A A A

"Biuletyn katechetyczny" nr 51-52 (157-158) sierpień - wrzesień 2017

 

 

 

 

PROGRAM DUSZPASTERSKO-KATECHETYCZNY NA ROK 2017/2018

„JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM”

 

 W pierwszą niedzielę Adwentu 2017 r. wejdzie w życie nowy dwuletni Program duszpasterski dla Kościoła katolickiego w Polsce pod hasłem: „Duch, który umacnia miłość”, ukierunkowany na sakrament bierzmowania. W pierwszym roku realizacji programu hasłem są słowa: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2,4). Tematyka programu duszpasterskiego zakłada towarzyszenie wiernym w odkrywaniu darów Ducha Świętego, które zostały im wprawdzie udzielone, jednak bardzo często pozostają niezauważone lub niewykorzystane. Ten fakt uświadamia wszystkim katechizującym i katechizowanym potrzebę troski o otrzymane łaski oraz umiejętne kształtowanie życia. Duch Święty jest „duszą” Kościoła, a więc życiodajnym początkiem Kościoła. To On obdarza Kościół życiem i jednością oraz przenika swoim Boskim światłem całą myśl Kościoła. W świetle Ducha Świętego dokonuje się zatem w Kościele głoszenie prawdy objawionej i dzieło pogłębiania wiary. Duch Święty „mocą Ewangelii utrzymuje Kościół w ciągłej młodości, ustawicznie go odnawia i do doskonałego zjednoczenia z Oblubieńcem prowadzi. Albowiem Duch i Oblubieniec mówią do Pana Jezusa: Przyjdź! (por. Ap 22,17)” (Lumen gentium, 4). Cały Kościół w Duchu Świętym znajduje źródło ciągłej odnowy i jedności. Ojciec Święty Jan Paweł II stwierdza, że „Duch Święty mieszka w Kościele, a także w sercach wiernych jak w świątyni (por. 1Kor 3,16; 6,19); w nich przemawia i daje świadectwo przybrania za synów (por. Ga 4,6; Rz 8,15-16.26)” (Dominum et vivificantem, 26). U podstaw chrześcijańskiego życia, przesyconego wewnętrzną głębią, modlitwą i jednością z Bogiem, stoi prawda wiary o zamieszkiwaniu Ducha Świętego jak Boskiego Gościa w duszy człowieka sprawiedliwego. Duch Święty, źródło prawdy i żywotna zasada tożsamości Kościoła – jednego, świętego, katolickiego i apostolskiego, jest równocześnie źródłem i zasadą życia sakramentalnego, które sprawia, że Kościół czerpie siłę z Chrystusa, uczestniczy w Jego świętości, żywi się Jego łaską, wzrasta i podąża ku wieczności. To Duch Święty, znajdujący się u początku wcielenia Słowa, jest żywym źródłem wszystkich sakramentów ustanowionych przez Chrystusa i sprawowanych w Kościele. Właśnie za pośrednictwem sakramentów obdarza On ludzi „nowym życiem”, wiążąc ze sobą Kościół jako współpracownika w tym zbawczym dziele. Jednym z największych darów Ducha Świętego dla każdego człowieka jest nadzieja (por. 1Kor 12,31). Duch Święty nie przestaje być Stróżem nadziei w sercach wszystkich ludzi, a zwłaszcza tych, którzy „posiadając pierwsze dary Ducha (...), oczekują odkupienia swojego ciała” (por. Rz 8,23). Najdoskonalszym przykładem działania Ducha Świętego w człowieku oraz wypełnienia się wszystkich obietnic Bożych jest osoba Maryi. Ona jako Matka Wcielonego Słowa była Sedes Sapientiae, Oblubienicą Ducha Świętego, pierwszą zwiastunką i pośredniczką Ewangelii o pochodzeniu Jezusa. Po spełnieniu się ziemskiej misji Jezusa i Zesłaniu Ducha Świętego, „w całych dalszych dziejach Ko­ścioła będą powtarzać się, jako przedłużenie, wydarzenia z Nazaretu, tajemnica Wcielenia: wezwanie skierowane do każdego człowieka, «dar z siebie» ze strony Boga, działanie Ducha Świętego. I trzeba, by odpowiedź człowieka na to wezwanie i dar Boga była zawsze wyrazem owej osobistej dojrzałości, która błyszczy w fiat Dziewicy z Nazaretu podczas zwiastowania” (Watykan, 18 kwietnia 1990 roku).

Program duszpastersko-katechetyczny na rok 2017/2018 pochyla się nad tajemnicą obecności Ducha Świętego w Kościele, pozwala przeżyć tajemnicę Odkupienia w perspektywie Trójcy Świętej oraz podkreśla rolę Ducha Świętego w pracy duszpasterskiej we wspólnocie Kościoła. Zadaniem katechetów i duszpasterzy jest odkrywanie Osoby Ducha Świętego oraz Jego darów, ale również uzmysłowienie katechizowanym dzieciom, młodzieży i dorosłym, jakie są skutki bierzmowania oraz czym jest dojrzałość chrześcijańska. Ważne jest również ukazywanie potrzeby budowania i wspierania środowiska rozwoju wiary.

 

Do zadań katechetów i duszpasterzy należy:

– troska o odnowienie Bożego synostwa wśród katechizowanych dzieci, młodzieży i dorosłych;

– pomoc w odkrywaniu własnej tożsamości chrześcijańskiej;

– zrozumienie wagi osobistego wyboru Chrystusa;

– ściślejsze zjednoczenie z Bogiem w Trójcy Jedynym;

– odkrywanie parafii jako wspólnoty rozwoju i dojrzewania wiary.

 

 

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 


 

 

 

DUCH ŚWIĘTY NAUCZYCIELEM MODLITWY

 

W czasie przyjęcia sakramentu bierzmowania otrzymaliście pełnię darów Ducha Świętego. Mimo tego wielu młodych ludzi po otrzymaniu tego sakramentu z pewnym rozczarowaniem stwierdza, że w ich życiu nic się nie zmienia i że nie odczuwają mocy Bożego Ducha. Warto więc pytać, co powinienem zrobić, aby rzeczywiście Duch Święty we mnie żył i działał?

Trzeba pamiętać, że sakrament bierzmowania podobnie jak pozostałe sakramenty nie działa w sposób magiczny. Dlatego też wymaga od osoby bierzmowanej współpracy z łaską Bożą, nie tylko przed jego przyjęciem, ale również po jego otrzymaniu. Co to oznacza w praktyce? To przede wszystkim nieustanne trwanie w przyjaźni z Bogiem – w łasce uświęcającej, ciągle umacnianej modlitwą, czytaniem i słuchaniem Słowa Bożego oraz sakramentami Eucharystii i pokuty. Pamiętajcie, że owocność sakramentu bierzmowania związana jest z ludzką dyspozycyjnością. Doświadczając duchowej niemocy, trzeba postawić pytanie: Czy uczyniłem wszystko co mogłem, żeby Boża moc objawiła się w moim życiu?

Często słyszymy w czasie katechezy, że Duch Święty jest nauczycielem modlitwy, że mamy modlić się w Duchu Świętym. O szczególnej pomocy Ducha Bożego w czasie modlitwy przypomina też Święty Paweł: „gdy nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8,26-27). Duch Święty pomaga nam przezwyciężać wszelkie trudności i pokusy, których doświadczamy w czasie modlitwy. Zachęca nas i uczy głębokiej i bardziej dojrzałej modlitwy, abyśmy nie zatrzymali się w naszym życiu jedynie na często „automatycznie odklepanym paciorku”, z poczuciem formalnie spełnionego obowiązku.

Modlitwa jest znakiem naszej wiary w obecność Boga, wyraża naszą miłość wobec Niego oraz naszą nadzieję pokładaną w Jego wszechmocy. Jest także znakiem naszej pokory i uniżenia przed Bogiem. Kiedy spotykamy się z drugim człowiekiem, możemy w różny sposób prowadzić z nim dialog. Czasem jest tak, że prosimy go o coś dla siebie lub dla innych. Innym razem dziękujemy drugiej osobie za pomoc czy okazaną życzliwość. Nieraz zachwycamy się tą osobą, podziwiając jej mądrość, wygląd lub sposób działania. Najprostsza definicja opisuje modlitwę jako rozmowę, dialog człowieka z Bogiem. Skoro modlitwa to  rozmowa, pewien dialog, to podobnie jak w relacjach międzyludzkich, pojawią się w niej prośby, za siebie i innych – również prośby o przebaczenie, oraz dziękczynienie i uwielbienie.

Duch Święty jako nauczyciel modlitwy pomaga nam szukać i odkrywać wolę Bożą. To odkrywanie woli Boga powinno się realizować szczególnie podczas modlitwy. Przyzwyczailiśmy się zbytnio do modlitwy prośby, w której przedstawiamy Bogu nasze niekończące się błagania w różnych sprawach. Potrafimy nawet przedkładać Bogu w modlitwie gotowe rozwiązania naszych spraw i próśb. Modlimy się często: Boże spraw, aby… i podajemy Bogu gotową receptę na rozwiązanie trudnej sytuacji. Warto wtedy pomyśleć, na ile moja prośba czy błaganie są zgodne z wolą Bożą? Czy potrafię w mojej modlitwie zgodzić się na wolę Boga, który przecież wie, co jest dla mnie i dla kogoś dobre? Takiej postawy uczył nas Pan Jezus, kiedy mówił w modlitwie Ojcze nasz – bądź wola Twoja… Obecność Ducha Świętego w naszej modlitwie pomaga nam z całą świadomością powiedzieć po wyrażeniu prośby: Panie, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie! Pozwólmy zatem Duchowi Świętemu modlić się w nas. Pozwólmy mu modlić się z nami! Zapraszajmy tego szczególnego Gościa do naszej modlitwy, zwłaszcza wtedy, gdy nie potrafimy się modlić. On, jak dobry nauczyciel, wprowadzi nas krok po kroku w tajniki prawdziwej modlitwy. Będzie z nami i w nas dziękował, uwielbiał i prosił…

Przyjdź Duchu Święty! Nauczycielu modlitwy, przyczyniaj się za nami w błaganiach!

 

 

Ks. Sławomir Molendowski

 

 


 

 

 

OGŁOSZENIA

 

 1. Nowy rok duszpastersko-katechetyczny 2017/2018 w diecezji radomskiej będzie przeżywany pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Jest on pierwszym etapem nowego dwuletniego Programu duszpasterskiego dla Kościoła katolickiego w Polsce, którego myślą przewodnią są słowa: „Duch, który umacnia miłość”. Przedmiotem realizacji programu winny być wysiłki podejmowane w parafii, zarówno przed jak i po przyjęciu sakramentu bierzmowania.
 2. W dniach od 10 do 16 września 2017 r. obchodzić będziemy kolejny Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego pod hasłem: „Maryja wychowawczynią pokoleń”. Do parafii zostały przekazane pomoce przygotowane przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, a wśród nich teksty liturgiczne, konferencje do rodziców i wychowawców oraz konspekty katechez dla katechetów na poszczególne etapy edukacyjne. PT. Księży Proboszczów i Duszpasterzy prosimy, aby w tym tygodniu organizować Msze święte dla dzieci, młodzieży i rodziców z krótką homilią oraz konferencją na temat chrześcijańskiego wychowania. Należy wprowadzić dzieci i młodzież w program wychowawczy w nowym roku szkolnym i katechetycznym.
 3. Przypominamy, że bezpośrednio odpowiedzialnym za katechezę w szkole jest PT. Ksiądz Proboszcz parafii, na terenie której znajduje się szkoła lub przedszkole. Obowiązkiem Księdza Proboszcza jest organizowanie spotkań z katechetami, omawianie i rozwiązywanie zaistniałych problemów, planowanie dzieła katechizacji. Ponadto Ksiądz Proboszcz troszczy się o dostarczanie katechetom przesyłanych przez Wydział materiałów katechetycznych, wizytowanie przynajmniej raz w roku katechetów pracujących na terenie parafii. Wraz z kończącym się rokiem szkolnym winien on przedstawić w Wydziale Katechetycznym w formie pisemnej opinię o katechecie pracującym w parafii.
 4. W wielu szkołach aktualnie trwają zapisy na lekcje religii lub etyki na rok szkolny 2017/2018. Warto zachęcać dzieci, młodzież i rodziców do wyboru nauczania religii, które dla wszystkich ludzi wierzących stanowi ważny obowiązek moralny.
 5. Prosimy, aby PT. Księża Proboszczowie zatroszczyli się o katechezę w oddziałach przedszkolnych dla 3- i 4-latków oraz 5- i 6-latków na rok szkolny 2017/2018. Obowiązkowa edukacja przedszkolna obejmuje również nauczanie religii, natomiast w wielu przedszkolach publicznych brakuje katechezy. W nowo powstałych przedszkolach prywatnych należy omówić z rodzicami i dyrekcją możliwość realizacji katechezy, bowiem powinna to być wspólna inicjatywa rodziców i duszpasterzy.
 6. Przypominamy, że zgodnie ze wskazaniami Komisji Wychowania Episkopatu Polski przygotowanie dzieci i młodzieży do sakramentów, szczególnie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w klasie III szkoły podstawowej oraz Sakramentu Bierzmowania w klasie III gimnazjum, wymaga prowadzenia systematycznych spotkań w parafii. Taki obowiązek włączenia się w parafialne przygotowanie spoczywa na wszystkich katechizujących i wymaga wcześniejszego rozplanowania.
 7. Przypominamy, że zostały przekazane do parafii ankiety o rekolekcjach dzieci i młodzieży. Należy przeprowadzić ocenę rekolekcji szkolnych dla dzieci i młodzieży za ubiegły rok szkolny i katechetyczny. Obecnie trzeba zaplanować rekolekcje na nowy rok szkolny 2017/2018, bowiem wymagają one szczególnej troski duszpasterskiej uwzględniającej uczniów, jak również nauczycieli i wychowawców. Konieczne jest przygotowanie odpowiednich zespołów osób do realizacji i koordynacji rekolekcji na terenie szkoły i parafii.
 8. Przed wakacjami do parafii zostały przekazane karty personalne dla katechizujących księży oraz katechetów świeckich i sióstr zakonnych. Prosimy wszystkich katechetów o ich wypełnienie i dostarczenie do Wydziału. Przypominamy o systematycznym uzupełnianiu dokumentacji gromadzonej w Wydziale Katechetycznym, np. w związku z uzyskaniem dodatkowego wykształcenia czy prowadzonym doskonaleniem zawodowym.
 9. Serdecznie zapraszamy wszystkich PT. Katechetów do udziału w diecezjalnych konkursach katechetycznych: Konkurs plastyczny kl. I-III pt. „Dary Ducha Świętego w moim życiu” – 09.05.2018; Konkurs kl. IV-VI pt. „Jasnogórska Królowa Polski” – 16.05.2018; Konkurs dla gimnazjum pt. „Duch Święty i Ewangelia” – 17.04.2018; Konkurs plastyczny dla niepełnosprawnych pt. „7 darów Ducha Świętego” – 25.04.2018; Olimpiada Teologii Katolickiej pt. „Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka” – 07.03.2018 (etap diecezjalny).
 10. W niedzielę 8 października 2017 r. będziemy obchodzić w Polsce XVII Dzień Papieski pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją!”. Zachęcamy do włączenia się we wspólną modlitwę i do stałego zgłębiania nauczania św. Jana Pawła II.
 11. Wydział Katechetyczny przesłał do PT. Księży Proboszczów kwestionariusze sprawozdań wrześniowych na rok szkolny 2017/2018. Wypełniony kwestionariusz należy przekazać do Wydziału Katechetycznego Kurii /osobiście lub listownie/ do 30 września 2017 r.

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

 

 

 

 

Pobierz plik:

 

 

 

 

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin