A A A

Rekolekcje

 

 

 

 REKOLEKCJE SZKOLNE WIELKI POST 2021 R.

 

 

W związku z sytuacją epidemiczną i aktualnymi formami nauczania dzieci i młodzieży, nie jest możliwe przeprowadzenie rekolekcji wielkopostnych w 2021 r. w tradycyjnej formie.

Duchowe przeżycie wielkopostnego czasu będzie wymagało wspólnej troski duszpasterzy, katechetów, uczniów i ich rodziców.

Proszę Księży Proboszczów o przekazanie dyrekcjom szkół informacji o zmianie dotychczasowego sposobu przeprowadzenia rekolekcji, które w tym roku nie będą zmieniały realizowanego w placówkach oświatowych programu zajęć szkolnych.

Szczegółowe informacje i propozycje duszpasterskie będą podane w przyszłym tygodniu.

 

 

 Marek Solarczyk
Biskup Radomski
 

 

 


 

 

 

Środą Popielcową 17 lutego 2021 r. rozpoczniemy Wielki Post. Ze względu na sytuacją epidemiczną szkolne rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży nie mogą być organizowane w tradycyjnej formie. Zgodnie z decyzją Biskupa Marka Solarczyka w tym roku rekolekcje dla dzieci i młodzieży nie będą zmieniały realizowanego w placówkach oświatowych programu zajęć szkolnych. Chcemy pomóc dzieciom i młodzieży w dobrym przeżyciu czasu Wielkiego Postu. Uczniowie mają okazję, aby pogłębić swoją więź z Panem Jezusem, który poprzez krzyż daje nam zbawienie. Do przeżycia rekolekcji dla dzieci i młodzieży w parafiach należy odpowiednio się przygotować. Zachęcamy uczniów, aby w czasie rekolekcji wielkopostnych skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania i w miarę możliwości przyjęli Komunię świętą – najlepiej w czasie niedzielnej liturgii.

 

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

 


 

 

 

KONSPEKTY

REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 2021

(kliknij ikonę, aby pobrać plik)

 

 

 

Kl. I-III szkoły podstawowej

 

 

 

Kl. III-IV szkoły podstawowej

 

 

 

Kl. IV-VI szkoły podstawowej

 

 

 

Kl. VII-VIII szkoły podstawowej

 

 

 

Kl. I-IV liceum

 

 

 


 

 

 

WSKAZANIA DO REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – 2021

 

  1. W czasie pandemii należy pomóc dzieciom i młodzieży w duchowym przeżyciu Wielkiego Postu, jako szczególnego czasu łaski i zbawienia.
  2. W ramach katechezy szkolnej prowadzimy katechezę o Wielkim Poście oraz katechezę o przygotowaniu do rekolekcji w parafii. Ukazujemy istotę rekolekcji bazując na słowach: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1,15). Prowadzimy dzieci i młodzież do spotkania z Chrystusem Panem Miłosiernym w sakramencie Pokuty i Pojednania.
  3. Wykorzystujemy czas Wielkiego Postu oraz rekolekcji parafialnych do ożywienia duchowego grup parafialnych i apostolskich istniejących już w duszpasterstwie wspólnoty parafialnej, które mogą pomóc w przeżyciu rekolekcji dla dzieci i młodzieży.
  4. Przed parafialnymi rekolekcjami wielkopostnymi proboszczowie są zobowiązani spotkać się z katechetami w celu omówienia organizacji rekolekcji dla dzieci i młodzieży szkolnej.
  5. Duszpasterstwo dziecięco-młodzieżowe w parafii ma ciekawe oferty programowe on-line i można ubogacić rekolekcje różnymi formami refleksji i modlitwy.
  6. Wykorzystujemy istniejące w parafii praktyki wielkopostne jak: Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Sakrament Pokuty i Pojednania, adoracje i celebracje wielkopostne.

 

 

 

 


 

 

 

ks. Stanisław Łabendowicz

 

WSKAZANIA KATECHETYCZNO-DUSZPASTERSKIE

 

DO REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

 

 

 

I. Podstawy prawno-duszpasterskie rekolekcji szkolnych

A) Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobów organizowania nauki religii... (Dz. U. 1999 Nr 67, poz. 753, art. 10)

1. „Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeżeli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Pieczę nad uczniami w tym czasie zapewniają katecheci. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą.

2. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony co najmniej miesiąc wcześniej.

3. Jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka religii więcej niż jednego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe powinny dążyć do ustalenia wspólnego terminu rekolekcji wielkopostnych”.

B) Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce (Kraków 2001, nr 88) 

„Uczniowie uczęszczający na lekcje religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Ich celem jest pogłębienie u uczniów więzi z Chrystusem i Kościołem, a także uzupełnienie nauki religii o właściwy na katechezie wymiar inicjacyjny. Rekolekcje szkolne podejmują również zadania ewangelizacyjne wobec środowiska szkolnego. Aby te zadania mogły wypełnić, należy je starannie przygotować. Szczególną pieczę nad przygotowaniem rekolekcji sprawuje proboszcz wraz z nauczycielami religii. Wskazane jest, aby w przygotowanie i przeprowadzenie rekolekcji włączyli się nauczyciele i rodzice”.  

 

II. Cele i zadania katechetyczno-pastoralne

1. Rekolekcje wielkopostne są od wielu lat powszechnie przyjętą formą posługi duszpasterskiej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Celem rekolekcji wielkopostnych jest ożywienie życia religijnego, wewnętrzne nawrócenie i przygotowanie do sakramentu pojednania, odnowienie powszechnego powołania do świętości w Kościele, a tym samym pełniejsze przygotowanie do Eucharystii oraz nawiązanie osobistej relacji z Bogiem i wzbudzenie pragnienia formacji w wybranej grupie parafialnej.

2. Rekolekcje trwają trzy dni i wymagają takiego zorganizowania spotkań i zajęć w czasie rekolekcji, aby uczniowie (zarówno dzieci jak i młodzież) przyszli na rekolekcje dwa razy dziennie. Nie do pomyślenia jest, by uczniowie czas rekolekcji potraktowali jako dni wolne, pozbawione jasnych wskazań, jak je należy przeżyć. Stąd konieczne jest słowo duszpasterza o rekolekcjach nie tylko do uczniów odbywających rekolekcje, ale także do rodziców, wychowawców, wszystkich wiernych. W słowie tym konieczne jest ukazanie potrzeby modlitwy wszystkich o owocne przeżycie rekolekcji przez dzieci i młodzież. Intencje te należy uwzględnić szczególnie w modlitwie wiernych w niedziele poprzedzające rekolekcje.

3. Rekolekcje dla dzieci i młodzieży to czas wdzięczności za łaskę wiary. „Wszyscy chrześcijanie którzy jako nowe stworzenie dzięki odrodzeniu z wody i z Ducha Świętego nazywają się dziećmi Bożymi (...) stają się z każdym dniem coraz bardziej świadomi otrzymanego daru” (DWCH 2). W tym czasie kiedy śpiewamy Gorzkie Żale i odprawiamy Drogę Krzyżową bardziej uświadamiamy sobie godność dzieci Bożych otrzymaną na chrzcie świętym. Z wielką ufnością przychodzimy do Chrystusa, aby dziękować za dar miłości.

Rekolekcje – to czas wyciszenia i wsłuchania w Słowo Boże, które będzie głoszone w każdym dniu. Bóg przemawia w ciszy, potrzeba więcej skupienia i modlitwy.

Rekolekcje – to czas przybliżania się do Chrystusa i stawania się nowym człowiekiem „Otrzymaliście ducha przybrania za synów” (Rz 8,15). Jan Paweł II w encyklice Redemptor hominis naucza: „Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa” (RH 10).

Rekolekcje – to czas uczenia się odpowiedzialności za myśli, słowa i czyny. Odpowiedzialności przed Bogiem, innymi ludźmi i sobą samym.

Rekolekcje – to czas braterstwa, przebaczenia i jedności działania dla dobra Ojczyzny.

4. W przeżywaniu rekolekcji wielkopostnych dzieci i młodzieży powinna uczestniczyć cała rodzina. Rodzina jest pierwszą szkołą cnót społecznych – stwierdził Sobór Watykański II – „W rodzinie chrześcijańskiej ubogaconej łaską i obowiązkami sakramentu małżeństwa należy uczyć dzieci zgodnie z wiarą na chrzcie otrzymaną poznawania i czci Boga a także miłowania bliźniego (DWCH 3).

Do rodziców należy troska o wspólną modlitwą przed, w czasie i po rekolekcjach. Wskazane jest większe wyciszenie w domu – tak bardzo sprzyjające modlitwie i refleksji oraz stworzenie klimatu przepojonego miłością, życzliwością. Gotowością pomocy. Rodzice powinni zapoznać się z planem rekolekcji, tematyką głoszonych konferencji, winni zachęcić dzieci do rozmowy na poruszone w kazaniach tematy. Dużą pomocą może też być starannie dobrana lektura.

Istnieje wiele możliwości pomocy dzieciom i młodzieży w dobrym wykorzystaniu wolnego od zajęć szkolnych czasu, przeznaczonego na rekolekcje.

5. W pięknej i zarazem doniosłej pracy wychowawczej uczestniczy szkoła, nauczyciele i wychowawcy. Powołanie pedagogiczne wymaga szczególnych przymiotów umysłu i serca. O te dary będziemy prosić Jedynego Nauczyciela Jezusa Chrystusa w czasie trwania rekolekcji dla wszystkich nauczycieli i wychowawców. To, czy rekolekcje będą udane zależy, miedzy innymi od ich organizacji tak ze strony parafii jak i szkoły.

 

III. Przygotowanie

1. Przygotowanie polega najpierw na dokładnej informacji o rekolekcjach i o ich szczególnym charakterze, jako czasu łaski. Informacja powinna objąć uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich wiernych. Powinna dotyczyć nie tylko zachęty do uczestnictwa, ogłoszenia o porządku rekolekcji, ale podkreślać religijny i duchowy charakter rekolekcji: konieczność nawrócenia, wpatrywania się w Tajemnicę Odkupienia, wezwanie do głębszej refleksji nad czasem, nadzieję uzyskania odpustu.

2. Wstępną informację o rekolekcjach należy łączyć z modlitwą w intencji dobrego przeżycia rekolekcji. W modlitwie tej powinni uczestniczyć wszyscy – a więc uczniowie, rodzice, nauczyciele. Cała parafia winna być zainteresowana rekolekcjami szkolnymi. W niedzielnej liturgii powinno być wezwanie o dar owocnych rekolekcji, a do chorych skierowana prośba o ofiarowanie cierpień w intencji rekolekcji.

3. Przed rekolekcjami przeprowadzamy katechezę, w której ukazujemy istotę rekolekcji i prowadzimy do zaangażowania uczniów. Katecheza może być oparta na tekście biblijnym np. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Umożliwiamy uczniom skorzystanie ze skrzynki zapytań dotyczącej spowiedzi i problemów wiary.

4. Rekolekcje przeprowadzamy w kościołach parafialnych lub wyznaczonych kościołach np. rektorskich. Nabożeństwa rekolekcyjne odbywają się dwa razy w ciągu dnia.

5. W niedzielę poprzedzającą rekolekcje należy wygłosić naukę do rodziców. Usilnie zapraszany rodziców do uczestnictwa z uczniami na rekolekcjach.

6. Nigdy nie wolno żądać od dyrekcji zwolnienia uczniów w różnych terminach ze względu na różną przynależność do parafii. Podanie o zwolnienie składa proboszcz parafii na terenie której znajduje się szkoła.

7. Organizując rekolekcje należy zwrócić uwagę na wcześniejsze przygotowanie i zaplanowanie rekolekcji, warunki duszpasterskie i szkolne, przygotowanie wspólnych śpiewów z dziećmi i młodzieżą, Drogi Krzyżowej, inscenizacji, spotkań z zaproszonymi gośćmi oraz propozycji zadań domowych itd.

8. Zawierzenie rekolekcji Matce Bożej.

 

IV. Po rekolekcjach

1. Modlitwa dziękczynna za łaski otrzymane w czasie rekolekcji.

2. Odwoływanie się na katechezie do postanowień rekolekcyjnych. Oczywiście – zawsze w ciszy, bez jakiejkolwiek formy ujawniania.

3. Zachęta do comiesięcznej spowiedzi i Komunii świętej.

4. Wspólna modlitwa o wytrwanie w dobrych postanowieniach.

5. Przypomnienie, że Bóg wspomaga wszystkich, którzy chcą dobrze czynić. Odwołanie się do słów Chrystusa: „Każdą latorośl, która przynosi owoc, Ojciec oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy” (J 15,2).

6. Rozbudzenie nadziei przez zawierzenie Matce Bożej.

 

 

Artykuł został zamieszczony w kwartalniku „Zeszyty Formacji Katechetów” nr 1/2005 (s. 63-65) na temat: Szkolne rekolekcje wielkopostne.