraz praktycznego zastosowania tej nauki, poprzez różnego rodzaju uczynki miłosierdzia, a także modlitwę czy post lub umartwienia. Jednocześnie to czas przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, które stanowią wspaniałą okazję do głębszego zastanowienia się nad istotą Bożego Miłosierdzia. Katecheci i duszpasterze powinni inicjować różne przedsięwzięcia, dzięki którym młodzież i dzieci otworzą się na potrzeby innych ludzi. Mogą to być na przykład spotkania z rozważaniem słowa Bożego i uwypukleniem istoty miłosierdzia czy rozumienia sakramentów, sensu zycia ludzkiego oraz właściwie pojmowanej miłości. Do takich inicjatyw należy powołanie Szkolnego Koła Caritas czy wolontariatu szkolnego lub parafialnego, scholi albo grupy modlitewnej. W praktycznej realizacji uczynków miłosierdzia pomoże również w ramach katechezy szkolnej lub parafialnej ukazywanie wzorów postępowania, np. poprzez przybliżenie sylwetek świętach i błogosławionych. Inicjatywy powstałe w szkołach lub parafiach powinny na stałe wpisać się w ogólnopolską „mapę Campus Misericordiae”. W ten sposób działania podjęte w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży będą kontynuowane i będą kształtowały w katechizowanych postawy miłości oraz współczucia dla drugiego człowieka. Ojciec Święty Franciszek, na ostatni etap przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r., napisał specjalne orędzie skierowane do Młodych, w którym proponuje intensywne zgłębianie tajemnicy Miłosierdzia Bożego i praktykę uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała. Na pierwszych siedem miesięcy 2016 roku Papież proponuje młodym, by wybierali i realizowali co miesiąc jeden uczynek miłosierny względem ciała oraz jeden względem duszy. Jako inspirację do tego zadania proponuje modlitwę apostołki Bożego Miłosierdzia – św. Faustyny: „Dopomóż mi, Panie.., aby moje oczy…, uszy…, język…, ręce…, nogi… i serce… były miłosierne” (Dz. 163).

 

Wskazania dla katechetów i duszpasterzy:

– ukazywać przykłady Miłosierdzia Bożego,

– wyjaśnić sens terminu „błogosławieni miłosierni”,

– podawać praktyczne sposoby czynienia miłosierdzia,

– kształtować postawę wyobraźni miłosierdzia,

– zapoznać z harmonogramem wydarzeń związanych z Światowymi Dniami Młodzieży, jak też z hasłem, logo oraz hymnem,

– zorganizować wyjazd dla młodzieży na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa,
– umożliwić we wspólnotach parafialnych przeżycie Światowych Dni Młodzieży tym, którzy nie mogą wyjechać na Światowe Dni Młodzieży.

 

 

Ks. Stanisław Łabendowicz[1] Franciszek: zbawienie otrzymujemy za darmo, wypowiedź Papieża z dn. 16.12.2015.

 

 


 

 

 

 

MIŁOSIERDZIE TO IMIĘ BOGA

(Propozycja konferencji dla młodzieży w ramach przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania)

 

Liturgia słowa: Łk 10,25-37
12 stycznia 2016 r. w Rzymie odbyła się światowa premiera książki papieża Franciszka pt. „Miłosierdzie to imię Boga”. Dzieląc się swoim doświadczeniem Kościoła oraz rozumieniem Ewangelii, Ojciec Święty na kolejnych stronach książki w niezwykle prosty i bezpośredni sposób próbuje dotrzeć do każdego człowieka, by zaprosić go do osobistego wręcz dialogu. W rozmowie z watykanistą Andreą Tornielim papież Franciszek wyjaśnia, iż „Kościół nie jest na świecie po to, by potępiać, lecz by umożliwić spotkanie z tą przenikającą do głębi miłością, jaką jest Boże miłosierdzie”. Kościół od początku swojego istnienia zarówno głosi orędzie o Bożym miłosierdziu, jak i podejmuje liczne czyny mające swoje źródło w miłosiernej miłości wobec bliźnich, którzy doświadczają w swoim życiu cierpienia, krzywdy, biedy tak materialnej, jak i duchowej.
W pewnym sensie całe nauczanie Jezusa zawarte w przypowieściach jest odpowiedzią Mistrza z Nazaretu na skierowaną do Niego prośbę Filipa, jednego z dwunastu Apostołów, który zwracając się do Niego powiedział: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Jezus w kolejnych swoich przypowieściach i czynach, próbuje odsłonić przed tymi, którzy na niego patrzą, i którzy go słuchają, jakim jest Ojciec. Przymiotem Boga, który Jezus podkreśla w szczególny sposób jest miłosierdzie, o którym papież Franciszek mówi, iż jest samym imieniem Boga. W kazaniu na górze czyniących miłosierdzie Jezus nazywa błogosławionymi, dając im obietnicę, że oni również dostąpią miłosierdzia (Mt 5,7). W myśl słów encykliki św. Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu (Dives in misericordia) słowa te stanowią streszczenie całej Dobrej Nowiny i stanowią wezwanie dla całego Kościoła, a więc dla każdego z nas, by „czynić miłosierdzie”.
Na ziemi miłosierdzie czynione jest ludziom przez ludzi. Najbardziej czytelnym przykładem tak rozumianego czynu miłosierdzia, który sprawia, że ludzki świat, staje się bardziej ludzkim, jest postać Samarytanina z przypowieści Pana Jezusa (Łk 10,30-37). Przypowieść tę Jezus opowiedział w odpowiedzi na pytanie uczonego w Prawie: „A kto jest moim bliźnim?” (Łk 10,29). Historia „pewnego człowieka schodzącego z Jeruzalem do Jerycha” (Łk 10,30) opowiedziana została w taki sposób, iż zarówno sam rozmówca Jezusa, jak i każdy, kto słucha tej przypowieści, bez problemu jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, które ją kończy: „Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?” (Łk 10,36). Bliźnim jest ten, kto wypełnił  przykazanie miłości, kto dostrzegłszy czyjś kłopot, nawet kogoś zupełnie sobie obcemu, pospieszył z pomocą. Swoją przypowieść Pan Jezus kończy słowami: „Idź, i ty czyń podobnie” (Łk 10,37). Słowa te brzmią jak nakaz dla całego Kościoła, a to znaczy dla każdego z nas – nakaz bycia dla drugiego bliźnim.
Zastanówmy się, w jaki sposób my możemy świadczyć miłosierdzie innym,
tak, by nie odbierali oni tego jako przejawu naszej ciekawości, litości czy samego tylko współczucia? W jaki sposób sami powinniśmy otwierać się na miłosierdzie Boże?

Zakończeniem naszych rozważań niech będą słowa, które Ojciec Święty Jan Paweł II wypowiedział w trakcie kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej w Rzymie, 30 kwietnia 2000 r.: „A Ty, Faustyno, darze Boży dla naszych czasów, darze ziemi polskiej dla całego Kościoła, wyjednaj nam, abyśmy pojęli głębie Bożego miłosierdzia. Pomóż nam żywo go doświadczyć i świadczyć o nim pośród ludzi. Niech Twoje przesłanie światła i nadziei rozprzestrzenia się po całym świecie, nakłania grzeszników do nawrócenia, łagodzi rywalizację i nienawiść, otwiera ludzi i narody na praktykowanie braterstwa. I my dziś, wpatrzeni w oblicze zmartwychwstałego Chrystusa, czynimy naszą modlitwę ufnego zawierzenia i z niewzruszoną nadzieją wypowiadamy «Jezu ufam Tobie!»”.

 

 

Ks. Wojciech Wojtyła

 

 


 

 

OGŁOSZENIA

 

 1. Dziękujemy wszystkim PT. Katechetom duchownym i świeckim za przygotowanie uczniów do szkolnych rekolekcji wielkopostnych. Do parafii zostały przekazane formularze sprawozdań ze szkolnych rekolekcji wielkopostnych dla dzieci i młodzieży. Prosimy o ich wypełnienie i odesłanie do Wydziału Katechetycznego.
 2. Przekazujemy PT. Duszpasterzom i Katechetom tzw. stanowisko Komisji Wychowania Katolickiego KEP dotyczące bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa. Wobec pojawiających się wątpliwości dotyczących tzw. kursów przedmałżeńskich prowadzonych w niektórych szkołach w ostatniej klasie liceum lub technikum, Komisja Wychowania Katolickiego stoi na stanowisku, że:
  – katechezy prowadzone w szkole, w ramach realizacji programu, poświęcone tematyce miłości, małżeństwa i rodziny, nie wyczerpują w pełni wymagań Kościoła związanych z bezpośrednim przygotowaniem do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, zawartych we wspomnianych dokumentach. Nie mogą być zatem traktowane jako nauki przedślubne czy kurs przedmałżeński;
  – narzeczeni przygotowujący się do przystąpienia do tego sakramentu, którzy ukończyli katechizację w szkole ponadgimnazjalnej, są zobowiązani do wzięcia udziału w bezpośrednim przygotowaniu organizowanym w parafii lub dekanacie, według lokalnych zwyczajów.
 3. Drodzy Katecheci należy dołożyć wszelkich starań, aby utrzymywać dobre relacje z uczniami w szkole, ale również z nauczycielami i rodzicami, między innymi uczestnicząc w spotkaniach organizowanych przez szkołę i wychowawców klas. W czasie spotkania należy informować rodziców o możliwościach religijnego wychowania oraz pokazywać potrzebę współpracy z parafią poprzez udział w grupach młodzieżowych i dziecięcych.
 4. Informujemy PT. Czcigodnych Księży Proboszczów oraz duszpasterzy młodzieży i katechetów, że 30 kwietnia 2016 r. (tj. sobota) w Roku Miłosierdzia planowany jest tzw. Dzień Bierzmowanych w sanktuariach naszej diecezji, który powinien być etapem przygotowania diecezji radomskiej do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
 5. Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy została zaplanowana na 20 kwietnia 2016 r. (środa).
 6. Przypominamy terminy konkursów organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej w roku 2015/2016: SZKOŁA PODSTAWOWA – Kl. I-III pt. „Miłosierni jak Ojciec” – 08.04.2016; SZKOŁA PODSTAWOWA – Kl. IV-VI pt. „Św. s. Faustyna Kowalska – Apostołka Bożego Miłosierdzia – 11.05.2016; GIMNAZJUM pt. „Nowe Życie w Chrystusie” – etap szkolny – 12.01.2016 – przesyłanie protokołów do 10.02.2016; etap diecezjalny – 8.03.2016, godz. 10.00, WSD w Radomiu; SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE pt. „Sakramenty uzdrowienia i ich rola w życiu Kościoła”: III stopień – ogólnopolski: 31.03-01.04.2016 (w Łowiczu); KONKURS PLASTYCZNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH – KL. I-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ pt. „Miłosierni jak Ojciec” – 29.04.2016.
 7. Prosimy PT. Księży nauczających i katechetów świeckich o uzupełnienie dokumentacji w Wydziale Katechetycznym, tj. Karty personalnej – wykształcenia, ukończonych studiów podyplomowych czy zdobytych dodatkowych kwalifikacji. Kserokopie dokumentów, np. dokument potwierdzający kolejny stopień awansu zawodowego, można przesłać pocztą lub osobiście.
 8. Prosimy PT. Księży i Katechetów o solidne przygotowanie dokumentacji do awansu zawodowego. Metodycy służą pomocą i radą na dyżurach w Wydziale Katechetycznym.
 9. Proszę PT. Katechetów o zapoznanie się z linkiem na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego: Centrum edukacji katechetycznej – programy i podręczniki. Warto korzystać z informacji o ciekawych propozycjach dla katechezy. Interesujące są nagrania muzyczne pieśni i piosenek religijnych oraz pomoce multimedialne do katechezy na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

 

Pobierz plik:

 

 

 

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin