A A A

"Biuletyn katechetyczny" nr 53 (159) październik 2017

 

 

 

 

DUCH ŚWIĘTY DUSZĄ KOŚCIOŁA

 

Program duszpastersko-katechetyczny na rok 2017/2018, którego hasłem są słowa: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” pochyla się nad tajemnicą obecności i działania Ducha Świętego w Kościele. Pierwsza część programu przypomina, że Duch Święty jest duszą Kościoła. W ten sposób podkreśla się, że jest On życiodajnym początkiem Kościoła. To właśnie Duch Święty „przez swoją łaskę pierwszy wzbudza naszą wiarę i udziela nowego życia, które polega na tym, abyśmy znali Jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłał, Jezusa Chrystusa” (KKK 684). Duch Święty obdarza wszystkich członków Kościoła życiem Bożym oraz jednością. Ojciec Święty Jan Paweł II podkreśla, że „Duch Święty mieszka w Kościele, a także w sercach wiernych jak w świątyni (por. 1Kor 3,16; 6,19); w nich przemawia i daje świadectwo przybrania za synów (por. Ga 4,6; Rz 8,15-16.26)” (Dominum et vivificantem, 26). Duch Święty jest tchnieniem „nowego stworzenia”, które dąży do dojrzałości chrześcijańskiej poprzez życie w Kościele. Zesłany „został w dniu Zielonych Świąt (...), aby Kościół ustawicznie uświęcał i aby w ten sposób wierzący mieli przez Chrystusa w jednym Duchu dostęp do Ojca (por. Ef 2,18)” (KDK 4). Jego dary otrzymali najpierw apostołowie, którzy stali się pierwszymi świadkami słów i czynów Jezusa Chrystusa. Następnie umacniani Jego światłem są wszyscy, którzy otrzymują chrzest, a później sakrament bierzmowania. Dzięki natchnieniom Ducha Świętego wierzący dążą do poznania prawdy i zdobycia świętości. To On pomaga ludziom w wypełnianiu woli Bożej w życiu codziennym. Tak więc Duch Święty dokonuje w Kościele dzieło głoszenia nauki Chrystusowej oraz pogłębiania wiary na wszystkich „poziomach” Ciała Chrystusa, a więc na poziomie apostołów i ich następców w Urzędzie Nauczycielskim oraz na płaszczyźnie powszechnego „zmysłu wiary” ludzi wierzących, w tym katechetów i teologów chrześcijańskich. Dlatego też na katechezie należy podkreślać, że Duch Święty jest źródłem dynamizmu w Kościele oraz w świecie. Dzięki niemu, zarówno duchowni, jak i świeccy, mogą świadczyć o Chrystusie i krzewić ewangeliczne orędzie w świecie. Dzieje się tak dlatego, że wszyscy chrześcijanie począwszy od apostołów zostają „przyobleczeni mocą z wysoka” (Łk 24,49). Papież Franciszek wskazuje, że Duch Święty „najpierw spoczywa na każdym, a następnie wszystkich łączy. Każdemu daje dar i wszystkich gromadzi w jedności. Innymi słowy, ten sam Duch tworzy różnorodność i jedność, kształtując w ten sposób lud nowy, zróżnicowany i zjednoczony: Kościół powszechny” (Watykan, 4 czerwca 2017 r.).

Dzięki licznym darom, które udziela Duch Święty można kształtować postawę chrześcijańską, a więc żyć na co dzień Ewangelią i służyć innym poprzez modlitwę, słowo i czyn. Św. Paweł podaje, że „Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8,26). Zadaniem katechetów i duszpasterzy jest ukazanie, że szczególne wylanie tychże darów następuje podczas sakramentu bierzmowania. Bierzmowani otrzymują dary: mądrości, rozumu, rady, męstwa, wiedzy, pobożności i bo– jaźni Bożej, które mają nie tylko służyć jednostce, ale i całej wspólnocie Kościoła. Tak więc „Duch Święty, którego Chrystus – Głowa Ciała – wylewa na swoje członki, buduje, ożywia i uświęca Kościół, będący sakramentem komunii Trójcy Świętej i ludzi” (KKK 746). W tym kontekście ważne jest ukazanie radości z życia w jedności z Bogiem i drugim człowiekiem oraz głoszenie nadziei życia wiecznego. Na katechezie można zapoznać z sylwetkami świętych i błogosławionych, którzy w szczególny sposób odpowiedzieli na liczne natchnienia Ducha Świętego. Katecheci i duszpasterze powinni nawiązywać do treści związanych z istotą sakramentu bierzmowania i obowiązkami wynikającymi z jego przyjęcia. Do zadań katechety należy również kształtowanie w uczniach postawy wdzięczności za dary i natchnienia Ducha Świętego. W katechezie parafialnej trzeba przygotowywać bierzmowanych, ich rodziców i cała wspólnotę parafialną do przyjęcia tego sakramentu oraz pogłębienia rozumienia jego istoty i wynikających z niego zobowiązań. Należy mocno podkreślać, że posłannictwo Ducha Świętego – Ducha Prawdy jest skierowane do ludzi wszystkich czasów.

 

Wskazówki dla katechetów:

– zapoznać z nauką na temat Ducha Świętego,

– wyjaśnić, czym są dary Ducha Świętego,

– ukazać, jaką rolę pełni Duch Święty w życiu: wierzących, Kościoła i świata,

– uzasadnić potrzebę przyjęcia sakramentu bierzmowania,

– przygotować do pogłębionego przeżywania sakramentu bierzmowania,

– zwrócić uwagę na obecność Ducha Świętego w codziennym życiu chrześcijanina,

– zapoznać z sylwetkami osób, które w swoim życiu odpowiedziały na natchnienia Ducha Świętego.

 

 

 Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 


 

 

 

W ramach przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania

 

 

DUCH ŚWIĘTY A CZAS KOŚCIOŁA

[Propozycja konferencji dla młodzieży]

 

Jan Paweł II w swej encyklice „O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata”, cytując soborową Konstytucję dogmatyczną o Kościele, pisze: „Kiedy zaś dopełniło się dzieło, którego wykonanie Ojciec powierzył Synowi na ziemi, zesłany został w dzień Zielonych Świąt Duch Święty, aby Kościół ustawicznie uświęcał, i aby w ten sposób wierzący mieli przez Chrystusa w jednym Duchu dostęp do Ojca. On to właśnie jest Duchem życia, czyli źródłem wody tryskającej na żywot wieczny; przez Niego Ojciec ożywia ludzi umarłych na skutek grzechu, zanim śmiertelne ich ciała wskrzesi w Chrystusie. W ten sposób Sobór Watykański II mówi o narodzinach Kościoła w dniu Pięćdziesiątnicy” (DV 25).

Jakkolwiek całe życie Kościoła można słusznie nazwać ustawiczną Pięćdziesiątnicą, a więc wylaniem Ducha na każdego chrześcijanina i na całe Mistyczne Ciało Jezusa, to jednak bywają takie wyjątkowe momenty, kiedy głębiej odczuwamy, że „wszystko przez Ducha i dla Ducha stworzone jest, a nic dla cielesnego celu nie istnieje” (J. Słowacki, Genezis z Ducha). I wtedy z naszych serc wyrywa się – w ślad za Wyspiańskim – modlitewne wołanie:

„Zstąp Gołębica, Twórczy Duch,

byś myśli godne wzniecił w nas,

ku Tobie wznosim wzrok i słuch,

spólnie żyjący, wzrośli wraz” (Hymn Veni Creator).

Duch Święty ożywia: jest to wiara Kościoła od samego początku, a była to już wiara Starego Testamentu. Do Niego odnosi się także to, co rzekł Jezus: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Dzięki tej osobistej obecności Chrystusa i asystencji Ducha Świętego, mimo największych nawet przeszkód i trudności, prowadzić będzie Kościół dzieło zbawienia ludzkości aż do skończenia świata, tego świata, który – nawet wbrew wrogim siłom – jest świątynią Ducha Świętego (1Kor 6,19). Dzieje się w tym naszym świecie, gdzie „całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia” (Rz 8,22). Modlimy się, aby i ono – wraz z nami – miało „pierwsze dary Ducha” (Rz 8,23).

„Kościół, który rodzi się w dniu Pięćdziesiątnicy za sprawą Ducha Świętego, natychmiast wychodzi na świat. Nie jest wspólnotą zamkniętą, lecz otwartą – można powiedzieć szeroko otwartą – ku wszystkim narodom «aż po krańce ziemi» (Dz 1,8). Ci, którzy wchodzą do tej wspólnoty przez chrzest, stają się w mocy Ducha Prawdy świadkami Dobrej Nowiny, gotowymi przekazywać ją innym” (Jan Paweł II, 2 X 1991).

Dla określenia więzi Kościoła z Duchem Świętym mówimy, że jest On „duszą Kościoła”, duszą Mistycznego Ciała Chrystusa, gdyż Kościół jest świątynią Ducha Świętego. Katechizm Kościoła Katolickiego przytacza twierdzenie św. Augustyna: „Czym jest nasz duch, to znaczy nasza dusza, dla członków ciała, tym jest Duch Święty dla członków Chrystusa, dla Ciała Chrystusa, którym jest Kościół” (797). Tę samą prawdę znajdujemy tamże ujętą „w skrócie”, dosadnie: „Kościół jest świątynią Ducha Świętego. Duch jest jakby duszą Ciała Mistycznego, zasadą jego życia, jedności w różnorodności oraz bogactwa jego darów i charyzmatów” (809).

Nie jest nam łatwo przeżywać tajemnicę więzi Kościoła z Duchem Świętym. Przywykliśmy, nie bez racji, patrzeć na Kościół chrystologicznie sięgając do Jego Założyciela, do historii. Trzeba nam widzieć Kościół dostępny naszej spostrzegawczości, ale trzeba też zarazem widzieć Kościół jako misterium, jako świętą tajemnicę poznawaną przez wiarę – nie przez doświadczenie. Św. Ireneusz poucza nas, że gdzie jest Kościół, tam także jest Duch Boży, a gdzie jest Duch Boży, tam też jest Kościół i wszelka łaska. Tę tajemnicę zapowiedział proroczo Jan Ewangelista słowami: „Jezus zawołał donośnym głosem: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza”. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był (dany), ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony” (J 7,37-39). Na Golgocie w chwili zbawczej śmierci Jezusa dokonało się uwielbienie, a wraz z nim rozpoczęła się zapowiedziana epoka Ducha, który w sposób widzialny obejmie kierownictwo Kościoła w dniu Zielonych Świąt.

Do tego paschalnego wydarzenia nawiązał w swym kazaniu św. Piotr po wyjściu z Wieczernika. Odtąd Dzieje Apostolskie trwają do dnia dzisiejszego jako „Ewangelia Ducha Świętego”. W Kościele człowiek znajduje – mocą Ducha Świętego – prawdę i zbawienie. Ta Księga Ducha jest zarazem Księgą Kościoła. W ten sposób odkrywamy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, a między sobą braćmi i siostrami. Tak oto Duch Boży nie przestaje być Wielkim Budowniczym Kościoła, którego jest tajemniczą duszą.

 

 

Ks. Andrzej Gozdur

 

 


 

 

 

OGŁOSZENIA

 

 1. Rok duszpastersko-katechetyczny 2017/2018 w diecezji radomskiej jest przeżywany pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Jest on pierwszym etapem nowego dwuletniego Programu duszpasterskiego (2017-2018), ukierunkowanego na sakrament bierzmowania, którego myślą przewodnią są słowa: „Duch, który umacnia miłość”.
 2. 8 października 2017 r. w parafiach odbędzie się XVII Dzień Papieski pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją!”. Ten dzień jest szczególną okazją do włączenia się w wielkie dziękczynienie naszego narodu za życie i dzieła miłosierdzia naszego rodaka Św. Jana Pawła II.
 3. Prosimy, aby PT. Księża Proboszczowie zatroszczyli się o katechezę w oddziałach przedszkolnych dla 3– i 4-latków oraz 5– i 6-latków w roku szkolnym 2017/2018. Edukacja przedszkolna jest obowiązkowa i obejmuje również nauczanie religii. W nowo powstałych przedszkolach prywatnych należy omówić z rodzicami i dyrekcją możliwość realizacji katechezy, bowiem powinna to być wspólna inicjatywa rodziców i duszpasterzy.
 4. Przypominamy, że przygotowanie dzieci i młodzieży do sakramentów, szczególnie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w klasie III szkoły podstawowej oraz Sakramentu Bierzmowania obecnie w klasie III gimnazjum, a następnie w klasie VIII szkoły podstawowej, który wymaga prowadzenia systematycznych spotkań w parafii. Taki obowiązek włączenia się w parafialne przygotowanie spoczywa na wszystkich katechizujących i wymaga wcześniejszego rozplanowania.
 5. Przypominamy, że zostały przekazane do parafii ankiety o rekolekcjach dzieci i młodzieży. Należy przeprowadzić ocenę rekolekcji szkolnych dla dzieci i młodzieży za ubiegły rok szkolny i katechetyczny. Obecnie trzeba zaplanować rekolekcje na nowy rok katechetyczny 2017/2018, bowiem wymagają one szczególnej troski duszpasterskiej uwzględniającej uczniów, jak również nauczycieli i wychowawców. Konieczne jest przygotowanie odpowiednich zespołów osób do realizacji i koordynacji rekolekcji na terenie szkoły i parafii.
 6. Na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej pod zakładką „Podręczniki” są zamieszczone informacje o podręcznikach, które zostały przygotowane na bazie Podstawy programowej i Programu nauczania religii z 2010 r. Jednocześnie pod zakładką CENTRUM EDUKACJI KATECHETYCZNEJ – PROGRAMY I PODRĘCZNIKI są umieszczone wszystkie Plany dydaktyczne edukacji religijnej i kryteria oceniania. Zachęcamy do śledzenia nowości.
 7. W Wydawnictwie i Drukarni w Sandomierzu oraz Księgarni św. Kazimierza w Radomiu są dostępne NOWE PLANSZE KATECHETYCZNE I LITURGICZNE, które powinny służyć w katechezie na wszystkich etapach edukacyjnych.
 8. Zostały przekazane karty personalne dla katechizujących księży oraz katechetów świeckich i sióstr zakonnych. Prosimy wszystkich katechetów o ich wypełnienie i dostarczenie do Wydziału Katechetycznego. Przypominamy o systematycznym uzupełnianiu dokumentacji gromadzonej w Wydziale Katechetycznym, np. w związku z uzyskaniem dodatkowego wykształcenia czy prowadzonym doskonaleniem zawodowym.
 9. Serdecznie zapraszamy wszystkich PT. Katechetów do udziału w diecezjalnych konkursach katechetycznych: Konkurs plastyczny kl. I-III pt. „Dary Ducha Świętego w moim życiu” – 09.05.2018; Konkurs kl. IV-VI pt. „Jasnogórska Królowa Polski” – 16.05.2018; Konkurs dla gimnazjum pt. „Duch Święty i Ewangelia” – 17.04.2018; Konkurs plastyczny dla niepełnosprawnych pt. „7 darów Ducha Świętego” – 25.04.2018; Olimpiada Teologii Katolickiej pt. „Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka” – 29.11.2017 (etap szkolny), 07.03.2018 (etap diecezjalny), 5-7.04.2018 (etap ogólnopolski – Porszewice k. Pabianic, woj. łódzkie).
 10. Wydział Katechetyczny przekazał do PT. Księży Proboszczów kwestionariusze sprawozdań wrześniowych na rok szkolny 2017/2018. Wypełniony kwestionariusz należało przekazać do Wydziału Katechetycznego Kurii /osobiście lub listownie/ do 30 września 2017 r.
 11. Przypominamy, że PT. Księża Wikariusze uczący w szkołach mają obowiązek brać udział w spotkaniach katechetyczno-metodycznych w rejonie i dekanacie. Zależy nam na odpowiedzialnym podejściu księży do katechezy w szkole i parafii. W dekanatach organizowane są tzw. „katechezy otwarte”. Zapraszamy z danego dekanatu księży, siostry zakonne i katechetów świeckich.
 12. Katechetów świeckich zapraszamy do uczestniczenia w rekolekcjach, które organizowane są w ośrodkach rekolekcyjnych na terenie naszej diecezji (terminy rekolekcji są podane w Biuletynie i stronie internetowej Wydziału Katechetycznego). W roku katechetycznym 2017/2018 rekolekcje poprowadzi ks. Marcin Dąbrowski.
 13. Diecezjalna pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę w Częstochowie jest planowana 11 kwietnia 2018 r.
 14. „Dzień Bierzmowanych” w sanktuariach diecezji radomskiej jest planowany 21 kwietnia 2018 r.

 

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

 

 

 

 

Pobierz plik:

 

 

 

 

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin