A A A

"Biuletyn katechetyczny" nr 58-59 (164-165) marzec - kwiecień 2018

 

 

 

 

MARYJA WZOREM POSŁUSZEŃSTWA DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

Maryja zajmuje szczególne miejsce w życiu i działalności Kościoła. W refleksji nad Jej postawą należy przypomnieć moment zwiastowania. Ewangelista Łukasz podaje, że na wezwanie Boże Maryja odpowiada aniołowi Gabrielowi „fiat” – tak. Wypowiada wówczas słowa: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38). W ten sposób Maryja całkowicie poddaje się woli Bożej, stając się pierwszą współpracownicą Boga w dziele zbawczym Jezusa Chrystusa oraz wzorem posłuszeństwa we wszystkich natchnieniach Ducha Świętego. Matka Syna Bożego jest pierwszą osobą w dziejach Kościoła i świata, która w specjalny sposób została obdarzona „światłem” Ducha Świętego oraz w szczególny sposób napełniona Jego mocą. Dzięki bezgranicznemu posłuszeństwu „Maryja, Najświętsza Matka Boga, zawsze Dziewica, jest arcydziełem posłania Syna i Ducha Świętego w pełni czasu. Po raz pierwszy w zamyśle zbawienia, dzięki przygotowaniu przez Ducha Świętego, Ojciec znajduje Mieszkanie, w którym Jego Syn i Jego Duch mogą mieszkać wśród ludzi (…). W Maryi zostają zapoczątkowane «wielkie sprawy Boże», które Duch będzie wypełniał w Chrystusie i w Kościele” (KKK 721). Dlatego też zadaniem Kościoła i katechizujących jest ukazywanie dzieła Jezusa Chrystusa oraz roli, jaką w nim odegrała Maryja. Trzeba ciągle przypominać, że Duch Święty jest obecny we wszystkich wydarzeniach w życiu Matki Syna Bożego. Natomiast Maryja jest zawsze uległa wobec Jego natchnień i dzięki temu staje się wzorem dla każdego człowieka. Papież Jan Paweł II, podczas audiencji generalnej 6 maja 1998 roku, powiedział: „«Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła». Te słowa skierowane do Maryi przy nawiedzeniu Elżbiety ukazują Jej całą drogę, drogę wiary, od zwiastowania do Kalwarii, do wieczernika Zielonych Świąt, do wniebowzięcia. Całe życie Maryi, cała ta Jej droga jest stałym postępowaniem w wierze za Chrystusem. I (…), przez tę swoją wiarę przoduje Ona całemu Ludowi Bożemu”[1].

Katecheci i duszpasterze powinni wskazywać na Matkę Bożą jako wzorzec życia chrześcijańskiego. Ich zadaniem jest ukazać, że postawa Matki Bożej to przykład wierności nauce Chrystusa w codziennym życiu ludzi i narodów. Tylko życie według wskazań Boga i w oparciu o Jego naukę jest gwarantem dojrzałości chrześcijańskiej i osiągnięcia życia wiecznego. Muszą także podkreślać, że poddanie się działaniu Ducha Świętego pomaga w wypełnianiu woli Bożej. W Liście do Rzymian czytamy, że ci, których „prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. (…) Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi” (Rz 8,14-16). Każdy człowiek wierzący powinien być zatem świadomy tego, że posłany przez Ojca i Syna Duch Święty jest nie tylko sprawcą Bożego macierzyństwa Maryi, ale także usynowienia ludzi względem Boga. Maryja jest Matką wszystkich ludzi i jako Matka Chrystusa nie tylko oręduje w wielu sprawach u Boga ale jednocześnie zachęca do wzorowania się na Jej postawie. Wskazuje tym samym, aby wierzący pozwolili kształtować się nauce Bożej i mocy Ducha Świętego. Trzeba przypomnieć, że pod krzyżem Chrystus polecił Maryi troszczyć się o wszystkich ludzi. Dlatego też jest Ona wzorem dla każdego, kto zajmuje się wychowaniem, a więc rodziców, wychowawców, nauczycieli, katechetów i duszpasterzy. Należy mocno podkreślać, że w wychowaniu i katechezie nie chodzi tylko o przekaz norm postępowania i konkretnych wartości, ale także o świadectwo wiary. Trzeba wspierać uczniów w poszukiwaniu własnej tożsamości i upodobnieniu się do Chrystusa przez służenie innym na wzór Maryi. Katecheci i duszpasterze oraz wszyscy wychowawcy muszą pomagać katechizowanym w stawaniu się świadkami orędzia Chrystusowego poprzez poznanie i praktykowanie w codziennym życiu postawy Matki Bożej. Konieczne jest zatem, aby katecheza dzieci, młodzieży i dorosłych przypominała nie tylko o potrzebie życia zgodnego z wolą Bożą, ale również ukazywała, że posłuszeństwo natchnieniom Ducha Świętego prowadzi do Boga i do celu ostatecznego ziemskiej wędrówki – nieba. Dlatego też Ojciec Święty Jan Paweł II zachęca wszystkich ludzi: „Idźcie ku Maryi. Idźcie z Maryją. Niech w waszych sercach rozbrzmiewa echo Jej «fiat»”[2].

 

Wskazówki dla katechetów:

– zapoznać z tekstami Pisma Świętego, które ukazują Maryję jako zawsze posłuszną głosowi Ducha Świętego,

– ukazać, że posłuszeństwo Maryi wynika z całkowitego zawierzenia Bogu,

– podkreślać, że naśladowanie Maryi to przylgnięcie do planów Bożych,

– wskazać, że posłuszeństwo Bogu zawsze łączy się z powiedzenia „tak” na Boże plany,

– wyjaśnić, na czym polega posłuszeństwo chrześcijańskie,

– podać, jak można naśladować Maryję w codziennym życiu,

– przestrzegać przed fałszywym rozumieniem posłuszeństwa, które może mieć zgubny wpływ na życie ludzkie,

– uczyć myśleć o przyszłości oraz odpowiedzialności za życie swoje i innych ludzi,

– wychowywać do dotrzymywania obietnic i wierności Bogu i ludziom,

– nauczyć odmawiania modlitwy „Anioł Pański”, łącząc ją z rozważaniem posłuszeństwa Maryi.

 

 

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

 


[1] Jan Paweł II, Maryja – wzór wiary, Audiencja generalna, 6 maja 1998, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_06051998.html, z dn. 12.09.2017.

[2] Cyt. za: Apel jasnogórski. Kaplica Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, http://www.kul.pl/apel-jasnogorski-kaplica-cudownego-obrazu-matki-bozej-jasnogorskiej,art_67358.html, z dn. 08.10.2017.


 

 


 

 

 

W ramach przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania

 

 

 

PODDANI DUCHOWI ŚWIĘTEMU

Łk 1,26-38

 [Propozycja konferencji dla młodzieży]

 

Odczytana Ewangelia stawia nam przed oczy jakże dobrze znaną scenę zwiastowania. Jest to moment szczególnego obdarowania Maryi Duchem Świętym, który ma dokonać w Niej przecudownych dzieł. Na chrzcie świętym my też otrzymaliśmy Ducha Świętego, aby i w nas podobnie dokonywał cudownych dzieł. Dlaczego to się jednak zwyczajnie nie dzieje? Spowodowane jest to tym, że zwykle uniemożliwiamy Duchowi Świętemu Jego działanie w nas. Maryja w tajemnicy Zwiastowania uczy nas, co czynić, aby umożliwić w nas działanie Duchowi Świętemu.

– Potrzeba mieć do tego czyste serce: czyste w znaczeniu biblijnym, czyli odznaczać się wewnętrzną prawością w myśleniu i działaniu.

Takie czyste serce miała Maryja. Była nim w szczególny sposób obdarowana, gdyż powołana została do niezwykłych zadań w dziele zbawienia.

Każdy według otrzymanej łaski również posiada zadatki na podobnie czyste serce, ale musi o nie bardziej w życiu zabiegać. Ma się to wyrażać w odrywaniu się od grzechu, choćby najmniejszego, czego często naszym spowiedziom brakuje. Traktujemy je jako rodzaj „oczyszczenia się”, aby móc grzeszyć dalej czy jako rodzaj „pozbycia” się jednych grzechów, aby zrobić miejsce na inne. Brak systematycznego i zdecydowanego odrywania się od grzechu, choćby najmniejszego, prowadzi do pewnego rodzaju „duchowej miażdżycy”. Wiemy, że choroba miażdżycy polega na odkładaniu się zwapnienia na ściankach żył, co utrudnia przepływ krwi, jej obieg w organizmie, prowadząc w ostateczności do udaru mózgu czy zawału serca. Podobnie i ta „duchowa miażdżyca” utrudnia działanie Duchowi Świętemu w nas (potrzebne napełnienie naszego duchowego organizmu łaską Bożą), prowadząc do ciężkiego duchowego kalectwa, a czasem nawet i do duchowej śmierci.

– Potrzeba dozwolić prowadzić się Bogu, czyli nie trzymać się kurczowo własnych pomysłów, lecz bardziej ufać słowu Bożemu.

Życie Maryi było poddane Bogu, Jego kierownictwu: „Oto ja służebnica Pańska”. Miała Ona do tego specjalne dary Boże, gdyż była przygotowywana na Matkę Syna Bożego.

Każdy według otrzymanej łaski posiada zadatki na podobne poddanie się kierownictwu Bożemu. Przez przyjęcie chrztu świętego staliśmy się przecież dziećmi Bożymi, które prowadzić ma Duch Boży. Praktycznie wypowiada się to w trosce o to, aby nasze życie było zgodne z wolą Bożą przekazywaną nam przez Pismo Święte, naukę Kościoła oraz należycie ukształtowane sumienie. Jeżeli nasze życie nie jest poddane Bogu, kierownictwu Jego Ducha, nie może On dokonać w nas tych przewspaniałych dzieł, jakich dokonać pragnie. Stąd to ważne rekolekcyjne pytanie: „Kto praktycznie kieruje moim życiem? Ja? Czy Duch Boży?”.

– Potrzeba posiadać pewną zdolność wewnętrznego wyciszenia, skupienia, koncentracji na tym, co w życiu najważniejsze.

Maryja miała podobną zdolność w stopniu szczególnym. Wiele obrazów ukazujących scenę zwiastowania przedstawia ją klęczącą na modlitwie i podczas rozmowy z aniołem. Czy tak było naprawdę, nie wiemy, ale to możemy powiedzieć z całą pewnością, że Maryja, pomimo rozlicznych zajęć zewnętrznych, żyła wewnętrznie skupiona na Bogu. Inaczej nie usłyszałaby słowa, jakie On do Niej skierował.

Każdy według otrzymanej łaski ma również zadatek na wypracowanie w sobie podobnej zdolności. Musimy tylko pracować nad sobą, nie poddawać się całkowicie rozproszeniu, prowadzącemu do utraty kontroli nad swym życiem i postępowaniem. Wiemy, jak to jest potrzebne z osobistego doświadczenia, które nas poucza, że w rozproszeniu i z powodu braku należytej uwagi popełnia się wiele głupstw i podejmuje najfatalniejsze decyzje. Jest nam to szczególnie potrzebne dziś, kiedy tworzona przez nas cywilizacja jest cywilizacją hałasu. Jeżeli nie potrafimy jej przezwyciężyć, nie zaznamy owoców działania w nas Ducha Świętego. Stałym ćwiczeniem w tym względzie ma być praktyka codziennego modlitewnego skupienia. Intensywnie praktykowane doprowadzi ono po pewnym czasie do takiej przemiany naszego życia, że będziemy nastawieni na głos Ducha Świętego.

 

 

Ks. Andrzej Gozdur

 

 


 

 

 

OGŁOSZENIA

 

 

 1. Dziękujemy wszystkim PT. Katechetom duchownym i świeckim za przygotowanie uczniów do szkolnych rekolekcji wielkopostnych. Po ich zakończeniu należy zastanowić się i wydobyć wnioski, jak zaangażować uczniów do pełnego i czynnego udziału w przyszłorocznych rekolekcjach. Do parafii zostały przekazane formularze sprawozdań ze szkolnych rekolekcji wielkopostnych dla dzieci i młodzieży. Prosimy o ich wypełnienie i odesłanie do Wydziału Katechetycznego.
 2. Wydział Katechetyczny przekaże do parafii kwestionariusze Planu pracy katechetycznej na rok szkolny 2018/2019. PT. Księży Proboszczów prosimy o kontakt z dyrekcją szkoły, katechetami i jak najszybsze wypełnienie kwestionariusza oraz przekazanie do Wydziału Katechetycznego. Wszelkie zmiany personalne i godzinowe powinny być uzgadniane z Wydziałem Katechetycznym.
 3. Na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego są zamieszczone informacje o pomocach do katechezy. W wydawnictwie w Sandomierzu oraz księgarni św. Kazimierza w Radomiu są dostępne NOWE PLANSZE KATECHETYCZNE I LITURGICZNE oraz PŁYTY CD z pieśniami i piosenkami religijnymi w wersji karaoke, które mogą służyć w katechezie na wszystkich etapach edukacyjnych.
 4. Dziękujemy za udział i przypominamy wszystkim katechetom o tzw. „katechezach otwartych” w ramach dekanatów, w których powinni uczestniczyć katechizujący z danego dekanatu: księża, siostry zakonne i katecheci świeccy. Informujemy o nich księdza proboszcza i odpowiedzialnego za dany rejon księdza wizytatora.
 5. Podręczniki do katechizacji szkolnej na rok szkolny 2018/2019 nie ulegną zmianom poza podręcznikiem dla klasy VIII, w którym zmienia się jedynie okładka, natomiast treść pozostaje z klasy II gimnazjum.
 6. Drodzy Katecheci należy dołożyć wszelkich starań, aby utrzymywać dobre relacje z uczniami w szkole, ale również z nauczycielami i rodzicami, między innymi uczestnicząc w spotkaniach organizowanych przez szkołę i wychowawców klas. W czasie spotkań z rodzicami należy informować ich o możliwościach religijnego wychowania oraz pokazywać potrzebę współpracy z parafią poprzez udział w grupach młodzieżowych i dziecięcych.
 7. Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy została zaplanowana na 11 kwietnia 2018 r. (środa) pod hasłem: „Maryjo, wyproś nam dary Ducha Świętego”. Katecheci są odpowiedzialni za duchowe przygotowanie młodzieży do pielgrzymki (zachęta do spowiedzi w swoich parafiach, przekazanie uwag porządkowych). Organizacja wyjazdu i opieka nad młodzieżą podczas pielgrzymki spoczywa na katechetach, nauczycielach i wychowawcach ze szkoły.
 8. Informujemy PT. Czcigodnych Księży Proboszczów oraz duszpasterzy młodzieży i katechetów, że 21 kwietnia 2018 r. (tj. sobota) planowany jest „Dzień Bierzmowanych” w sanktuariach naszej diecezji.
 9. Przypominamy terminy konkursów organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej w roku 2017/2018: Konkurs plastyczny kl. I-III pt. „Dary Ducha Świętego w moim życiu” – 09.05.2018; Konkurs kl. IV-VI pt. „Jasnogórska Królowa Polski” – 16.05.2018; Konkurs dla gimnazjum pt. „Duch Święty i Ewangelia” – 17.04.2018; Konkurs plastyczny dla niepełnosprawnych pt. „7 darów Ducha Świętego” – 25.04.2018; Olimpiada Teologii Katolickiej pt. „Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka” – 5-7.04.2018 (etap ogólnopolski – Porszewice k. Pabianic, woj. łódzkie).
 10. Prosimy PT. Księży nauczających i katechetów świeckich o uzupełnienie dokumentacji w Wydziale Katechetycznym, tj. Karty personalnej – wykształcenia, ukończonych studiów podyplomowych czy zdobytych dodatkowych kwalifikacji. Kserokopie dokumentów, np. dokument potwierdzający kolejny stopień awansu zawodowego, można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście.
 11. Prosimy PT. Księży i Katechetów o właściwe przygotowanie dokumentacji do awansu zawodowego. Metodycy podczas dyżurów pełnionych w Wydziale Katechetycznym służą pomocą i radą celem poprawnego złożenia teczki z dokumentami w poszczególnych etapach rozwoju zawodowego.
 12. Zachęcamy PT. Katechetów o zapoznanie się z linkiem na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego: Centrum edukacji katechetycznej – pomoce i podręczniki. Warto korzystać z informacji o ciekawych propozycjach dla katechezy. Interesujące są nagrania muzyczne pieśni i piosenek religijnych oraz pomoce multimedialne do katechezy na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

 

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

 

 

 

 

Pobierz plik:

 

 

 

 

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin