A A A

"Biuletyn katechetyczny" nr 47-48 (153-154) marzec - kwiecień 2017

 

 

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ – ROK ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA

 

Ostatni etap programu duszpastersko-katechetycznego na lata 2016/2017 pt. „Idźcie i głoście. Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa” odnosi się do dwóch ważnych wydarzeń dla Kościoła w Polsce i na świecie. Pierwsze z nich dotyczy Matki Bożej Fatimskiej, której 100. rocznica objawień mija 13 maja 2017 r. Katecheci i duszpasterze powinni wskazywać, że prośba Matki Bożej o modlitwę różańcową o pokój na całym świecie jest nadal bardzo aktualna. Ich zadaniem jest ukazać, że przesłanie Matki Bożej to także prośba o wierność nauce Chrystusa w codziennym życiu ludzi i narodów. Z czcią Matki Bożej Fatimskiej łączy się nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, które jest także formą przebłagania za grzechy ludzkości oraz obietnicą pomocy w trudach życia. Katecheci i duszpasterze muszą dopomóc katechizowanym w stawaniu się świadkami orędzia Matki Bożej Fatimskiej poprzez poznanie go i praktykowanie w codziennym życiu. Konieczne jest zatem, aby katecheza dzieci, młodzieży i dorosłych przypominała nie tylko o potrzebie zadośćuczynienia za popełniane przez ludzi grzechy, ale również ukazywała, że miłosierdzie Boże jest większe od ludzkiego grzechu, a Bóg kocha każdego człowieka. Przeżywana w tym roku katechetyczno-duszpasterskim 100. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie pomaga zrozumieć, że na świecie istnieje wiele zła i grzechów, ale i ogrom miłosierdzia Bożego. Jak przypomina św. Paweł w liście do Rzymian: „Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego” (Rz 5,20-21). Matka Boża, objawiając się dzieciom w Fatimie, jako sposoby „walki” ze złem, wskazała modlitwę różańcową i całkowite zawierzenie miłosierdziu Bożemu. Dlatego też katecheza szkolna i parafialna powinna być miejscem kształtowania wiary i modlitwy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W ten sposób będzie się formowało ludzi wiary. Drugim ważnym wydarzeniem w tym roku duszpastersko-katechetycznym jest 100. rocznica śmierci świętego Brata Alberta Chmielowskiego. Katecheci i duszpasterze mają za zadanie przypomnieć, kim był Brat Albert. Katechizowani powinni zapoznać się z historią jego życia i świętości. Należy podkreślić, że Brat Albert był nie tylko wspaniałym człowiekiem, który dostrzegał Chrystusa w każdym człowieku, zwłaszcza chorym i cierpiącym, ale również utalentowanym malarzem oraz wielkim patriotą. W pracy duszpasterskiej i katechetycznej zaleca się kształtować w młodych ludziach właściwy sposób myślenia o innych oraz wyobraźnię miłosierdzia. Jest to ważne we współczesnym świecie, który promuje materialistyczne podejście do życia. Dzięki przedstawieniu osoby i dzieła Brata Alberta Chmielowskiego katecheci pomagają w zrozumieniu, że biedni, chorzy i cierpiący są obrazem Chrystusa cierpiącego. Święty Brat Albert jest wzorem troski o każdego człowieka, o dobro wspólne – ojczyznę, a także kulturę. Zadaniem katechetów i duszpasterzy jest przekazywanie prawdy o realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego, ale również kształtowanie postawy i wyobraźni miłosierdzia. Powinni oni inicjować różne przedsięwzięcia, dzięki którym młodzież i dzieci otworzą się na potrzeby innych ludzi. W praktykowaniu postawy miłosierdzia pomoże ukazywanie różnych wzorów postępowania, np. świętych i błogosławionych. Kształtowanie postawy miłosiernej wymaga wyobraźni miłosierdzia, czyli umiejętności zauważenia potrzeb i niesienia pomocy drugiemu człowiekowi poprzez dobre słowo, czyn i modlitwę.

 

Wskazania dla katechetów i duszpasterzy:
– przybliżyć treści objawień Matki Bożej z Fatimy;

– zapoznać ze sposobami wynagradzającymi Bogu za zło istniejące w świecie,
– zapoznać z życiem i działalnością Świętego Brata Alberta Chmielowskiego;
– ukazać sposoby pomocy ludziom ubogim, chorym i cierpiącym;
– kształtować postawę odpowiedzialności za drugiego człowieka, Kościół oraz ojczyznę;
– kształtować wyobraźnię miłosierdzia;
– wskazywać, na czym polega życie oparte o wartości ewageliczne i modlitwę.

 

 

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 


 

 

PRZYNOSIĆ OWOC DUCHA ŚWIĘTEGO…

 

Ten, kto świadomie zaprosił Jezusa do swojego życia, a także nieustannie otwiera się na działanie Ducha Świętego przyjmując Jego dary, będzie przynosił konkretne owoce w codziennym postępowaniu. Pan Jezus powiedział: „Po owocach ich poznają” (Mt 7,16) oraz „Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie” (J 15,8). Święty Paweł przypominał tym, którzy przyjęli Bożego Ducha, aby mając życie od Ducha, do Ducha się stosowali. „Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5,22). Katechizm Kościoła wymienia dwanaście owoców Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość (KKK 1832). Owoc Ducha Świętego jest wynikiem Jego obecności w życiu chrześcijanina. Duch Święty wkracza w nasze życie, aby je zmieniać. Jego działanie sprawia, że z czasem konkretnie upodabniamy się w naszym życiu, myślach, słowach, postawach do Jezusa Chrystusa.
Duch Święty stwarza w nas nowego człowieka, to znaczy przez swoją obecność pokazuje nam, że można żyć inaczej niż podpowiada i proponuje dzisiejszy świat. Można z Jego pomocą odrzucać pokusy i grzech, nie ulegać przyziemnym zachciankom starego człowieka. Obraz starego człowieka oznacza nasze dotychczasowe życie przed doświadczeniem i przyjęciem mocy Ducha Świętego. Nowy człowiek to ten, kto doświadczył od Boga przemiany i stara się każdego dnia żyć według norm i standardów Królestwa Bożego.
Owoce Ducha Świętego dotyczą kształtowania naszego charakteru. Ich obecność stanowi cechy charakterystyczne człowieka przemienionego przez Boga. Tak ukształtowany charakter będzie owocował właściwymi postawami, które powinny być obecne w chrześcijańskim życiu. Mówiąc inaczej, owoce Ducha Świętego to cechy, którymi winni się charakteryzować dojrzali chrześcijanie.
Trzeba nam jednak pamiętać, że owoce Ducha Świętego nie przychodzą automatycznie poprzez jednorazowe, osobiste przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela oraz otwarcie się na Ducha Świętego, lecz są rezultatem stałego oddawania swojego życia Jezusowi i Duchowi Świętemu. O ile dary Ducha Świętego mają na celu budowanie wspólnoty Kościoła Chrystusowego, o tyle owoce Ducha zorientowane są na kształtowanie charakteru człowieka. Ich obecność odzwierciedla proces wzrostu i dojrzałości duchowej chrześcijanina.
Otrzymując w sakramencie bierzmowania dary Ducha Świętego, chrześcijanin powinien przynosić owoce Bożego Ducha. Jest to dowód na bliską więź z Jezusem Chrystusem i pełne poddanie się Jego wpływowi. Owoc Ducha wyraźnie widoczny w życiu człowieka wierzącego jest znakiem jego bogatego, duchowego życia. Jest również wiarygodnym świadectwem przynależności do Chrystusa i w rezultacie żywym wyznaniem wiary wobec bliźniego. Wydajmy więc dobre owoce, otwierajmy się stale na obecność Ducha Świętego, aby ludzie, widząc naszą postawę, mogli sami pójść śladami Jezusa.

 

 

Ks. Sławomir Molendowski

 

 


 

 

OGŁOSZENIA

 

 1. Dziękujemy wszystkim PT. Katechetom duchownym i świeckim za przygotowanie uczniów do szkolnych rekolekcji wielkopostnych. Po ich zakończeniu należy zastanowić się i wydobyć wnioski, jak zaangażować uczniów do pełnego i czynnego udziału w przyszłorocznych rekolekcjach. Do parafii zostały przekazane formularze sprawozdań ze szkolnych rekolekcji wielkopostnych dla dzieci i młodzieży. Prosimy o ich wypełnienie i odesłanie do Wydziału Katechetycznego.
 2. Wydział Katechetyczny przekaże do parafii kwestionariusze Planu pracy katechetycznej na rok szkolny 2017/2018. PT. Księży Proboszczów prosimy o kontakt z dyrekcją szkoły, katechetami i jak najszybsze wypełnienie kwestionariusza oraz przekazanie do Wydziału Katechetycznego. Wszelkie zmiany personalne i godzinowe powinny być uzgadniane z Wydziałem Katechetycznym.
 3. Wielkopostny dzień skupienia dla katechetów świeckich pt. „Idźcie i głoście” odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, 19 marca 2017 r. (tj. w trzecią Niedzielę Wielkiego Postu) – rozpoczęcie o godz. 10.00. Dzień skupienia poprowadzi JE ks. Biskup Henryk Tomasik.
 4. Na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej są zamieszczone informacje o pomocach do katechezy. W wydawnictwie w Sandomierzu oraz księgarni św. Kazimierza w Radomiu są dostępne NOWE PLANSZE KATECHETYCZNE I LITURGICZNE, które powinny służyć w katechezie na wszystkich etapach edukacyjnych.
 5. Dziękujemy za udział i przypominamy wszystkim katechetom o tzw. „katechezach otwartych” w ramach dekanatów, w których powinni uczestniczyć katechizujący z danego dekanatu: księża, siostry zakonne i katecheci świeccy. Informujemy o nich księdza proboszcza i odpowiedzialnego za dany rejon księdza wizytatora.
 6. Podręczniki do katechizacji szkolnej na rok szkolny 2017/2018 nie ulegną zmianom poza podręcznikiem dla klasy VII, w którym zmienia się jedynie okładka, natomiast treść pozostaje z klasy I gimnazjum.
 7. Drodzy Katecheci należy dołożyć wszelkich starań, aby utrzymywać dobre relacje z uczniami w szkole, ale również z nauczycielami i rodzicami, między innymi uczestnicząc w spotkaniach organizowanych przez szkołę i wychowawców klas. W czasie spotkań z rodzicami należy informować ich o możliwościach religijnego wychowania oraz pokazywać potrzebę współpracy z parafią poprzez udział w grupach młodzieżowych i dziecięcych.
 8. Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy została zaplanowana na 19 kwietnia 2017 r. (środa) pod hasłem: „Idźcie i głoście” (por. Mk 16,15). Oto program:
  9.30 – Konferencja dla wszystkich – Aula o. Kordeckiego
  10.30 – Przygotowanie do Mszy świętej (śpiew, próba asysty) – Bazylika Jasnogórska
  11.00 – Msza święta pod przewodnictwem Biskupa Piotra Turzyńskiego – Bazylika Jasnogórska (w tym czasie będzie także do dyspozycji Kaplica Cudownego Obrazu Matki Bożej)
  12.00 – Przerwa obiadowa (posiłek we własnym zakresie)
  13.30 – Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich
  14.30 – Nabożeństwo zawierzenia Matce Bożej, poświęcenie dewocjonaliów i błogosławieństwo kończące pielgrzymkę – Kaplica Cudownego Obrazu.
  Katecheci są odpowiedzialni za duchowe przygotowanie młodzieży do pielgrzymki (zachęta do spowiedzi w swoich parafiach, przekazanie uwag porządkowych).
  Organizacja wyjazdu i opieka nad młodzieżą podczas pielgrzymki spoczywa na katechetach, nauczycielach i wychowawcach ze szkoły.
 9. Informujemy PT. Czcigodnych Księży Proboszczów oraz duszpasterzy młodzieży i katechetów, że 22 kwietnia 2017 r. (tj. sobota) planowany jest „Dzień Bierzmowanych” w sanktuariach naszej diecezji.
 10. Przypominamy PT. Duszpasterzom i Katechetom stanowisko Komisji Wychowania Katolickiego KEP dotyczące bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa.
  Wobec pojawiających się wątpliwości dotyczących tzw. kursów przedmałżeńskich prowadzonych w szkołach w ostatniej klasie liceum lub technikum, Komisja Wychowania Katolickiego stoi na stanowisku, że:
  Katechezy prowadzone w szkole, w ramach realizacji programu, poświęcone tematyce miłości, małżeństwa i rodziny, nie wyczerpują w pełni wymagań Kościoła związanych z bezpośrednim przygotowaniem do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, zawartych we wspomnianych dokumentach. Nie mogą być zatem traktowane jako nauki przedślubne czy kurs przedmałżeński;
  Uczniowie ostatnich klas ponadgimnazjalnych mogą otrzymać zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie w zakresie bliższego przygotowania do sakramentu małżeństwa. Takie zaświadczenie powinno motywować do pełniejszego przygotowania do sakramentu małżeństwa;
  Narzeczeni przygotowujący się do przystąpienia do tego sakramentu, którzy ukończyli katechizację w szkole ponadgimnazjalnej, są zobowiązani do wzięcia udziału w bezpośrednim przygotowaniu organizowanym w parafii lub dekanacie, według lokalnych zwyczajów.
 11. Przypominamy terminy konkursów organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej w roku 2016/2017: Konkurs plastyczny kl. I-III pt. „Wszyscy jesteśmy misjonarzami” – 15.03.2017; Konkurs kl. IV-VI pt. „Dobry jak chleb – Święty Brat Albert Chmielowski” – 17.05.2017; Konkurs dla gimnazjum pt. „Idźcie i głoście” – 25.04.2017, Konkurs plastyczny dla niepełnosprawnych pt. „Wszyscy jesteśmy misjonarzami” – 29.03.2017; Olimpiada Teologii Katolickiej pt. „Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez miłosiernego Ojca”: III stopień – ogólnopolski: 23.03-25.03.2017 (w Lublinie).
 12. Prosimy PT. Księży nauczających i katechetów świeckich o uzupełnienie dokumentacji w Wydziale Katechetycznym, tj. Karty personalnej – wykształcenia, ukończonych studiów podyplomowych czy zdobytych dodatkowych kwalifikacji. Kserokopie dokumentów, np. dokument potwierdzający kolejny stopień awansu zawodowego, można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście.
 13. Prosimy PT. Księży i Katechetów o właściwe przygotowanie dokumentacji do awansu zawodowego. Metodycy podczas dyżurów pełnionych w Wydziale Katechetycznym służą pomocą i radą celem poprawnego złożenia teczki z dokumentami w poszczególnych etapach rozwoju zawodowego.
 14. Zachęcamy PT. Katechetów o zapoznanie się z linkiem na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego: Centrum edukacji katechetycznej – pomoce i podręczniki. Warto korzystać z informacji o ciekawych propozycjach dla katechezy. Interesujące są nagrania muzyczne pieśni i piosenek religijnych oraz pomoce multimedialne do katechezy na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

 

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

Pobierz plik:

 

 

 

 

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin