A A A

"Biuletyn katechetyczny" nr 71-72 (177-178) maj - czerwiec 2019

 

 

 

 


UŚWIĘCAJĄCE DZIAŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

 

Program duszpastersko-katechetyczny na rok 2018/2019, pt. W mocy Bożego Ducha, mówi o obecności i działaniu Ducha Świętego w Kościele ale również we wspólnocie wierzących i życiu osobistym każdego ucznia Chrystusa Pana. Duch Święty poprzez sakramenty, napełnia wierzących swoją mocą i wspomaga w rozwoju w wierze. Duch, jako źródło i zasada nowego życia, pomaga, aby wierzący mogli dać „ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz (...) rozumnej służby Bożej” (Rz 12,1). Duch Boży, który stanowi centrum osobowego i duchowego życia człowieka oddziałuje na niego, co uwidacznia się chociażby w pobudzaniu do dobrego, oświecaniu i nauczaniu, czy też uzdalnianiu do rozeznawania woli Boga. Zatem aktywność Ducha Bożego wobec człowieka ma charakter formacyjny, wychowawczy oraz oczyszczający, gdyż jej istotnym celem jest przemiana ludzkiego wnętrza. To właśnie działanie Ducha Bożego, mówiące o obecności samego Boga pośród swoich stworzeń sprawia, że człowiek jest świadom Boga, że może doświadczać Go w swoim życiu. Duch przygoto­wuje człowieka i oczyszcza go swoimi darami, by mógł czło­wiek zjednoczyć się z Bogiem. Aby Duch Święty mógł przeprowadzić do końca swoje dzieło, dusza musi być tego godna, to znaczy wolna od grzechu i otwarta na przyjęcie daru miłości. Duch Święty napełnia wierzących swoją mocą i wspomaga w rozwoju w wierze. Dzięki mocy Ducha Świętego możemy przynosić owoce w naszym życiu. Po owocach, jakie wydajemy, świat ma poznać do kogo należymy. „Dobre drzewo wydaje dobre owoce” (Mt 7,17a). Duch Święty sprawia, że jesteśmy zdolni być świadkami Boga. Uświęcające działanie Ducha Świętego nie tylko prowadzi do Chrystusa, ale również upodobnia do Chrystusa. Przemienia człowieka na Jego obraz tak, „aby każdy chrześcijanin był nie tylko alter Christus, ale nawet ipse Christus, to znaczy mógł identyfikować się z Chrystusem”[1]. Św. Paweł wskazuje, iż to Duch Święty sprawia, że wierzący może „przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwość i świętość” (Ef 4,23). Duch Święty wspomaga człowieka w procesie przemiany grzesznego człowieka „na wzór obrazu Syna Bożego” (Rz 8,29).

Duch Boży uzdalnia człowieka do prowadzenia moralnego życia. Działanie Ducha Bożego zmierza bowiem do uświęcenia człowieka, co jest możliwe dzięki temu, że ten duchowy dar Boga to właśnie Boży „duch świętości”, Boży „duch święty”. Dzięki Duchowi Bożemu człowiek może postępować etycznie. Bóg, będący źródłem wszelkiej świętości, jako jedyny może uzdolnić człowieka do życia religijnego i moralnego, a skruszonego grzesznika obdarzyć mocą uświęcającą. We wnętrzu człowieka wołającego do Boga o ratunek jest zatem obecna „moc życiowa”, która prowadzi go do świętości, a jest nią sam „duch świętości”. Poprzez chrzest rodzi się nowy człowiek, który jest „nowym stworzeniem”. Oznacza to, że mimo istniejącej nadal skłonności człowieka do grzechu, potrafi on walczyć z różnymi przeciwnościami. Natomiast dzięki sakramentowi bierzmowaniu otrzymuje dary wspomagające w dążeniu do dojrzałości w wierze. Św. Paweł poucza każdego ochrzczonego: „Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne; do niego zostałeś powołany” (1Tm 6,12). Wszystkie wartości, jakimi powinien kierować się człowiek w swoim życiu opierają się na nauce zawartej w przykazaniu miłości. Duch Święty wspomaga wierzącego w wyzwalaniu się z grzechów oraz życiu według zamysłu Bożego. Drogą prowadzącą do realizowania ideału bycia osobą jest odkrycie prawdy o sobie i własnym powołaniu. To dzięki obecności Ducha Świętego nauka Boża dociera do każdego człowieka. W ten sposób realizuje się Boży plan doprowadzania człowieka do prawdy i pełni człowieczeństwa na ziemi oraz życia wiecznego w niebie. Celem działania Ducha Świętego jest nieustanne doskonalenie człowieka oraz całej wspólnoty wierzących zgromadzonych w Kościele. Duch Boży jest „mocą uświęcającą” (Ps 51,13), która domaga się świętości człowieka, gdyż sam jest święty (por. Iz 63,10). Dzięki mocy, jaką jest Duch Boży człowiek otrzymuje fundamenty pozwalające prowadzić mu życie etyczne, moralne i religijne. To Duch Boży jest darem uzdalniającym człowieka do życia w świętości. Tak więc wewnętrzna czy moralna przemiana człowieka dokonuje się dzięki uświęcającemu działaniu Ducha Bożego, który dokonuje obmycia ludzkiego wnętrza, tj. ludzkiego myślenia, mówienia i postępowania. W człowieku obdarowanym „nowym sercem” i „nowym Duchem” dokonuje się moralne odrodzenie, które owocuje prawdziwą świętością w ludzkim życiu, a więc szczerym, bliższym niż dotychczas, przylgnięciem do Boga. Działanie Ducha Bożego tak dogłębnie przemieni wnętrze człowieka, że jego serce nauczy się uległości wobec Boga, co znajdzie wyraz w świadomym podążaniu drogą Bożych przykazań.

Duch Święty prowadzi do Jezusa Chrystusa, który jest wzorem w wierze dla każdego człowieka. Pogłębianiu tej więzi z Jezusem Chrystusem pomaga katecheza dzieci, młodzieży i dorosłych. Ostatecznym celem katechezy jest „doprowadzić kogoś nie tylko do spotkania z Jezusem Chrystusem, ale do zjednoczenia, a nawet głębokiej z Nim zażyłości” (Catechesi tradendae, 5). Kształtowania postawy na wzór Chrystusa dokonuje Duch Święty także poprzez kierownictwo duchowe, modlitwę indywidualną czy wspólnotową podczas spotkań liturgicznych. Wszyscy powinni dołożyć szeregu starań, aby każdy wierzący mógł coraz bardziej upodabniać się do Chrystusa. Potrzebne jest otwarcie się katechetów i wychowawców na działanie Ducha Świętego. Apostoł Paweł w Liście do Efezjan zachęca człowieka wierzącego do zdecydowanego przeciwstawiania się grzechowi, ponieważ wtedy jest on prawdziwym naśladowcą Boga. Dzięki otwarciu się na świętość Boga wierzący otrzymuje siłę i motywację do walki z wszelkimi przejawami zła w swoim życiu. Ponieważ w życiu człowieka możliwa jest sytuacja odwrotna, czyli uległość wobec zła, dlatego też św. Paweł apeluje, by nie zasmucać taką postawą Bożego Ducha Świętego, który troszczy się o zbawienie wierzącego: „Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, w którym zostaliście opieczętowani na dzień zbawienia” (Ef 4,30). Duch Święty „przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8,26). Umocnieni mocą Ducha Bożego katecheci i wychowawcy będą mogli właściwie wpływać na kształtowanie postaw religijnych wśród dzieci i młodzieży, a także innych dorosłych. Będą pragnęli świętości wewnętrznej, by móc służyć Bogu w pobożności i sprawiedliwości, a więc z czystym sercem, co może urzeczywistnić się jedynie dzięki uświęcającemu działaniu Ducha Bożego. Trzeba dołożyć wszelkich starań, aby każdy katechizowany mógł za św. Pawłem powiedzieć: „Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20).

 

Wskazania dla katechetów:
– Podkreślać, że Duch Święty pomaga w wypełnianiu nauki Bożej i upodobnianiu się do Chrystusa.
– Ukazać teksty Pisma Świętego przedstawiające główne myśli nauki Chrystusowej.
– Przypominać, że przykazanie miłości Boga i bliźniego powinno być fundamentem życia chrześcijańskiego.
– W oparciu o słowa z Listu do Hebrajczyków „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13,8) wytłumaczyć, dlaczego człowiek, chcąc upodobnić się do Chrystusa, powinien charakteryzować się stałością w wierze.
– Podawać przykłady realizacji życia na wzór Chrystusa (lub życia w Chrystusie) w codziennym życiu w rodzinie czy szkole.
– Wychowywać do dotrzymywania obietnic i dążenia do wyznaczonych celów.
– Kształtować postawę otwartości na działanie Ducha Świętego poprzez pełnienie woli rodziców i wychowawców oraz kierownictwo duchowe.

 

 

Ks. Stanisław Łabendowicz[1] Bp H. Tomasik, Program duszpastersko-katechetyczny diecezji radomskiej na rok szkolny 2018/2019 pt. „W mocy Bożego Ducha”, „Zeszyty Formacji Katechetów” (2019) nr 1 (73), s. 10.

 

 

  

 

 

OGŁOSZENIA

 

 

 1. W związku z tym, że w najbliższym czasie około 250 katechetów szkolnych z naszej diecezji przejdzie na emeryturę, istnieje konieczność przygotowania osób świeckich i zakonnych do pracy w katechezie szkolnej. Proponujemy 5-letnie magisterskie studia teologiczno-katechetyczne i 3-semestralne podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym w Instytucie Teologicznym w Radomiu pod patronatem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Dokumenty można składać od 20 maja do 20 września 2019 roku w sekretariacie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej (26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1). Prosimy PT. Księży Proboszczów o zgłaszanie osób świeckich i zakonnych, które są zainteresowane podjęciem studiów teologiczno-katechetycznych celem uzyskania kwalifikacji do nauczania religii w szkole.
  Ukończenie studiów teologiczno-katechetycznych w zależności od ich rodzaju umożliwia:
  – uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych (studia podyplomowe) oraz szkołach średnich (studia magisterskie);
  – uzupełnienie przygotowania pedagogicznego i katechetycznego dla absolwentów teologii (np. brakujących przedmiotów katechetycznych oraz praktyk);
  – pogłębienie wiedzy teologicznej (dla osób, które nie są zainteresowane uczeniem religii w szkołach).
 2. Dziękujemy PT. Katechetom: Księżom, Siostrom zakonnym i Katechetom świeckim za zaangażowanie w całoroczną posługę katechetyczną w szkole i parafii. Dziękujemy za udział w organizowanych przez Wydział Katechetyczny konkursach plastycznych i wiedzy religijnej na wszystkich etapach edukacyjnych. Wyrażam podziękowanie za całoroczną pracę Wydziałowi Katechetycznemu: s. Julii Kalarus (sekretariat), Metodyczkom: p. Ewie Majcher i p. Jolancie Strojek, Księżom Wizytatorom: ks. Dariuszowi Frydrychowi, ks. Andrzejowi Gozdurowi, ks. Sławomirowi Molendowskiemu, ks. Stanisławowi Piekielnikowi i ks. Wojciechowi Wojtyle za ich ofiarną i profesjonalną posługę.
 3. Pragnę wyrazić podziękowanie wszystkim rejonowym i dekanalnym metodykom ds. katechezy za organizację spotkań formacyjnych w rejonie i przygotowanie oraz omówienie tzw. lekcji otwartych w dekanatach. Dziękuję wszystkim PT. Katechetom za udział w tzw. katechezach otwartych w ramach dekanatów, w których powinni uczestniczyć katechizujący z danego dekanatu: księża, siostry zakonne i katecheci świeccy.
 4. Bardzo serdecznie dziękuję p. Justynie Adamczyk oraz osobom zaangażowanym w całoroczną troskę i poświęcenie dla diecezjalnej wspólnoty katechetów.
 5. Zakończyliśmy planowanie pracy na rok szkolny 2019/2020. Prosimy o dołożenie wszelkich starań, aby nie powodować konfliktów i nieporozumień z dyrekcjami szkół, które są zobowiązane do przedstawienia planów pracy na następny rok szkolny w Wydziałach Edukacji. Wszelkie zmiany personalne i godzinowe po nominacjach księży neoprezbiterów i zmianach księży wikariuszy powinny być uzgadniane z Wydziałem Katechetycznym i księżmi wizytatorami.
 6. Przypominam, że w czerwcu odbędą się ostatnie dwie tury rekolekcji dla katechetów świeckich: 7-9 czerwca 2019 r. w Ośrodku Emaus-Turno k. Białobrzegów Radomskich i 14-16 czerwca 2019 r. w Kałkowie/Eremy. Katecheci świeccy mają obowiązek każdego roku uczestniczyć w rekolekcjach zamkniętych.
 7. Wszyscy katecheci otrzymali Karty personalne, zgodne z wymaganiami RODO do wypełnienia i przekazania do Wydziału Katechetycznego. Prosimy PT. Katechetów o uzupełnienie dokumentacji w Wydziale Katechetycznym. Dotyczy to: Karty personalnej, wykształcenia, studiów podyplomowych czy zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Kserokopie dokumentów, np. dokument potwierdzający kolejny stopień awansu zawodowego, można przesłać pocztą lub osobiście. Każdy może zobaczyć, jakich dokumentów brakuje w jego teczce personalnej.
 8. Od 7 sierpnia 2019 r. wydawane będą misje kanoniczne do nauczania religii katechizującym, którzy z różnych racji nie mają misji stałej. Misję do nauczania religii odbiera katechizującym ksiądz proboszcz parafii, na terenie której znajduje się szkoła. Misję może odebrać również osobiście katecheta, przedstawiając pisemną prośbę księdza proboszcza.
 9. Zachęcamy do odwiedzin Wydziału Katechetycznego, celem odebrania właściwych zaświadczeń, dostarczenia zaległych dokumentów i uregulowania należności za „Zeszyty Formacji Katechetów”.
 10. Przekazujemy PT. Katechetom numery podręczników do nauki religii obowiązujące w diecezji radomskiej, są one podane również na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego: www.katecheza.radom.opoka.net.pl. Proszę PT. Katechetów, aby zapoznać się z linkiem na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego: Centrum edukacji katechetycznej. Warto korzystać z informacji o podręcznikach i pomocy dydaktycznych. Na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego są zamieszczone informacje o pomocach do katechezy. W wydawnictwie w Sandomierzu oraz księgarni św. Kazimierza w Radomiu są dostępne NOWE PLANSZE KATECHETYCZNE I LITURGICZNE oraz PŁYTY CD z pieśniami i piosenkami religijnymi w wersji karaoke, które mogą służyć w katechezie na wszystkich etapach edukacyjnych.
 11. Zgodnie z Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, w roku szkolnym 2019-2020 w klasie VII i VIII szkoły podstawowej stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy I i II gimnazjum. W diecezji radomskiej należy korzystać z podręczników do religii pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza. W klasie VII szkoły podstawowej stosujemy podręcznik dla klasy I gimnazjum pt. „Spotkanie ze Słowem” (nr AZ-31-01/10-RA-6/13), zaś w klasie VIII szkoły podstawowej – podręcznik dla klasy II gimnazjum pt. „Aby nie ustać w drodze” (nr AZ-32-01/10-RA-10/13). Podręczniki do katechizacji szkolnej na rok szkolny 2019/2020 nie ulegają zmianom. W podręcznikach dla klasy VII i VIII zmieniona jest jedynie okładka, natomiast treść pozostaje z klasy I i II gimnazjum.
 12. Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w parafiach organizujemy uroczyste nabożeństwa. Na Mszę świętą zapraszamy dyrekcję, nauczycieli i wychowawców oraz uczniów i rodziców. Chcemy wraz z gronem pedagogicznym i uczniami podziękować Bogu za podjęty i przeżyty trud pracy wychowawczej. Wyrażamy wdzięczność dla nauczycieli, wychowawców, katechetów i rodziców. Uczniów przygotowujemy do dobrego przeżycia spotkania z Bogiem w czasie wakacji.
 13. Zjazdy na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/20 odbędą się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu ul. Młyńska 23/25 w następujących terminach:
  29 sierpnia 2019 r. (czwartek), godz. 9.30siostry zakonne i katecheci świeccy;
  30 sierpnia 2019 r. (piątek), godz. 9.30księża i zakonnicy.

 

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

 

 

 

 

Pobierz plik:

 

 

 

 

 

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin