A A A

Akty prawne

 

AKTY PRAWNE NAUCZANIA RELIGII

 

 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (dot. nauczania religii Art.12)

ZOBACZ

 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 14 kwietnia 1992 r.

POBIERZ (Plik w formacie Word)

 

3. Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z 6 września 2000 r.

POBIERZ (Plik w formacie Word)

 

4. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej – Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 25 sierpnia 2008 r.

POBIERZ (Plik w formacie Word)

 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

POBIERZ (Plik w formacie Word) Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 22 poz. 181

 

6. Korespondencja MEN i Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski

POBIERZ (Plik w formacie Word)

 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (dot. nauczania religii – §2)

ZOBACZ

 

8. Staż pracy katechetów – informacja dotycząca parafialnej działalności katechetycznej

 

9. Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (od 01.09.2012 r.)

ZOBACZ

 

10. Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (dot. nauczycieli religii – §7)

POBIERZ

 

 

  

 

STRONY Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI OŚWIATOWYMI

 

 

1. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

ZOBACZ


2. Aktualna KARTA NAUCZYCIELA

ZOBACZ


3. Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej


4. Awans zawodowy – Instrukcja

ZOBACZ

 

5. Podstawa programowa katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce

POBIERZ

 

6. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

POBIERZ

 

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin