A A A

"Biuletyn katechetyczny" nr 56-57 (162-163) styczeń - luty 2018

 

 

 

 

NADZIEJA SENSEM EGZYSTENCJI CZŁOWIEKA

 

Program duszpastersko-katechetyczny na rok 2017/2018 pt. „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2,4) mówi o obecności Ducha Świętego w Kościele. Jednym z tematów, które będą podejmowane podczas tego roku jest nadzieja chrześcijańska. Przypomina się, że to Duch Święty daje człowiekowi nadzieję i ukazuje, na czym polega prawdziwy sens chrześcijańskiej egzystencji. Miejscem tego spotkania z Duchem Świętym jest zawsze serce człowieka. Papież Jan Paweł II stwierdza, że „Duch Święty nie przestaje być Stróżem nadziei w sercu człowieka: wszystkich ludzi, a zwłaszcza tych, którzy «posiadając pierwsze dary Ducha (...), oczekują odkupienia swojego ciała» (por. Rz 8,23)” (Watykan, 3 lipca 1991 r.). To właśnie w sercu człowieka Duch Święty staje się zwiastunem Prawdy Bożej, Pocieszycielem, Rzecznikiem i Orędownikiem. Jest On także kontynuatorem dzieła Chrystusa na ziemi – dzieła odbudowywania dobra w człowieku i w świecie. Jego zadaniem jest ukazywać, że grzech prowadzi człowieka do upadku moralnego. Duch Prawdy pomaga zajrzeć do swojego sumienia i dlatego „On jeden może w pełni «przekonać o grzechu» ludzkiego początku o tym grzechu, który jest korzeniem wszystkich innych oraz niewygasającym zarzewiem grzeszności człowieka na ziemi” (Dominum et vivificantem, 35). Dzięki Duchowi Świętemu ludzie wszystkich czasów mogą przekonać się, że odwrócenie się od Boga powoduje liczne nieszczęścia. Duch Święty nie tylko przekonuje świat o grzechu (por. J 16,8), ale jednocześnie wlewa w ludzkie serca nadzieję na przebaczenie Boże i życie wieczne. Św. Paweł Apostoł wskazuje, że nadzieja odgrywa ważną rolę w życiu chrześcijanina (por. 1Kor 12,31). Przede wszystkim jest niezawodna, ponieważ jest oparta na Bogu, Jego miłości, obietnicach i mocy. Pan Bóg wezwał wszystkich ludzi do pokładania w Nim nadziei (por. 1Tes 5, 24) i jednocześnie pokazał, że zawsze jest wierny swoim obietnicom. W Liście do Rzymian czytamy, że „nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5). Dlatego też Kościół nieustannie prosi Ducha Świętego o pomoc w drodze do szczęścia, które jest możliwe tylko w Bogu. Dary Ducha Świętego pomagają człowiekowi w pogłębianiu i doskonaleniu wiary. Pielęgnowanie ich wymaga jednak poświęcenia, a jednocześnie zawierzenia się Opatrzności Bożej. Grzesząc, człowiek doznaje licznych rozterek oraz dostrzega swoją ograniczoność i kruchość życia. Dlatego potrzebna jest chrześcijańska nadzieja, która prowadzi „człowieka – pielgrzyma” do poznania Boga i osiągnięcia życia wiecznego w niebie. Tylko nadzieja zakorzeniona w Bogu pozwala człowiekowi przenik­nąć poza to, co widzialne i doczesne. W Liście do Hebrajczyków czytamy: „Trzymajmy się jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy, [kotwicy], która przenika poza zasłonę, gdzie Jezus poprzednik wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka” (Hbr 6,19-20). Duch Święty, obdarzając ludzi licznymi darami, pomaga w kształtowaniu życia chrześcijańskiego według zbawczego planu Boga. W ten sposób chroni człowieka przed złudzeniami i wyborem fałszywych dróg, które zamiast prowadzić go do zbawienia kierują ku pesymizmowi, a często ku całkowitej destrukcji. Dlatego katecheci i duszpasterze powinni często podkreślać, że każdemu chrześcijaninowi potrzebne jest namaszczenie Duchem Świętym, bo „jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa [Jezusa] z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha” (Rz 8,11). Zatem ci, którzy pozwolą prowadzić się Duchowi Świętemu muszą być pewni, że spełni się ich pragnienie zbawienia. Wynika to z tego, że pieczęć i swoiste namaszczenie Duchem Świętym, zapoczątkowane w chrzcie i dopełnione w bierzmowaniu, daje pewność, że nic „nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8,39). Dlatego każdy chrześcijanin musi być boga­ty w nadzieję, którą daje sam Duch Święty (por. Rz 15,13). Nadzieja pomaga w życiu chrześcijańskim, gdyż Duch Święty zawsze „przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczy­nia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8,26-28). Dlatego trzeba mocno podkreślać na katechezie, że owocność życia człowieka zależy od przyjęcia daru, jakim jest Duch Święty. Tylko bezgraniczne zawierzenie się Bogu, przyjęcie Jezusa Chrystusa i działanie pod natchnieniem Ducha Świętego przynosi nadzieję na dobre życie na ziemi i osiągnięcie życia wiecznego w niebie. Katecheci i duszpasterze powinni przypominać, że Duch Święty nie tylko wlewa nadzieję i pomaga podnieść się z licznych upadków i grzechów, ale to On również „oświeca ducha ludzkiego, a objawiając ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa, wskazuje, na jakiej drodze możemy upodobnić się do Niego” (Deus caritas est, 33). W perspektywie tej prawdy Duch Święty jawi się jako Duch Odnowiciel życia ludzkiego, a nadzieja chrześcijańska powinna zawsze wypływać z wiary w Boga i w spełnienie Jego obietnic wobec człowieka i świata. Dlatego też każdy chrześcijanin powinien pielęgnować w sobie nadzieję i za siostrą Faustyną powtarzać: „Jezu ufam Tobie”.

 

 

Wskazówki dla katechetów:

– zapoznać z przykładami z historii zbawienia, które pokazują, że Pan Bóg nigdy nie zostawia człowieka bez nadziei,

– ukazać, że źródłem autentycznej nadziei są obietnice Boże, ale i wierność człowieka,

– wyjaśnić, na czym polega nadzieja chrześcijańska,

– przestrzegać przed fałszywą nadzieją, która prowadzi do destrukcji życia ludzkiego,

– uzasadnić katechizowanym potrzebę przyjęcia sakramentu bierzmowania,

– uczyć myśleć o przyszłości oraz odpowiedzialności za życie swoje i innych,

– wychowywać do dotrzymywania obietnic i wierności Bogu i ludziom,

– zwrócić uwagę na rolę nadziei w codziennym życiu chrześcijanina.

 

 

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 


 

 

 

W ramach przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania

 

 

DUCH ŚWIĘTY I CHRZEŚCIJANIN

[Propozycja konferencji dla młodzieży]

 

Duch Święty odgrywa ogromną rolę w życiu pojedynczego chrześcijanina, tak w jego życiu osobistym, jak i w jego zaangażowaniu społecznym i kościelnym. To On doprowadza do fundamentalnego wyznania wiary: Jezus jest Panem (por. 1Kor 12,3). Także przeżycie relacji synowskiej do Boga jest dziełem Ducha Świętego (por. Rz 8,14-17; Ga 4,6n). Duch Święty przebywa w ciele chrześcijanina, jak w przybytku, czyli miejscu najświętszym każdej świątyni. Winien więc chrześcijanin dbać o to, by w jego ciele odbywał się nieustannie piękny kult ku czci Trzeciej Osoby Bożej (por. 1Kor 6,19n).

To Duch Święty rozdziela dary charyzmatyczne poszczególnym wiernym, by nimi posługując budowali wspólnotę Kościoła. Równocześnie z posługiwaniem otrzymanymi charyzmatami – zawsze w miłości (por. 1Kor 13) – chrześcijanin przeżywa w sobie na­pięcie między ciałem i duchem. Ciałem są wszystkie złe tendencje, które go sprowadzają z Bożej drogi. Duch zaś daje natchnienia zgodne z Bożym upodobaniem (por. Rz 8,5-11). Posłuszeństwo Duchowi Świętemu wiąże się z naśladowaniem Chrystusa w Jego przy­jęciu Krzyża. Św. Paweł wyraża prosto zasadę wzrostu duchowego: „Jeżeli przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli” (Rz 8,13b; por. Ga 5,24). Posłuszeństwo to daje więc nadzieję na zmartwychwstanie do życia na zawsze z Chrystusem.

Duch Święty prowadzi i wspiera proces uświęcenia chrześcijanina, które polega na coraz większym upodobnieniu do Chrystusa (por. 2Kor 3,18). Życie według natchnień Ducha Świętego daje chrześcijaninowi wolność, jakiej nie mogło dać Prawo Mojżeszowe (por. Ga 5,16-18). W życiu autentycznego chrześcijanina muszą pojawić się owoce Ducha: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Osoba Ducha Świętego jest obecna w procesie wzrostu duchowego od aktu uwierzenia, przez przeżycie faktu usynowienia, codzienną walkę duchową, aż do zmartwychwstania.

 

 

Ks. Andrzej Gozdur

 

 


 

 

 

OGŁOSZENIA

 

 1. Program duszpastersko-katechetyczny 2017/2018 pt. „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” jest  pierwszym etapem nowego dwuletniego Programu duszpasterskiego (2017-2018), ukierunkowanego na sakrament bierzmowania, którego myślą przewodnią są słowa: „Duch, który umacnia miłość”.
 2. Dziękujemy PT. Księżom, Siostrom zakonnym i Katechetom świeckim za podjęty trud organizacyjny Bożonarodzeniowych spotkań opłatkowych i jasełkowych w szkołach i parafiach.
 3. 19 stycznia br. imieniny obchodzi JE ks. Biskup Henryk Tomasik Ordynariusz diecezji radomskiej. Pamiętajmy w naszych modlitwach o czcigodnym Solenizancie. Zapraszamy na wspólną Eucharystię w tym dniu o godz. 18.00 do radomskiej Katedry.
 4. Środą Popielcową 14 lutego 2018 r. rozpoczniemy Wielki Post. Szkolne rekolekcje wielkopostne 2018 w Radomiu: szkoły podstawowe – 14-16 lutego 2018 (od Środy Popielcowej), szkoły ponadpodstawowe – 7-9 marca 2018 (po III niedz. Wielkiego Postu). Natomiast w całej diecezji – szkoły średnie – 7-9 marca 2018 (po III niedz. Wielkiego Postu).
 5. Rekolekcje dla dzieci i młodzieży odbywają się przez trzy kolejne dni pracy szkoły (od poniedziałku do piątku, tak więc nie łączymy np. piątku z poniedziałkiem i wtorkiem). W związku z ich organizacją ksiądz proboszcz dostarcza przynajmniej na miesiąc przed ich rozpoczęciem informację do dyrekcji szkoły (zaświadczenie odebrane z Wydziału Katechetycznego). Proponujemy, aby tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży były tytułem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.
 6. PT. Księży Prefektów uczących w szkołach, siostry zakonne i katechetów świeckich z Radomia zapraszamy na spotkanie z JE Ks. Biskupem Piotrem Turzyńskim w sprawie sposobu i możliwości organizacji rekolekcji szkolnych. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 29 stycznia 2018 r. o godz. 19.00 w auli im. Biskupa Edwarda Materskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, ul. Młyńska 23/25.
 7. Wielkopostny dzień skupienia dla katechetów świeckich pt. „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” – odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, 4 marca 2018 r. (tj. w trzecią Niedzielę Wielkiego Postu) – rozpoczęcie o godz. 10.00.
 8. Na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej są zamieszczone informacje o podręcznikach i pomocach dydaktycznych. W Wydawnictwie i Drukarni w Sandomierzu oraz Księgarni św. Kazimierza w Radomiu są dostępne NOWE PLANSZE KATECHETYCZNE I LITURGICZNE, które powinny służyć w katechezie na wszystkich etapach edukacyjnych.
 9. Dziękujemy za udział i przypominamy wszystkim katechetom o tzw. „katechezach otwartych” w ramach dekanatów, w których powinni uczestniczyć katechizujący z danego dekanatu: księża, siostry zakonne i katecheci świeccy. Informujemy o nich księdza proboszcza i odpowiedzialnego za dany rejon księdza wizytatora.
 10. Przypominamy terminy konkursów organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej w roku 2017/2018: Konkurs plastyczny kl. I-III pt. „Dary Ducha Świętego w moim życiu” – 09.05.2018; Konkurs kl. IV-VI pt. „Jasnogórska Królowa Polski” – 16.05.2018; Konkurs dla gimnazjum pt. „Duch Święty i Ewangelia” – 17.04.2018; Konkurs plastyczny dla niepełnosprawnych pt. „7 darów Ducha Świętego” – 25.04.2018; Olimpiada Teologii Katolickiej pt. „Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka” – 29.11.2017 (etap szkolny), 07.03.2018 (etap diecezjalny), 5-7.04.2018 (etap ogólnopolski – Porszewice k. Pabianic, woj. łódzkie).
 11. Etap diecezjalny Olimpiady Teologii Katolickiej odbędzie się 7 marca 2018 r. (środa) w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Rejestracja uczestników od godz. 9.30.
 12. Maturzystów zapraszamy do wzięcia udziału w jednodniowej pielgrzymce na Jasną Górę. Pielgrzymka odbędzie się 11 kwietnia 2018 r. (środa) pod hasłem: „Maryjo, wyproś nam dary Ducha Świętego”. Organizacja wyjazdu i opieka nad młodzieżą podczas pielgrzymki spoczywa na księżach i katechetach uczących w danej szkole.
 13. „Dzień Bierzmowanych” w wybranych sanktuariach diecezji radomskiej jest planowany 21 kwietnia 2018 r.
 14. Przed nami czas ferii, czyli odpoczynku zimowego. Na ile jest to możliwe, zadbajmy również o jak najlepsze wykorzystanie tego czasu przez dzieci i młodzież. Każda inicjatywa jest tu mile widziana, a czasami wystarczy trochę dobrej woli, by w szkole czy parafii zorganizować spotkania, konkursy czy rozgrywki dla dzieci.

 

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

 

 

 

 

Pobierz plik:

 

 

 

 

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin