A A A

"Biuletyn katechetyczny" nr 69-70 (175-176) marzec - kwiecień 2019

 

 

 

 


DUCH ŚWIĘTY UZDALNIA DO ŚWIADECTWA I APOSTOLSTWA

 

Program duszpastersko-katechetyczny na rok 2018/2019 wskazuje, że wiara chrześcijańska zobowiązuje do zaangażowania się w życie wspólnoty Kościoła i kształtowania jej „w mocy Bożego Ducha” oraz świadczenia o Bogu słowem i czynem. Duch Święty towarzyszy nam od chwili chrztu świętego, a w sposób szczególny wylewa na nas swoje dary w sakramencie bierzmowania. Bierzmowany jest zobowiązany do misji, do bycia misjonarzem, który przyjmuje od Chrystusa wezwanie do dawania chrześcijańskiego świadectwa. Dzięki pieczęci Ducha, otrzymywanej w sakramencie bierzmowania, chrześcijanin osiąga pełnię swej tożsamości i staje się świadomy swego posłannictwa w Kościele i świecie. W sakramencie chrztu świętego Duch Święty czyni nas dziećmi Bożymi i pomaga nam wzrastać ku świętości, zaś przez sakrament bierzmowania umacnia nas do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad. Apostolstwo i świadectwo mają podstawę sakramentalną w łasce chrztu świętego i bierzmowania. Obowiązek głoszenia nauki Chrystusowej zobowiązuje ochrzczonych do formacji. Stąd tak wielka troska Kościoła o katechizację dzieci, młodzieży i dorosłych.  Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje, że „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem uczynkiem oraz do jej bronienia” (KKK 1285). Dawanie świadectwa i podejmowanie działań apostolskich domaga się od chrześcijanina żywej wiary. Sakrament bierzmowania dzięki darowi Ducha Świętego ożywia i pogłębia wiarę, uzdalniając człowieka do dawania świadectwa i do podjęcia działań apostolskich w Kościele i w świecie. Poprzez ten sakrament Duch Święty dokonuje dzieła uświęcenia chrześcijanina. Kształtuje człowieka na wzór Chrystusa, aby na Jego wzór myśleć, chcieć i działać. By to było możliwe, chrześcijanin powinien słuchać Ducha Świętego oraz pozwolić się Mu prowadzić. Rozwój chrześcijańskiego życia nie jest możliwy bez obecności i działania Ducha Bożego. Duch Święty uzdalnia bierzmowanego do dawania świadectwa Ewangelii. Wszyscy wyznawcy Chrystusa są obowiązani słowem i przykładem życia dawać świadectwo o Chrystusie. Powinni być misjonarzami prawdy Bożej w swej rodzinie i w różnych środowiskach społecznych (por. DM 19).

Duch Święty otrzymany w sakramencie bierzmowania staje się źródłem zobowiązań moralnych, które rozciągają się na całe życie chrześcijan. Zobowiązania te dotyczą przede wszystkim szerzenia wiary i bronienia jej słowem i uczynkiem. W tym celu otrzymują specjalną moc Ducha Świętego. Jak podkreśla Ojciec Święty Jan Paweł II, „Świadectwo życia chrześcijańskiego jest pierwszą i niezastąpioną formą misji. Chrystus, którego misję przedłużamy w czasie, jest «świadkiem» w pełnym tego słowa znaczeniu (Ap 1,5; 3,14) i wzorem chrześcijańskiego świadectwa. Duch Święty towarzyszy drodze Kościoła i włącza go w świadectwo, które On sam daje Chrystusowi (J 15,26n). Pierwszą formą świadectwa jest samo życie głosiciela Ewangelii i całej wspólnoty chrześcijańskiej, która pokazuje nowy sposób postępowania” (RM 42). Duch Święty udziela mocy uczestniczenia w prawdziwie kapłańskim, prorockim i królewskim życiu Kościoła. Z wyznawaniem wiary na zewnątrz łączy się wyraźny obowiązek apostolstwa wiary, które dotyczy dwóch wymiarów: apostolstwa słowa i apostolstwa życia. Ich fundamentem jest osobiste świadectwo wiary. Głoszenie Ewangelii przyczynia się do tego, że ludzie przybliżają się do Boga i Go bardziej kochają. W ten sposób Duch Święty włącza ich w misję Kościoła i uzdalnia do apostolstwa wiary. Sakramentalny charakter bierzmowania jeszcze bardziej jednoczy człowieka z Chrystusem i z Kościołem. Konsekwencją tej jedności jest bardziej czynne i świadome zaangażowanie w liturgię Kościoła. Bierzmowany zostaje jeszcze mocnej zaproszony do włączenia się w realizację kapłaństwa wspólnego Jezusa Chrystusa. W sposób najdoskonalszy może to czynić przez czynne i zaangażowane uczestnictwo w Eucharystii. Duch Święty daje moc i potrzebne dary potrzebne do świadectwa wiary i apostolstwa w codziennym życiu. Na mocy przyjętego chrztu i bierzmowania wszyscy są wezwani przez Boga do działalności apostolskiej.

 

 

Wskazania dla katechetów:
– Przypominać teksty Pisma Świętego mówiące o nakazie głoszenia Słowa Bożego wszystkim ludziom.
– Ukazać, że wszyscy są zobowiązani do świadczenia o Bogu w swoim życiu i głoszenia Jego Ewangelii.
– Podać przykłady realizacji nakazu misyjnego Chrystusa w codziennym życiu.
– Ukazać Ducha Świętego jako Tego, który uzdalnia do świadectwa i apostolstwa.
– Wychowywać do odpowiedzialności za wiarę obecnych i przyszłych pokoleń.
– Omówić znaczenie świadectwa dawanego Chrystusowi słowem i czynem.
– Pomagać w realizacji postawy świadka i apostoła w życiu osobistym, wspólnoty szkolnej i parafialnej.

 

 

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

 


 

 

 

W ramach przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania

 

 

 

WYKUCI W OGNIU… DUCHA ŚWIĘTEGO

 [Propozycja konferencji dla młodzieży Duch, który oczyszcza…]

 

 

Wykuci w ogniu… Ducha Świętego

(opr. ks. dr Stanisław Piekielnik)

Materiały do konferencji nr 3 – Duch, który oczyszcza…

 

„«Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął!» (Łk 12,49). Ogień, o którym mówi Jezus, jest ogniem Ducha Świętego, obecności żywej i działającej w nas od dnia naszego chrztu. Jest on, ogień, siłą twórczą, która oczyszcza i odnawia, wypala wszelką ludzką nędzę, wszelki egoizm, wszelki grzech, przemienia nas od wewnątrz, odradza nas i czyni zdolnymi do miłowania. Jezus pragnie, aby Duch Święty zapłonął w naszych sercach jak ogień, bo tylko począwszy od serca – zwróćcie na to uwagę: tylko począwszy od serca – pożar miłości może się rozszerzać i sprawiać rozwój królestwa Bożego”. (Papież Franciszek, Anioł Pański, 14.08.2016)

 

Pieśń: „Duchu ogniu, Duchu żarze…”, „Tak mnie skrusz…”

 

W czasie Wielkiego Postu przygotowujemy się do przeżycia najważniejszego święta: pamiątki Zmartwychwstania Pańskiego. Czynimy to poprzez modlitwę (odprawiając m.in. Drogę Krzyżową czy „Gorzkie żale”), post i jałmużnę. Podejmujemy również zadania związane z pokutą i nawróceniem, do których wzywa nas Jezus Chrystus szczególnie poprzez sakrament pojednania.

(Przyda się jakiś zardzewiały lub pokryty patyną przedmiot) Czasem nasze życie wygląda właśnie tak. Kiedyś ten przedmiot był wspaniały, piękny, dobry, użyteczny, a teraz – na pierwszy rzut oka – nadaje się tylko do wyrzucenia… Chyba, że ktoś znajdzie sposób na jego odnowienie… może jakiś preparat, chęć zainwestowania trochę czasu i energii, i w wielu przypadkach można przywrócić pierwotny wygląd.

Tak też bywa z naszym życiem. Jesteśmy wykuci na wzór i podobieństwo Boga Ojca, ukształtowani i zahartowani, ale często dopada nas rdza grzechu, który niszczy w nas to co piękne i dobre. To on napełnia nasze serce smutkiem, wydaje się czasem, że jesteśmy bezużyteczni. Tracimy czasem radość życia. Aby to zmienić, konieczne jest skorzystanie z pomocy Kogoś większego i mocniejszego od nas. Tym kto może przywrócić nam pierwotny blask jest Jezus Chrystus – nasz Przyjaciel, Brat, jedynie On może nam pomóc. On ma „środek odrdzewiający” – jest nim sakrament pokuty i pojednania. Trzeba jedynie stanąć przed Nim w całej prawdzie o sobie i z żalem wyznać swoje grzechy. Warto też pamiętać o tym, że im głębiej sięga rdza grzechów tym więcej potrzeba pracy i bardziej potrzeba Bożego Miłosierdzia.

 

Czytanie: 1J 1,5-10; 2,1-2

 

Pan Bóg dając nam życie obdarzył nas różnymi darami. Pośród nich szczególne miejsce ma wolna wola. To my decydujemy, którą drogą pójść. Czasem jednak wybieramy źle; ulegamy pokusom i popełniamy grzech. Zamiast drogi, którą wskazuje Bóg np. w przykazaniach, wybieramy drogę na manowce i błądzimy. Niestety, grzech wpisany jest w nasze życie i nikt z nas nie może powiedzieć, że jest bez grzechu. Tak też uczy nas św. Jan Apostoł: „Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu to samych siebie oszukujemy” (1J 1,8).

Największym nieszczęściem człowieka jest grzech. To on sprawia, że rdzewiejemy i trzeba coś z tym zrobić. Tylko, że sami nie poradzimy sobie. Św. Jan przypomina nam jakie jest wyjście z tego nieszczęścia: „Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego” (1J 2,1b). Sakrament pokuty to wyciągnięta ręka Pana Jezusa, by odrdzewić, uzdrowić nasze serca, by w miejsce grzechu napełniło się radością i pokojem. Byśmy na powrót rozbłysnęli blaskiem łaski uświęcającej.

Miłość Boża jest wielka i pozwala nam powracać to pierwotnej przyjaźni z Bogiem, do pierwotnego blasku. Bóg nam przebacza i uczy nas przebaczać.

 

Pieśń: „Nic bój się, nie lękaj się…”

 

W czasie konferencji wielkopostnej można z kandydatami do bierzmowania przeprowadzić pokutną celebrację liturgiczną z rachunkiem sumienia. Rachunek sumienia można przeprowadzić w oparciu o trzy punkty:

 1. Bóg w swoim Synu umiłował mnie do końca. Zawsze jest wierny przyjaźni ze mną. Jak wygląda moja relacja z Bogiem? (Jak troszczę się ze swej strony o rozwój tej przyjaźni? Jak cenię sobie spotkania z Bogiem w osobistej modlitwie, w słowie Bożym, w Eucharystii? Czy proszę o światło Ducha Świętego w swoich codziennych wyborach? Jak troszczę się o rozwój i pogłębianie wiary? Czy nie wstydzę się wyznawanej wiary?)
 2. Rozwój dokonuje się we wspólnocie (rodzina, szkoła, parafia, grupa rówieśnicza). Jaki jest mój wkład w życie rodziny? (Czy swoim zachowaniem, słowem sprawiałem przykrość rodzicom, bliskim, nauczycielom, koleżankom i kolegom? Jaka jest moja postawa w chwilach nieporozumień? Czy potrafię wybaczyć doznane przykrości, bądź prosić o wybaczenie, kiedy zawinię? Jak szanuję cudzą własność? Czy staram się dobre imię innych? obmowa, oszczerstwo, hejt)
 3. Każdy z nas od momentu chrztu świętego jest świątynią Ducha Świętego. Jak szanuję własne życie? (Jak troszczę się o zachowanie czystości myśli, pragnień i czynów? Czy proszę Boga o mądrość codziennych wyborów? Czy słowami lub zachowaniem nie prowokuję innych do grzechu? I Czy swoim słowem lub postawą nie niszczę godności innych? Jaka jest moja troska o zdrowie swoje i tych, których spotykam?

 

Modlitwa do Ducha Świętego przed spowiedzią:

Duchu Święty, przyjdź, oświeć mnie i uświęć. Pomóż mi przypomnieć sobie wszystkie grzechy, popełnione zło i zaniedbane dobro. Pragnę to wszystko wyznać Tobie w czasie spowiedzi, abyś mi przebaczył i abyś mnie uzdrowił. Amen.

 

 

Ks. Stanisław Piekielnik

 

 


 

 

 

OGŁOSZENIA

 

 

 1. Środą Popielcową 6 marca 2019 r. rozpoczniemy Wielki Post.
  Szkolne rekolekcje wielkopostne 2019 w Radomiu:
  – szkoły podstawowe + kl. III gimnazjum – 6-8 marca 2019 (od Środy Popielcowej);
  – szkoły średnie – 27-29 marca 2019 (po III niedz. Wielkiego Postu).
  Natomiast w całej diecezji – szkoły średnie – 27-29 marca 2019 (po III niedz. Wielkiego Postu).
  Rekolekcje dla dzieci i młodzieży odbywają się w trzy kolejne dni pracy szkoły (od poniedziałku do piątku, tak więc nie łączymy np. piątku z poniedziałkiem i wtorkiem). W związku z ich organizacją ksiądz proboszcz dostarcza przynajmniej na miesiąc przed ich rozpoczęciem informację do dyrekcji szkoły. Proponujemy, aby tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży nawiązywały do tematu roku duszpastersko-katechetycznego: W mocy Bożego Ducha i hasła Światowych Dni Młodzieży: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego! (Łk 1,38).
 2. Prosimy wszystkim PT. Katechetów duchownych i świeckim o przygotowanie uczniów do szkolnych rekolekcji wielkopostnych. Po ich zakończeniu należy zastanowić się i wydobyć wnioski, jak zaangażować uczniów do pełnego i czynnego udziału w przyszłorocznych rekolekcjach. Do parafii zostaną przekazane formularze sprawozdań ze szkolnych rekolekcji wielkopostnych dla dzieci i młodzieży. Prosimy o ich wypełnienie i odesłanie do Wydziału Katechetycznego.
 3. Wielkopostny dzień skupienia dla katechetów świeckich odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, 24 marca 2019 r. (tj. w trzecią Niedzielę Wielkiego Postu) – rozpoczęcie o godz. 10.00. Dzień skupienia poprowadzi ks. kan. dr Michał Borda – dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
 4. Dziękujemy za udział i przypominamy wszystkim katechetom o tzw. „katechezach otwartych” w ramach dekanatów, w których powinni uczestniczyć katechizujący z danego dekanatu: księża, siostry zakonne i katecheci świeccy. Informujemy o nich księdza proboszcza i odpowiedzialnego za dany rejon księdza wizytatora.
 5. Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy została zaplanowana na 10 kwietnia 2019 r. (środa) pod hasłem: „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”. Oto program:
  10.00 – „Niech mi się stanie według słowa twego” – Konferencja dla wszystkich – ks. Mariusz Wilk i Duszpasterstwo Akademickie Diecezji Radomskiej – Bazylika Jasnogórska
  10.45 – Przygotowanie do Mszy świętej (śpiew, próba asysty) – Bazylika Jasnogórska
  11.00 – Msza święta pod przewodnictwem Biskupa Henryka Tomasika – Bazylika Jasnogórska (do dyspozycji również Kaplica Cudownego Obrazu Matki Bożej)
  12.00 – Przerwa obiadowa (posiłek we własnym zakresie)
  13.30 – Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich
  14.30 – „Tobie, Maryjo zawierzamy…” – nabożeństwo zawierzenia Matce Bożej, poświęcenie dewocjonaliów i błogosławieństwo – Kaplica Cudownego Obrazu.
  Katecheci są odpowiedzialni za duchowe przygotowanie młodzieży do pielgrzymki (zachęta do spowiedzi w swoich parafiach, przekazanie uwag porządkowych).
  Organizacja wyjazdu i opieka nad młodzieżą podczas pielgrzymki spoczywa na katechetach, nauczycielach i wychowawcach ze szkoły.
 6. Przypominamy terminy konkursów organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej w roku 2018/2019: Konkurs plastyczny dla kl. I-III szkoły podstawowej – 08.05.2019; Konkurs dla kl. IV-VI szkoły podstawowej – 15.05.2019; Konkurs dla kl. VII-VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum – po egzaminie gimnazjalistów; Konkurs plastyczny dla szkół specjalnych – 20.03.2019; Olimpiada Teologii Katolickiej dla szkół średnich pt. „Święty Jacek – wzór ewangelizacji” – 27.02.2019 (etap diecezjalny).
 7. Podręczniki do katechizacji szkolnej na rok szkolny 2019/2020 nie ulegają zmianom.
 8. Na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej są zamieszczone informacje o pomocach do katechezy. W wydawnictwie w Sandomierzu oraz księgarni św. Kazimierza w Radomiu są dostępne PLANSZE KATECHETYCZNE I LITURGICZNE, które powinny służyć w katechezie na wszystkich etapach edukacyjnych.
 9. Zachęcamy PT. Katechetów o zapoznanie się z linkiem na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego: Centrum edukacji katechetycznej – pomoce i podręczniki. Warto korzystać z informacji o ciekawych propozycjach dla katechezy. Interesujące są nagrania muzyczne pieśni i piosenek religijnych oraz pomoce multimedialne do katechezy na poziomie szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej.
 10. Wydział Katechetyczny przekaże do parafii kwestionariusze Planu pracy katechetycznej na rok szkolny 2019/2020. PT. Księży Proboszczów prosimy o kontakt z dyrekcją szkoły, katechetami i jak najszybsze wypełnienie kwestionariusza oraz przekazanie do Wydziału Katechetycznego. Wszelkie zmiany personalne i godzinowe powinny być uzgadniane z Wydziałem Katechetycznym.
 11. Prosimy PT. Księży nauczających i katechetów świeckich o uzupełnienie dokumentacji w Wydziale Katechetycznym, tj. Karty personalnej – wykształcenia, ukończonych studiów podyplomowych czy zdobytych dodatkowych kwalifikacji. Kserokopie dokumentów, np. dokument potwierdzający kolejny stopień awansu zawodowego, można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście.

 

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

 

 

 

 

Pobierz plik:

 

 

 

 

 

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin