A A A

"Biuletyn katechetyczny" nr 43-44 (149-150) listopad - grudzień 2016

 

 

REALIZACJA MISJI KAPŁAŃSKIEJ, PROROCKIEJ I KRÓLEWSKIEJ W KATECHEZIE

 

Program duszpastersko-katechetyczny na rok 2016/2017 pt. „Idźcie i głoście. Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa” przypomina wszystkim ochrzczonym o obowiązku głoszenia Słowa Bożego i świadczenie o Jezusie Chrystusie. Poprzez chrzest święty katechizowani są włączeni we wspólnotę kościoła i jego posłannictwo, stają się dziećmi Bożym oraz mają udział w potrójnej misji Chrystusa: królewskiej, kapłańskiej i prorockiej. Dlatego też podczas katechezy szkolnej i parafialnej należy wyjaśnić, co to znaczy, że Kościół jest jeden ale istnieje w nim różnorodność posługiwania. Naturę Kościoła, jak i jego misję trzeba ukazywać w potrójnym zadaniu. Pierwsze z zadań to posługa miłości (diaconia), czyli to swoiste „królowanie” poprzez niesienie pomocy innym, drugie to sprawowanie sakramentów (leiturgia), a więc wypełnianie misji kapłańskiej, natomiast trzecie to głoszenie Słowa Bożego (kerygma-martyria) – wypełnianie misji prorockiej Jezusa Chrystusa. Każda z tych funkcji odnosi się do wszystkich ochrzczonych, zarówno świeckich, jak i duchownych, którzy zgodnie ze swoim powołaniem wypełniają ją w Kościele. Realizując te trzy funkcje człowiek wypełnia swoje powołanie i angażuje się w sprawy Kościoła i świata. Uczestnictwo w misji królewskiej polega na zaangażowaniu się w różnorodną działalność w świecie. Czynnikiem gwarantującym autentyczną „królewskość człowieka” jest jego moralność zbudowana na Ewangelii. Uczestnictwo w tej funkcji to nieustanne przezwyciężanie w sobie panowania grzechu i stawanie się dzieckiem Bożym, aby móc nieś naukę Chrystusa całemu światu. Jest to swoista chrystianizacji świata, a więc kształtowanie porządku doczesnego w duchu chrześcijańskim i przepajania go Ewangelią (por. DA 4). Chodzi tu o angażowanie się we wszystkie dziedziny życia, które powinny służyć prawdziwemu dobru człowieka, wyrażając w ten sposób sprawiedliwość i miłość między ludźmi. Katecheci powinni przypominać katechizowanym, że „królowanie” to niesienie pomocy innym, które łączy się z wypełnianiem funkcji kapłańskiej. To właśnie poprzez oddawaniem czci Bogu, „Kościół nadaje właściwe znaczenie samemu istnieniu człowieka i świata – istnienie to bowiem pochodzi od Boga i do Boga winno być zwrócone, Jemu oddane”[1]. Należy zatem wyjaśnić katechizowanym, że istnieje kapłaństwo powszechne wszystkich świeckich oraz kapłaństwo z urzędu.  Współudział świeckich w kapłaństwie polega przede wszystkim na aktywnym uczestnictwie w liturgii oraz pełnieniu różnych funkcji, np. lektora. Potrzebne jest również pogłębienie rozumienia istoty oraz celu przyjmowania sakramentów świętych. Powołanie chrześcijańskie realizuje się również poprzez udział w prorockiej funkcji Chrystusa.  Polega ona na głoszeniu Ewangelii i świadczeniu o niej „przez życie wiary i miłości i składając Bogu ofiarę chwały” (KK 12). Od katechizowanych funkcja ta wymaga znajomości nauki Chrystusowej, potwierdzonej przez słowa oraz czyny w życiu rodzinnym i społecznym (por. KK 35). Formacja do wypełniania potrójnej misji rozpoczyna się podczas chrztu, rozwija się poprzez sakrament bierzmowanie, swoje wzmocnienie znajduje w sakramencie Eucharystii, a oczyszczenie w sakramencie pokuty i pojednania. Konieczna jest więc katecheza, dzięki której uczniowie zdobędą odpowiednie wiadomości oraz ukształtują postawy, które pozwolą im lepiej zrozumieć, że nie ma sprzeczności pomiędzy naśladowaniem Chrystusa, a życiem wiarą. Zadaniem katechetów oraz duszpasterzy jest wskazać katechizowanym, że funkcję królewską, kapłańską i prorocką mogą realizować na wiele sposobów, przede wszystkim przez głoszenie Słowa Bożego i świadczenie o Chrystusie w swoim środowisku. Katechizowani, powinni pamiętać, że są także zobowiązani do pogłębiania wiary oraz do osobistej formacji. Ta formacja odbywa się poprzez udział w katechezie rodzinnej, szkolnej, parafialnej oraz zaangażowanie się w działalność parafii, różnych ruchów i stowarzyszeń religijnych bądź charytatywnym. Do zadań katechety należy również kształtowanie w uczniach postawy wdzięcz­ności za otrzymane charyzmaty, dary i talenty oraz odpowiedzialności za innych członków Ludu Bożego.

 

Wskazania dla katechetów i duszpasterzy:

– wyjaśnić, czym jest funkcja: królewska, kapłańska i prorocka;

– zapoznać z nauczaniem Kościoła na temat funkcji królewskiej, kapłańskiej i prorockiej;

– podawać praktyczne sposoby realizacji w życiu funkcji królewskiej, kapłańskiej i prorockiej;

– kształtować postawę otwartości i wrażliwości na ludzi potrzebujących pomocy duchowej oraz wsparcia materialnego;

– podejmować różne inicjatywy szkolne i parafialne, poprzez które realizuje się funkcja królewska, kapłańska i prorocka.

 

 

 

Ks. Stanisław Łabendowicz[1] K. Wojtyła, Człowiek drogą Kościoła, Warszawa 1992, s. 110.

 

 


 

 

DLACZEGO WARTO PRZYJĄĆ SAKRAMENT BIERZMOWANIA?

 

Już od dzieciństwa towarzyszy człowiekowi pytanie: dlaczego? Odpowiedź na nie pozwala zaspokoić ludzką ciekawość, jak również stanowi źródło osobistej motywacji do wypełniania codziennych obowiązków i podejmowania życiowych zadań. Odkrycie motywów – dlaczego powinienem coś zrobić – z pewnością nada właściwy sens działaniu oraz pozytywnie wpłynie na jakość podejmowanych czynności.
Warto zatem zadać sobie pytanie: Dlaczego pragnę przyjąć sakrament bierzmowania? Dlaczego chcę podjąć wysiłek przygotowania do tego sakramentu? Zapewne i w was goszczą różne motywy odnośnie przygotowań. Postawa i zaangażowanie w czasie katechezy w szkole i spotkań formacyjnych w parafii zweryfikuje wasze zamiary. Ktoś jednak mógłby powiedzieć, że to naturalna kolej rzeczy – po sakramencie chrztu i Eucharystii trzeba przyjąć bierzmowanie. Rzeczywiście, na drodze chrześcijańskiej formacji i rozwoju wiary sakrament bierzmowania odgrywa ważną rolę. W momencie chrztu świętego otrzymaliśmy dar wiary, o którego rozwój i zachowanie powinniśmy się troszczyć przez kolejne lata naszego życia. Z kolei wiara właściwie przeżywana będzie naturalnie wpływać na codzienne życie, podejmowane decyzje czy postępowanie. Eucharystia, w której od kilku lat w pełni uczestniczycie, jest Pokarmem podtrzymującym naszą wiarę i rozwijającym przyjaźń z Panem Jezusem. Jednak do pełnego wtajemniczenia chrześcijańskiego koniecznym staje się przyjęcie sakramentu bierzmowania, a w nim pełni Daru Ducha Świętego, jako dopełnienie łaski chrztu świętego.
Niełatwo, szczególnie w dzisiejszych czasach, wyznawać odważnie swoją wiarę. Jeszcze trudniej postępować według niej, kierować się nią w swoim postępowaniu, w relacjach rodzinnych, w domu, w szkole, w swoim środowisku. Nieraz wstydzimy się przyznać do swoich poglądów i przekonań wobec naszych kolegów czy koleżanek. Bez pomocy Ducha Świętego trudno nam będzie stać się prawdziwymi świadkami tego, w co wierzymy. Podobny lęk przed koniecznością bycia świadkami Chrystusa towarzyszył również Apostołom. Z Ewangelii dowiadujemy się, że drzwi Wieczernika, w którym przebywali po zmartwychwstaniu, były zamknięte z obawy przed Żydami (por. J 20,19). Przed Zesłaniem Ducha Świętego uczniowie Chrystusa byli bardzo wystraszeni, wręcz bali się o swoje życie, lękali się mówić o swoim Nauczycielu. Pięćdziesiąt dni po swoim zmartwychwstaniu Jezus zsyła na nich Ducha Świętego. Jak wiemy, to wydarzenie zmieniło radykalnie życie Apostołów. Zaczęli z odwagą i mocą głosić, że Chrystus naprawdę zmartwychwstał. Umocnieni Duchem Świętym oddawali życie za Jezusa Chrystusa.
Chrystus obiecał swoim uczniom, że Duch Święty będzie ich wspomagał w życiu: Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami (Dz 1,8). Tak więc, my również, jako uczniowie Chrystusa, w sakramencie bierzmowania otrzymujemy szczególną moc Ducha Świętego. To specjalne, pełne wylanie Bożego Ducha, staje się dla nas zobowiązaniem do chrześcijańskiego życia i dawania świadectwa o Bogu. Poza tym, jak wskazuje Katechizm, bierzmowanie: przynosi nam wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej; łączy nas mocniej z Jezusem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udoskonala naszą więź z Kościołem; przekonuje nas, że jesteśmy synami Bożymi, a także udziela nam specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, aby się nigdy nie wstydzić Chrystusowego Krzyża (por. KKK 1302-1303).
Dlaczego warto przyjąć bierzmowanie? Mam nadzieję, że choć trochę bardziej już rozumiecie, po co jest ten sakrament. Życzę wam, abyście znaleźli właściwą motywację, a czasie przygotowań do bierzmowania charakteryzowała was otwartość oraz mocne pragnienie duchowe jego przyjęcia.

 

 

Ks. Sławomir Molendowski

 

 


 

 

OGŁOSZENIA

 

 1. Rok duszpastersko-katechetyczny 2016/2017 w diecezji radomskiej jest przeżywany pod hasłem „Idźcie i głoście”. Jest on kontynuacją tematyki chrzcielnej czteroletniego Programu duszpasterskiego (2013-2017), którego myślą przewodnią są słowa: Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa.
 2. W kalendarzu liturgicznym zbliża się czas Adwentu, w którym na nowo będziemy oczekiwać przyjścia Pana. Przeżyć okres Adwentu to przygotować się na spotkanie z Osobą – „Wydarzeniem”, jakim ciągle jest dla świata i człowieka przyjście Syna Bożego – Jezusa Chrystusa. Adwent jest okazją do odkrycia wraz z Maryją na nowo tajemnicy Chrystusa, który jest sensem życia i wiary oraz historii ludzkości. Wspominając przyjście historyczne, kierujemy nasze myśli ku przyszłości, ku ostatecznemu spotkaniu z Chrystusem. W tym czasie Kościół zachęca nas do wpisanych w polską tradycję Rorat, czyli Mszy świętych ku czci Najświętszej Marii Panny. Wykorzystajmy dobrze czas Adwentu poprzez systematyczne uczestnictwo wraz z dziećmi i młodzieżą w Roratach oraz naukę stosownych pieśni, udział w parafialnych rekolekcjach, spowiedzi, a także organizowanie w szkołach okolicznościowych spotkań świątecznych. Organizując szkolne akademie świąteczne czy też „dzielenie się opłatkiem”, pamiętajmy o wcześniejszym zaproszeniu miejscowych duszpasterzy.
 3. W pierwszą niedzielę Adwentu, tj. 27 listopada 2016 r. o godz. 10.00, rozpocznie się w WSD w Radomiu adwentowy dzień skupienia dla katechetów świeckich, na temat: „Idźcie i głoście”, który poprowadzi ks. dr Robert Strus. Zachęcamy wszystkich katechetów do licznego udziału.
 4. Na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej pod zakładką „Aktualności” są zamieszczone informacje o podręcznikach, które zostały przygotowane na bazie Podstawy programowej i Programu nauczania religii z 2010 r. Przy wykazie podręczników są zamieszczone pliki z możliwością pobrania planów dydaktycznych i kryteriów oceniania. Jednocześnie pod zakładką CENTRUM EDUKACJI KATECHETYCZNEJ –  PROGRAMY I PODRĘCZNIKI są umieszczone wszystkie Plany dydaktyczne edukacji religijnej i kryteria oceniania. Zachęcamy do śledzenia nowości.
 5. W Wydawnictwie i Drukarni w Sandomierzu oraz Księgarni św. Kazimierza w Radomiu są dostępne NOWE PLANSZE KATECHETYCZNE I LITURGICZNE, które powinny służyć w katechezie na wszystkich etapach edukacyjnych.
 6. Serdecznie zapraszamy wszystkich PT. Katechetów do udziału w diecezjalnych konkursach katechetycznych: Konkurs plastyczny kl. I-III pt. „Wszyscy jesteśmy misjonarzami” – 15.03.2017; Konkurs kl. IV-VI pt. „Dobry jak chleb – Święty Brat Albert Chmielowski” – 17.05.2017; Konkurs dla gimnazjum pt. „Idźcie i głoście” – 25.04.2017, Konkurs plastyczny dla niepełnosprawnych pt. „Wszyscy jesteśmy misjonarzami” – 29.03.2017; Olimpiada Teologii Katolickiej pt. „Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez miłosiernego Ojca”: I stopień – szkolny: 07.12.2016; II stopień – diecezjalny: 12.01.2017 (WSD w Radomiu); III stopień – ogólnopolski: 23.03-25.03.2017 (w Lublinie).
 7. Wydział Katechetyczny przekazał do PT. Księży Proboszczów kwestionariusze sprawozdań wrześniowych na rok szkolny 2016/2017. Wypełniony kwestionariusz należało przekazać do Wydziału Katechetycznego Kurii /osobiście lub listownie/ do 30 września 2016 r.
 8. Przypominamy, że PT. Księża Wikariusze uczący w szkołach mają obowiązek brać udział w spotkaniach katechetyczno-metodycznych w rejonie i dekanacie. Zależy nam na odpowiedzialnym podejściu księży do katechezy w szkole i parafii. W dekanatach organizowane są tzw. „katechezy otwarte”. Zapraszamy z danego dekanatu księży, siostry zakonne i katechetów świeckich.
 9. Katechetów świeckich zapraszamy do uczestniczenia w rekolekcjach, które organizowane są w ośrodkach rekolekcyjnych na terenie naszej diecezji (terminy rekolekcji są podane w Biuletynie). W roku katechetycznym 2016/2017 rekolekcje poprowadzi ks. dr Michał Krawczyk.
 10. Diecezjalna pielgrzymka maturzystów do cudownego obrazu Matki Boskiej na Jasną Górę w Częstochowie jest planowana 19 kwietnia 2017 r.
 11. „Dzień Bierzmowanych” w wybranych sanktuariach diecezji radomskiej jest planowany 22 kwietnia 2017 r.
 12. Przypominamy PT. Katechetom świeckim i duchownym, o obowiązku zgłaszania w Wydziale Katechetycznym swojej nieobecności w szkole wynikającecej ze zwolnienia lekarskiego. Urlopy zdrowotne lub wyjazdy do sanatoriów powinniśmy wcześniej zgłosić ks. Proboszczowi i do Wydziału Katechetycznego.
 13. Wraz z końcem roku kalendarzowego przypominamy o uregulowaniu symbolicznej należności za: "Zeszyty Formacji Katechetów".
 14. W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia swoje imieniny obchodzi ks. bp Adam Odzimek. Pamiętajmy o czcigodnym Solenizancie w naszych modlitwach.

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

Pobierz plik:

 

 

 

 

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin