A A A

Program przygotowania do bierzmowania

 

 

 

 

PROGRAM PRZYGOTOWANIA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

W DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

 

 

OPIS PRZYGOTOWANIA

 

W trosce o dobre przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania należy rozłożyć całość przygotowania na trzy lata gimnazjum. Sakrament bierzmowania będzie udzielany młodzieży trzecich klas gimnazjalnych.

 

Przygotowanie do bierzmowania w gimnazjum ukierunkowane jest na głębsze poznanie miłości i ukształtowanie postawy miłości wobec Jezusa Chrystusa działającego w sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrztu, bierzmowania i Eucharystii. W ten sposób postępują w życiu chrześcijańskim:

– życie w jedności z Bogiem i stałe dążenie do Niego;

– uświadomienie powszechnego powołania do świętości;

– pełniejsze uczestnictwo w niedzielnej liturgii i życiu parafii;

– rozpoznanie własnego powołania oraz troska o powołania kapłańskie, misyjne,

    a także do różnych zadań w Kościele i świecie;

– troska o jedność chrześcijan;

– gotowość czynienia dzieł miłosierdzia;

– kształtowanie ducha modlitwy i pokuty.

 

Całość przygotowana obejmuje dwa wymiary – informacyjny i formacyjny:

a) W wymiarze informacyjnym kandydaci powinni osiągnąć podstawową znajomość prawd wiary i zasad moralności głównie poprzez:

– systematycznie realizowaną katechezę zgodnie z przyjętym w diecezji programem katechizacji;

– zaakcentowanie katechez poświęconych sakramentowi chrztu i kształtowanie postawy wdzięczności za łaskę tego sakramentu;

– wprowadzenie w sakrament pokuty i pojednania oraz Eucharystii;

– prowadzenie cyklu katechez o Duchu Świętym i sakramencie bierzmowania.

b) Wymiar formacyjny obejmuje w szczególności:

– zapoznanie młodzieży z programem formacji do sakramentu bierzmowania, jako czasem przybliżania się do Boga;

– dziękczynienie za dar chrztu połączony z jego akceptacją i wyznaniem wiary;

– obrzęd wprowadzenia do wspólnoty formacyjnej;

– wdrażanie kandydatów w życie wspólnoty parafialnej. Włączenie w grupy parafialne ruchy i stowarzyszenia katolickie;

– głębsze przeżycie sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii;

– obrzęd dopuszczenia do bierzmowania;

– nowenna lub triduum przed otrzymaniem sakramentu bierzmowania;

– dziękczynienie za otrzymany sakrament.

 

 

 

Uwaga!

W czasie przygotowania do sakramentu bierzmowania zaleca się odprawienie z kandydatami rekolekcji zamkniętych lub przynajmniej dnia skupienia w jednym z domów rekolekcyjnych ewentualnie w ramach pielgrzymki do diecezjalnego sanktuarium.

 

 

 

 

 

Dla pewnego ujednolicenia formacji liturgicznej i eklezjalnej proponujemy przygotowanie młodzieży gimnazjalnej według następującego kalendarza

 

 

Wrzesień

Uroczysta Eucharystia kandydatów i ich rodziców, rodziców chrzestnych połączona z obrzędem wprowadzenia do wspólnoty formacyjnej – (klasa I gimnazjum).

Na zakończenie pierwszego roku przygotowania w uroczystej liturgii eucharystycznej, w których podkreślone zostaje dziękczynienie za dar chrztu, wyznanie wiary oraz gotowość pełniejszego uczestnictwa w życiu parafii (klasa II gimnazjum).

Na początku klasy III gimnazjum kandydaci do bierzmowania składają podczas Eucharystii wyrażoną na piśmie wolę podjęcia przygotowania bliższego do bierzmowania.

Zwracamy uwagę, że kandydaci powinni zachowywać się godnie, uczestniczyć w niedzielnej Mszy świętej, w katechizacji oraz w spotkaniach formacyjnych w parafii. Formując postawę apostolską w tym okresie zwracamy uwagę na postawę odpowiedzialności za swoich kolegów, zachęcamy do systematycznej nauki, do kultury bycia.

 

Październik

Nabożeństwo różańcowe połączone z przyjęciem przez kandydata różańca i włączenie do modlitwy różańcowej. Formowanie ducha ofiary i budowanie wspólnoty eklezjalnej. Powyższe nabożeństwo można połączyć z pielgrzymką do Sanktuarium Maryjnego.

 

Listopad

Wybór imienia do bierzmowania – nawiązanie do patrona ze chrztu świętego. Uroczystość Wszystkich Świętych pozwala poznać życie świętych i błogosławionych, którzy wspomagają nas w drodze do świętości. Wybieramy do sakramentu bierzmowania imię osoby świętej lub błogosławionej celem lepszego poznania danej postaci z możliwością codziennego jej naśladowania. Następnie organizujemy lub uczestniczymy w procesji za zmarłych na cmentarz. Postawa apostolska: opieka nad cmentarzami, grobami żołnierzy i bohaterów narodowych a także grobami opuszczonymi, zwrócenie uwagi na Patrona parafii celem uświadomienia powszechnego powołania do świętości.

 

Grudzień

Przyjęcie medalika, w duchu poświęcenia Niepokalanej za wzorem św. Maksymiliana. Modlitwa o poznanie swojego powołania dla dobra innych, o powołania kapłańskie i misyjne. Modlitwa za powołanych do różnych zadań w Kościele i świecie.

 

Styczeń

Czynny udział w Tygodniu Modlitw o jedność chrześcijan. Postawa apostolska: zachęta do lepszego wykorzystania czasu, sumiennego wypełniania obowiązków w rodzinie, możliwość przygotowania materiału na katechezę: Jak uchronić się przed nałogami?, modlitwa za rodziców, wyrażenie Bogu i rodzicom wdzięczności za dar życia.

 

Luty

Przyjęcie światła i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Postawa apostolska: uczenie się pracy nad sobą, kształtowanie postawy liczenia bardziej na Boga niż na własne siły, podejmowanie czynów miłosierdzia (pomoc biednym, odwiedzanie chorych).

 

Marzec

Nabożeństwo pokutne połączone z Drogą Krzyżową. Postawa apostolska: zwrócenie uwagi na poważne traktowanie modlitwy porannej i wieczornej, przygotowywanie się do spowiedzi generalnej, odpowiedzialność za życie wiary we własnej rodzinie, odpowiedzialność za atmosferę domową, w razie konieczności troska o nawrócenie swoich najbliższych, udział w nabożeństwach Wielkiego Postu.

 

Kwiecień

Dziękczynna Eucharystia za dzieło odkupienie i dopuszczenie kandydatów” do bierzmowania. Podczas tej Mszy świętej kandydaci złożą wyrażoną na piśmie w formie listu do biskupa prośbę o udzielenie sakramentu bierzmowania, którą należy przechowywać w archiwum parafialnym. Należy też zwrócić szczególną uwagę na udział w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, kształtować w kandydatach wdzięczność wobec Boga i ludzi oraz docenienie wspólnej modlitwy w rodzinie.

 

Maj

Triduum lub nowenna przed bierzmowaniem. Dni te są modlitewnym oczekiwaniem na przyjęcie Ducha Świętego. W tym też czasie odbywa się praktyczne przygotowanie kandydatów do uczestnictwa w uroczystości i samego przyjęcia bierzmowania. Wtedy też kandydaci przystępują do sakramentu pokuty wraz z rodzicami i świadkami bierzmowania. Uroczystość bierzmowania winna stać się czasem objawienia mocy Ducha Świętego w sercach młodzieży i całej parafii. Trzeba, by wszyscy uczestnicy uroczystości współtworzyli atmosferę wiary poprzez gorliwą modlitwę, śpiew i pełnione funkcje. Nauka śpiewów liturgicznych związanych z uroczystością sakramentu bierzmowania. Przygotowanie oprawy liturgicznej należy rozpocząć już na początku drugiego roku przygotowania, aby uniknąć pośpiechu przed samą uroczystością. Należy zadbać o staranny dobór śpiewów, kierując się duchem liturgii, a nie łatwością przyswojenia melodii.

 

Czerwiec

Pielgrzymka wdzięczności za dar sakramentu bierzmowania. Jest ona wyrazem przyjętej przez bierzmowanych współodpowiedzialności za Kościół.

 

 

 

Uwaga!

 

Katecheta prowadzący młodzież do bierzmowania może dostosować program przygotowania do możliwości parafii, np. w każdym miesiącu w ramach wspólnego udziału we Mszy świętej młodzież przygotowuje liturgię i aktywnie bierze w niej udział.

 

 

 

 

 

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin


Strony: 1 2 Następna »