A A A

"Biuletyn katechetyczny" nr 73-74 (179-180) sierpień - wrzesień 2019

 

 

 

 


IX TYDZIEŃ WYCHOWANIA – „NAUCZYCIELU, GDZIE MIESZKASZ?” (J 1,38)

 

Ewangeliczna scena spotkania dwóch uczniów z Jezusem, opisana przez św. Jana (por. 1,34-42), która została wybrana jako przesłanie tegorocznego IX Tygodnia Wychowania, dla każdego wychowawcy jest szczególnie wymowna. Opisuje bowiem początek drogi Apostołów z Chrystusem, ale też pokazuje istotę procesu wychowania, a więc zachęcenie człowieka do świadomego szukania i realizowania celu życia, a ostatecznie do otwarcia się na spotkanie z Chrystusem. Pytanie: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” (J 1,38) jest wyrazem szczerego zaciekawienia samą osobą Jezusa i potrzeby sprawdzenia kim jest. Dla wychowawców to przypomnienie, że dla wychowanków najważniejsze jest przeżyte doświadczenie, osoba i przykład wychowawcy. Odpowiedź Jezusa: „chodźcie, to zobaczycie” jest pełnym życzliwości zaproszeniem, skierowanym do pytających bez żadnych wstępnych warunków. Przyjęcie zaproszenia ma być wolną decyzją. Wychowanie jest wspieraniem i mądrym, odpowiedzialnym towarzyszeniem w rozwoju, w którym decydujące znaczenie ma własna aktywność i motywacja wychowanka. Największy wpływ na człowieka wywierają konkretne przykłady i przeżyte doświadczenia. W miarę rozwoju są one coraz lepiej przez wychowanka rozumiane, świadomie wybierane, wprowadzane we własne życie. Wychowawca powinien wskazywać prawdziwe dobro, ale jego pozytywny wpływ zależy od tego, czy on sam jest na tyle wiarygodny w swoim życiu, żeby wychowanek uwierzył w jego postawy i żeby chciał podjąć trud samodzielnego dążenia do dobra. Najważniejszym zadaniem wychowawcy jest przygotowanie i umotywowanie wychowanka (przede wszystkim własnym przykładem) do samowychowania, które musi trwać całe życie.

Spotkanie i krótki dialog uczniów z Jezusem, a w konsekwencji przyjęcie zaproszenia, były możliwe dlatego, że zostali od razu bezinteresownie zaakceptowani. Byli zaproszeni, a potem gościnnie zatrzymani, co sprawiło, że mogli poczuć się chciani i ważni. Bezinteresowność jest postawą, w której człowiek nie patrzy na świat i ludzi przez pryzmat jedynie własnych korzyści. Bezinteresowność w wychowaniu jest warunkiem wiarygodności powstających w tym procesie więzi i pozytywnych efektów wspólnej pracy nad rozwojem. Jest niezbędnym warunkiem respektowania prawa każdego człowieka do miłości i szacunku ze względu na jego ludzką godność. Człowiek wierzący powinien mieć głęboką świadomość, że ma szanować drugiego i starać się go kochać nie „za coś”, ale za to, że ten drugi w ogóle jest, otwierać się na niego takiego jaki jest, że ma być dla niego bezinteresownym darem. Praca wychowawcy, traktowana jako służba, obejmuje, oprócz wypełniania określonych obowiązków w określonym czasie i sytuacji, przyjmowanie postawy gotowości do poświęcenia uwagi, sił, czasu, zdolności, żeby pomóc wychowankowi w trudzie rozwoju. Scena spotkania Andrzeja i Szymona (Piotra) z Jezusem (por. 1,34-42) pozwala lepiej zrozumieć istotę nie tylko wychowania do wiary, ale w ogóle wychowania. Wychowawcom przypomina jak ważne jest ich zachowanie w każdej nie tylko zawodowej, ale życiowej sytuacji, jak ogromne znaczenie dla rozwoju wychowanków ma ukazywanie prawdy, nawet jeśli decydując się pójść za tą prawdą mieliby wybrać własną drogę. Wychowankom pokazuje, że poszukując prawdy warto najpierw szukać wiarygodnych nauczycieli, aby później, korzystając z ich świadectwa i wskazań, podejmować ryzyko wyjścia z bezpiecznej, wygodnej sytuacji, zmiany życia, szukania celu i drogi. Jan Paweł II w Liście do rodzin (z 1994 r.), wyjaśniając, kim jest wychowawca i czym jest wychowanie, napisał: „Wychowawca jest osobą, która «rodzi» w znaczeniu duchowym. Wychowanie w tym ujęciu może być równocześnie uważane za prawdziwe apostolstwo. (...) wychowanie jest więc przede wszystkim obdarzaniem człowieczeństwem – obdarzaniem dwustronnym”. Podjęcie tak niezwykłego powołania, jakim jest powołanie do wychowywania, staje się pięknym procesem, który wymaga pełnego zaangażowania oraz bezinteresownej troski o wychowanka i wiary, że wychowawczy trud nigdy nie będzie zmarnowany, że zawsze towarzyszyć mu będzie pomoc Boża.

W procesie katechezy warunkiem rozwoju wiary w sercach wychowanków jest to, by doświadczyli oni relacji z żywym Bogiem. Uczniowie Jezusa „pozostali u Niego, bo doświadczyli spotkania z żywym Bogiem, które nie mogło pozostawić ich takimi, jacy byli przedtem. Ojciec Święty Franciszek w adhortacji Christus vivit wskazuje: „Wybór, który proponuje nam Jezus, ponad każdym prawem i każdym obowiązkiem, to podążanie za Nim, na wzór przyjaciół, którzy szukają siebie, podążają za sobą i odnajdują się ze względu na czystą przyjaźń. Wszystko inne pojawia się później, a nawet niepowodzenia życia mogą być nieocenionym doświadczeniem dla tej przyjaźni, która nigdy się nie zrywa” (CV 290). Odpowiedzią na tak przeżywane powołanie jest w pełni wolna decyzja człowieka: „Uczniowie usłyszeli wezwanie Jezusa do przyjaźni z Nim. Było to zaproszenie, które ich nie zmuszało, ale było delikatną propozycją dla ich wolności: Chodźcie, a zobaczycie – powiedział im, a oni poszli i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego (J 1,39). Po tym spotkaniu, bliskim i nieoczekiwanym, opuścili wszystko i poszli z Nim” (CV 153).

 

Wskazania dla katechetów:

– pokazywać wychowankom, gdzie mogą znaleźć odpowiedzi na ważne dla nich pytania;

– zachęcać uczniów do tego, by kierowali swoje pytania do Jezusa i u Niego szukali rozwiązania swoich problemów;

– doprowadzić wychowanków „nie tylko do spotkania z Jezusem Chrystusem, ale do zjednoczenia, a nawet głębokiej z Nim zażyłości" (CT 5);

– zachęcać uczniów do „podążania za Chrystusem, na wzór przyjaciół, którzy szukają siebie, podążają za sobą i odnajdują się ze względu na czystą przyjaźń” (CV 290).

– ukazywać wychowankom prawdziwe dobro i jego źródło;

– przygotowywać i motywować uczniów do samowychowania;

– być dla wychowanków nie tylko nauczycielem, wychowawcą, ale przede wszystkim świadkiem życia godnego miana chrześcijanina.

 

 

 

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

 


 

 

 

APEL KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP DO RODZICÓW

WS. DEPRAWACJI W SZKOŁACH

 

„Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje. Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie”.

 

* Wzór oświadczenia dostępny na stronie: https://opoka.news/apel-komisji-wychowania-katolickiego-kep-do-rodzicow-ws-deprawacji-w-szkolach lub poniżej:

 

 

 


 

 

 

OGŁOSZENIA

 

 1. Rok duszpastersko-katechetyczny 2019/2020 w diecezji radomskiej będzie przeżywany pod hasłem: „Wielka tajemnica wiary”. Jest on pierwszym etapem nowego trzyletniego Programu duszpasterskiego dla Kościoła katolickiego w Polsce na lata 2019-2022, poświęconego Eucharystii rozumianej jako: tajemnica wyznawana, celebrowana i świętowana, którego myślą przewodnią są słowa: „Eucharystia daje życie”. Podstawowym założeniem programu duszpasterskiego na rok 2019/2020 jest zaproszenie wiernych do bardziej świadomego udziału w Eucharystii i pogłębienia wiary w realną obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
 2. W dniach od 15 do 21 września 2019 r. obchodzić będziemy IX Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego pod hasłem: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” (J 1,38). Do parafii zostały przekazane pomoce przygotowane przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, a wśród nich teksty liturgiczne, konferencje do rodziców i wychowawców oraz konspekty katechez dla katechetów na poszczególne etapy edukacyjne. PT. Księży Proboszczów i Duszpasterzy prosimy, aby w tym tygodniu organizować Msze święte dla dzieci, młodzieży i rodziców z krótką homilią oraz konferencją na temat chrześcijańskiego wychowania. Należy wprowadzić dzieci i młodzież w program wychowawczy w nowym roku szkolnym i katechetycznym.
 3. Przypominamy, że bezpośrednio odpowiedzialnym za katechezę w szkole jest PT. Ksiądz Proboszcz parafii, na terenie której znajduje się szkoła lub przedszkole. Obowiązkiem Księdza Proboszcza jest organizowanie spotkań z katechetami, omawianie i rozwiązywanie zaistniałych problemów, planowanie dzieła katechizacji. Ponadto Ksiądz Proboszcz troszczy się o dostarczanie katechetom przesyłanych przez Wydział materiałów katechetycznych, wizytowanie przynajmniej raz w roku katechetów pracujących na terenie parafii. Wraz z kończącym się rokiem szkolnym winien on przedstawić w Wydziale Katechetycznym w formie pisemnej opinię o katechecie pracującym w parafii.
 4. W wielu szkołach aktualnie trwają zapisy na lekcje religii lub etyki na rok szkolny 2019/2020. Warto zachęcać dzieci, młodzież i rodziców do wyboru nauczania religii, które dla wszystkich ludzi wierzących stanowi ważny obowiązek moralny.
 5. Prosimy, aby PT. Księża Proboszczowie zatroszczyli się o katechezę w oddziałach przedszkolnych dla 3- i 4-latków oraz 5- i 6-latków na rok szkolny 2019/2020. Obowiązkowa edukacja przedszkolna obejmuje również nauczanie religii, natomiast w wielu przedszkolach publicznych brakuje katechezy. W nowo powstałych przedszkolach prywatnych należy omówić z rodzicami i dyrekcją możliwość realizacji katechezy, bowiem powinna to być wspólna inicjatywa rodziców i duszpasterzy.
 6. Przypominamy, że zgodnie ze wskazaniami Komisji Wychowania Episkopatu Polski przygotowanie dzieci i młodzieży do sakramentów, szczególnie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w klasie III szkoły podstawowej oraz Sakramentu Bierzmowania w klasie VIII szkoły podstawowej, wymaga prowadzenia systematycznych spotkań w parafii. Taki obowiązek włączenia się w parafialne przygotowanie spoczywa na wszystkich katechizujących i wymaga wcześniejszego rozplanowania.
 7. Przypominamy, że zostały przekazane do parafii ankiety o rekolekcjach dzieci i młodzieży. Należy przeprowadzić ocenę rekolekcji szkolnych dla dzieci i młodzieży za ubiegły rok szkolny i katechetyczny. Obecnie trzeba zaplanować rekolekcje na nowy rok szkolny 2019/2020, bowiem wymagają one szczególnej troski duszpasterskiej uwzględniającej uczniów, jak również nauczycieli i wychowawców. Konieczne jest przygotowanie odpowiednich zespołów osób do realizacji i koordynacji rekolekcji na terenie szkoły i parafii.
 8. Przed wakacjami do parafii zostały przekazane karty personalne dla katechizujących księży oraz katechetów świeckich i sióstr zakonnych. Prosimy wszystkich katechetów o ich wypełnienie i dostarczenie do Wydziału. Przypominamy o systematycznym uzupełnianiu dokumentacji gromadzonej w Wydziale Katechetycznym, np. w związku z uzyskaniem dodatkowego wykształcenia czy prowadzonym doskonaleniem zawodowym.
 9. Serdecznie zapraszamy wszystkich PT. Katechetów do udziału w diecezjalnych konkursach katechetycznych: Konkurs plastyczny dla kl. I-III szkoły podstawowej – 6 maja 2020 r. [ Temat: Święty Jan Paweł II w oczach dziecka]; Konkurs dla kl. IV-VI szkoły podstawowej – 13 maja 2020 r. [Temat: Żyć Eucharystią]; Konkurs dla kl. VII-VIII szkoły podstawowej – 12 maja 2020 r. [Temat: Święty Paweł]; Konkurs plastyczny dla szkół specjalnych – 25 marca 2020 r. [Temat: Święty Jan Paweł II w oczach dziecka]; Olimpiada Teologii Katolickiej dla szkół średnich pt. „Święty Jacek – wór ewangelizacji” – etap szkolny – 20 listopada 2019 r., etap diecezjalny – 4 marca 2020 r., etap ogólnopolski – 17-18 kwietnia 2020 r. [Temat: „Dumni z Ewangelii i z Polski”].
 10. W niedzielę 13 października 2019 r. będziemy obchodzić w Polsce XIX Dzień Papieski pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy!” Zachęcamy do włączenia się we wspólną modlitwę i do stałego zgłębiania nauczania św. Jana Pawła II.
 11. Wydział Katechetyczny przesłał do PT. Księży Proboszczów kwestionariusze sprawozdań wrześniowych na rok szkolny 2019/2020. Wypełniony kwestionariusz należy przekazać do Wydziału Katechetycznego Kurii /osobiście lub listownie/ do 30 września 2019 r.
 12. Zgodnie z Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, z dnia 19 września 2018 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, w roku szkolnym 2019-2020 w klasie VII i VIII szkoły podstawowej stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy I i II gimnazjum. Natomiast w klasie I liceum i technikum po klasie VIII szkoły podstawowej stosuje się program i podręcznik dla klasy III gimnazjum, natomiast w klasie I liceum i technikum po klasie III gimnazjum obowiązuje bez zmiany program i podręcznik dla klasy I liceum i technikum. W diecezji radomskiej należy korzystać z podręczników do religii pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza. W klasie VII szkoły podstawowej stosujemy podręcznik dla klasy I gimnazjum pt. „Spotkanie ze Słowem” (nr AZ-31-01/10-RA-6/13), w klasie VIII szkoły podstawowej – podręcznik dla klasy II gimnazjum pt. „Aby nie ustać w drodze” (nr AZ-32-01/10-RA-10/13), w klasie I liceum po klasie VIII szkoły podstawowej – podręcznik dla klasy III gimnazjum pt. „Żyć w miłości Boga” (nr AZ-33-01/10-RA-1/15), w klasie I liceum i technikum po klasie III gimnazjum – podręcznik dla klasy I liceum i technikum pt. „Świadek Chrystusa w Kościele” (nr AZ-41-01/10-RA-7/13).  Podręczniki do katechizacji szkolnej na rok szkolny 2019/2020 nie ulegają zmianom. W podręcznikach dla klasy VII i VIII zmieniona jest jedynie okładka, natomiast treść pozostaje z klasy I i II gimnazjum. 

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

 

 

 

Pobierz plik:

 

 

 

 

 

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin