http://rmid-oecd.asean.org/slot gacorhttps://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-dana/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-pulsa/https://www.cussoc.it/files/site/slot-gacor/situs slot gacorlink slot gacor https://sshj.in/public/slot-deposit-dana/https://mbmscience.com/public/slot88/https://ijohmn.com/public/slot-gacor/https://www.kuhoo.com/wp-content/uploads/slot-deposit-dana/https://zombiigrice.com/slot-gacor/https://nje.org.na/slot-deposit-dana/https://journals.tma.uz/slot-gacor/https://muru.com.co/slot-deposit-pulsa/https://coresdaterra.com.br/slot-gacor/https://sasurie.com/slot-gacor/https://ejournalsystem.net/public/slot-gacor/https://thejrns.org/slot-gacor/https://mccm.ptcer.pl/slot-demo/https://academconsult.ru/slot-gacor/https://www.doutoresdoexcel.com.br/-/slot-gacor/https://peshawarhighcourt.gov.pk/slot-gacor/http://a0729171.xsph.ru/http://clc.cet.edu/judi-bola/https://www.ijmaberjournal.org/slot-gacor/https://ijorces.org/slot-gacor/https://virtusclean.com/slot-online/https://modernacademy-journal.synceg.net/slot-gacor/https://artescienza.org/wp-content/uploads/slot-gacor/https://journal.icter.org/public/slot-gacor/https://rumosdainformacao.ivc.br/5unsur3/https://dailyexpresstop.com/https://livepublicnews.com/https://cosy.univrab.ac.id/slot-online/https://www.unaki.ac.id/togel88/ Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej - "Biuletyn katechetyczny" nr 85-86 (191-192) styczeń - luty 2021

"Biuletyn katechetyczny" nr 85-86 (191-192) styczeń - luty 2021

 


UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ

 

Trzyletni program duszpastersko-katechetyczny pt. „Eucharystia daje życie” skupia się w drugim roku na Eucharystii, jako tajemnicy celebrowanej i nosi tytuł: „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”. Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” (KL 6). Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają (por. KKK 1324). Msza święta ma nieocenioną wartość przed Bogiem, gdyż jest najdoskonalszą Ofiarą składaną Ojcu przez Chrystusa w Duchu Świętym. Instrukcja Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów stwierdza, że: „Wszyscy wierni (...) są przeznaczeni do uczestniczenia w chrześcijańskim kulcie religijnym, aby mocą swojego królewskiego kapłaństwa, trwając na modlitwie i wychwalając Boga, składali samych siebie jako ofiarę żywą, świętą i Bogu przyjemną, popartą wszelkimi ich poczynaniami, oraz po całej ziemi świadczyli o Chrystusie i wobec proszących uzasadniali obecną w nich nadzieję życia wiecznego. Stąd również uczestnictwo wiernych świeckich w Eucharystii oraz w celebracji innych obrzędów Kościoła nie może być sprowadzone do samej tylko biernej obecności, lecz winno być rozumiane jako prawdziwe praktykowanie wiary i godności chrzcielnej” (RS 37). Uczestnictwo we Mszy świętej jest źródłem uświęcenia i polega na coraz ściślejszym zjednoczeniu z Bogiem. Jednym z najskuteczniejszych środków uświęcenia jest najwyższy akt cnoty religii i kultu chrześcijańskiego: uczestnictwo w ofierze Mszy świętej.

Sobór Watykański II wskazuje, że „im żywsza jest wiara eucharystyczna w Ludzie Bożym, tym głębsze jest jego uczestnictwo w życiu kościelnym poprzez świadome przylgnięcie do misji, jaką Chrystus powierzył swoim uczniom” (KL 6). Przez uczestnictwo „nie rozumie się jedynie prostej zewnętrznej aktywności podczas celebracji. W rzeczywistości czynne uczestnictwo (…) winno być rozumiane w sensie głębszym, począwszy od większej świadomości tajemnicy, która jest celebrowana, aż do jej związku z codzienną egzystencją” (KL 52). Liturgia wymaga od jej uczestników, a więc kapłanów i wiernych, zaangażowania zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego (por. KL 14; 19), gdyż obejmuje ona nie tylko duszę, ale i ciało człowieka (por. OWMR 18). Świadome uczestnictwo we Mszy świętej to zdanie sobie sprawy z faktu, iż udział w liturgii nie jest obowiązkiem, a tym bardziej przymusem (por. Dekalog, przykazania kościelne), ale jest prawem, przywilejem i zaszczytem. Zakłada ono także przystępowanie do celebracji liturgicznej z odpowiednim usposobieniem duszy (por. KL 11). Świadome uczestnictwo w liturgii przejawia się również w postawie wolności jej uczestników oraz chęci zaangażowania się przez nich we właściwe im funkcje liturgiczne (por. KL 28). Jedynie należyta współpraca wszystkich uczestników Eucharystii jest w stanie zaprezentować całe piękno i harmonię liturgii. Czynne uczestnictwo w celebrowanej liturgii wiąże się z podjęciem odpowiedniej funkcji liturgicznej, zgodnie ze swoimi uprawnieniami (por. KL 28). Przejawia się ono także we włączeniu się w formuły liturgiczne, tj. odpowiedzi w dialogu z kapłanem, śpiewy czy modlitwy. Czynne uczestnictwo jest związane z przyjmowaniem właściwych postaw i wykonywaniem odpowiednich gestów. Wymaga również wewnętrznej dyspozycji, której sprzyja, m.in. „skupienie i cisza, przynajmniej przez chwilę przed rozpoczęciem liturgii, post i, jeśli to jest konieczne, spowiedź sakramentalna. Serce pojednane z Bogiem uzdalnia do prawdziwego uczestnictwa” (KLa 55). Ojciec Święty Benedykt XVI podaje dwa warunki takiego uczestnictwa, którymi są: duch ciągłego nawracania się oraz pragnienie zjednoczenia się z Chrystusem w Komunii świętej.

Pełne uczestnictwo w Eucharystii to nie tylko obecność na Mszy świętej i duchowe zespolenie się z Chrystusem, ale to także fizyczne (cielesne) zjednoczenie się z Nim poprzez przyjęcie Komunii świętej. To właśnie dzięki Niej wierny może zjednoczyć się z ofiarą przebłagalną Syna Bożego, a poprzez to składać siebie samego w darze Ojcu. Przyjęcie prawdziwego Ciała i prawdziwej Krwi Zbawiciela jawi się jako najdoskonalszy i najpełniejszy udział chrześcijanina w liturgii eucharystycznej. Nie zawsze jednak cielesne zjednoczenie z Chrystusem jest możliwe. Dlatego Ojciec Święty Benedykt XVI zachęca wiernych: „Nawet wtedy, kiedy nie jest możliwe przystąpienie do sakramentalnej Komunii, uczestnictwo we Mszy świętej pozostaje konieczne, ważne, znaczące i owocne. W tej sytuacji dobrze jest żywić pragnienie pełnego zjednoczenia z Chrystusem, za pomocą, na przykład, praktyki komunii duchowej” (KLa 55). Pobożne uczestnictwo w sprawowanej liturgii, wypływające z cnót Boskich (teologalnych) (por. OWMR 18), łączy się z gotowością do złożenia ofiary z siebie samego oraz z postawą oddania się i posłuszeństwa Stwórcy. To także pełne ufności przyjmowanie z wiarą wszystkiego, co Bóg przygotował i zsyła na człowieka. Owocne uczestnictwo we Mszy świętej wiąże się ściśle ze stałym wzrastaniem wiernych w świętości (por. OWMR 5), której źródłem jest pełne zjednoczenie z Jezusem Chrystusem (Komunia święta). Prawdziwie owocne uczestnictwo w Eucharystii przejawia się więc w służbie Bogu i bliźniemu. W ten sposób wierny staje się świadkiem Zmartwychwstałego Zbawiciela w środowisku, w którym żyje (por. KLa 95). Liturgia jako „pierwsze i niezastąpione źródło, z którego wierni czerpią ducha prawdziwie chrześcijańskiego” (KL 14) wymaga od kapłanów tego, by „w całej swej działalności pasterskiej powinni gorliwie dążyć do osiągnięcia takiego udziału [świadomego, czynnego, pełnego, pobożnego oraz owocnego] przez należyte urabianie wiernych” (KL 14). Jedynie takie uczestnictwo pozwoli im „odpowiedzieć na tajemnicę, którą się celebruje, poprzez dar złożony Bogu z własnego życia, w jedności z ofiarą Chrystusa daną dla zbawienia całego świata” oraz zapewni im jak największe owoce płynące z liturgii (por. KPK 899 § 3).

Wskazania dla katechetów:
– położyć większy nacisk na katechezę mistagogiczną;

– wskazywać na ważkość odpowiedniego przygotowania się do Eucharystii;
– ukazywać konieczność aktywnego zaangażowania się w celebrowaną liturgię;
– zapoznawać z postawami i gestami wykonywanymi w czasie Mszy Świętej;
– uczyć formuł liturgicznych – odpowiedzi w dialogu z kapłanem, śpiewów czy modlitw.


Ks. Stanisław Łabendowicz

 


 

W ramach przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania

 

MAMY BYĆ NARZĘDZIAMI MIŁOSIERDZIA

 [Propozycja konferencji dla młodzieży]

 

Drodzy młodzi, przygotowując się przyjęcia darów Ducha świętego, potrzebna z waszej strony budowania postawy wiary. Zanim Jezus uczynił pierwszy cud rozmnożenia chleba postawił apostołom wymagania dotyczące aktu wiary. Nakazał, aby nakarmili wielotysięczną rzeszę ludzi, podczas gdy do dyspozycji mieli pięć chlebów i dwie ryby. Apostołowie, kierując się wiarą w słowo Jezusa, wykonali polecenie. Pan Jezus „wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi; także dwie ryby rozdzielił między wszystkich (por. Mk 6,41-43). My także mamy być, na wzór Apostołów, posłuszni Duchowi Świętemu, który pragnie przez nas działać, np. w naszym otoczeniu jest osoba, która oddaliła się od Boga i czujemy w sumieniu przynaglenie, aby z nią porozmawiać, podzielić się wiarą. Innym razem możemy czuć się wewnętrznie przynagleni, aby pojednać się z osobą, z którą być może od wielu lat jesteśmy w konflikcie. Wewnętrzny głos sumienia podpowiada: Zrób pierwszy krok, przeproś. Zaś stary człowiek mówi: To nie ma sensu. Gdy zaufamy słowu Bożemu, Duch Święty wkroczy w nas łaską w sposób szczególny, który nie będziemy w stanie przewidzieć.

Drodzy Młodzi, św. Paweł swoją gotowość do ponoszenia ofiar w czasie świadczenia o Jezusie, czerpał z doświadczenia miłosierdzia Bożego. Momentem przełomowym stało się dla niego wydarzenie spod Damaszku. Usłyszał wtedy słowa Chrystusa, które powaliły go na ziemię: „Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” (Dz 9,3). Oślepionego przygarnęli natchnieni przez Ducha Bożego ci, których planował zniszczyć. Po modlitwie wspólnoty, która doświadczyła Bożych łask odzyskał wzrok, przyjął chrzest i głosił Ewangelię. Św. Jan Paweł II napisał: „kto mocniej dozna miłosierdzia, tym silniejszą odczuwa potrzebę świadczenia o nim i przekazywania go innym”. Misjonarki Miłosierdzia, duchowe córki św. Matki Teresy z Kalkuty, zanim wyruszą na ulicę zajmować się żebrakami, trwają na adoracji Najświętszego Sakramentu. Tu jest ukryte źródło ich zapału – Jezus, który je umiłował do końca. Świadome, że wiele otrzymały z miłosierdzia Bożego, są zdolne pomagać tym, którzy w oczach innych na to nie zasługują: bo zagubili się z własnej winy, nierzadko z powodu ciężkich grzechów, albo nie są ochrzczeni, nie potrafią okazać wdzięczności. Również w naszych domach może panować atmosfera niesprzyjająca duchowi służby. Możemy mieć odczucie, że inni nas wykorzystują, nie zauważają naszych starań, nie umieją podziękować. Łatwo wtedy popaść w zniechęcenie. Jednak, gdy będziemy służyć bliskim ze względu na Chrystusa, wtedy wszystko się zmieni.

Idźmy z myślą papieża Franciszka: Bracie, siostro ofiaruję ci to, co sam otrzymałem. Bóg mi wszystko przebaczył, więc i ja tobie przebaczam. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus jako swoje życiowe motto zapisała: Za miłość płaci się miłością. Zastanów się dziś, gdzie możesz stać się miłosierdziem Jezusa?

Ks. Wojciech Jaworski

 


 

OGŁOSZENIA

 

 1. Rok duszpastersko-katechetyczny 2020/2021 w diecezji radomskiej jest przeżywany pod hasłem: Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Jest on kolejnym etapem trzyletniego Programu duszpasterskiego KEP dla Kościoła katolickiego w Polsce na lata 2019-2022, poświęconego Eucharystii,którego myślą przewodnią są słowa: „Eucharystia daje życie”. Tegoroczny Program duszpastersko-katechetyczny diecezji radomskiej skupia się na słowach: „Eucharystia – tajemnica celebrowana”.

 2. Środą Popielcową 17 lutego 2021 r. rozpoczniemy Wielki Post. Ze względu na sytuacją epidemiczną szkolne rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży nie mogą być organizowane w tradycyjnej formie. Zgodnie z decyzją Biskupa Marka Solarczyka w tym roku rekolekcje dla dzieci i młodzieży nie będą zmieniały realizowanego w placówkach oświatowych programu zajęć szkolnych. Chcemy pomóc dzieciom i młodzieży w dobrym przeżyciu czasu Wielkiego Postu. Uczniowie mają okazję, aby pogłębić swoją więź z Panem Jezusem, który poprzez krzyż daje nam zbawienie. Do przeżycia rekolekcji dla dzieci i młodzieży w parafiach należy odpowiednio się przygotować. Zachęcamy uczniów, aby w czasie rekolekcji wielkopostnych skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania i w miarę możliwości przyjęli Komunię świętą – najlepiej w czasie niedzielnej liturgii.

 3. Przygotowanie dzieci i młodzieży do sakramentów, szczególnie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii świętej w klasie III szkoły podstawowej oraz sakramentu Bierzmowania w klasie VIII szkoły podstawowej wymaga prowadzenia systematycznych spotkań w parafii. Taki obowiązek włączenia się w parafialne przygotowanie spoczywa na wszystkich katechizujących.

 4. Zapraszamy PT. Katechetów do realizacji w szkołach konkursów katechetycznych: Konkurs plastyczny dla kl. I-III szkoły podstawowej [Temat: Biblijne obrazy Eucharystii]; Konkurs plastyczny dla szkół specjalnych [Temat: Biblijne obrazy Eucharystii]. Z uwagi na trwający stan pandemii wyjątkowo w bieżącym roku szkolnym nie będą organizowane finały diecezjalne. Zachęcamy katechetów do przeprowadzenia powyższych konkursów na poziomie szkolnym. Konkursy dla klas IV-VI i VII-VIII szkoły podstawowej zostały odwołane ze względu na zbyt małą ilość zgłoszeń uczestników. Olimpiada Teologii Katolickiej dla szkół średnich: etap szkolny – 2 grudnia 2020 r., etap diecezjalny – 3 marca 2021 r. – zdalnie, etap ogólnopolski – 8-10 kwietnia 2021 r. (Poznań) [Temat: Kim jestem? – chrześcijańskie spojrzenie na człowieka].

 5. Pielgrzymka diecezjalna maturzystów do Częstochowy została zaplanowana na środę 21 kwietnia 2021 r., ale ze wzglądu na pandemię spotkanie może się odbyć tylko zdalnie.

 

 

REKOLEKCJE SZKOLNE WIELKI POST 2021 R.

W związku z sytuacją epidemiczną i aktualnymi formami nauczania dzieci i młodzieży, nie jest możliwe przeprowadzenie rekolekcji wielkopostnych w 2021 r. w tradycyjnej formie.

Duchowe przeżycie wielkopostnego czasu będzie wymagało wspólnej troski duszpasterzy, katechetów, uczniów i ich rodziców.

Proszę Księży Proboszczów o przekazanie dyrekcjom szkół informacji o zmianie dotychczasowego sposobu przeprowadzenia rekolekcji, które w tym roku nie będą zmieniały realizowanego w placówkach oświatowych programu zajęć szkolnych.

Szczegółowe informacje i propozycje duszpasterskie będą podane w przyszłym tygodniu.


† Marek Solarczyk

Biskup Radomski
 

  

WSKAZANIA DO REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – 2021

 1. W czasie pandemii należy pomóc dzieciom i młodzieży w duchowym przeżyciu Wielkiego Postu, jako szczególnego czasu łaski i zbawienia.

 2. W ramach katechezy szkolnej prowadzimy katechezę o Wielkim Poście oraz katechezę o przygotowaniu do rekolekcji w parafii. Ukazujemy istotę rekolekcji bazując na słowach: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1,15). Prowadzimy dzieci i młodzież do spotkania z Chrystusem Panem Miłosiernym w sakramencie Pokuty i Pojednania.

 3. Wykorzystujemy czas Wielkiego Postu oraz rekolekcji parafialnych do ożywienia duchowego grup parafialnych i apostolskich istniejących już w duszpasterstwie wspólnoty parafialnej, które mogą pomóc w przeżyciu rekolekcji dla dzieci i młodzieży.

 4. Przed parafialnymi rekolekcjami wielkopostnymi proboszczowie są zobowiązani spotkać się z katechetami w celu omówienia organizacji rekolekcji dla dzieci i młodzieży szkolnej.

 5. Duszpasterstwo dziecięco-młodzieżowe w parafii ma ciekawe oferty programowe on-line i można ubogacić rekolekcje różnymi formami refleksji i modlitwy.

 6. Wykorzystujemy istniejące w parafii praktyki wielkopostne jak: Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Sakrament Pokuty i Pojednania, adoracje i celebracje wielkopostne.

  

 

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Jako doradca metodyczny religii Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Radomiu bardzo serdecznie zapraszam Szanownych Państwa Katechetów do twórczej współpracy.

Służę pomocą poprzez:
- konsultacje indywidualne i grupowe;
- zajęcia szkoleniowe i warsztatowe;
- sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli religii – „Wypłyń na głębię i zarzuć sieci”;
- kontakt osobisty

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Tel.: 692 694 814;

- dyżury:

poniedziałek – MSCDN, ul. T. Kościuszki 5A, Radom (godz. 9.00 – 14.00);

środa – II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, ul. J. Kusocińskiego 8, Radom.

Oferta MSCDN skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli pracujących poza Radomiem i powiatem radomskim.

[Rejon Radomia i powiatu radomskiego jest pod metodyczną opieką Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.]

 

dr Monika Drążyk
icon.png
kliknij ikonę, aby pobrać Biuletyn