A A A

"Biuletyn katechetyczny" nr 80-81 (186-187) sierpień - wrzesień 2020

    

 

 

 

 

 


EUCHARYSTIA TAJEMNICĄ CELEBROWANĄ –
ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

 

Hasłem programu duszpastersko-katechetycznego 2020/2021 są słowa: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, a mottem biblijnym: „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32). Główny temat tego roku jest ukierunkowany na Eucharystię – tajemnicę celebrowaną. Tym, co łączy w sobie tajemnicę Kościoła i Eucharystii jest „zgromadzenie”. Św. Augustyn mówił, że „Kościół staje się widzialny w zgromadzeniu celebrującym Eucharystię”. W zgromadzeniu celebrującym Eucharystię doświadczamy także rzeczywistości niewidzialnej, „więzi z Chrystusem, aniołami i świętymi, łaski przemieniającej i pobudzającej chrześcijan do życia wiarą na co dzień”. Dlatego to, jak przeżywamy Eucharystię, jest bardzo ważne dla naszego całego bytowania. W celebracji sakramentów wiary należy dążyć do tego, aby jak najlepiej wyrażona została wielkość zbawczych wydarzeń. Eucharystia spełnia w życiu religijnym Kościoła katolickiego bardzo istotną i ważną rolę. Zgromadzeni na celebracji liturgicznej chrześcijanie są ludem świętującym. Fundamentem świętowania jest misterium Chrystusa zamykające w sobie wydarzenia przeszłości, urzeczywistniające się w znakach, a także dające zadatek wiekuistej pełni. Warto wskazać na niektóre aspekty chrześcijańskiego świętowania: gromadzenie się we wspólnocie braci, sprawowanie czynności liturgicznej w wierze, obdarowanie człowieka życiem Bożym i przygotowanie święta. Pojęcie „liturgia” oznacza służbę pełnioną na rzecz ludu, a w tradycji chrześcijańskiej udział ludu Bożego w „dziele Bożym”. Przez sprawowanie liturgii Kościół w szczególny sposób uobecnia Chrystusa i Jego zbawcze dzieło, które prowadzi ku oddawaniu czci Bogu, głoszeniu Ewangelii oraz pełnieniu czynów miłości. Oznacza to, że przy sprawowaniu liturgii zawsze chodzi o służbę Bogu i służbę ludziom. Kościół wierzy i celebruje misterium paschalne Jezusa Chrystusa, głównie Jego mękę, śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. W to misterium odkupienia Kościół wierzy i głosi je oraz uobecnia w swojej liturgii, szczególnie w ofierze eucharystycznej. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Kościół głosi i celebruje to misterium Chrystusa w swojej liturgii, aby wierni przeżywali je i świadczyli o nim w świecie: Istotnie, liturgia, przez którą – szczególnie w Boskiej Ofierze eucharystycznej «dokonuje się dzieło naszego Odkupienia», w najwyższym stopniu przyczynia się do tego, by wierni życiem swoim wyrażali oraz ujawniali innym misterium Chrystusa i rzeczywistą naturę prawdziwego Kościoła” (nr 1068). W duchu przyjętej wiary „uczniowie utworzyli pierwszą wspólnotę, zgromadzoną wokół nauki apostołów na modlitwie, celebrowaniu Eucharystii, oddając do dyspozycji wszystkich to, co posiadali, aby zaspokoić potrzeby braci (por. Dz 2,42-47)” (PF 13).

O ważności celebracji Eucharystii, która obejmuje elementy boskie i ludzkie, niewidzialne i widzialne, wypowiedział się Sobór Watykański II, uznając, że jest ona „szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc” (Sobór Watykański II, Sacrosanctum concilium, 10 [dalej: SC]). Liturgia eucharystyczna jawi się więc jako serce całego chrześcijańskiego życia, co potwierdza dokument Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego: „Sprawowanie Mszy Świętej jako czynność Chrystusa i hierarchicznie zorganizowanego ludu Bożego jest ośrodkiem całego chrześcijańskiego życia tak dla Kościoła powszechnego, jak i lokalnego oraz dla poszczególnych wiernych. W czynności tej osiąga szczyt działanie, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, oraz kult, jaki ludzie oddają Ojcu, wielbiąc Go przez Chrystusa, Syna Bożego, w Duchu Świętym. Ponadto we Mszy Świętej wspomina się w cyklu roku misteria odkupienia, tak że one w pewien sposób stają się obecne. Pozostałe zaś czynności święte i wszystkie czyny chrześcijańskiego życia wiążą się ze sprawowaniem Eucharystii i do niej zmierzają” (OWMR16). Liturgia eucharystyczna jest nie tylko oddawaniem chwały Bogu i okazywaniem Mu dziękczynienia, ale również – a właściwie przede wszystkim – uświęceniem człowieka, co potwierdza to Sobór Watykański II w swojej Konstytucji o liturgii, stwierdzając, iż: „Z liturgii przeto, a głównie z Eucharystii jako ze źródła, spływa na nas łaska i z największą skutecznością przez nią dokonywa się uświęcenie człowieka w Chrystusie i uwielbienie Boga, które jest celem wszystkich innych dzieł Kościoła” (SC 10). Celebracja liturgiczna nigdy nie jest aktem prywatnym, nawet wówczas, gdy jest odprawiana prywatnie (bez wiernych) przez kapłana, lecz jest zawsze aktem Chrystusa i Jego Oblubienicy – Kościoła, Ludu Bożego (por. Paweł VI, Mysterium fidei). Tak więc podmiotem czynności liturgicznych jest całe zgromadzenie liturgiczne. Liturgia eucharystyczna, jako dobro całego Ludu Bożego, winna zawsze nie tylko wskazywać na Chrystusa jako Boga i Zbawiciela, ale również do Niego prowadzić i dążyć do właściwego Jego przyjęcia. To tutaj winno dojść do spotkania wiernych z „wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie” (por. Benedykt XVI, Deus caritas est, 1). To spotkanie może w konsekwencji doprowadzić do tego, iż wierni uczynią Eucharystię sercem i centrum swojego życia.

 

Wskazania praktyczne i możliwości celebrowania wiary w katechezie:

– zapoznawać z teologią wspólnoty eucharystycznej i wskazaniami dotyczącymi celebracji Eucharystii;

pogłębiać świadomości tego, czym jest „święta i Boska liturgia” (KKK 1330);

uczyć aktywnego uczestnictwa w Eucharystii, to znaczy „aktywnego, czynnego i pobożnego”;

„objaśniać obrzędy w świetle wydarzeń zbawczych, zgodnie z żywą tradycją Kościoła” (SCa 64);

– „zadbać o wprowadzenie w znaczenie znaków zawartych w obrzędach” (SCa 64);

ukazać „znaczenie udziału w zgromadzeniu eucharystycznym w powiązaniu z życiem chrześcijańskim we wszystkich jego wymiarach, pracy i zaangażowań, myśli i uczuć, aktywności i wypoczynku” (SCa 64).

 

 

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

 


 

 

  

OGŁOSZENIA

 

 

 1. Rok duszpastersko-katechetyczny 2020/2021 w diecezji radomskiej będzie przeżywany pod hasłem: Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Jest on kolejnym etapem trzyletniego Programu duszpasterskiego dla Kościoła katolickiego w Polsce na lata 2019-2022, poświęconego Eucharystii, którego myślą przewodnią są słowa: „Eucharystia – tajemnica celebrowana”, a mottem biblijnym: „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32). Podstawowym założeniem programu duszpasterskiego na rok 2020/2021 jest zaproszenie wiernych do bardziej świadomego udziału w Eucharystii i pogłębienia wiary w realną obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
 2. W dniach od 13 do 19 września 2020 r. obchodzić będziemy X Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego pod hasłem: „Budujmy więzi”. Do parafii zostały przekazane pomoce przygotowane przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, a wśród nich teksty liturgiczne, konferencje do rodziców i wychowawców oraz konspekty katechez dla katechetów na poszczególne etapy edukacyjne. PT. Księży Proboszczów i Duszpasterzy prosimy, aby w tym tygodniu organizować Msze święte dla dzieci, młodzieży i rodziców z krótką homilią oraz konferencją na temat chrześcijańskiego wychowania. Należy wprowadzić dzieci i młodzież w program wychowawczy w nowym roku szkolnym i katechetycznym.
 3. Przypominamy, że bezpośrednio odpowiedzialnym za katechezę w szkole jest PT. Ksiądz Proboszcz parafii, na terenie której znajduje się szkoła lub przedszkole. Obowiązkiem Księdza Proboszcza jest organizowanie spotkań z katechetami, omawianie i rozwiązywanie zaistniałych problemów, planowanie dzieła katechizacji. Ponadto Ksiądz Proboszcz troszczy się o dostarczanie katechetom przesyłanych przez Wydział materiałów katechetycznych, wizytowanie przynajmniej raz w roku katechetów pracujących na terenie parafii. Wraz z kończącym się rokiem szkolnym winien on przedstawić w Wydziale Katechetycznym w formie pisemnej opinię o katechecie pracującym w parafii.
 4. W wielu szkołach aktualnie trwają zapisy na lekcje religii lub etyki na rok szkolny 2020/2021. Warto zachęcać dzieci, młodzież i rodziców do wyboru nauczania religii, które dla wszystkich ludzi wierzących stanowi ważny obowiązek moralny.
 5. Prosimy, aby PT. Księża Proboszczowie zatroszczyli się o katechezę w oddziałach przedszkolnych dla 3- i 4-latków oraz 5- i 6-latków na rok szkolny 2020/2021. Obowiązkowa edukacja przedszkolna obejmuje również nauczanie religii, natomiast w wielu przedszkolach publicznych brakuje katechezy. W nowo powstałych przedszkolach prywatnych należy omówić z rodzicami i dyrekcją możliwość realizacji katechezy, bowiem powinna to być wspólna inicjatywa rodziców i duszpasterzy.
 6. Przypominamy, że zgodnie ze wskazaniami Komisji Wychowania Episkopatu Polski przygotowanie dzieci i młodzieży do sakramentów, szczególnie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w klasie III szkoły podstawowej oraz Sakramentu Bierzmowania w klasie VIII szkoły podstawowej, wymaga prowadzenia systematycznych spotkań w parafii. Taki obowiązek włączenia się w parafialne przygotowanie spoczywa na wszystkich katechizujących i wymaga wcześniejszego rozplanowania.
 7. Przypominamy, że zostały przekazane do parafii ankiety o rekolekcjach dzieci i młodzieży. Należy przeprowadzić ocenę rekolekcji szkolnych dla dzieci i młodzieży za ubiegły rok szkolny i katechetyczny. Obecnie trzeba zaplanować rekolekcje na nowy rok szkolny 2020/2021, bowiem wymagają one szczególnej troski duszpasterskiej uwzględniającej uczniów, jak również nauczycieli i wychowawców. Konieczne jest przygotowanie odpowiednich zespołów osób do realizacji i koordynacji rekolekcji na terenie szkoły i parafii.
 8. Przed wakacjami do parafii zostały przekazane karty personalne dla katechizujących księży oraz katechetów świeckich i sióstr zakonnych. Prosimy wszystkich katechetów o ich wypełnienie i dostarczenie do Wydziału. Przypominamy o systematycznym uzupełnianiu dokumentacji gromadzonej w Wydziale Katechetycznym, np. w związku z uzyskaniem dodatkowego wykształcenia czy prowadzonym doskonaleniem zawodowym.
 9. Serdecznie zapraszamy wszystkich PT. Katechetów do udziału w diecezjalnych konkursach katechetycznych: Konkurs plastyczny dla kl. I-III szkoły podstawowej – maj 2021 r. [Temat: Biblijne obrazy Eucharystii]; Konkurs dla kl. IV-VI szkoły podstawowej – 12 maja 2021 r.; Konkurs dla kl. VII-VIII szkoły podstawowej – 11 maja 2021 r.; Konkurs plastyczny dla szkół specjalnych – 17 marca 2021 r. [Temat: Biblijne obrazy Eucharystii]; Olimpiada Teologii Katolickiej dla szkół średnich – etap szkolny – 2 grudnia 2020 r., etap diecezjalny – 3 marca 2021 r. (WSD Radom), etap ogólnopolski – 8-10 kwietnia 2021 r.  (Poznań) [Temat: Kim jestem? – chrześcijańskie spojrzenie na człowieka].
 10. W niedzielę 11 października 2020 r. będziemy obchodzić w Polsce XX Dzień Papieski pod hasłem: „Totus Tuus (Cały Twój)”. Zachęcamy do włączenia się we wspólną modlitwę i do stałego zgłębiania nauczania św. Jana Pawła II.
 11. Wydział Katechetyczny przesłał do PT. Księży Proboszczów kwestionariusze sprawozdań wrześniowych na rok szkolny 2020/2021. Wypełniony kwestionariusz należy przekazać do Wydziału Katechetycznego Kurii /osobiście lub listownie/ do 30 września 2020 r.
 12. Zgodnie z Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, z dnia 19 września 2018 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, w roku szkolnym 2020-2021 w klasie II liceum i technikum po klasie VIII szkoły podstawowej stosuje się program i podręcznik dla klasy I liceum i technikum. Natomiast w klasie II liceum i technikum po klasie III gimnazjum obowiązuje bez zmiany program i podręcznik dla klasy II liceum i technikum. W klasie I i klasie V szkoły podstawowej oraz w klasie I liceum i technikum obowiązuje program nauczania religii z 2018 roku i podręcznik przygotowany na jego podstawie. Pozostałe podręczniki do katechizacji szkolnej na rok szkolny 2020/2021 nie ulegają zmianom.
  W diecezji radomskiej należy korzystać z podręczników do religii pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza. W klasie VII szkoły podstawowej stosujemy podręcznik dla klasy I gimnazjum pt. „Spotkanie ze Słowem” (nr AZ-31-01/10-RA-6/13), w klasie VIII szkoły podstawowej – podręcznik dla klasy II gimnazjum pt. „Aby nie ustać w drodze” (nr AZ-32-01/10-RA-10/13), w klasie II liceum po klasie VIII szkoły podstawowej – podręcznik dla klasy I liceum i technikum pt. „Świadek Chrystusa w Kościele” (nr AZ-41-01/10-RA-7/13), w klasie II liceum i technikum po klasie III gimnazjum – podręcznik dla klasy II liceum i technikum pt. „Świadek Chrystusa w świecie” (nr AZ-42-01/10-RA-11/13). W podręcznikach dla klasy VII i VIII zmieniona jest jedynie okładka, natomiast treść pozostaje z klasy I i II gimnazjum.

  Z nowych podręczników z 2020 r. należy korzystać: w klasie I szkoły podstawowej – podręcznik pt. „Bóg naszym Ojcem” (AZ-11-01/18-RA-1/20), w klasie V szkoły podstawowej – podręcznik pt. „BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA” (AZ-21-01/18-RA-2/20), w klasie I liceum i technikum – podręcznik pt. „W POSZUKIWANIU WIARY I WOLNOŚCI” (AZ-31-01/18-RA-3/20).

 

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

 

 

 

 

Pobierz plik: