A A A

"Biuletyn katechetyczny" nr 62-63 (168-169) sierpień - wrzesień 2018

 

 

 

 

 

W MOCY BOŻEGO DUCHA

 

Program duszpastersko-katechetyczny na rok 2018/2019 ma hasło: „W mocy Bożego Ducha” i mówi o obecności oraz działaniu Ducha Świętego w Kościele. Celem programu jest ukazanie działania mocy Ducha Świętego w życiu wierzących. Wskazuje się, że jest On źródłem życia w wierze dla pojedynczych osób oraz dla całej wspólnoty Kościoła. Duch Święty obdarza wszystkich członków Kościoła mocą Bożym, udziela licznych darów i charyzmatów. Dzięki mocy Ducha Świętego wierzący mogą dążyć do poznania prawdy i zdobycia świętości. To Duch Święty pomaga w wypełnianiu woli Bożej w życiu codziennym. Duch Święty dokonuje w każdym człowieku oraz we wspólnocie Kościoła dzieła głosze­nia nauki Chrystusowej oraz pogłębiania wiary. W roku 2018/2019 treści programowe podejmują problematykę misji i apostolatu osób ochrzczonych i bierzmowanych. Podkreśla się ważność świadectwa dawanego słowem i czynem w życiu codziennym. Konkretne postawy chrześcijańskiego postępowania powinny być zawsze kształtowane „w mocy Bożego Ducha”. Według Dziejów Apostolskich symbolem tak rozumianego uczestnictwa w budowaniu królestwa Bożego na ziemi są „języki jakby z ognia” (Dz 2,3). Moc Bożego Ducha jest dana każdemu bierzmowanemu i wspomaga go w wypełnianiu jego obowiązków chrześcijańskich na ziemi. Poprzez życie zgodne z nauką głoszoną przez Jezusa Chrystusa katechizowani dążą do osiągnięcia życia wiecznego w niebie. Według nauki Soboru Watykańskiego II „z biegiem lat (...) duch ludzki staje się coraz bardziej otwarty, dzięki czemu każdy przez pilną obserwację może odkryć talenty, którymi Bóg ubogacił jego duszę, oraz owocniej wykorzystać te charyzmaty, których Duch Święty udzielił mu dla dobra braci” (Apostolicam actuositatem, nr 30). Potrzebne jest zatem, aby w katechezie szkolnej i parafialnej, w domu czy na spotkaniach w parafii nauczano, że każdy wierzący otrzymał i ciągle otrzymuje pomoc w rozwoju wiary i dążeniu do Boga. Duch Święty mocą swoich darów uposaża wierzących wszystkich czasów i pomaga im w kroczeniu drogą chrześcijańskiego dojrzewania w wierze, nadziei i miłości. Zadaniem katechetów i duszpasterzy jest ukazywanie, że otrzymane duchowe dary umożliwiają własny rozwój wierzących oraz rozpoznanie zadań, jakie powinni wypełniać we wspólnocie Kościoła i w świecie. Katechizowanym trzeba mówić, że dzięki duchowym darom Ducha Świętego mogą uczestniczyć w życiu Trójcy Świętej oraz w życiu wspólnoty kościoła. Otrzymane dary pomagają w realizacji Bożego planu w życiu. Jednocześnie człowiek obdarowany mocą Bożego Ducha staje się apostołem i misjonarzem, świadcząc o Bogu słowem i czynem. Duch Święty jednoczy, pokonuje granice, prowadzi ludzi ku sobie nawzajem. Dlatego trzeba nieustannie przypominać katechizowanym, że naśladować Boga można tylko w mocy Ducha Świętego. Tylko przez Ducha Świętego może ukształtować się w człowieku prawdziwy obraz Syna Bożego. To właśnie dzięki licznym darom, których udziela Duch Święty można kształtować postawę chrześcijańską, a więc żyć na co dzień Ewangelią i służyć innym poprzez modlitwę, słowo i czyn. Duch Święty uzdalnia katechizowanych do świadczenia o Bogu w swoim życiu. Dzieje się tak, gdyż Duch Święty otrzymany podczas chrztu i bierzmowania przenika całą egzystencję ludzką. W ten sposób pomaga Kościołowi i poszczególnym wierzącym w realizowaniu misji głoszenia Chrystusa słowem i postawą życiową. Dlatego obowiązkiem katechetów i duszpasterzy jest ukazywanie dzieciom, młodzieży i dorosłym, że Duch Boży wspiera ich w dążeniu do świętości tutaj na ziemi. Należy ukazywać katechizowanym, że potrzebne jest ich zaangażowanie oraz współpraca z łaskami i darami Ducha Świętego.

 

Wskazówki dla katechetów:

– przypominać naukę o sakramencie bierzmowania i roli darów Ducha Świętego w życiu człowieka oraz w życiu wspólnoty kościelnej,

– uzasadniać potrzebę przyjmowania sakramentów, życia według nauki Jezusa Chrystusa oraz współpracy z Duchem Świętym, Bogiem Ojcem i Synem Bożym,

– wskazywać, na czym powinna polegać współpraca z mocą Ducha Świętego w życiu dzieci, młodzieży i dorosłych,

– pomagać w kształtowaniu postawy apostolskiej i w świadczeniu o Bogu na co dzień,

– ukazać, jak moc Ducha Świętego wpływa na rozwój własnego powołania i pomaga w dążeniu do świętości,

– pomagać w zaangażowaniu się katechizowanych w życie wspólnoty klasowej i parafialnej oraz w posługę misyjną Kościoła.

 

Ks. Stanisław Łabendowicz


 

 


 

 

 


JAK UDOSKONALIĆ KATECHEZĘ WEDŁUG ZALECEŃ ŚW. JANA PAWŁA II

 

Początek roku szkolnego jest okazją do udoskonalenia pracy katechetycznej, wniesienia czegoś nowego. Jan Paweł II w adhortacji o katechizacji napisał: „Katecheza potrzebuje... stałej odnowy przez pewne pogłębienie samego jej pojęcia i jej podstaw pedagogicznych, przez poszukiwanie stosownego dla niej języka, przez wykorzystanie nowych środków do skutecznego przekazu własnego orędzia... Zastarzałe przyzwyczajenia i rutyna rodzą drętwotę, zobojętnienie i wszelkiego rodzaju przeszkody. Nierozważna improwizacja powoduje zamęt u katechizowanych, u dzieci i ich rodziców, staje się przyczyną wszelkiego rodzaju błędów, rozprężenia i w końcu całkowitego zniszczenia jedności. Stąd ważne jest, aby Kościół dziś – tak jak to czynił w innych epokach swojej historii – wykazał mądrość, odwagę i wierność ewangeliczną w poszukiwaniu i wprowadzaniu nowych zasad w nauczaniu katechetycznym” (CT 17). Te słowa Ojca Świętego odczytujemy jako wezwanie i ostrzeżenie. Ulepszanie katechezy jest więc czymś koniecznym, wymagającym mądrości, odwagi i wierności ewangelicznej.

Oto niektóre wskazania Jana Pawła II w celu udoskonalenia katechezy:

 

– KU BARDZIEJ CHRYSTOCENTRYCZNEMU PRZEŻYWANIU KATECHEZY.

Przypomnijmy wypowiedź Jana Pawła II: „Chrystocentryzm w katechezie znaczy także, że pragnie się przez katechezę przekazywać nie swoją własną naukę, albo jakiegoś innego mistrza, lecz naukę Jezusa Chrystusa, tj. prawdę, której On sam udziela, albo ściślej mówiąc, Prawdę, którą On sam jest” (CT 6).

Ojciec Święty bardzo jasno określa, co trzeba czynić, aby katecheta spełnił te warunki: „Do jakże pilnego studiowania Słowa Bożego, przekazywanego przez Magisterium Kościoła, winien przykładać się katecheta; jak głęboka winna być jego zażyłość z Chrystusem i z Ojcem, jak wiele czasu powinien on poświęcać modlitwie i jak być oderwanym od siebie samego, aby mógł powiedzieć: «Moja nauka nie jest moja»” (CT 6).

 

– KU WIĘKSZEMU ZWIĄZANIU KATECHEZY Z LITURGIĄ ORAZ MODLITWĄ.

Zacznijmy także od słów Ojca Świętego: „Katecheza z natury swej jest związana z całym sprawowaniem liturgii i sakramentów, gdyż właśnie w sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii, Jezus Chrystus działa najpełniej w celu przemiany człowieka” (CT 23). Rzeczą zrozumiałą jest, że powinniśmy być zawsze z naszymi uczniami na Mszy świętej. Troszczymy się też o to, by na katechezie doprowadzać do zrozumienia liturgii i odczucia jej piękna. Stąd wprowadzamy „zaczęcie liturgii” na katechezie, czyli po prostu jest to więcej modlitwy przeżywanej na katechezie.

Zauważamy potrzebę pełniejszego wychowania do modlitwy. Pewien procent młodych modli się tylko na katechezie, gdyż nie odmawia pacierza w domu i nie uczęszcza do kościoła. Wprowadzenie w modlitwę należy traktować jako cel wychowawczy katechezy. Wprowadzamy modlitwę na początku i końcu katechezy oraz zawsze w centralnym momencie katechezy; gdy uczniowie poznają nową treść, winni zawsze chwilę modlić się. Modlitwa ta powinna być związana z treścią katechezy. Uczniowie muszą przeżyć różne rodzaje modlitwy i różne sposoby (recytowane, śpiewane, w ciszy, na wzór modlitwy wiernych itp.). Konieczne jest doprowadzanie do aktów wiary, nadziei i miłości.

 

– KU WIĘKSZEMU ZWIĄZANIU KATECHEZY Z ŻYCIEM CODZIENNYM I ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MISYJNĄ.

Znowu przypomnijmy słowa Jana Pawła II: „przemyślane przekonania prowadzą do odważnego i właściwego działania” (CT22). Zadaniem szczególnym na dziś jest uczyć młodych aktywnego uczestnictwa w katechezie i uczyć zaangażowania w życie. Takie przeżycie poznanej prawdy pomoże w pełniejszym wprowadzeniu jej w codzienne życie. Podobnie zadaniem katechezy jest wychowywać katechizowanych do odpowiedzialności misyjnej, która powinna wyrażać się w dawaniu świadectwa, a więc winna uzdolnić uczniów Jezusa do obecności w społeczeństwie jako chrześcijan. Jan Paweł II w trosce o katechizację przyzywał pomocy Ducha Świętego: „Przyzywam więc na Kościół katechizujący tego Ducha Ojca i Syna i błagam, by odnowił w nim dynamiczną moc katechizowania. Oby nam to wyjednała swymi modlitwami Dziewica Zielonych Świąt. «Matka zarazem i uczennica» mówi o Niej św. Augustyn i śmiało dodaje, że to więcej dla Maryi być uczennicą Chrystusa niż być Jego Matką. Nie bez powodu w Auli Synodu nazwano Maryję «żywym katechizmem», «matką i wzorem katechetów»” (CT 72, 73).

 

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 


 

 

 

OGŁOSZENIA

 

 

 1. Nowy rok duszpastersko-katechetyczny 2018/2019 w diecezji radomskiej będzie przeżywany pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha”. Jest on drugim etapem Programu duszpasterskiego dla Kościoła katolickiego w Polsce, którego myślą przewodnią są słowa: „Duch, który umacnia miłość”. Przedmiotem realizacji programu winny być wysiłki podejmowane w parafii, zarówno przed jak i po przyjęciu sakramentu bierzmowania.
 2. W dniach od 9 do 15 września 2018 r. obchodzić będziemy VIII Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego pod hasłem: „W poszukiwaniu drogi”. Do parafii zostały przekazane pomoce przygotowane przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, a wśród nich teksty liturgiczne, konferencje do rodziców i wychowawców oraz konspekty katechez dla katechetów na poszczególne etapy edukacyjne. PT. Księży Proboszczów i Duszpasterzy prosimy, aby w tym tygodniu organizować Msze święte dla dzieci, młodzieży i rodziców z krótką homilią oraz konferencją na temat chrześcijańskiego wychowania. Należy wprowadzić dzieci i młodzież w program wychowawczy w nowym roku szkolnym i katechetycznym.
 3. Przypominamy, że bezpośrednio odpowiedzialnym za katechezę w szkole jest PT. Ksiądz Proboszcz parafii, na terenie której znajduje się szkoła lub przedszkole. Obowiązkiem Księdza Proboszcza jest organizowanie spotkań z katechetami, omawianie i rozwiązywanie zaistniałych problemów, planowanie dzieła katechizacji. Ponadto Ksiądz Proboszcz troszczy się o dostarczanie katechetom przesyłanych przez Wydział materiałów katechetycznych, wizytowanie przynajmniej raz w roku katechetów pracujących na terenie parafii. Wraz z kończącym się rokiem szkolnym winien on przedstawić w Wydziale Katechetycznym w formie pisemnej opinię o katechecie pracującym w parafii.
 4. W wielu szkołach aktualnie trwają zapisy na lekcje religii lub etyki na rok szkolny 2018/2019. Warto zachęcać dzieci, młodzież i rodziców do wyboru nauczania religii, które dla wszystkich ludzi wierzących stanowi ważny obowiązek moralny.
 5. Prosimy, aby PT. Księża Proboszczowie zatroszczyli się o katechezę w oddziałach przedszkolnych dla 3- i 4-latków oraz 5- i 6-latków na rok szkolny 2018/2019. Obowiązkowa edukacja przedszkolna obejmuje również nauczanie religii, natomiast w wielu przedszkolach publicznych brakuje katechezy. W nowo powstałych przedszkolach prywatnych należy omówić z rodzicami i dyrekcją możliwość realizacji katechezy, bowiem powinna to być wspólna inicjatywa rodziców i duszpasterzy.
 6. Przypominamy, że zgodnie ze wskazaniami Komisji Wychowania Episkopatu Polski przygotowanie dzieci i młodzieży do sakramentów, szczególnie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w klasie III szkoły podstawowej oraz Sakramentu Bierzmowania w klasie VIII szkoły podstawowej i klasie III gimnazjum, wymaga prowadzenia systematycznych spotkań w parafii. Taki obowiązek włączenia się w parafialne przygotowanie spoczywa na wszystkich katechizujących i wymaga wcześniejszego rozplanowania.
 7. Przypominamy, że zostały przekazane do parafii ankiety o rekolekcjach dzieci i młodzieży. Należy przeprowadzić ocenę rekolekcji szkolnych dla dzieci i młodzieży za ubiegły rok szkolny i katechetyczny. Obecnie trzeba zaplanować rekolekcje na nowy rok szkolny 2018/2019, bowiem wymagają one szczególnej troski duszpasterskiej uwzględniającej uczniów, jak również nauczycieli i wychowawców. Konieczne jest przygotowanie odpowiednich zespołów osób do realizacji i koordynacji rekolekcji na terenie szkoły i parafii.
 8. Przed wakacjami do parafii zostały przekazane karty personalne dla katechizujących księży oraz katechetów świeckich i sióstr zakonnych. Prosimy wszystkich katechetów o ich wypełnienie i dostarczenie do Wydziału. Przypominamy o systematycznym uzupełnianiu dokumentacji gromadzonej w Wydziale Katechetycznym, np. w związku z uzyskaniem dodatkowego wykształcenia czy prowadzonym doskonaleniem zawodowym.
 9. Serdecznie zapraszamy wszystkich PT. Katechetów do udziału w diecezjalnych konkursach katechetycznych: Konkurs plastyczny dla kl. I-III szkoły podstawowej – 08.05.2019; Konkurs dla kl. IV-VI szkoły podstawowej – 15.05.2019; Konkurs dla kl. VII-VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum – po egzaminie gimnazjalistów; Konkurs plastyczny dla szkół specjalnych – 20.03.2019; Olimpiada Teologii Katolickiej dla szkół średnich pt. „Święty Jacek – wór ewangelizacji” – 27.02.2019 (etap diecezjalny).
 10. W niedzielę 14 października 2018 r. będziemy obchodzić w Polsce XVII Dzień Papieski pod hasłem: „Promieniowanie Ojcostwa” Zachęcamy do włączenia się we wspólną modlitwę i do stałego zgłębiania nauczania św. Jana Pawła II.
 11. Wydział Katechetyczny przesłał do PT. Księży Proboszczów kwestionariusze sprawozdań wrześniowych na rok szkolny 2018/2019. Wypełniony kwestionariusz należy przekazać do Wydziału Katechetycznego Kurii /osobiście lub listownie/ do 30 września 2018 r.

 

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

 

 

 

 

Pobierz plik:

 

 

 

 

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin