A A A

"Biuletyn katechetyczny" nr 45-46 (151-152) styczeń - luty 2017

 

 

WSPÓŁPRACA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH I ŚWIECKICH

 

Program duszpastersko-katechetyczny na rok 2016/2017 pt. „Idźcie i głoście. Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa” przypomina wszystkim wierzącym, że są powołani do głoszenia Słowa Bożego oraz świadczenia o Bogu w codziennym życiu. Źródłem obowiązku apostolskiego i ewangelizacyjnego jest zjednoczenie z Chrystusem przez chrzest i bierzmowanie. To z chrztu i bierzmowania wywodzi się kapłaństwo powszechne oraz udział w królewskiej i prorockiej misji Jezusa Chrystusa. Katecheza powinna ukazywać, że Kościół jest jeden, ale istnieje w nim różnorodność posługiwania (por. KKK 791, KK 7). Wszyscy członkowie Kościoła są zobowiązani, aby na miarę swoich możliwości i pełnionego powołania, kontynuowali Chrystusowe nauczanie poprzez głoszenie Dobrej Nowiny, sprawowanie sakramentów oraz modlitwę, liturgię i służbę drugiemu człowiekowi. Celem działalności kapłanów i biskupów, z papieżem na czele, jest strzec nienaruszalności i prawdziwości depozytu wiary pozostawionego przez Jezusa Chrystusa. Przekazywanie słów Syna Bożego i nauczanie o Nim, świadczenie swoim życiem, sprawowanie sakramentów i celebrowanie liturgii dotyczy w szczególności duchowieństwa oraz osób konsekrowanych. Oni to, jako szczególni świadkowie Chrystusa, powinni dzielić się swoimi obowiązkami i przywilejami z osobami świeckimi, które „mają swój udział w posłannictwie całego Ludu Bożego w Kościele i na świecie” (DA 2). Współudział świeckich w kapłaństwie polega przede wszystkim na aktywnym uczestnictwie w liturgii oraz pełnieniu różnych funkcji, np. lektora. Wypełnianie prorockiej i królewskiej funkcji przez świeckich to kształtowanie porządku doczesnego w duchu chrześcijańskim i przepajanie go Ewangelią (por. DA 4). Często świeccy są jak „zaczyn ewange­liczny”, który przenika powoli całe środowisko i dociera do miejsc dla kapłana niedo­stępnych, do ludzi zagubionych i zniechęconych. Również tworzenie stowarzyszeń, ruchów bądź grup, w których praktykuje się miłość i służbę braciom, są znakami prowadzącymi do Boga. Ludzie świeccy realizują swoje powołanie, świadcząc o Bogu i głosząc naukę Chrystusa poprzez przykład życia w rodzinie, parafii czy miejscu pracy. Potrzebne są wzajemne relacje pomiędzy duchownymi, konsekrowanymi i żyjącymi w świecie ludźmi, gdyż pomagają one w wypełnianiu misji apostolskiej w świecie i w samym Kościele. Dlatego w katechezie trzeba podkreślić, że wszyscy członkowie Kościoła są zobowiązani, aby prowadzić apostolstwo przez różnorodną działalność (por. DA 2). Należy zachęcać ochrzczonych, aby zgodnie ze swoim powołaniem, darami i otrzymanymi charyzmatami angażowali się w budowanie wspólnoty Kościoła. Wszelkie działania katechetyczne oraz duszpasterskie mają pomóc osobom świeckim, duchownym oraz konsekrowanym we właściwym pojmowaniu swojego powołania oraz wynikających z niego obowiązków. Dlatego jest ważne, aby katecheci i duszpasterze kształtowali w ochrzczonych odpowiedzialność za siebie i innych wierzących. W katechezie szkolnej i parafialnej należy ukazywać, że realizacja misji zleconej przez Jezusa Chrystusa angażuje ochrzczonych w głoszenie Słowa Bożego oraz w służbę na rzecz bliźnich i liturgię (por. DCE 25). Jednocześnie ta posługa ma być skierowana do wierzących, ale również do tych, którzy są poza Kościołem lub nie słyszeli jeszcze o Jezusie Chrystusie. Do zadań duszpasterzy i katechetów należy zatem kształtowanie postawy odpowiedzialności za innych ludzi, nie tylko wierzących. Przygotowanie uczniów do podjęcia misji w codziennym życiu rodzinnym czy szkolnym, bądź do działalności w grupie rówieśniczej będzie opierało się na słowie, czynie i modlitwie. Katecheza ma stać się miejscem dzielenia się Dobrą Nowiną o zbawieniu, świadczenia o Jezusie Chrystusie w Kościele i poza nim oraz kształtowania nowych robotników na żniwo (por. Mt 9,38). 

 

Wskazania dla katechetów i duszpasterzy:

– wyjaśnić, czym jest i w jaki sposób realizuje się życie w powołaniu: świeckim, kapłańskim i konsekrowanym;

– przybliżyć, czym są dary i charyzmaty dla wspólnoty Kościoła;

– zapoznać z nauczaniem Kościoła na temat jedności i różnorodności posług;

– podać praktyczne sposoby współpracy pomiędzy świeckimi, kapłanami i osobami konsekrowanymi;

– kształtować postawę otwartości i wrażliwości na ludzi potrzebujących pomocy duchowej oraz wsparcia materialnego;

– podejmować różne inicjatywy szkolne i parafialne, poprzez które realizuje się postawa odpowiedzialności za jedność Kościoła.

 

 

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 


 

 

POZWÓŁ SIĘ OBDAROWAĆ – DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

 

Czas przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania zachęca do otwarcia się na obecność Ducha Świętego. Jak działa Duch Święty w życiu chrześcijanina? Czyni to bardzo dyskretnie poprzez różnego rodzaju natchnienia czy też poruszenia. Natchnienie Ducha można porównać do wewnętrznego światła, które pobudza nas do podjęcia konkretnego działania. Często nie ma ono nic wspólnego z nadzwyczajnością. Mimo to, dzięki natchnieniom Ducha potrafimy na przykład odważnie przyjąć to, co dla nas trudne, pokonać przeszkody, które wydają się zbyt wielkie, czy też wznieść się ponad przeciętność. Poruszenia Ducha mogą przyjść spontanicznie, bez żadnego natchnienia. Nagle niespodziewanie stwierdzamy, że dobrze uczyniliśmy to, co należało zrobić, chociaż nie bardzo wiedzieliśmy, jak tego się podjąć. To jeden z sekretów obecności i działania Ducha Świętego w naszym życiu.
Duch Święty pragnie nieustannie wspomagać nas swoją łaską. W sakramencie bierzmowania udziela nam swoich siedmiu darów: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. Stają się one dostępne dla tego, kto rozumie ich właściwy sens i z wiarą o nie prosi. Czym zatem są i w czym mogą być pomocne dary Ducha Świętego?
Dar mądrości to zdolność odróżniania dobra i zła, umiejętność patrzenia na świat, drugiego człowieka i na siebie samego przez pryzmat wiary oraz stosowania Bożego Prawa w codziennym życiu.
Dar rozumu wspomaga nas we właściwym odczytywaniu i rozumieniu prawd wiary. Cechuje go też szczególna przenikliwość, pomagająca zrozumieć głębię słowa Bożego. Dzięki niemu człowiek może również trafnie odczytywać wolę Bożą oraz rozróżniać prawdę od kłamstwa.
Dar rady to nadprzyrodzona zdolność kierowania życiem w czasie trudnych wyborów. Dodaje sił przy podejmowaniu decyzji w praktycznych sytuacjach życiowych i ma na celu udoskonalenie cnoty roztropności. Człowiek korzystający z tego daru jest zawsze gotowy, by słuchać głosu Ducha Świętego, który we właściwym momencie wskazuje drogę.
Dar męstwa uzdalnia chrześcijanina do odważnego i ufnego podjęcia trudnych zadań życiowych. Pomaga, nawet za cenę ofiar, pozostać wiernym Bogu, obowiązkom własnego stanu i cierpliwie znosić przeciwności. Poza tym, męstwo uczy uznać swoją słabość i bezgranicznie zaufać Bogu.
Dar umiejętności uzdalnia do współpracy z Duchem Świętym w pełnieniu woli Bożej. To również zdolność wybierania tego, co służy naszemu zbawieniu, a także dostrzeganie Bożej obecności i interwencji w codziennych sprawach.
Dar pobożności kieruje serce człowieka ku Bogu – jego uczucia, myśli i modlitwy, które wyrażają postawę synostwa. Duch Święty wspiera nas szczególnie, kiedy chcemy, ale z różnych przyczyn nie umiemy się modlić.
Dar bojaźni Bożej to usposobienie duszy, która odczuwa wielki szacunek wobec Boga. Bojaźni towarzyszy dziecięca ufność w Boże miłosierdzie i wiara w Jego wierność. Człowiek powierza się całkowicie w ręce Boga i pragnie, aby nigdy się od Niego nie oddalić.
Uczmy się zatem dostrzegać obecność Ducha Świętego w Jego natchnieniach i poruszeniach. Prośmy już dziś o Jego dary i troszczmy się o to, aby ich w swoim życiu nie zmarnować i nie zatracić:
Duchu Święty Boże, Źródło światła, mocy i świętości, udziel mi Twoich siedmiu cennych darów, które z Twoją pomocą doprowadzą mnie do chrześcijańskiej doskonałości…

 

 

Ks. Sławomir Molendowski

 

 


 

 

OGŁOSZENIA

 

 1. Program duszpastersko-katechetyczny na rok 2016/2017 zatytułowany: Idźcie i głoście. Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa” wskazuje, że Chrystusowe wezwanie „Idźcie” odnosi się do wszystkich ochrzczonych i zachęca do współpracy pomiędzy osobami duchownymi, konsekrowanymi i świeckimi. Uczestnictwo wiernych świeckich, duchownych i konsekrowanych w misji Chrystusa oraz liczne obowiązki, które z niej wynikają, wskazują na jedność w Kościele. Na spotkaniach metodycznych organizowanych w styczniu br. dla katechetów w poszczególnych rejonach naszej diecezji analizujemy trzeci punkt programu: „Współpraca osób duchownych, konsekrowanych i świeckich”.
 2. Dziękujemy PT. Księżom, Siostrom zakonnym i Katechetom świeckim za podjęty trud organizacyjny Bożonarodzeniowych spotkań opłatkowych i jasełkowych w szkołach i parafiach.
 3. 19 stycznia br. imieniny obchodzi JE ks. Biskup Henryk Tomasik Ordynariusz diecezji radomskiej. Pamiętajmy w naszych modlitwach o czcigodnym Solenizancie. Zapraszamy na wspólną Eucharystię w tym dniu o godz. 18.00 do radomskiej Katedry.
 4. Środą Popielcową 1 marca 2017 r. rozpoczniemy Wielki Post. Szkolne rekolekcje wielkopostne 2017 w Radomiu: szkoły podstawowe – 1-3 marca 2017 (Od środy popielcowej), gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – 22-24 marca 2017 (po III Niedzieli Wielkiego Postu). Natomiast w całej diecezji – szkoły ponadgimnazjalne – 22-24 marca 2017 (po III Niedzieli Wielkiego Postu).
 5. Rekolekcje dla dzieci i młodzieży odbywają się w trzy kolejne dni pracy szkoły (od poniedziałku do piątku, tak więc nie łączymy np. piątku z poniedziałkiem i wtorkiem). W związku z ich organizacją ksiądz proboszcz dostarcza przynajmniej na miesiąc przed ich rozpoczęciem informację do dyrekcji szkoły (zaświadczenie odebrane z Wydziału Katechetycznego). Proponujemy, aby tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży były tytułem: Idźcie i głoście. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.
 6. Wielkopostny dzień skupienia dla katechetów świeckich pt. „Idźcie i głoście” – odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, 19 marca 2017 r. (tj. w trzecią Niedzielę Wielkiego Postu) – rozpoczęcie o godz. 10.00. Dzień skupienia poprowadzi JE ks. Biskup Henryk Tomasik.
 7. Na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej są zamieszczone informacje o podręcznikach. W Wydawnictwie i Drukarni w Sandomierzu oraz Księgarni św. Kazimierza w Radomiu są dostępne NOWE PLANSZE KATECHETYCZNE I LITURGICZNE, które powinny służyć w katechezie na wszystkich etapach edukacyjnych.
 8. Dziękujemy za udział i przypominamy wszystkim katechetom o tzw. „katechezach otwartych” w ramach dekanatów, w których powinni uczestniczyć katechizujący z danego dekanatu: księża, siostry zakonne i katecheci świeccy. Informujemy o nich księdza proboszcza i odpowiedzialnego za dany rejon księdza wizytatora.
 9. Przypominamy terminy konkursów organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej w roku 2016/2017: Konkurs plastyczny kl. I-III pt. „Wszyscy jesteśmy misjonarzami” – 15.03.2017; Konkurs kl. IV-VI pt. „Dobry jak chleb – Święty Brat Albert Chmielowski” – 17.05.2017; Konkurs dla gimnazjum pt. „Idźcie i głoście” – 25.04.2017, Konkurs plastyczny dla niepełnosprawnych pt. „Wszyscy jesteśmy misjonarzami” – 29.03.2017; Olimpiada Teologii Katolickiej pt. „Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez miłosiernego Ojca”: I stopień – szkolny: 07.12.2016; II stopień – diecezjalny: 12.01.2017 (WSD w Radomiu); III stopień – ogólnopolski: 23.03-25.03.2017 (w Lublinie).
 10. Diecezjalna Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę w Częstochowie jest planowana 19 kwietnia 2017 r.
 11. „Dzień Bierzmowanych” w wybranych sanktuariach diecezji radomskiej jest planowany 22 kwietnia 2017 r.
 12. Przed nami czas ferii, czyli odpoczynku zimowego. Na ile jest to możliwe, zadbajmy również o jak najlepsze wykorzystanie tego czasu przez dzieci i młodzież. Każda inicjatywa jest tu mile widziana, a czasami wystarczy trochę dobrej woli, by w szkole czy parafii zorganizować spotkania, konkursy czy rozgrywki dla dzieci.

 

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

Pobierz plik:

 

 

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin