A A A

"Biuletyn katechetyczny" nr 67-68 (173-174) styczeń - luty 2019

 

 

 

 


DUCH ŚWIĘTY CZYNI CHRZEŚCIJANINA NIE TYLKO DRUGIM CHRYSTUSEM, LECZ SAMYM CHRYSTUSEM

 

Program duszpastersko-katechetyczny na rok 2018/2019 pt.: „W mocy Bożego Ducha” wskazuje, że Duch Święty czyni chrześcijanina nie tylko drugim Chrystusem, lecz samym Chrystusem. Dzięki mocy Ducha Świętego wierzący mogą dążyć do poznania prawdy i świętości. Duch Święty napełnia wierzących swoją mocą i wspomaga w rozwoju w wierze. Uświęcające działanie Ducha Świętego nie tylko prowadzi do Chrystusa, ale również upodobnia do Chrystusa. Przemienia człowieka na Jego obraz tak, aby każdy chrześcijanin był nie tylko alter Christus, ale nawet ipse Christus, to znaczy mógł identyfikować się z Chrystusem. Przez Ducha Świętego Bóg Ojciec może ukształtować w człowieku obraz swego Syna. Ma to miejsce w czasie pierwszego udzielenia Ducha Świętego w chrzcie, który jest obmyciem odradzającym i odnawiającym w Du­chu Świętym (por. Tyt 3,5). Tak więc poprzez chrzest rodzi się nowy człowiek, który jest „nowym stworzeniem”. Oznacza to, że mimo istniejącej nadal skłonności człowieka do grzechu, potrafi on walczyć z różnymi przeciwnościami. Natomiast dzięki sakramentowi bierzmowaniu otrzymuje dary wspomagające w dążeniu do dojrzałości w wierze. Chrzest pozwala Chrystusowi żyć w nas, a nam żyć zjednoczeni z Nim. Upodobnić się do Chrystusa można przede wszystkim żyjąc na co dzień Jego nauką i wypełniając przykazania. Wszystkie wartości, jakimi powinien kierować się człowiek w swoim życiu opierają się na nauce zawartej w przykazaniu miłości. Duch Święty wspomaga wierzącego w wyzwalaniu się z grzechów oraz życiu według zamysłu Bożego. Wzorem wszelkiego postępowania jest Jezus Chrystus – Nauczyciel. Dzięki Chrystusowi człowiek odkrywa swoją nadprzyrodzoną godność oraz powołanie do życia z Bogiem w wieczności. Duch Święty wspomaga wierzącego w wyzwalaniu się z grzechów oraz życiu według zamysłu Bożego. Papież Franciszek wskazuje, że Duch Święty jest „tym, który porusza Kościół, jest tym, który działa w Kościele, w naszych sercach, jest tym, który czyni każdego chrześcijanina wyjątkową osobą (…) który pobudza, by iść naprzód, otwiera drzwi na oścież i posyła, aby dawać świadectwo o Jezusie” (Watykan, 9 maja 2016 r.). To Duch Święty prowadzi do Jezusa Chrystusa, który jest wzorem w wierze dla każdego człowieka. Zarówno pojedyncze osoby, jak i cała wspólnota wierzących, począwszy od rodziców i opiekunów, po katechetów i całą wspólnotę Kościoła, są odpowiedzialni za rozwój wiary wśród dzieci i młodzieży. Wszyscy powinni dołożyć szeregu starań, aby każdy wierzący mógł coraz bardziej upodabniać się do Chrystusa. Katecheci i duszpasterze powinni pamiętać, że katecheza nie sprowadza się do przekazywania wiedzy religijnej, ale przede wszystkim pomaga w pełnym rozwoju duchowości chrześcijańskiej. Potrzebne jest otwarcie się katechetów i wychowawców na działanie Ducha Świętego. Umocnieni mocą Ducha Bożego będą mogli właściwie wpływać na kształtowanie postaw religijnych wśród dzieci i młodzieży, a także innych dorosłych. Trzeba dołożyć wszelkich starań, aby każdy katechizowany mógł za św. Pawłem powiedzieć: „Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20).

 

Wskazania dla katechetów:
– Przypominać, że Duch Święty w sakramencie chrztu uświęca człowieka i prowadzi go do osobistej zażyłości z Chrystusem.
– Podkreślać, że Duch Święty pomaga w poznaniu nauki Bożej i upodobnianiu się do Chrystusa.
– W oparciu o słowa z Listu do Hebrajczyków Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13,8) wytłumaczyć, dlaczego człowiek, chcąc upodobnić się do Chrystusa, powinien charakteryzować się stałością w wierze.
– Podawać przykłady realizacji życia na wzór Chrystusa w codziennym życiu.
– Kształtować postawę otwartości na działanie Ducha Świętego przez osobisty rozwój duchowy.

 

 

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

 


 

 

 

W ramach przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania

 

 

 

WYKUCI W OGNIU… DUCHA ŚWIĘTEGO

 [Propozycja konferencji dla młodzieży Duch, który przemienia…]

 

 

Pewnie każdy z was widział kowala pracującego w kuźni, albo złotnika w swojej pracowni. Opisując pracę kowala w jednym zdaniu można powiedzieć, że z bryły żelaza za pomocą ognia i młota (a także innych narzędzi) formuje różne użyteczne przedmioty (np. podkowy, noże, okucia drzwi, świecznik). Przemienia coś niekształtnego, bezużytecznego w coś co przydatne, a przy tym często ładnie wykonane. Podobnie wygląda praca złotnika. Ten również operując ogniem i narzędziami z bryłki złota potrafi stworzyć coś pięknego i cennego. (Można pokazać zdjęcia: a) bryłka rudy żelaza i samorodek złota, b) kowal i złotnik przy pracy, c) produkty pracy kowala i złotnika. Cel: ukazać jak dokonuje się przekształcenie w tych materiałach). Przypominają się tu słowa proroka Micheasza: „…a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, […]. Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe.” (por. Mi 3,1-3). Tak jak ogień pozwala formować, kształtować metal, złoto lub srebro, tak też działa Duch Święty w człowieku. Jeśli człowiek podda się działaniu Ducha Świętego, pozwoli Mu się formować, to stanie się kimś lepszym, piękniejszym; staje się nowym człowiekiem. Potrzeba tylko pozwolić Duchowi Świętemu działać w naszym życiu.

Duch Święty ma moc przemieniającą. Przemienia przede wszystkim serce człowieka. Przypomniał o tym papież Franciszek podczas ubiegłorocznej Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Opisując sytuację Apostołów w Wieczerniku po Zmartwychwstaniu, papież mówił: „Jezus powiedział do swoich apostołów: «Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami» (Dz 1,8). I tak właśnie się dzieje: Uczniowie, wcześniej przestraszni, zaszyci za zamkniętymi drzwiami również po zmartwychwstaniu Mistrza, zostają przekształceni przez Ducha Świętego i, jak zapowiada Jezus w dzisiejszej Ewangelii, «dają o Nim świadectwo» (por. J 15,27). Z wahających, stają się odważnymi i wyruszając z Jerozolimy udają się aż po krańce świata. Lękliwi, gdy Jezus był wśród nich, bez Niego są odważni, ponieważ ich serca przemienił Duch Święty” (pp. Franciszek, Homilia z 20 maja 2018 r.).

Jak wygląda ta przemieniająca moc Ducha Świętego? Jak Duch Święty tworzy w nas nowego człowieka? Najpełniej widać to, gdy zestawi się siedem darów Ducha Świętego. Choć mówimy o nich jako „darach”, to nie należy ich traktować jak „prezentów”, które można zamknąć w szufladzie (razem z „Dzienniczkiem Bierzmowanego” i zaświadczeniem o przyjęciu sakramentu bierzmowania), ale są one wezwaniem do pracy nad sobą, do kierowania się nimi w życiu.

• Dar mądrości – to praktyczne zastosowanie zasad Bożego Prawa w codziennym życiu. Decyzje człowieka są wówczas podejmowane razem z Duchem Świętym, dlatego zawsze są mądre.

• Dar rozumu – uzdalnia człowieka do wchodzenia w głąb tajemnic objawienia, czyli pozwala poruszać się w Bożym świecie. Duch Święty pomaga w jego rozumieniu.

• Dar rady – to działanie Ducha Świętego w chwilach podejmowania przez człowieka trudnych decyzji, gdy dotyczą one zarówno jego, jak i innych ludzi.

• Dar męstwa – to działanie Ducha Świętego w naszym sercu wtedy, gdy trzeba pokonać trudności, ale też wówczas, gdy trzeba zmierzyć się z przeciwnikiem mocniejszym od nas.

• Dar umiejętności – to idealna współpraca z Duchem Świętym w pełnieniu woli Ojca Niebieskiego. W jej wyniku wszystko zamienia się w akt miłości Boga i człowieka.

• Dar pobożności – to modlitwa z Duchem Świętym, który stoi po naszej stronie i zwraca się do Ojca, zwłaszcza wówczas, gdy chcemy, ale nie umiemy się modlić.

• Dar bojaźni Bożej – to nieustanna troska Ducha Świętego, abyśmy uwolnieni z wszystkich lęków zabiegali o to, by nie utracić zaufania, jakim darzy nas Bóg. Tak rozumiana bojaźń jest jednym z elementów prawdziwej miłości.
(za: E. Staniek, Duch Święty działa).

Jako chrześcijanie – uczniowie Chrystusa – jesteśmy wezwani do dawania świadectwa, do przyznawania się przed innymi kim jesteśmy oraz do głoszenia Dobrej Nowiny. Czasem jednak podobni jesteśmy do zalęknionych Apostołów przed Zesłaniem Ducha Świętego. Dlatego też potrzeba otworzenia się na przemieniającą moc Ducha Świętego – „Ducha Ożywiciela” – który ma moc wyzwolić naszą duszę od strachu. To dzięki Jego mocy pokonujemy opory. To On pobudza do służby, do „zejścia z kanapy” i „wyjścia z wygodnego pokoju” do świata, który potrzebuje świadków Chrystusa.

Papież Franciszek podkreślając, że każdy człowiek potrzebuje prawdziwej przemiany dokonanej przez Ducha Świętego, powiedział: „Któż z nas jej nie potrzebuje? Zwłaszcza, gdy jesteśmy uziemieni, gdy nam trudno pod ciężarem życia, kiedy przygniatają nas nasze słabości, gdy trudno iść naprzód, a miłowanie zdaje się niemożliwe. Wtedy potrzebujemy silnego «środka na pobudzenie»: to On, moc Boga”.

Dla tych, którzy może boją się przemiany, albo jej nie chcą, bo podoba nam się to „wygodne”, bezkształtne życie, ciekawe słowa kieruje ks. Daniel Glibowski (duszpasterz grupy „Przyjaciele Bezdomnych”): „Zapragnij na nowo czerpać siły od Ducha Świętego. On chce odnowić Twoje życie, a może i diametralnie zmienić na lepsze. Zaufaj Mu. Nie lękaj się nowych wyzwań. Życie pełne Ducha jest niesamowitą przygodą. Może nie od razu zaczniesz mówić nieznanymi językami. Zacznij od języka miłości i jedności. To on jest kluczem do każdego ludzkiego serca”.

 

 

Módlmy się:

„Przyjdź, Duchu Święty!

Przyjdź do mojego serca, przemień je, napełnij swoimi darami

i uczyń ze mnie nowego człowieka”.

 

 

Ks. Stanisław Piekielnik

 

 


 

 

 

OGŁOSZENIA

 

 

 1. Dziękujemy PT. Księżom Prefektom, Siostrom zakonnym i Katechetom świeckim za podjęty trud organizacyjny Bożonarodzeniowych spotkań opłatkowych i jasełkowych.
 2. 19 stycznia br. imieniny obchodzi JE ks. Biskup Henryk Tomasik Ordynariusz diecezji radomskiej. Pamiętajmy w naszych modlitwach o czcigodnym Solenizancie. Zapraszamy na wspólną Eucharystię w tym dniu o godz. 18.00 do radomskiej Katedry.
 3. Program duszpastersko-katechetyczny na rok 2018/2019, którego hasłem są słowa: „W mocy Bożego Ducha”, mówi o obecności i działaniu Ducha Świętego w Kościele. Celem programu jest ukazanie Ducha Świętego, będącego źródłem życia w wierze dla pojedynczych osób oraz dla całej wspólnoty Kościoła. Dzięki natchnieniom i mocy Ducha Świętego wierzący mogą dążyć do poznania prawdy i zdobycia świętości. Program wskazuje się, że Duch Święty czyni chrześcijanina nie tylko drugim Chrystusem, lecz samym Chrystusem. Obecne spotkania formacyjne dla katechetów w styczniu br. poświęcone są tej tematyce.
 4. Środą Popielcową 6 marca 2019 r. rozpoczniemy Wielki Post. Szkolne rekolekcje wielkopostne 2019 w Radomiu: – szkoły podstawowe + kl. III gimnazjum 6 -8 marca 2019 r. (od Środy Popielcowej); szkoły średnie 27-29 marca 2019 r. (po III niedz. Wielkiego Postu). Natomiast w całej diecezji – szkoły średnie 27-29 marca 2019 r. (po III niedz. Wielkiego Postu). Rekolekcje dla dzieci i młodzieży odbywają się w trzy kolejne dni pracy szkoły (od poniedziałku do piątku, tak więc nie łączymy np. piątku z poniedziałkiem i wtorkiem). W związku z ich organizacją ksiądz proboszcz dostarcza przynajmniej na miesiąc przed ich rozpoczęciem informację do dyrekcji szkoły (zaświadczenie odebrane z Wydziału Katechetycznego). Proponujemy, aby tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla młodzieży były pod tytułem: „W mocy Bożego Ducha”, ale nawiązywały do hasła ŚDM 2019: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego” (Łk 1,38).
 5. Wielkopostny dzień skupienia dla katechetów świeckich pt. „W mocy Bożego Ducha” odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu – 24 marca 2019 r. (tj. w trzecią Niedzielę Wielkiego Postu) – rozpoczęcie o godz. 10.00.
 6. Przygotowanie dzieci i młodzieży do sakramentów, szczególnie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w klasie III szkoły podstawowej oraz sakramentu Bierzmowania w klasie VIII szkoły podstawowej i w klasie III gimnazjum wymaga prowadzenia systematycznych spotkań w parafii. Taki obowiązek włączenia się w parafialne przygotowanie spoczywa na wszystkich katechizujących.
 7. Dziękujemy za udział i przypominamy wszystkim katechetom o tzw. „katechezach otwartych” w ramach dekanatów, w których powinni uczestniczyć katechizujący z danego dekanatu: księża, siostry zakonne i katecheci świeccy. Informujemy o nich księdza proboszcza i odpowiedzialnego za dany rejon księdza wizytatora.
 8. Przypominamy terminy konkursów organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej w roku 2018/2019:
  – Konkurs plastyczny dla kl. I-III szkoły podstawowej – 08.05.2019;
  – Konkurs dla kl. IV-VI szkoły podstawowej – 15.05.2019;
  – Konkurs dla kl. VII-VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum – po egzaminie gimnazjalistów;
  – Konkurs plastyczny dla szkół specjalnych – 20.03.2019;
  – Olimpiada Teologii Katolickiej dla szkół średnich pt. „Święty Jacek – wór ewangelizacji” – 27.02.2019 (etap diecezjalny).
 9. Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy została zaplanowana na 10 kwietnia 2019 r. (środa).
 10. Przed nami czas ferii, czyli odpoczynku zimowego. Na ile jest to możliwe, zadbajmy również o jak najlepsze wykorzystanie tego czasu przez dzieci i młodzież. Każda inicjatywa jest tu mile widziana, a czasami wystarczy trochę dobrej woli, by w szkole czy parafii zorganizować spotkania, konkursy czy rozgrywki dla dzieci.

 

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

 

 

 

 

Pobierz plik:

 

 

 

 

 

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin