A A A

"Biuletyn katechetyczny" nr 54-55 (160-161) listopad - grudzień 2017

 

 

 

 

DUCH BOŻY W WAS MIESZKA

 

Program duszpastersko-katechetyczny na rok 2017/2018 pt. „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2,4) pochyla się nad tajemnicą obecności Ducha Świętego w Kościele. W drugiej części przypomina, że Duch Boży mieszka w człowieku i we wspólnocie Kościoła. Według wskazań Listu do Galatów: „Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!” (Ga 4,6). Dzięki darowi Bożemu, jakim jest Trzecia Osoba Trójcy Świętej, każdy człowiek może pozostawać w jedności wiary z Bogiem i innymi ludźmi. Bowiem to Duch Święty „wychodzi naprzeciw nas i wzbudza w nas wiarę. Mocą naszego chrztu, pierwszego sakramentu wiary, życie, które ma swoje źródło w Ojcu i zostaje nam ofiarowane w Synu, jest nam udzielane wewnętrznie i osobowo przez Ducha Świętego w Kościele” (KKK 683). Duch Święty mieszka w Kościele i w sercach wszystkich wiernych jak w świątyni (por. 1Kor 3,16). To On w nich przema­wia i daje świadectwo przybrania za synów (por. Rz 8,15-16.26). W ten sposób prowadzi wszystkich wierzących do poznania prawdy o Bogu i jednoczy we wspólnocie Kościoła. Duch Święty jest także dawcą różnych darów i posług w Kościele Chrystusowym. Pomaga w życiu zgodnym z wolą Bożą, opartym na przykazaniach Bożych i kościelnych oraz sprawia, że człowiek jest „świątynią Ducha Świętego” (1Kor 6,19) i ma udział w trynitarnym życiu Boga. Dzięki Niemu człowiek otwiera się na wewnętrzne natchnienia, pomagające w pełnieniu woli Bożej w codziennym życiu. Mówi o tym Święty Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian: „Wy (...) nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka” (1Kor 8,9). Treścią chrześcijańskiego życia stają się wtedy wiara i życie zgodne z jej wymogami. Tak więc to Duch Święty jest Tym, który udzieli światła do podążania drogą wiary i miłości chrześcijańskiej oraz pomaga w walce z grzeszną naturą człowieka. Jest zatem źródłem nowego życia w wierzących, życia według „prawa Ducha”, które mocą Odkupienia zwycięża potęgę grzechu i śmierci panującej nad człowiekiem od chwili pierwszego upadku. Św. Paweł przypomina: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo Ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci” (Rz 8,1-2). To nowe życie daje nadzieję na zmartwychwstanie ciał, bowiem „jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha” (Rz 8,11). Dlatego też każdy wierzący powinien zaprzestać grzesznego życia, które za­smuca Bożego Ducha (por. Ef 4,30) i niszczy relację z Bogiem Ojcem i Synem Bożym oraz samym sobą i innymi ludźmi.

Duch Święty jest Tym, który mieszka w wierzących, jednoczy i udziela pomocy oraz „światła” do wypełniania powołania chrześcijańskiego. Jest „źródłem wszystkich sakramentów ustanowionych przez Chrystusa i sprawowanych w Kościele. Właśnie za pośrednictwem sakramentów obdarza On ludzi «nowym życiem», wiążąc ze sobą Kościół jako współpracownika w tym zbawczym dziele” (Jan Paweł II, Watykan, 30 stycznia 1991 r.).

Duch Boży jest także źródłem prawd objawionych oraz twórcą życia wiarą w Kościele. Jednocześnie zapewnia autentyczność przekazu Bożego Objawienia, a co za tym idzie, tożsamości wiary. Duch Święty jest gwarantem prawdy Kościoła, który jest jeden, święty, katolicki i apostolski. Dlatego też zadaniem katechetów i duszpasterzy jest ciągłe przypominanie, że Duch Święty mieszka w człowieku, jest sprawcą narodzin wiary w duszy człowieka, a jednocześnie w całej wspólnocie Kościoła. To On umacnia w wierze i prowadzi człowieka do osiągnięcia pełni życia w wieczności. Szczególnym obowiązkiem katechizujących jest uświadamianie katechizowanych, że grzech niszczy w człowieku „świątynię” Ducha Świętego i życie wiarą. Dzieci, młodzież i dorośli powinni zrozumieć, że Duch Boży pomaga i wspiera ich dążenia w drodze do świętości, ale potrzebne jest zaangażowanie z ich strony oraz postępowanie według nauki Bożej.

 

Wskazówki dla katechetów:

– przypomnieć naukę o Duchu Świętym i Jego roli we wspólnocie Kościoła,

– wyjaśnić, na czym polega działanie Ducha Bożego w życiu człowieku,

– ukazać przykłady współpracy z łaską i darami Ducha Świętego,

– uzasadnić potrzebę przyjmowania sakramentów świętych,

– pomagać w podjęciu pracy nad swoją grzesznością, która niszczy relacje z samym sobą, Trójcą Świętą i innymi wierzącymi,

– zainicjować nabożeństwo dziękczynne za sakrament bierzmowania,

– zorganizować celebracje nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

 

 

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 


 

 

 

W ramach przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania

 

 

DUCH ŚWIĘTY ŹRÓDŁEM MIŁOŚCI

[Propozycja konferencji dla młodzieży]

 

„Hymn o miłości” – przypatrzmy się temu tekstowi nie jak wspaniałej poezji miłosnej czy tekstowi, do którego muzycy próbują komponować melodię, ale tak jak jest w istocie: jak objawionemu słowu Bożemu. We właściwe rozumienie tego tekstu wprowadza nas już pierwsze zdanie: „Starajcie się o większy dary”, a więc wszystko, co potem następuje, charakterystyka miłości – jest ukazaniem czegoś, co w samej rzeczy jest wielkim darem Boga. Ten sam natchniony autor – św. Paweł – mówi w innym miejscu: „Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5). Miłość w rozumieniu św. Pawła jest darem, jakiego Bóg udziela człowiekowi. Wszystkie dary, udzielone nam przez Boga, skupiają się właściwie w tym jednym, obiecanym przez Chrystusa darze Ducha Świętego. To On napełniając nasze dusze tchnieniem nowego życia, mocą swej Boskiej miłości, a więc nieskończenie doskonałej, uzdalnia nas do realizowania najważniejszej i największej – jak mówi św. Paweł – chrześcijańskiej cnoty i najważniejszego przykazania: miłości Boga i bliźniego.

To Duch Święty przez swą obecność, czyniąc z nas dzieci Boże, które mają prawo wołać „Abba – Ojcze”, wprowadza nas w samą istotę życia Bożego – w pełną miłości synowską więź Jezusa z Ojcem. Wprowadza nas i uzdalnia do uczestniczenia w niej, do jej realizowania.

Nietrudno zauważyć, że dochodzimy w tym momencie do bardzo specyficznego rozumienia miłości. Jest ona istotą naszej relacji do Boga i staje się możliwa przez działanie w nas Ducha Świętego, którego jako ochrzczeni i w przyszłości bierzmowani otrzymamy w darze. Jest to Boska cnota – czyli zdolność – jaką zostaliśmy obdarowani.

Dar Boży nie jest „prezencikiem” otrzymanym od koleżanki, który możemy postawić wśród bibelotów, by zbierał kurz i był przedmiotem utyskiwań, kiedy zbieramy się do sprzątania domu. Każdy dar Boży jest wielkim zobowiązaniem. Odstawienie go „na półkę” byłoby zlekceważeniem nie tyle daru, co raczej tego, który nas obdarowuje – samego Boga. Jest to zbyt wielki dar, byśmy mogli go zlekceważyć. Bo jeżeli czasem otrzymana książka wywołuje w nas zainteresowanie opisywanymi w niej wydarzeniami, czy płyta otwiera nas na wspaniały świat ludzkiego geniuszu muzyki, to tym bardziej miłość – dar samego Boga i dzieło Ducha Świętego musi dotknąć naszej duszy w najgłębszych jej pokładach. Musi w nas pojawić się zarówno pragnienie samej miłości, jak i poszukiwanie właściwego jej kształtu.

Miłość jest bardzo mocno narażona na wieloznaczności czy wręcz wypaczenia. Miłości może w nas brakować lub może ona przybierać takie kształty, że stanie się karykaturą samej siebie. Wydaje się, że z obu tych niebezpieczeństw zdawał sobie sprawę św. Paweł kiedy pisał, że miłość nie zazdrości, nie szuka swego, nie pamięta złego, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu, kiedy przypomniał nam, że miłość wszystko znosi i nigdy nie ustaje.

Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś, że „ów Hymn o miłości, wypływający z ust i serca Pawła, jest niejako na cześć Ducha Świętego, kształtującego postępowanie człowieka”.

„Duch Święty kształtujący postępowanie człowieka...” – tu tkwi chyba istota sprawy! Od naszej gotowości na poddanie się przewodnictwu Ducha Świętego, od naszej otwartości na Jego moc, światło i mądrość zależy zarówno nasze odniesienie do Boga, jak i do bliźniego. Zależy spełnienie podwójnego przykazania miłości, zależy faktyczne funkcjonowanie w sercu człowieka nadprzyrodzonej cnoty – zdolności miłowania. Od naszego przyjęcia daru Ducha Świętego zależy to, czy nasze odniesienie do Boga będzie tylko traktowaniem Go jako wszechmocnego „punktu usług”, w którym mają być spełniane wszystkie nasze życzenia, czy też wejściem w przedziwną i czasem paradoksalną ekonomię zbawienia, w której poczesne miejsce zajmie tajemnica krzyża. Zależy to, czy nasza relacja do bliźniego będzie podkreśleniem tego właśnie ego – „ja”, będzie kochaniem siebie w drugim, czy też będzie odkryciem radości z faktu, że kocham i jestem kochany, że daję nie czekając aż dostanę.

Nie jest to miłość łatwa, ale innej miłości nie ma i wszystko inne jest uzurpacją słowa „miłość”. Trzeba więc prosić Ducha Świętego o dar prawdziwej miłości, bo tylko On jest źródłem i sprawcą.

 

– Módlmy się za młodzież, by nie ulegała propagowanym namiastkom i karykaturom miłości, ale by umiała odkryć jej prawdziwe kształty.

– Módlmy się za ludzi skłóconych i chowających w sercach nienawiść, by Duch Święty uzdolnił ich do przebaczenia i pojednania.

– Módlmy się za rodziny, by były szkołą miłości szczerej, ofiarnej i czystej.

 

 

Ks. Andrzej Gozdur

 

 


 

 

 

OGŁOSZENIA

 

 1. Rok duszpastersko-katechetyczny 2017/2018 w diecezji radomskiej jest przeżywany pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Jest on pierwszym etapem nowego dwuletniego Programu duszpasterskiego (2017-2018), ukierunkowanego na sakrament bierzmowania, którego myślą przewodnią są słowa: „Duch, który umacnia miłość”.
 2. PT. Księży Prefektów uczących w szkołach, siostry zakonne i katechetów świeckich zapraszamy na warsztaty szkoleniowe pt. „Jak organizować i atrakcyjnie przeprowadzić rekolekcje szkolne”. Warsztaty odbędą się we wtorek 28 listopada 2017 r. o godz. 16.00 w auli im. Biskupa Edwarda Materskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, ul. Młyńska 23/25. Warsztaty poprowadzi ks. Daniel Glibowski wraz z grupą młodzieży, odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację rekolekcji szkolnych.
 3. W kalendarzu liturgicznym zbliża się czas Adwentu, w którym na nowo będziemy oczekiwać przyjścia Pana. Przeżyć okres Adwentu to przygotować się na spotkanie z Osobą – „Wydarzeniem”, jakim ciągle jest dla świata i człowieka przyjście Syna Bożego – Jezusa Chrystusa. Adwent jest okazją do odkrycia wraz z Maryją na nowo tajemnicy Chrystusa, który jest sensem życia i wiary oraz historii ludzkości. Wspominając przyjście historyczne, kierujemy nasze myśli ku przyszłości, ku ostatecznemu spotkaniu z Chrystusem. W tym czasie Kościół zachęca nas do wpisanych w polską tradycję Rorat, czyli Mszy świętych ku czci Najświętszej Marii Panny. Wykorzystajmy dobrze czas Adwentu poprzez systematyczne uczestnictwo wraz z dziećmi i młodzieżą w Roratach oraz naukę stosownych pieśni, udział w parafialnych rekolekcjach, spowiedzi, a także organizowanie w szkołach okolicznościowych spotkań świątecznych. Organizując szkolne akademie świąteczne czy też „dzielenie się opłatkiem”, pamiętajmy o wcześniejszym zaproszeniu miejscowych duszpasterzy.
 4. W pierwszą niedzielę Adwentu, tj. 3 grudnia 2017 r., o godz. 10.00 rozpocznie się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, ul Młyńska 23/25 adwentowy dzień skupienia dla katechetów świeckich, który poprowadzi ks. dr Grzegorz Lipiec – dotychczasowy moderator OAZY, a obecnie ojciec duchowny alumnów. Zachęcamy wszystkich katechetów do licznego udziału.
 5. Na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej pod zakładką „Aktualności” są zamieszczone informacje o podręcznikach, które zostały przygotowane na bazie Podstawy programowej i Programu nauczania religii z 2010 r. Przy wykazie podręczników są zamieszczone pliki z możliwością pobrania planów dydaktycznych i kryteriów oceniania. Jednocześnie pod zakładką: CENTRUM EDUKACJI KATECHETYCZNEJ – PROGRAMY I PODRĘCZNIKI są umieszczone wszystkie plany dydaktyczne edukacji religijnej i kryteria oceniania. Zachęcamy do śledzenia nowości.
 6. W Wydawnictwie i Drukarni w Sandomierzu oraz Księgarni św. Kazimierza w Radomiu są dostępne PLANSZE KATECHETYCZNE I LITURGICZNE, które powinny służyć w katechezie na wszystkich etapach edukacyjnych.
 7. Serdecznie zapraszamy wszystkich PT. Katechetów do udziału w diecezjalnych konkursach katechetycznych: Konkurs plastyczny kl. I-III pt. „Dary Ducha Świętego w moim życiu” – 09.05.2018; Konkurs kl. IV-VI pt. „Jasnogórska Królowa Polski” – 16.05.2018; Konkurs dla gimnazjum pt. „Duch Święty i Ewangelia” – 17.04.2018; Konkurs plastyczny dla niepełnosprawnych pt. „7 darów Ducha Świętego” – 25.04.2018; Olimpiada Teologii Katolickiej pt. „Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka” – 29.11.2017 (etap szkolny), 07.03.2018 (etap diecezjalny), 5-7.04.2018 (etap ogólnopolski – Porszewice k. Pabianic, woj. łódzkie).
 8. Przypominamy, że PT. Księża Wikariusze uczący w szkołach mają obowiązek brać udział w spotkaniach katechetyczno-metodycznych w rejonie i dekanacie. Zależy nam na odpowiedzialnym podejściu księży do katechezy w szkole i parafii. W dekanatach organizowane są tzw. „katechezy otwarte”. Zapraszamy z danego dekanatu księży, siostry zakonne i katechetów świeckich.
 9. Katechetów świeckich zapraszamy do uczestniczenia w rekolekcjach, które organizowane są w ośrodkach rekolekcyjnych na terenie naszej diecezji (terminy rekolekcji są podane w Biuletynie). W roku katechetycznym 2017/2018 rekolekcje poprowadzi ks. Marcin Dąbrowski.
 10. Diecezjalna pielgrzymka maturzystów do cudownego obrazu Matki Boskiej na Jasną Górę w Częstochowie jest planowana 11 kwietnia 2018 r.
 11. „Dzień Bierzmowanych” w wybranych sanktuariach diecezji radomskiej jest planowany w sobotę 21 kwietnia 2018 r.
 12. Przypominamy PT. Katechetom świeckim i duchownym, o obowiązku zgłaszania w Wydziale Katechetycznym swojej nieobecności w szkole wynikającej ze zwolnienia lekarskiego. Urlopy zdrowotne lub wyjazdy do sanatoriów powinniśmy wcześniej zgłosić ks. Proboszczowi i do Wydziału Katechetycznego.
 13. Wraz z końcem roku kalendarzowego przypominamy o uregulowaniu symbolicznej należności za Zeszyty Formacji Katechetów.
 14. W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia swoje imieniny obchodzi ks. bp Adam Odzimek. Pamiętajmy o czcigodnym Solenizancie w naszych modlitwach.

 

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

 

 

 

 

Pobierz plik:

 

 

 

 

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin