A A A

"Biuletyn katechetyczny" nr 49-50 (155-156) maj - czerwiec 2017

 

 

 

WYCHOWANIE W KATECHEZIE POPRZEZ WOLONTARIAT

 

Zadaniem współczesnej katechezy jest wychowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła oraz strukturach społecznych. Dlatego powinna ona organizować takie sytuacje wychowawcze, dzięki którym katechizowani zostaną ukierunkowani na służbę drugiemu człowiekowi. Można ją realizować poprzez wolontariat, który pomaga w kształtowa­niu postaw prospołecznych i wpływa na rozwój działalności charytatywnej. W jego cen­trum stawia się człowieka, zwłaszcza najsłabszego i najbiedniejszego. Taka działalność wynika z nakazu Jezusa Chrystusa, mówiącego o miłości Boga i każdego człowieka. Realizuje się ją nie poprzez słowne deklaracje, ale przez czyny. Mówi o nich św. Paweł: „Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnijcie prawo Chrystusowe” (Ga 6,2). Dlatego Kościół pełni posługę charytatywną wobec potrzebujących pomocy i współpracuje z instytucjami opieki społecznej, stowarzyszeniami dobroczynnymi i ludźmi dobrej woli. Istotę wychowania w katechezie obrazują słowa św. Pawła Apostoła, który przypomina, że „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20,35). Wynika stąd, że jedyną motywacją dla wolontariuszy chrześcijańskich powinno być prawo miłości, które w Bogu ma swoją podstawę i źródło. Dlatego też w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych działają w szkole różne grupy wolontariuszy, które świadczą pomoc duchową i materialną oraz są odpowiedzialne za głoszenie i przekazywanie Ewangelii słowem oraz czynem. Wszystkie one powstały z myślą o kształtowaniu wiary oraz realizowaniu wskazań miłości chrześcijańskiej w codziennym uczniowskim życiu. Wolontariusze muszą podejmować rzetelną pracę nad sobą, przestrzegając założeń ideowych i organizacyjnych kodeksu wolontariusza oraz przykazania miłości. Dzięki pogłębieniu duchowości chrześcijańskiej wolonta­riusze mogą dostrzec w drugim człowieku jego braki materialne, fizyczne i duchowe oraz pomóc w rozwiązaniu różnych problemów. W ten sposób służą nie tylko człowiekowi, ale także Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.
Wychowanie w katechezie poprzez wolontariat powinno mieć na celu rozwijanie dobra w człowieku. Motywacją dla posługi każdego z wolontariuszy jest pragnienie zrobienia czegoś dobrego dla innych. W pracach wychowawczych Kościoła należy podejmować wszelkie działania, dzięki którym pomaga się drugiemu człowiekowi oraz rozwija w katechizowanych postawę alternatywną wobec konsumpcyjnego stylu życia. W ten sposób uczniowie poznają Boga i otwierają się na Jego działanie, formują swoją postawę miłości wobec ludzi, a także aktywnie uczestniczą w życiu Kościoła oraz społeczności lokalnej. Ich świadectwo ma ogromne znaczenie wobec rówieśników oraz osób niewierzących. Wolontariat jest dobrym narzędziem edukacji obywatel­skiej dla wszystkich grup wiekowych katechizowanych. Dzięki zaangażo­waniu społecznemu katechizowani uczą się nowych zachowań i sposobów rozwiązywania problemów. Wolontariat daje więc młodym ludziom szansę rozwoju osobistego, wzmacnia ich samodzielność i kreatywność oraz pomaga w zdobywaniu odpowiedzialności.

 

Wskazania dla katechetów i duszpasterzy:

– wyjaśnić, czym jest wolontariat;
– zapoznać z nauczaniem Kościoła na temat charytatywnej posługi wśród ludzi biednych i chorych;
– kształtować postawę otwartości i wrażliwości na ludzi potrzebujących pomocy duchowej oraz wsparcia materialnego;
– podawać praktyczne sposoby realizacji posługi charytatywnej w wolontariacie;
– podejmować różne inicjatywy szkolne i parafialne, dzięki którym realizuje się różne zadania apostolskie i charytatywne.

 

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 


 

 

 

BIERZMOWANIE I CO DALEJ?

 

Drodzy gimnazjaliści, niedawno przyjęliście sakrament bierzmowania, zapraszając w ten sposób Ducha Świętego do swojego życia. Ta obecność Bożego Ducha jest szczególnym prezentem. Dziecko po otrzymaniu prezentu zazwyczaj stara się szybko go otworzyć, aby cieszyć się zawartością pudełka. Praktyka pokazuje jednak, że można tego prezentu bierzmowania nigdy nie rozpakować. W życiu bierzmowanych, którzy odkryją wielkość Bożego daru zmieni się bardzo wiele. Przyjęcie sakramentu bierzmowania nie kończy chrześcijańskiego życia, ale dla tego, kto je świadomie przyjmuje jest początkiem nowego etapu, w którym czymś oczywistym i naturalnym staje się praktykowanie modlitwy, sakramentów oraz udział w życiu wspólnoty Kościoła.
W sakramencie bierzmowania otrzymaliście szczególną łaskę i moc Ducha Świętego. Teraz wrócicie do swoich środowisk, aby każdego dnia żyć łaską tego sakramentu, współpracując z Duchem Świętym. Jest jednak jeden warunek do wypełnienia – trzeba odważyć się na tę piękną przygodę życia w obecności Ducha Bożego. Jego moc jest zawsze na wyciągnięcie ręki. Trzeba tylko zdecydować się wyciągnąć tę przysłowiową rękę i skorzystać z Jego obecności. Św. Augustyn powiedział: Bóg stworzył nas bez nas, ale nie może zbawić nas bez nas. Duch Święty szanuje wolną wolę człowieka, dlatego nie narzuca się ze swoimi darami, nie chce niczego czynić w nas bez nas. One są nam pozostawione do dyspozycji. Tylko od nas zależy, czy na drodze własnego życia skorzystamy z nich czy też nie.
Uwierzcie proszę, że naprawdę otrzymaliście moc Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania! Nie bójcie się korzystać z Jego obecności w waszym życiu! On zawsze będzie pobudzał w was dobre pragnienia. Zacznijcie więc modlić się do Ducha Świętego, nie bójcie się wzywać Go na ratunek jako Pocieszyciela i Obrońcę! Miejcie odwagę na stałe otworzyć Mu swoje serce, radzić się Go nieustannie! Z czasem łatwo dostrzeżecie i rozpoznacie Jego owoce w codziennym życiu.
Życie z Duchem Świętym nie raz domagać się będzie od was uzasadnienia waszej wiary. Ten, kto nie ukrywa swojej wiary może usłyszeć niełatwe pytanie: dlaczego wierzysz? Stąd tak ważne jest nieustanne zdobywanie wiadomości o swojej wierze. Warto dużo czytać i rozmawiać o wierze z kompetentnymi osobami, często sięgać po Pismo Święte. Ułatwi to dzielenie się swoją wiarą z tymi, którzy będą potrzebować naszego świadectwa. Tak, jak dzielimy się swoim czasem czy rzeczami materialnymi, tak trzeba dzielić się swoimi wartościami i swoją wiarą.
Duch Święty uzdolni was również w odpowiednim momencie do odważnego zabrania głosu w obronie Chrystusa i Jego Ewangelii. Pomoże wam w tym systematyczny udział w katechezie oraz zaangażowanie w grupy religijne istniejące w waszych parafiach. Katecheza i młodzieżowe grupy religijne dają możliwość dobrego przygotowania się do wypełnienia zadań wynikających z sakramentu bierzmowania.
Potrzebujecie mocy Ducha Świętego, aby uczynić wasze życie prawdziwie chrześcijańskim. Dotyczy to szczególnie codziennych wyborów moralnych oraz praktykowania przykazania miłości w swoim życiu. Codzienna troska o potrzebujących, służba w wolontariacie, wykonywanie uczynków miłosierdzia, rozwiązywanie konfliktów i sporów, przebaczanie winowajcom, modlitwa za nieprzyjaciół – to zadania, które bez specjalnej pomocy Ducha Świętego są bardzo trudne do wykonania. Chrześcijanin to ten, kto staje się przedłużeniem rąk Chrystusa w dzisiejszym świecie i w razie konieczności użycza Mu swojego głosu. Czy zatem jesteście gotowi, by pomocą Ducha Świętego być w waszym środowisku współpracownikami i narzędziami w rękach Jezusa Chrystusa?


 

Ks. Sławomir Molendowski

 

 


 

 

 

OGŁOSZENIA
 

 1. W związku z potrzebą przygotowania osób świeckich i zakonnych do pracy w katechezie szkolnej proponujemy 5-letnie studia magisterskie o kierunku teologiczno-katechetycznym oraz 3-semestralne podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne w Radomiu. Zajęcia odbywałyby się od października 2017 r., w piątki w godz. 16.00-19.00 i soboty w godz. 9.00-15.00.
  Ukończenie 5-letnich studiów teologiczno-katechetycznych umożliwia:
  – uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach średnich;
  – uzupełnienie przygotowania katechetycznego dla absolwentów teologii (np. brakujących przedmiotów katechetycznych oraz praktyk);
  – pogłębienie wiedzy teologicznej (dla osób, które nie są zainteresowane uczeniem religii w szkołach).
  Prosimy PT. Księży Proboszczów o zgłaszanie osób świeckich i zakonnych, które są zainteresowane podjęciem studiów teologiczno-katechetycznych celem uzyskania kwalifikacji do nauczania religii w szkole.
 2. Dziękujemy PT. Katechetom: Księżom, Siostrom zakonnym i Katechetom świeckim za zaangażowanie w całoroczną posługę katechetyczną w szkole i parafii. Dziękujemy za udział w organizowanych przez Wydział Katechetyczny konkursach plastycznych i wiedzy religijnej na wszystkich etapach edukacyjnych.
  Wyrażam podziękowanie za całoroczną pracę Wydziałowi Katechetycznemu: s. Julii Kalarus (sekretariat), Metodyczkom: s. Elżbiecie Gajowiak, p. Ewie Majcher i p. Jolancie Strojek, Księżom Wizytatorom: ks. Dariuszowi Frydrychowi, ks. Andrzejowi Gozdurowi, ks. Sławomirowi Molendowskiemu, ks. Stanisławowi Piekielnikowi i ks. Wojciechowi Wojtyle za ich ofiarną i profesjonalną posługę.
 3. Pragnę wyrazić podziękowanie wszystkim rejonowym i dekanalnym metodykom ds. katechezy za organizację spotkań formacyjnych w rejonie i przygotowanie oraz omówienie tzw. lekcji otwartych w dekanatach. Dziękuję wszystkim PT. Katechetom za udział w tzw. katechezach otwartych w ramach dekanatów, w których powinni uczestniczyć katechizujący z danego dekanatu: księża, siostry zakonne i katecheci świeccy.
 4. Bardzo serdecznie dziękuję p. Justynie Adamczyk i współpracującym z nią p. Anecie Wrzesień i p. Renacie Strzelec oraz innym osobom zaangażowanym w całoroczną troskę i poświęcenie dla naszej wspólnoty.
 5. Zakończyliśmy planowanie pracy na rok szkolny 2017/2018. Prosimy o dołożenie wszelkich starań, aby nie powodować konfliktów i nieporozumień z dyrekcjami szkół, które są zobowiązane do przedstawienia planów pracy na następny rok szkolny w Wydziałach Edukacji. Wszelkie zmiany personalne i godzinowe po nominacjach księży neoprezbiterów i zmianach księży wikariuszy powinny być uzgadniane z Wydziałem Katechetycznym i księżmi wizytatorami.
 6. Przypominam, że w czerwcu odbędą się ostatnie dwie tury rekolekcji dla katechetów świeckich: 9-11 czerwca 2017 r. w Kałkowie/Eremy i 23-25 czerwca 2017 r. – w Ośrodku Emaus-Turno k. Białobrzegów Radomskich. Katecheci świeccy mają obowiązek każdego roku uczestniczyć w rekolekcjach zamkniętych.
 7. Wszyscy katecheci otrzymali Karty personalne do wypełnienia i przekazania do Wydziału Katechetycznego. Prosimy PT. Katechetów o uzupełnienie dokumentacji w Wydziale Katechetycznym. Dotyczy to: Karty personalnej, wykształcenia, studiów podyplomowych czy zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Kserokopie dokumentów, np. dokument potwierdzający kolejny stopień awansu zawodowego, można przesłać pocztą lub osobiście. Każdy może zobaczyć, jakich dokumentów brakuje w jego teczce personalnej.
 8. Od 8 sierpnia 2017 r. wydawane będą misje kanoniczne do nauczania religii katechizującym, którzy z różnych racji nie mają misji stałej. Misję do nauczania religii odbiera katechizującym ksiądz proboszcz parafii, na terenie której znajduje się szkoła. Misję może odebrać również osobiście katecheta, przedstawiając pisemną prośbę księdza proboszcza.
 9. Zachęcamy do odwiedzin Wydziału Katechetycznego, celem odebrania właściwych zaświadczeń, dostarczenia zaległych dokumentów i uregulowania należności za „Zeszyty Formacji Katechetów”.
 10. Przekazujemy PT. Katechetom numery podręczników do nauki religii obowiązujące w diecezji radomskiej, są one podane również na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego: www.katecheza.radom.opoka.net.pl. Proszę PT. Katechetów, aby zapoznać się z linkiem na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego: Centrum edukacji katechetycznej. Warto korzystać z informacji o podręcznikach i pomocy dydaktycznych. Przygotowane są pomoce multimedialne do katechezy na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, m.in. z nagraniami pieśni i piosenek religijnych oraz nowy podręcznik dla klasy „0” pt. „JEZUS MNIE KOCHA” (nr AZ-03-03/2-0) do nauczania dzieci sześcioletnich wraz z nową teczką pomocy.
 11. Zgodnie z Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, od roku szkolnego 2017/18 w klasie VII szkoły podstawowej stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy I gimnazjum. W diecezji radomskiej w klasie VII szkoły podstawowej należy stosować podręcznik do religii dla klasy I gimnazjum pt. „Spotkanie ze Słowem” (nr AZ-31-01/10-RA-6/13) pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza. Zarówno treść, jak i okładka podręcznika nie zostały zmienione.