A A A

"Biuletyn katechetyczny" nr 38-39 (144-145) maj - czerwiec 2016

 

 

 

PRZESŁANIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA XXXI ŚDM KRAKÓW 2016

BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI, ALBOWIEM ONI MIŁOSIERDZIA DOSTĄPIĄ
(Mt 5,7)

 

Papież Franciszek w Orędziu na XXXI Światowe Dni Młodzieży odnosi się do słów Jezusa z Kazania na Górze, które zachęcają do czynienia miłosierdzia: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Wskazuje on, że Światowy Dzień Młodzieży Kraków 2016 wpisuje się w Rok Święty Miłosierdzia, stając się w ten sposób prawdziwym Jubileuszem Młodych i to w wymiarze światowym. Przypomina także, że hasło Jubileuszu – „Miłosierni, jak Ojciec” (por. Misericordiae Vultus, 13) oraz przesłanie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie mają pomóc w wyjaśnienie istoty i sensu miłosierdzia. Tłumaczy, że Pismo Święte na określenie miłosierdzia posługuje się różnymi terminami. Wszystkie one wskazują, że jest to miłość miłosierna, współczująca, przebaczająca i oddająca życie za innych. Jezus Chrystus jest wzorem miłosierdzia i obliczem miłosierdzia Ojca. Jest także samym miłosierdziem. Dlatego Ojciec Święty Franciszek zachęca młodych, aby powierzyli się całkowicie Bogu i w ten sposób doświadczyli radości bycia kochanymi przez Tego, który jest miłosierny, litościwy i cierpliwy. Podkreśla też, że Krzyż Chrystusa – Krzyż Światowych Dni Młodzieży „jest najbardziej wymownym znakiem Miłosierdzia Boga! Jest potwierdzeniem, że miarą miłości Boga wobec ludzkości jest miłość bez miary! Na krzyżu możemy dotknąć Miłosierdzia Boga i dać się dotknąć Jego Miłosierdziu!”[i]. W Orędziu na XXXI ŚDM Kraków 2016 papież Franciszek odnosi się do osobistego doświadczenia z młodości. Była to spowiedź święta i odczucie Bożej miłości miłosiernej, które miały wpływ na dalsze jego życie. Zadaniem Kościoła jest pochylenie się nad dramatem i cierpieniem tych, których współczesne systemy polityczne czy inne zniewolenia odarły z człowieczeństwa. To zadanie jest skierowane nie tylko do duszpasterzy i katechetów, ale przede wszystkim do młodych ludzi. Motorem wszelkiej działalności człowieka powinna być miłość do Boga i ludzi.
Papież Franciszek przypomina, że przesłanie Bożego Miłosierdzia stanowi bardzo konkretny i wymagający program życia, który wymaga konkretnych uczynków. Być miłosiernym to przede wszystkim żyć według wskazań Ewangelii, zgodnie z wolą Boga Ojca, na wzór Jezusa Chrystusa, pod natchnieniem Ducha Świętego oraz biorąc za przykład świętych i błogosławionych, w tym szczególnie Maryi – Matki Miłosierdzia. Ojciec Święty Franciszek zaprasza młodych do ponownego odkrycia uczynków miłosierdzia względem ciała i duszy. Okazywanie miłosierdzia jest – według Papieża – sprawdzianem autentyczności naszej postawy jako uczniów Jezusa i wiarygodności jako chrześcijan we współczesnym świecie. Papież jednocześnie wskazuje na potrzebę nowej wyobraźni miłosierdzia, której przejawem będzie nie tylko pomoc materialna i duchowa, ale zdolność do bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak, aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr. Wiadomo, że osobiście człowiek nie jest w stanie dotrzeć z pomocą do wielu pokrzywdzonych. Jednak, jak stwierdza Ojciec Święty Franciszek, moc modlitwy może ich wesprzeć w każdej sytuacji i w każdym miejscu, gdzie doznają nieludzkiego traktowania. Dlatego każdy, kto chce czynić miłosierdzie i żyć po chrześcijańsku powinien nie tylko odnosić się do nauki Jezusa Chrystusa zapisanej w Piśmie Świętym, ale i do tej, którą przekazuje Kościół. Orędowniczką tejże nauki była Święta Siostra Faustyna oraz Święty Jan Paweł II. Ci Apostołowie Bożego Miłosierdzia są związani z Krakowem, gdzie znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Papież Franciszek, zapraszając młodych na spotkanie podczas Światowych Dni Młodzieży, zwraca się do nich: „Jezus Miłosierny, przedstawiony w wizerunku, czczonym przez lud Boży w Jemu poświęconym sanktuarium w Krakowie, czeka na was. On wam ufa i na was liczy! Ma tak wiele do powiedzenia każdemu i każdej z was… Nie bójcie się spojrzeć Mu w oczy pełne nieskończonej miłości i pozwólcie, aby On ogarnął was swoim miłosiernym spojrzeniem gotowym przebaczyć każdy wasz grzech. Spojrzeniem, które może przemienić wasze życie i uleczyć rany waszych dusz”[ii].

 

Zadania dla katechetów i duszpasterzy wynikające z głoszenia prawdy o miłosierdziu Bożym:

– przybliżyć do Eucharystii jako źródła i szczytu miłosierdzia,

– prowadzić do sakramentu pokuty i pojednania,

– umacniać chrześcijańską nadzieję,

– kształtować umiejętność czynienia uczynków miłosierdzia,

– zawierzyć życie Jezusowi Miłosiernemu i Matce Miłosierdzia.

 

 

Ks. Stanisław Łabendowicz[i] Orędzie Ojca Świętego Franciszka na XXXI Światowy Dzień Młodzieży. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7), http://www.krakow2016.com/oredzie, z dn. 31.05.2016.

[ii] Tamże.

 

 


 

 

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA ZOBOWIĄZUJE NAS DO APOSTOLSTWA

(Propozycja konferencji dla młodzieży w ramach dziękczynienia za przyjęcie sakramentu bierzmowania)

 

Liturgia Słowa: Dz 2,1-13 

W tym roku przeżywamy w Kościele trzy niezwykle ważne wydarzenia. Od 8 grudnia 2015 roku trwa w Kościele na całym świecie Rok Miłosierdzia. W kwietniu Kościół w Polsce przeżywał wielkie obchody 1050. rocznicy przyjęcia przez nasz naród chrześcijaństwa. W lipcu wspólnie z papieżem Franciszkiem przeżywać będziemy w Krakowie Światowe Dni Młodzieży, przebiegające pod hasłem: ,,Błogosławieni miłosierni”. Dla was ten rok jest również o tyle ważny, gdyż w nim przyjęliście sakrament bierzmowania. Z jednej strony zakończył się w waszym życiu ważny etap, jakim było rzetelne przygotowanie się do przyjęcia tego sakramentu. Z drugiej strony rozpoczął się dla was czas świadomego dawania świadectwa dojrzałości wiary. Sakrament bierzmowania wiąże się ściśle z sakramentem chrztu i Eucharystii, ponieważ tak jak i one jest on sakramentem inicjacji chrześcijańskiej. O ile chrzest wciela ochrzczonego do Kościoła, tak bierzmowanie dokonuje dalszego, doskonalszego włączenia go w Mistyczne Ciało Chrystusa. Sakrament bierzmowania spotęgował w każdym z nas dynamizm łaski chrztu i obdarzył szczególną mocą Ducha Świętego, zobowiązując nas tym samym do dawania świadectwa wierze, którą wyznajemy.
Po śmierci Pana Jezusa serca Apostołów przepełniał smutek, lęk a także obawa co do ich przyszłości. Byli przerażeni tym, co się wydarzyło w Wielki Piątek. W Dziejach Apostolskich czytamy: ,,Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić”. Wydarzenie to stało się początkiem apostolskiej działalności Kościoła. Uczniowie Jezusa, do tego momentu przepełnieni lękiem o swoje życie, wyszli z Wieczernika, by stać się mężnymi głosicielami Dobrej Nowiny. Poszli na cały świat, by głosić Jezusa Zmartwychwstałego oraz by zakładać wspólnoty Jego wyznawców.
W sakramencie bierzmowania każdy z nas otrzymał łaskę Pięćdziesiątnicy – pełnię Ducha Świętego. Bierzmowanie to uroczyste ,,zstąpienie” na ochrzczonych Ducha Świętego, który pragnie doprowadzić do dojrzałości to, czego dokonał już raz na zawsze w sakramencie chrztu. Szczególnym owocem tego sakramentu jest dar dojrzałej wiary. Wraz z przyjęciem sakramentu bierzmowania każdy i każda z was jeszcze ściślej zwiąże się z Kościołem. Pogłębiająca się dzięki wierze miłość do Chrystusa rodzi pragnienie świadczenia o Nim. Miłość do Kościoła wiąże się ściśle z powołaniem do działalności apostolskiej. Św. Jan Paweł II, przypominając o zobowiązaniu chrześcijan do dawania świadectwa Chrystusowi mówi: ,,Tylko głęboka miłość do Kościoła może podtrzymać gorliwość w dawaniu świadectwa”. Z kolei Ojcowie Soborowi nauczają, iż ,,Chrześcijanie wszczepieni przez Chrzest w Ciało Mistyczne Chrystusa i utwierdzeni mocą Ducha Świętego przez bierzmowanie, są przeznaczeni przez samego Pana do apostolstwa. (...) Apostolstwo sprawuje się w wierze, nadziei i miłości, które rozlewa Duch Święty w sercach wszystkich członków Kościoła”. Dlatego wszystko, co robimy w naszym życiu, czyńmy ku chwale Pana Boga i budowaniu Jego Królestwa wśród nas.

 

 

Ks. Wojciech Wojtyła

 

 


 

 

OGŁOSZENIA

 

 1. Dziękujemy PT. Katechetom: Księżom, Siostrom zakonnym i Katechetom świeckim za zaangażowanie w całoroczną posługę katechetyczną w szkole i parafii. Dziękujemy za udział w organizowanych przez Wydział Katechetyczny konkursach plastycznych i wiedzy religijnej na wszystkich etapach edukacyjnych.
 2. Wyrażam podziękowanie za całoroczną pracę Wydziałowi Katechetycznemu: s. Marii Lużyńskiej (sekretariat), Metodyczkom: s. Elżbiecie Gajowiak, p. Ewie Majcher i p. Jolancie Strojek; Księżom Wizytatorom: ks. Dariuszowi Frydrychowi, ks. Andrzejowi Gozdurowi, ks. Stanisławowi Piekielnikowi, ks. Wojciechowi Wojtyle, za ich ofiarną i profesjonalną posługę.
 3. Pragnę wyrazić podziękowanie wszystkim rejonowym i dekanalnym metodykom ds. katechezy za organizację spotkań formacyjnych w rejonie i przygotowanie oraz omówienie tzw. lekcji otwartych w dekanatach. Dziękuję wszystkim PT. Katechetom za udział w tzw. katechezach otwartych w ramach dekanatów, w których powinni uczestniczyć katechizujący z danego dekanatu: księża, siostry zakonne i katecheci świeccy.
 4. Bardzo serdecznie dziękuję p. Justynie Adamczyk i współpracującym z nią p. Anecie Wrzesień i p. Renacie Strzelec oraz innym osobom zaangażowanym w całoroczną troskę i poświęcenie dla naszej wspólnoty.
 5. Zakończyliśmy planowanie pracy na rok szkolny 2016/2017. Prosimy o dołożenie wszelkich starań, aby nie powodować konfliktów i nieporozumień z dyrekcjami szkół, które są zobowiązane do przedstawienia planów pracy na następny rok szkolny w Wydziałach Edukacji. Wszelkie zmiany personalne i godzinowe po nominacjach księży neoprezbiterów i zmianach księży wikariuszy powinny być uzgadniane z Wydziałem Katechetycznym i księżmi wizytatorami.
 6. Przypominam, że w czerwcu odbędzie się ostatnia tura rekolekcji dla katechetów świeckich w Ośrodku Emaus-Turno k. Białobrzegów Radomskich: pierwsza tura 17-19 czerwca 2016 r. Katecheci świeccy mają obowiązek każdego roku uczestniczyć w rekolekcjach zamkniętych.
 7. Wszyscy katecheci otrzymali Kartę personalną do wypełnienia i przekazania do Wydziału Katechetycznego. Prosimy PT. Katechetów o uzupełnienie dokumentacji w Wydziale Katechetycznym. Dotyczy to: Karty personalnej, wykształcenia, studiów podyplomowych czy zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Kserokopie dokumentów, np. dokument potwierdzający kolejny stopień awansu zawodowego, można przesłać pocztą lub osobiście. Każdy może zobaczyć, jakich dokumentów brakuje w jego teczce personalnej.
 8. Od 10 sierpnia 2016 r. wydawane będą misje kanoniczne do nauczania religii katechizującym, którzy z różnych racji nie mają misji stałej. Misję do nauczania religii odbiera katechizującym ksiądz proboszcz parafii, na terenie której znajduje się szkoła. Misję może odebrać również osobiście katecheta, przedstawiając pisemną prośbę księdza proboszcza.
 9. Przypominamy PT. Księżom Proboszczom, że do pracy katechetycznej można angażować osoby, które ukończyły wyższe studia teologiczne magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym lub wyższe studia zawodowe z tytułem licencjata (także z przygotowaniem pedagogicznym). Studia podyplomowe z teologii nie stanowią podstawy do zatrudnienia kierunkowego w katechezie.
 10. W przygotowaniu dokumentacji przy awansie zawodowym pomagają metodycy. Dlatego prosimy przed przekazaniem na komisję egzaminacyjną czy kwalifikacyjną przygotowaną dokumentację najpierw przedstawić do akceptacji metodykom w Wydziale Katechetycznym.
 11. Zachęcamy do odwiedzin Wydziału Katechetycznego, celem odebrania właściwych zaświadczeń, dostarczenia zaległych dokumentów, uregulowania należności za „Zeszyty Formacji Katechetów”.
 12. Przekazujemy PT. Katechetom numery podręczników do nauki religii obowiązujące w diecezji radomskiej, są one podane również na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego: www.katecheza.radom.opoka.net.pl.
 13. Proszę PT. Katechetów, aby zapoznać się z linkiem na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego: Centrum edukacji katechetycznej. Warto korzystać z informacji o podręcznikach i pomocy dydaktycznych. Przygotowane są pomoce multimedialne do katechezy na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, m.in. z nagraniami pieśni i piosenek religijnych oraz nowy podręcznik dla klasy „0” pt. „JEZUS MNIE KOCHA” (nr AZ-03-03/2-0) do nauczania dzieci sześcioletnich.
 14. Z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/2016 w parafiach organizujemy uroczyste nabożeństwa. Na Mszę świętą zapraszamy dyrekcję, nauczycieli i wychowawców oraz uczniów i rodziców. Chcemy wraz z gronem pedagogicznym i uczniami podziękować Bogu za podjęty i przeżyty trud pracy wychowawczej. Wyrażamy wdzięczność dla nauczycieli, wychowawców, katechetów i rodziców. Uczniów przygotowujemy do dobrego przeżycia spotkania z Bogiem w czasie wakacji.
 15. Zjazdy na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2016/17 odbędą się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, ul. Młyńska 23/25 w następujących terminach:
  29 sierpnia 2016 r. (poniedziałek), godz. 9.30 – siostry zakonne i katecheci świeccy;
  30 sierpnia 2016 r. (wtorek), godz. 9.30 – księża i zakonnicy.

 

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

Pobierz plik:

 

 

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin